Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11513

Projektin nimi: VaSiTe - Nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumisen edistäminen Turun seutukunnassa

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun kaupungin sivistystoimiala

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Käsityöläiskatu 10, PL 362

Puhelinnumero: 02 330 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turku.fi/opetus

Projektin kotisivun osoite: www.koulutustakuu.fi/vasite-2/

Vastuuhenkilön nimi: Pia Lagercrantz

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: pia.lagercrantz(at)turku.fi

Puhelinnumero: 0449073080

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Masku, Naantali, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Raisio, Sauvo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Turun seutukunnassa toiselta asteelta valmistuneet sekä ilman ammatillista peruskoulutusta olevat 17-30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole sijoittuneet työelämään tai jatko-opintoihin. Työnhakuvalmennuksessa ja korttikoulutusten pilotoinnissa kohderyhmään kuuluvat myös lukiokoulutuksessa olevat nuoret.

Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat
- toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat
- viranomaiset (nuoriso- ja sosiaalitoimi, työvoimahallinto ja muu julkishallinto)
- työnantajat
- yrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa syntyneiden hyvien käytäntöjen levittämisen ja valtavirtaistamisen myötä kohderyhmiin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi myös koulutusorganisaatiot eri puolilla Suomea, erilaiset nuorten ohjauksen kanssa toimivat organisaatiot ja projektit, työelämän edustajat sekä viranomaistahot paikallisella ja kansallisella tasolla, työmarkkinajärjestöt, työvoimahallinto, paikallisen ja kansallisen tason päättäjät sekä tiedotusvälineet ja niiden kautta ns. suuri yleisö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 330, joista naisia 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 440, joista naisia 246

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VaSiTe-hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumista Turun seutukunnassa.
Turun seudulla työttömien nuorten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Turun TE-toimiston kautta työtä hakevien nuorten määrä kasvoi lähes 60 prosentilla edellisestä vuodesta. Alle 25-vuotiaita työnhakijoita on Turun seudulla tällä hetkellä noin 1400. Myös ammattiin jo valmistuneiden nuorten tilanne on vuoden aikana heikentynyt. Yksi edellisen laman opetuksia oli, että työuran alkuun sijoittuva syrjäytyminen työmarkkinoilta vaikeuttaa myöhempää työllistymistä ja aiheuttaa suuria kustannuksia yhteiskunnalle. Ilman ammattilista koulutusta olevien nuorten syrjäytymisriski on puolestaan kahden viime vuoden aikana entisestään kasvanut.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:
-1. Työnhaun ohjaus ja työnhakupalvelu 2. asteelta valmistuneille, urasuunnittelu jatko-opintoihin suuntaaville tai alanvaihtajille
2. Urasuunnittelu tutkintoa vailla oleville tai keskeyttäneille ja ohjaus koulutukseen työkokeilun tai oppisopimuksen avulla
3. Työnhakuvalmennuksen ja työllistymistä edistävien korttikoulutusten pilotointi lukioissa
4. Lukioiden opettajien ja ohjaajien koulutus työnhakumateriaalin käyttöön
5. Yritysyhteistyön lisääminen työvoimatarpeiden ja työkokeilumahdollisuuksien selvittämiseksi
6. Rekrytointitapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen yhdessä TE-toimiston kanssa
7. Vaikuttamis- ja tiedottamistyön avulla nuorten työllisyyden edistäminen toiminta-alueella
8. Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten saamiseksi ohjauspalveluun

VaSiTe-hankkeen tuloksena toisen asteen koulutuksesta valmistuneiden sekä ilman ammatillista peruskoulutusta olevien työllistyminen ja työmarkkinoilla pysyminen sekä jatko-opintoihin siirtyminen edistyy. Lisäksi hanke luo uusia yksilöllisiä työllistymisväyliä sekä lisää koulutusorganisaatioiden ja työelämän välistä yhteistyötä.
Hanke hyödyntää toiminnassaan yhteistyökumppaniensa lisäksi hanketoimijoiden valtakunnallisia yhteistyöverkostoja sekä rakentaa uusia verkostoja sekä hankkeen levittämistoiminnan että arvioinnin tueksi. Hankkeessa luotavaa mallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muualla Suomessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotustoiminta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen.
Sisäisen tiedotuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankeen keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Tiedotuksen avulla välitetään tietoa hankkeen etenemisestä, kehittämistarpeista, hyvistä käytännöistä jne. Ulkoisen tiedotuksen kohteena ovat hankkeen varsinaisen kohderyhmän lisäksi muut kohderyhmän kanssa työskentelevät tahot, projektit, järjestöt, eri viranomaistahot, yritykset, työmarkkinajärjestöt, päättäjät alueellisella ja valtakunnallisella tasolla, tiedotusvälineet sekä ns. suuri yleisö.
Hankkeen toiminnasta ja saavutetuista tuloksista tiedotetaan koko hankkeen elinkaaren ajan. Hankkeen alkuvaiheessa tiedottaminen keskittyy hankkeen tavoitteisiin ja tulevaan toimintaan. Tavoitteena on sitouttaa kohderyhmä, keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä muut toimijat hankkeen toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. Myöhemmässä vaiheessa keskeiseksi nousee hankkeen tuloksista, hyvistä käytännöistä ja toimenpide-ehdotuksista tiedottaminen.
Hankkeen sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa käytettävät keinot valitaan aina tiedotettavan asian ja kohderyhmän mukaan. Käytössä ovat muun muassa seuraavat tiedotuskanavat: internet, tapahtumat, messut, yhteistyöverkostot ja niiden kehittäminen, median käyttö tiedotuskanavana, raportointi, seminaarit ja kokoukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levittämistoiminnan tavoitteena on juurruttaa hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt keskeisten yhteistyökumppanien tai muiden organisaatioiden normaalitoiminnaksi sekä levittää tuloksia muiden toimijoiden käyttöön.
Levittämistoimintaa toteutetaan hankkeen koko elinkaaren ajan. Hankkeen alkuvaiheessa levittämistoiminnan tavoitteena on keskeisten yhteistyökumppanien ja sidosryhmien sitouttaminen ja myöhemmässä vaiheessa tulosten juurruttaminen ja laajempi levittäminen.
Levittämisessä keskeisessä roolissa ovat hankkeen keskeiset yhteistyökumpaanit ja näiden verkostot. Erityistä huomiota kiinnitetään alusta saakka avoimen kommunikaation rakentamiseen. Ohjausryhmällä on tärkeä rooli tulosten levittämisessä ja valtavirtaistamisessa. Levittämistoiminassa luodaan uusia ja hyödynnetään olemassa olevia verkostoja.
Levittämistavoitteiden saavuttamiseksi käytetään mm. seuraavia keinoja: hyvien käytäntöjen kerääminen, mallintaminen ja tuotteistaminen, projektin sisäinen levittäminen.

Levittämistoiminnan toteuttamisessa käytetään seuraavia työkaluja ja keinoja: Tiivis yhteistyö muiden projektien kanssa, alueellisten ja kansallisten verkostojen ja kumppanuuksien hyödyntäminen, erilaisten materiaalien ja julkaisujen tuottaminen, seminaarien, workshopien ja muiden levittämistilaisuuksien järjestäminen, tiedotus- ja markkinointi sekä päättäjätahoihin vaikiuttaminen alueellisella ja kansallsiella tasolla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 418 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 407 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 559 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 539 454

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

VaSiTe -hankkeen tavoitteena on edistää toiselta asteelta valmistuneiden sekä ilman koulutusta olevien nuorten, joiden työllistyminen on haasteellista, työelämään ja koulutukseen sijoittumista Turun seutukunnassa. Hanke pyrkii osaltaan toteuttamaan keväällä 2013 voimaantullutta nuorisotakuuta.


KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmänä ovat Turun seutukunnassa toiselta asteelta valmistuneet sekä ilman ammatillista peruskoulutusta olevat 17 - 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole sijoittuneet työelämään tai jatko-opintoihin. Työnhakuvalmennuksessa ja korttikoulutusten pilotoinnissa kohderyhmään kuuluvat myös lukiokoulutuksessa olevat nuoret.


TAVOITTEET

- toisen asteen koulutuksesta valmistuneiden sekä ilman ammatillista peruskoulutusta olevien nuorten
työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen sekä jatko-opintoihin siirtymisen edistyminen
- koulutuksen jälkeisen syrjäytymisen väheneminen
- koulutusorganisaatioiden ja työelämän välisen yhteistyön lisääntyminen
- koulutuspaketit ja niihin liittyvät materiaalit
- uudet hyvät käytännöt ja toimintamallit sekä niihin liittyvät materiaalit (kouluttajien materiaalit, tietokannat, prosessikuvaukset ja dokumentointipohjat)
-lukiokoulutuksessa toteuttavien työnhaku ja urasuunnittelu -koulutuspilottien myötä erityisesti
heikoin arvosanoin lukiokoulutuksesta valmistuneiden ura- ja ammatinvalinta vahvistuvat.


KESKEISET TOIMENPITEET

1. Työnhaun ohjaus ja työnhakupalvelu 2. asteelta valmistuneille, urasuunnittelu jatko-opintoihin suuntaaville tai alanvaihtajille
2. Urasuunnittelu tutkintoa vailla oleville tai keskeyttäneille ja ohjaus koulutukseen työkokeilun tai oppisopimuksen avulla
3. Työnhakuvalmennuksen ja työllistymistä edistävien korttikoulutusten pilotointi lukioissa
4. Lukioiden työnhakumateriaalin tuottaminen ja siitä tiedotus lukioiden opettajille ja ohjaajille
5. Yritysyhteistyön lisääminen työvoimatarpeiden ja työkokeilumahdollisuuksien selvittämiseksi
6. Rekrytointitapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen yhdessä TE-toimiston kanssa
7. Vaikuttamis- ja tiedottamistyön avulla nuorten työllisyyden edistäminen toiminta-alueella
8. Sosiaalisen median hyödyntäminen hankkeen tiedotustyössä
9. Yhteistyön lisääminen muiden nuoria ohjaavien tahojen kanssa


YLEINEN ARVIO MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Koko hankeaikana työttömiä ohjattavia on ollut yhteensä 213 (tavoite 180), koulutuksessa olevia on tullut toimenpiteisiin yhteensä 145 (tavoite 60) ja työssäolevia on tullut mukaan yhteensä 80 (tavoite 90). Han-keaikana yritysyhteistyössä on mukana yhteensä 13 yritystä (tavoite 26) ja 11 muuta organisaatioita (tavoite 15). Toiminnan tuloksena ohjattavista 64 (30 %) on työllistynyt, 30 on siirtynyt koulutukseen (14 %) ja 35 siirtynyt työkokeiluun / työharjoitteluun (16 %). Lisäksi 7 henkilöä on siirtynyt muihin ohjauspalveluihin tai aloittanut varusmiespalvelun. Hanke on siten pääosin saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja niistä keskeisin eli työllistymistavoitteen toteutuma on 91 % (64 työllistynyt tavoitteen ollessa 70 hankeaikana).


TYÖNHAKU TUTUKSI -KURSSI LUKIOLAISILLE JA MATERIAALIPAKETTI TOISELLE ASTEELLE VERKOSSA

Innovatiivista on ollut työnhakukurssien toteuttaminen lukion päättövaiheessa oleville nuorille. Kurssin sisältö on muokattu yksilöohjauksen kokemusten perusteella ja se on noudattanut hankkeen laatimaa verkkomateriaalia. Kurssin pilotointiin on hankeaikana osallistunut 91 lukiolaista.

Koko toisen asteen ohjaajille ja opettajille suunnattu työnhaun materiaalipaketti nuorten uraohjaukseen ja työnhakutaitojen harjoitteluun löytyy verkosta osoitteesta http://blog.edu.turku.fi/tyoelamatutuksi/. Sivusto rakentuu seuraavista osista: työuran käynnistäminen ja urasuunnittelu, työnhakukanavat ja -tavat tutuksi, itseä kiinnostavat työpaikat, ansioluettelo, työhakemus, työhaastattelu ja monimuotoiset työmarkkinat. Sivustolta löytyy opettajille ja ohjaajille opetusmateriaalia, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä mm. urasuunnitteluun, työnhakutaitojen harjoitteluun sekä työelämän pelisääntöihin. Sivustosta on lisäksi laadittu esite.

Työnhakumateriaalista laadittiin TE-toimiston toiveesta myös englanninkielinen työkirja maahanmuuttajille (Job Hunting Workbook).


TYÖTTÖMÄN OSALLISTUMINEN VASITE-INFOON TYÖNHAUN JATKUMISEN EDELLYTYKSENÄ

Vakiintuneena yhteistyömuotona TE-toimiston kanssa ovat olleet työnhaun uusimista edellyttäneet Vasiten ohjaajien pitämät säännölliset infotilaisuudet työttömille työnhakijoille TE-toimistossa tai kaupungin kirjastossa ohjausasiakkaiden hankkimiseksi. Yhteensä tällaisia infotilaisuuksia järjestettiin kolmetoista.

PAINOTUOTTEET

Työelämän pelikäsi-Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville suomeksi ja ruotsiksi
Mitä lukion jälkeen? -Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille, opasvihko
Job Hunting Workbook -työkirja maahanmuuttajille työnhakutaitojen harjoittelemiseen