Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11515

Projektin nimi: TULKKI-kumppanuusverkosto

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2177546-2

Osoite: Skinnarilankatu 36

Puhelinnumero: 02049 66411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.saimia.fi

Projektin kotisivun osoite: http:\\www.saimia.fi\tulkki

Vastuuhenkilön nimi: Kirsi Taivalantti

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: kirsi.taivalantti(at)saimia.fi

Puhelinnumero: 040 517 7702

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilöstö, Saimaan ammattikorkeakoulun opettajat (koulutukset, kehitysprojektien ohjaus ja verkostotoiminta)
Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, mahdollisesti muita esim. Lappeenrannan kaupunki, Valtion It-palvelukeskus (verkostotoiminta)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat (kehitysprojekteihin osallistuminen)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on tieto- ja informaatioteknologian hyödyntämisen osaamisen kehittäminen Etelä-Karjalan alueen pk-yritysten liiketoiminnassa. Oppilaitoksen näkökulmasta tavoitteena on opiskelijaa aktivoivan ja motivoivan oppimisympäristön luominen, joka valmentaa heitä työelämään ja yrittäjämäiseen toimintaan jo opiskeluaikana. Tavoitteena on myös opettajien työelämäyhteyksien ylläpitäminen.
Näihin tavoitteisiinn pyritään luomalla alueellinen kumppanuusverkosto yritysten ja Saimaan ammattikorkeakoulun välille. Kumppanuusverkoston toimintaa lähdetään luomaan aiheeseeen liittyvillä koulutustilaisuuksilla (teoria), yrityskohtaisilla kehittämisprojekteilla (teorian käytäntöön vieminen) sekä yhteistyöfoorumilla (tiedon jakaminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, yhteistyö). Projektissa kehitetään myös kumppanuusverkostolle ja siinä luodulle oppimisympäristölle toimintamalli, menetelmät ja työkalut.
Pitkällä tähtäimellä tällaisella teknologian sekä työ- ja toimintaprosessien yhdistämiskyvykkyydellä ja kumppanuusverkostolla pyritään vaikuttamaan yritysten tuottavuuden paranemiseen laadullisesti kestävällä tavalla että kasvun ja kilpailukyvyn paranemiseen. Vaikutukset näkyvät oppilaitoksessa koulutuksen työelämälähtöisyyden parantumisena.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäisen tiedottamisen tarkoituksena on varmistaa tehokas tiedonkulku projektin sisäisten kohderyhmien kesken. Tärkeimmät sisäisen tiedotuksen keinot ja kanavat ovat yhteydenpito puhelimitse, sähköpostitse ja kokoukset. Ohjausryhmälle ja rahoittajalle olennaista tietoa viestitään raporttien ja ohjausryhmän kokousten avulla. Projektin kaikki materiaali kerätään yhteen Moodle-ympäristöön, johon ainakin projektiryhmällä on pääsy. Ammattikorkeakoulun johtoryhmälle olennaista tietoa viedään johtoryhmän kokousten kautta.
Projektin ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa projektin näkyvyys paikallisesti ja kansallisesti. Tärkeänä ulkoisen jatkuvan tiedottamisen välineenä on projektin internet-sivut. Eri tahojen edustajille hankkeesta tiedotetaan yhteistyöfoorumeissa ja koulutustilaisuuksissa, sekä muiden tapaamisten kautta. Alueen yrityksille tiedotetaan projektista erilaisten yritysverkostojen avulla. Projektin tekemä markkinatarveselvitys palvelee myöskin projektista tiedottamista. Samoin koulutustilaisuuksista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä. Tietotekniikan ammattilaisia lähestytään ammattilehtien ja erilaisten seminaarien välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämissuunitelma on osittain sisäänrakennettuna projektin vaiheistukseen. Käytäntöjen levittäminen tapahtuu seuraavilla tasoilla: projektiryhmä, kumppanuusverkosto, alue ja kansallinen taso. Lisäksi on vielä ryhmä Saimaan ammattikorkeakoulu ja muut ammattikorkeakoulut. Seuraavassa esitetään suunnitelma ryhmittäin:

Projektiryhmä: Projektikokouksissa vähintään neljän viikon välein jaetaan kehittämisprojekteissa ja koulutuksissa saatuja kokemuksia ml. hyvät käytännöt

Kumppanuusverkosto: Yhteistyöfoorumi (teoria-käytäntöön vienti). Syksy 2012.

Alue ja maa: Projektin internet-sivusto.

Saimaan ammattikorkeakoulu: Yhteistyötapaamiset kerran kuukaudessa muiden projektien kanssa, joissa jaetaan tietoa ml. hyvät ja huonot käytännöt.

Muut ammattikorkeakoulut: Erilaiset ammattikorkeakouluverkoston tapaamiset ja seminaarit, joita on useamman kerran vuodessa. Esimerkkinä voisi mainita ammattikorkeakoulujen t&k-päivät kerran vuodessa alkukeväästä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 251 094

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli tieto- ja informaatioteknologian hyödyntämisen osaamisen kehittäminen Etelä-Karjalan alueen pk-yritysten liiketoiminnassa. Oppilaitoksen näkökulmasta tavoitteena oli opiskelijaa aktivoivan ja motivoivan oppimisympäristön luominen, joka valmentaisi heitä työelämään ja yrittäjämäiseen toimintaan jo opiskeluaikana. Tavoitteena oli myös opettajien työelämäyhteyksien ylläpitäminen.

Projektin keskeiset toimenpiteet olivat:
1. Markkinatarvekartoitus, jossa kartoitetaan alueen yritysten koulutustarpeita ja kehitysajatuksia
2. Tieto- ja informaatioteknologian hyödyntämiseen liittyvät, tarvekartoituksen mukaan täsmennetyt koulutukset yrityksille ja opettajille
3. Oppimisympäristön menetelmien ja työkalujen koulutus opettajille
4. Kehitysprojektit yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa koko projektin ajan
5. Oppimisympäristön menetelmien ja työkalujen kehitys ja pilotointi
6. Yhteistyöfoorumi koko kumppanuusverkostolle, jossa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
7. TIKLI-projektissa toteutetun tietojärjestelmien koekäyttötilan toimintamallin kehittäminen tukemaan kumppanuusverkoston toimintaa

Markkinatarvekartoitus tehtiin opinnäytetyönä, jonka aiheena oli Sosiaalialan hyvinvointiyritysten tietotekniikan osaaminen Etelä-Karjalassa. Alueen hyvinvointiyrityksille tehtiin myös koulutustarvekartoitus.

Projektin aikana järjestettiin seuraavia koulutuksia Tiimioppimisen mallin koulutus, Word, Excel, Powerpoint, Sähköisen laskutuksen seminaari ja Green IT Foundation koulutus. Kaksi opettajaa on osallistunut Tiimimestarit, tiimioppimisen mallin koulutukseen.

Projektin aikana on toteutettu 15 kpl laajoja kehitysprojekteja ja yhteistyötä on tehty 43 yrityksen kanssa. Julkisten organisaatioiden kanssa on toteutettu 12 kehitysprojektia. Kehitysprojekteissa yrityksen tietotekniset valmiudet oman liiketoimintansa parempaa hyödyntämistä varten ovat lisääntyneet. Kehitysprojektit liittyivät ERP- ja CRM- järjestelmien käytön tehostamiseen, sähköiseen laskutukseen, työmääräimeen ja räjäytyssuunnitelmaan, verkkokauppaan, erilaisiin sovelluksiin tarjous- ja kustannuslaskennasta ja toteutettiin mediapolynin prototyyppi, interaktiivinen valomainos. Julkisen sektorin kehitysprojektit toteutettiin pääosin sairaalaympäristössä. Ne liittyivät lääkkeiden jakeluun, eReseptiin, lokitietoihin, korttikirjautumisiin ja ulkoisten palveluntarjoajien auditointiin.

Kehitysprojektien toteuttamiseksi on syntynyt toimintamalli ja työkalu. Työkalu sisältää visuaalisen näkemyksen projektin raportointiin käytettävistä arvioista.

Kehitysprojekteissa on syntynyt myös Projekti- ja tiimioppimisen oppimisympäristö, joka tarjoaa opiskelijalle valittavaksi kolme oppimispolkua. Oppimispolut ovat ICT yrittäjyyden, Kansainvälisen tiimioppimisen ja Projektioppimisen polut. Polut antavat opiskelijalle samankaltaisia työelämälähtöisiä taitoja huomioiden opiskelijoiden erilaisuuden ja erilaiset tavoitteet.

Projektin aikana luotiin yhteistoimintaverkosto, joka koostuu Saimaan ammattikorkeakoulun opettajista, osallistuneista yritysten edustajista, sekä Eksoten, Keksintosäätiön ja Etelä-Karjalan museon edustajista. Kumppanuusverkoston toiminta jatkuu uusissa hankkeissa ja oppilaitoksessa on käytössä Projekti- ja tiimioppimisen polkumalli.

Projektitoiminnassa mukana olleet yritykset ovat käyttäneet koekäyttötilan ohjelmistoja ja laitteita. Koekäyttötilaa ei käytetä perinteisenä opetustilana, vaan se on tarkoitettu liiketoimintaa edistävien, tietotekniikkaan liittyvien, toimintojen kehittämiseen ja testaamiseen.