Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11517

Projektin nimi: SPR:n Kontti - väylä tulevaisuuteen - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeasti työllistyvät nuoret (voivat olla myös maahanmuuttajataustaisia tai vajaakuntoisia nuoria), joilta puuttuu ammattitutkinto tai heillä ei ole työkokemusta. Muut vaikeasti työllistyvät henkilöt, joilla on alhainen koulutustaso, vanhentunut ammattitutkinto tai muusta syystä tarve vaihtaa ammattialaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista hyötyvät alueen yritykset, niihin ohjautuvan koulutetun työvoiman osalta. Punaisen Ristin oma organisaatio hankkeen myötä kasvaneen osaamisen kautta. Muut kolmannensektorin toimijat saavat projektin myötä tietoa työn ja myynninammattitutkinnon sekä Toppis-koulutuksen yhteensovittamisesta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on rinnakkaishakemus SPR Kontti- väylä tulevaisuuteen- projektille. Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee rahoituksen projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten. Projektissa aloittaneet henkilöt, projektin aikaansaamat työpaikat sekä osallistujien henkilötyöpäivät raportoidaan emoprojektin seurantalomakkeissa ja raporteissa.

Hanki toteutetaan 1.1.2011 - 31.12.2013 välisellä ajalla Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Muhoksen, Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Lumijoen, Tyrnävän ja Oulun alueella.

Työllisyyden edistäminen ja lisääminen osaamisen kehittämisen kautta on keskeinen tavoite valtakunnallisesti. Oulun seudulla tukea työllistymiseen tarvitsevat erityisesti nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät henkilöt.

SPR:n Kontti-kierrätystavarataloketju ja Oulun Kontti sen osana tarjoavat työskentely- ja osaamisen kehittämismahdollisuuksia henkilöille, joita uhkaa työelämän rattaista putoaminen tai syrjäytyminen. Kontti-myymälän monipuolisissa, kaupan alan työtehtävissä henkilöt saavat valmiuksia työelämään ja työelämäpelisääntöihin, tukea työnhakuun ja ammattitaitoa vahvistavaa koulutusta.

Oulun Kontti-kierrätystavaratalossa toteutettavan "SPR:n Kontti, väylä tulevaisuuteen" -projektin tavoitteena on tukea Oulun seudun vaikeasti työllistyviä nuoria ja muita vaikeasti työllistyviä henkilöitä heidän työllisyysvalmiuksiensa vahvistamisessa ja siten kiinnittymisessä työelämään.
Projektitarve perustuu kohderyhmän ammatillisiin haasteisiin, joita ovat mm. alhainen koulutustaso tai vanhentunut ammattitutkinto, vaikeudet kiinnittyä työelämään, työkokemuksen puute tai maahanmuuttajien osalta suomalaisen työ- ja tapakulttuurin vieraus.

Projektin kohderyhminä ovat nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät henkilöt, jotka voivat olla myös maahanmuuttajataustaisia tai vajaakuntoisia.Projekti tarjoaa työssäoppimismahdollisuuksia kierrätystavaratalon eri toiminnoissa ja mahdollisuuksia ammattitutkinnon suorittamiseen joko kokonaisena tutkintona tai TOPPIS-osatutkintona. Samalla työntekijöillä on mahdollisuus hankkia työkokemusta Kontti-kierrätystavaratalossa monipuolisissa kaupan alan tehtävissä, mikä edistää heidän valmiuksiaan sijoittua avoimille työmarkkinoille tai muihin sopiviin jatkopolkuihin.

Projektin aikana tuotteistetaan työn ja koulutuksen yhteensovittamisen malli (myynnin ammattitutkinto) ja pilotoidaan uudenlaista ammattikoulutuspainotteista TOPPIS-mallia. Molemmat osaamisen kehittämisen mallit toteutetaa yhteistyössä paikallisten koulutusorganisaatioiden, työvoimaviranomaisten, ELY-keskuksen ja Välityömarkkinoiden kehittämishankkeen kanssa. Käytännön toteutuskontekstina on Kontti-tavaratalo Oulun Jääsalontiellä.

Projektin kautta nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät henkilöt aktivoituvat ja saavat uutta tieto- ja taitopohjaista osaamista ja siten ammatillisia väyliä työelämään. Projektin mallit ja tulokset ovat kaikkien alueellisten ja valtakunnallisten työllistävien tahojen hyödynnettävissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi ja markkinointivaihe
-Suuri yleisö: www-sivut
-Kohderyhmän rekrytointi: työvoimaviranomaiset (sisäinen tiedotus, lehti-ilmoitukset, www-sivut)

Toteutusvaihe: Kokemuksista tiedottaminen
-Välityömarkkinatoimijat: yhteistyötapaamiset, projektitiedote 2 krt/vuosi
-Kontti-ketju ja SPR: Kontin ketju-tapaamiset 2 krt/vuosi, Punaisen Ristin alueelliset ja valtakunnalliset lehdet, Työaskel-Työllistämisprojektin tilaisuudet, projektitiedote 2 krt/vuosi, muut mahdolliset tilaisuudet

Tulosten levittäminen
-Välityömarkkinatoimijat: yhteistyötapaamiset, projektitiedote 2 krt/vuosi
-Kontti-ketju ja SPR: Kontin ketjutapaamiset 2 krt/vuosi, Punaisen Ristin alueelliset ja valtakunnalliset lehdet, Työllistämisprojektin tilaisuudet, projektitiedote 2 krt/vuosi, muut mahdolliset tilaisuudet, Punaisen Ristin piiritoimiston verkosto

Kts. erillinen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- Jatkuva tiedottaminen tuotekehityksen edetessä tiedotussuunnitelman mukaisesti
- Valtakunnallinen SPR:n organisaation (Kontti-ketju, piiri- ja osasto-organisaatio, keskushallinto) ja alueellisten välityömarkkinahankkeiden hyödyntäminen
- Kumppaneiden kautta levittäminen joko heidän verkostoissaan tai niiden informointia tukien, em. muodoilla.

Kts. erillinen tiedotussuunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 575 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 541 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 676 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 541 631

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

SPR:n Kontti -väylä tulevaisuuteen -työvoimapoliittiset toimenpiteet -projekti on SPR:n Kontti -väylä tulevaisuuteen -projektin rinnakkaisprojekti, jossa on hallinnoitu työvoimapoliittisia toimenpiteitä (työvoimakoulutus ja palkkatuki). Tässä loppuraportissa on raportoitu erityisesti työvoimakoulutuksena järjestettyyn Toppis-koulutukseen sekä palkkatukityöllistämiseen liittyvistä asioista.

Projektin lähtökohtana oli Oulun seudun työttömien nuorten ja muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllisyysaseman vahvistaminen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisy. Projektin toiminnalla pyrittiin vastaamaan kahden eri kohderyhmän ammatillisiin haasteisiin. Kohderyhmänä olivat nuoret alle 25-vuotiaat, joilta puuttuu ammattitutkinto ja/tai heillä ei ole työkokemusta. Toisena kohderyhmänä olivat 500 päivää työttömänä olleet henkilöt, joilla on alhainen koulutustaso, vanhentunut ammattitutkinto tai muusta syystä ammattialan vaihtamistarve.

Projektin tavoitteena oli toteuttaa vuosien 2011-2013 aikana nuorille suunnattua Toppis -koulutusta, jossa suoritettaisiin myynnin osa-ammattitutkinto. Toppis -koulutusmallissa työvoimakoulutus on yhdistetty palkkatuettuun työhön. Lisäksi tavoitteena oli toteuttaa kaksi myynnin ammattitutkintokoulutusta vaikeasti työllistyville. Tässä muodossa palkkatuettu työ on yhdistetty omaehtoiseen koulutukseen. Koulutuksen ohella osallistujat saivat kaupan alan työkokemusta Kontti -kierrätystavaratalossa sekä elämänhallintaan, opiskeluun ja työhön liittyvää tukea ja ohjausta. Projektin määrällisenä tavoitteena oli 60 henkilöä, joista 30 suorittaisi myynnin ammattitutkinnon.

Projektissa pilotoitiin palkkatuetun työn ja koulutuksen yhteensovittamisen malleja. Rekrytointi toteutettiin yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Koulutuksissa yhteistyökumppaneina toimivat Oulun seudun ammattiopisto ja Oulun seudun aikuiskoulutuskeskus.

Toppis-koulutus on palkkatuetun työn yhdistämistä työvoimakoulutukseen. Nuorille toteutettiin 3 Toppis-ryhmää, jotka olivat kestoltaan 6 ja 8 kuukautta. Koulutuksen aikana suoritettiin näyttötutkintona myynnin osa-ammattitutkinto, jossa ohjattu työssäoppiminen tapahtui Kontti-kierrätystavaratalossa.

Projektin aikana suoritettiin 28 myynnin ammattitutkintoa ja 25 myynnin osa-ammattitutkintoa. Projektissa oli mukana 13 kaupanalan yritystä ja näihin yrityksiin edelleensijoitettiin projektissa mukana olleita henkilöitä. Edelleensijoituksista viisi johti työllistymiseen ja uusia työpaikkoja syntyi kaikkiaan neljä. Työnantajat saivat riskittömän rekrytoinnin kautta sopivan työntekijän yritykseensä.

Projektin hyöty kohdistui ensisijaisesti siihen osallistuneisiin henkilöihin työkokemuksen kartuttamisen sekä ammattitaidon ja osaamisen lisäämisen kautta. Projektissa kasvatettiin sosiaalista pääomaa, jonka merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä ja työllisyyden edistämisessä on erityisen tärkeä.

Projektin asiakkaiden kanssa käytiin alku-, kehitys- ja loppukeskustelut. Kaikki asettivat henkilökohtaisia tavoitteita, arvioivat työelämävalmiuksiensa kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä suunnittelivat tulevaa. Ohjausta ja tukea annettiin yksilöllisesti ja ryhmässä työhön, opiskeluun, omien vahvuuksien sekä kehittämistarpeiden tunnistamiseen, työelämän pelisääntöjen omaksumiseen, työyhteisössä toimimiseen, työnhakuasiakirjojen laatimiseen ja työpaikkojen etsimiseen. Henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja elämänhallintaan liittyen käytiin todella runsaasti. Opiskelijoiden itsevarmuus ja usko omiin kykyihin kasvoivat, sosiaaliset taidot kehittyivät ja elämänpiiri laajeni. Monen tulevaisuuden suunnitelmat selkiintyivät ja työkokemuksen kautta osa sai kipinän lähteä opiskelemaan toista alaa.

Suurimpia haasteita projektissa oli kohderyhmän tavoittaminen ja rekrytointi sekä projektihenkilöstön vaihtuvuus. Ryhmämuotoinen koulutus osoittautui erittäin toimivaksi, sillä opiskelijat saivat toisiltaan tukea sekä työssä että opiskelussa. Viikoittaiset ryhmäpalaverit tukivat opiskelijoiden jaksamista työn ja koulutuksen yhdistämisessä sekä loivat yhteisöllisyyttä.

Toppis-toimintamallia tullaan hyödyntämään Kontti-ketjussa. Kontti-ketjun työllistämisen asiantuntijat jatkavat projektin hyvien käytäntöjen jakamista muihin yksiköihin sekä raportoivat hyvistä käytännöistä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Projektille osoitettua palkkatukirahaa sidottiin TE-toimistossa ja Oulun työvoiman palvelukeskuksessa yhteensä 521 417,42€. Summalla työllistettiin 69 henkilöä SPR:n Konttiin konttityöntekijöiksi ja tukityöllistämispäiviä kertyi yhteensä 9 712.

Työvoimakoulutusmäärärahalla hankittiin Myynnin osatutkinto/Toppis koulutusta 30 henkilölle, joista 25 suoritti tutkinnon loppuun. Kouluttajana toimivat Oulun Osaamiskeskus sekä Oulun seudun ammattiopisto ja projektin aikana koulutuspäiviä kertyi yhteensä 1 277.