Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11518

Projektin nimi: Periskooppi - Luovien alojen ja matkailun verkosto

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Osoite: Annankatu 12 A 17

Puhelinnumero: 020 7621 390

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.humak.fi / www.kulttuuriverkko.fi

Projektin kotisivun osoite: www.luonet.fi

Vastuuhenkilön nimi: Timo Parkkola

Asema: Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Sähköposti: timo.parkkola(at)humak.fi

Puhelinnumero: 020 7621 232

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Verkostoitumisesta kiinnostuneet yrittäjämäisesti toimivat taiteilijat, luovan alan yrittäjäksi aikovat, taide- ja kulttuurialan oppilaitoksista valmistuvat työmarkkinoille tulevat, alkuvaiheessa olevat/jo pidempään toimineet luovan alan yrittäjät.

Matkailualan yritykset sekä matkailusektorin muut toimijat, jotka haluavat hyödyntää luovien alojen potentiaalia osana yrityksensä kehittämistä. Matkailualan toimijoista tahoja, joilla on kiinnostusta hyödyntää hankkeessa luotuja käytännön menetelmiä eri toimialojen yritysten välisessä yhteistyössä sekä parantaa mahdollisuuksia hyödyntää paikalliskulttuuria omassa liiketoiminnassaan.

Alueella toimivat luovan alan järjestöt (Eteläkarjalaiset tapahtumat ry, Etelä-Karjalan taiteilijaseura ry ja Kaakkois-Suomen taidekäsityöläiset ry) ovat keskeinen alueellinen verkostotoimijoiden ryhmä, johon hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan ja joiden kautta projektin toimenpiteitä suunnataan toimijoille.

Toiminta on kokonaisuudessaan verkostoitunutta ja siinä hyödynnetään luovien alojen toimijaverkostoja.

Kohderyhmää ovat myös kunnalliset tahot, kuten alueen kehittämisyhtiöt, kulttuuri ja matkailutoimet sekä muut verkostotahot, kuten kohderyhmille yritysneuvontaa antavat organisaatiot. Näille suunnataan projektin kautta tietotaitoa luovien alojen yritysten tukemiseen ja neuvontaan tarvittavista toimialakohtaisista erityiskysymyksistä sekä tuetaan toimijoiden kahdensuuntaista verkostoitumista luovien alojen ammattilaisten kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koko maakunnan elinkeinoelämä hyötyy menestyvistä yrityksistä. Luovan alan
yritysten kilpailukyky kasvaa tehostuneen verkostoitumisen kautta. Kulttuurialan toimijoiden yhdistäminen matkailualan palveluiden kanssa vahvistaa matkailijoiden elämyksellistä kokemusta ja lisää matkailupalveluiden lisäarvoa "sence of place" -ajattelun avulla. Hanke edistää alueen kulttuurisisältöisten matkailutuotteiden ja -palveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä sekä palveluiden kysyntää alueella. Samalla alueista tulee ympärivuotisesti kiinnostavia matkailukohteita.
Tavoitteena on myös synnyttä luovan alan osaajille työpaikkoja mm. matkailusektorille, upottaa kulttuurinen osaaminen osaksi matkailupalveluiden omaa toimintaa.

Hanke auttaa osaltaan torjumaan rakennemuutoksen negatiivisia vaikutuksia Etelä-Karjalassa. Se luo
uudenlaisia työllistymisen mahdollisuuksia sekä kulttuuri- että matkailun alalle sekä näiden alojen
rajapinnoille. Se myös vahvistaa jo kentällä toimivien toimentulon mahdollisuuksia sekä auttaa
liiketoimintaosaamisen kasvattamisen ja verkostomaisesti rakennettujen palvelutuotteiden kautta myös yrityksiin palkattujen henkilöiden määrän lisäämiseen sekä tarjoaa uusia työllistymismahdollisuuksia muilta aloilta työttömäksi jääneille.

Varsinaisten kohderyhmien lisäksi toiminta edistää yrityskentän toimintaa myös laajemmin sekä tukee erilaisten yritystyspalvelutoimijoiden työtä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 344, joista naisia 230

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 82, joista naisia 54

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 18, joista naisten työpaikkoja 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on laaja-alaisen luovan alan sekä matkailun osaamisverkoston syntyminen Etelä-Karjalaan ja sen kautta syntyvät uudet asiakkuudet palvelumuotoiltujen tuotekokonaisuuksien avulla. Tuloksiin päästään tarjoamalla verkoston yrityksille liiketoimintaosaamista sekä koulutusten, konsultaatioiden että verkostolle kehitettävän tuottaja-rakenteen kautta. Erityisesti tuottaja-rakenteen kautta verkostomaisesti toimivien yritysten liiketoimintaedellytykset parantuvat ja luovan alan toistaiseksi melko jäsentymättömät markkinat selkeytyvät. Näitä pyrkimyksiä toteutetaan seuraavin keinoin

1) Luodaan Etelä-Karjalan luovien alojen yritysverkosto
Päähuomio suunnataan yhteistyön, verkostoitumisen ja toimintaympäristön kehittämiseen. Kehittämisen painopiste on toimialarajat ylittävä verkostoituminen matkailutoimijoiden suuntaan, alihankintaverkostojen kehittäminen, esilletulomahdollisuuksien järjestäminen sekä asiakaslähtöisen innovaatioprosessin vahvistaminen.

2) Luodaan verkoston käyttöön tuottaja-malli
Verkoston yritykset voivat entistä tehokkaammin ja tavoitteellisemmin kehittää toimintaansa, yhteistyömallejaan ja toimialarajat ylittävää liiketoimintaa sekä kulttuurimatkailutuotteita ja -palveluita.

3) Kehitetään koulutusmuoto luovien alojen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.
Luodaan innovatiivisia toimintatapoja luovan alan yrittäjille, yritysneuvojille, elinkeinoasiamiehille tai muille aluekehittäjäviranomaisille sekä kulttuurialan korkea-asteen oppilaitosten opettajille. Yhdistämällä eri toimijaryhmiä samaan projektiin haetaan rajapinnoilla syntyviä ajatuksia, jotka luovat uusia toimintamalleja sekä yritystoimintaan, -neuvontaan että yrittäjyyskasvatukseen. Tämä on keskeistä verkottumisen kannalta, luovan toimialan näkyvyyden ja suvaitsevaisuuden lisäämisen kannalta. Se myös osaltaan lisää eri hallinnonalojen osaamista luovan alan erityspiirteistä.


4) Luodaan yhteistyömahdollisuuksia toimialarajojen yli
Mahdollistetaan kohtaamisia matkailualan ja luovien alojen välillä. Luodaan yhteinen innovaatioalusta, jonka lähtökohtana voi olla esimerkiksi matkailukohteiden elämyksellisyyden sekä uniikin paikantunnun lisääminen luovan alan yrittäjien osaamista hyödyntämällä.

Projektin tuloksena on luovan alan yrittäjien liiketoimintaosaamisen lisääntyminen, syntyvät uudet yritykset sekä uudet konkreettiset toimintamallit luovan alan yrittäjyyskasvatukseen ja yritysneuvontaan. Tuloksina myös poikkitoimialainen verkostoituminen lisääntyy, tietämys luovista aloista kasvaa sekä innovaatiomahdollisuuksia aikaansaadaan. Tuottaja-toiminnasta tulee vakiintunut osa luovien alojen yritysten verkostomaista toimintatapaa.

Projektin seurauksena luovien alojen yritysten toimintamahdollisuudet ja palvelut paranevat, mikä hyödyttää kaikkien alojen yrittäjien toimintaa. Yritysten keskinäinen verkostoituminen lisääntyy ja muuttuu tavoitteellisemmaksi. Projekti lisää maakunnan yritysneuvojien ammattitaitoa, joka näkyy parantuneena asiakaspalveluna.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektinaikainen tiedottaminen hoidetaan verkoston omien internetsivujen avulla, projektin muiden toimijoiden internetsivuilla ja erilaisissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostojen tai luovan alan tapahtumissa ja tapaamisissa.

Projektin alussa luodaan myös luovien alojen verkoston yritysten sähköinen postituslista, sekä postituslista sidosryhmien edustajille. Projektiin liittyvästä toiminnasta käydään kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa.

Tiedotukseen voidaan käyttää ja hyödyntää lisäksi Humanistisen ammattikorkeakoulun ja muiden hankepartnereiden viestintäkanavia. Projektin etenemisestä tiedotetaan myös tiedotusvälineitä.

Viestinnässä tullaan hyödyntämään perinteisten menetelmien lisäksi uusia sosiaalisen median keinoja kohderyhmän tavoittamiseksi ja sisäisen tiedottamisen välineenä. Lisäksi hyödynnetään yritysyhteistyön kautta tulevia kansainvälisiä tiedotuskanavia ja mahdollisuuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010
Tiedottaminen hankkeesta aloitetaan projektin verkostoblogin avulla ja verkoston internetsivuilla, sekä yhteistyökumppaneiden internetsivuilla.
Projektin esittely erilaisissa tilaisuuksissa.
Osallistuminen luovan alan tilaisuuksiin.
Yhteistyö sidosryhmien kanssa.
Mediatiedotus lehdistötiedottein.
Flyereiden suunnittelu.
Sosiaalisen median käyttö

2011
Tiedottamista jatketaan vuoden 2010 mallin mukaan.
Yhteistyön syventäminen sidosryhmien edustajien kanssa.

2012
Hankkeen tuloksena syntyvät hyvät käytännöt dokumentoidaan ja mallinnetaan yleisiksi käytännöiksi, jotta hankkeen parhaita tuloksia voitaisiin jatkossa hyödyntää sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tätä tukee myös hankkeen aikana kirjoitettava julkaisu. HUMAKin verkostomainen toimintamalli tarjoaa tuloksien levittämiseen tarkoitukseen erinomaiset mahdollisuudet. HUMAK toimii yhdellätoista paikkakunnalla ja on maan suurin kulttuurituottajien kouluttaja.

Hankkeen tuloksena varsinkin luovien alojen yrittäjyyden hyvät käytännöt voidaan tuoda koko projektin verkoston käyttöön. Tuloksien katsotaan edistävän luovien alojen yrittäjyyttä ja lisäävän tietoisuutta luovien alojen yritystoiminnasta. Tietoisuuden levittämisen kautta odotetaan saatavan alojen yrittäjille mahdollisesti myös lisää kysyntää.

Projektin aikana toteutetut alan näkyvyyttä lisäävät tempaukset aikaansaavat medianäkyvyyttä. Keskeisenä tiedotuskanavana toimivat myös säännöllisesti järjestettävät kaikille avoimet seminaarit.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 758

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 643

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 179 709

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 176 611

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Periskooppi Luovien alojen ja matkailun verkosto hanke rakensi luovien alojen ja matkailun yhteistä osaamisverkosto Etelä-Karjalaan yhteisen tuotekehityksen tueksi. Periskooppia toteuttivat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Toiminnan pääpaino on ollut hankkeen järjestämissä koulutuksissa.
Hankkeen seminaareissa on lähdetty liikkeelle toimintatapainnovaatioista ja uusien mahdollisuuksien löytämisestä. Palvelumuotoilun sekä muiden yhteissuunnittelua tukevien tarinankerronnallisten työkalujen kautta on löydetty uusia tapoja ymmärtää asiakasta ja mallintaa uusien palveluiden käyttökokemuksia. Matkailupalveluiden tuotteistamista on lähestytty useista eri näkökulmista. Hankkeen työpajoilla on mm. kartoitettu koulutettavien menestystekijöitä, ideoitu uusia palvelutuotteita ja tehty tuotekonsepteja.

Verkostolla ja uusilla toimintamalleilla on edellytykset vakiintua pysyviksi. Siksi hankkeessa onkin kiinnitetty erityistä huomiota toiminnan jatkuvuuteen. Tämän mahdollistaa mm. hankkeessa kehitetty Luonet-verkkopalvelu ja hankkeen aktiivien perustama yhdistys