Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11523

Projektin nimi: Yrittäjyysopinnoilla yrittäjyyteen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 28.2.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ulapland.fi/yrpo

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi/yrittajyys

Vastuuhenkilön nimi: Helena Tompuri

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: Helena.Tompuri(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 0400-159 088

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä
1. Lapin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat, potentiaaliset yrittäjät
2. Lapin yliopiston opetushenkilökunta, joka osallistuu opettajina ja samalla kehittää omaa osaamistaan

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyysasennetta organisaatioissa, yrityksissä ja järjestötoiminnassa sekä luo verkoston alumnitoiminnalle, kun alumneja pyydetään asiantuntijoiksi. Projekti kouluttaa paitsi yrittäjyyteen myös yritystoiminnan ohjaukseen tarjoten pätevöitymiskanavan yritystoiminnan ohjaukseen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
Toissijainen kohderyhmä
1..Lapin yliopiston eri tiedekuntien opiskelijat, potentiaaliset yrittäjät
a. Perusopiskelijat
b. Vaihdossa olevat perusopiskelijat
2. Lapin yliopiston alumnit
3. Yrittäjät
4. Lapin yliopiston muiden oppiaineiden opetushenkilökunta eri tiedekunnissa
5. Eri työyhteisöt (julkishallinto, koulut, oppilaitokset, korkea-aste)
6. Kolmas sektori (esim. 4H, )

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 93, joista naisia 64

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjyysopinnoilla yrittäjyyteen -hankkeessa pilotoidaan uudistuneet ja laajentuneet yrittäjyysopinnot (60 op). Opinnoissa mahdollistuu liiketoiminnallisen ja yrittäjyyskasvatuksellisen näkökulman yhdistäminen sekä lähiopetuksen ja etäryhmien opetuksen integroiminen. Tähän tarvitaan käytettävyydeltään helppo ja kustannustehokas malli, jota voidaan käyttää hankkeen jälkeenkin. Opetussuunnitelmat muuttuvat osaamisperustaisiksi ja tarvitaan sisältöjen ja arviointikäytänteiden tarkastelua uudessa kontekstissa.Tärkeää on myös ohjata henkilökuntaa yrittäjämäiseen toimintaan ja ajatteluun, tukemalla mm. joustavien oppimismenetelmien käyttöönotossa.
Miten
Projektin johtaminen ja taloushallinto
Yrittäjyysopintojen oppisisältöjen, materiaalin, arvioinnin ja käytännön toteutuksen suunnittelu ja toteutus.
Yrittäjyysopintojen opetushenkilöstön verkottuminen
Yritysten ja muiden työpaikkojen etsiminen oppimisympäristöiksi yhdessä opiskelijoiden kanssa ja verkottuminen
Opinto-ohjelman toimintaa kehittävä arviointi ja raportti
Mitä - Tulokset
1. Yrittäjyysopintojen opinto-ohjelma
2. Opinto-ohjelman opetuksesta vastaavien opettajien verkosto, jossa alumnit ovat mukana
3. Oppimisyritysten ja muiden työpaikkojen verkosto oppimistehtävien tekoon ja harjoitteluun
4. Arviointiraportti

Ketkä
Päätoimijoina ovat avoin yliopisto ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä kasvatustieteiden tiedek., mukaan lukien harjoittelukoulu. Lisäksi mukana on oikeustieteellinen osaaminen. Taiteiden tiedek. osallistuu ohjelman suunnitteluun, toimintaa kehittävän arvioinnin ja palautteen kautta. Avoin yo vastaa opintojen käytännön organisoinnista ja rekrytoinnista. Opintojen opetus, sisältöjen, oppimistehtävien, arviointikäytänteiden ja oppimismenetelmien sekä kehittävä arviointi tehdään yhdessä tiedekuntien kanssa. Opetuksessa käytetään asiantuntijoina LAY alumneja. Oppimistehtävät suunnitellaan siten, että niiden avulla opiskelijat saavat kokemusta työelämästä (yritykset, muut työyhteisöt) ja oppivat verkostoissa toimimista ja luovat omaa verkostoaan työelämää varten.
LAY henkilökunnan yrittäjyysasiantuntemus perustuu kokemukseen yrittäjyysopintojen toteuttamisesta, kasvatustieteellisestä osaamisesta (opettajankoulutus, aikuiskasvatus), liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimustyöstä sekä kansainvälisestä hanketyöstä (www.evete.org), jossa on kehitetty yrittäjyyskasvatuksen verkkokurssi (8-12 op), jota käytetään ja kehitetään edelleen näissä opinnoissa.
Kenelle
Ensisijainen kohderyh.
1. LAY avoimen yo opiskelijat
2. Lapin yliopiston opetushenkilökunta
Toissijainen kohderyhmä
1.LAY eri tiedekuntien opiskelijat
2. LAY alumnit
3.Yrittäjät
4..LAY muiden oppiaineiden opetushenkilökunta
5.Eri työyhteisöt (julkishallinto, koulut, oppilaitokset, korkea-aste)
6.Kolmas sektori
Tiedottaminen
Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan www.ulapland.fi/yrpo -sivuilla ja vuosittain Yrittäjyyskasvatuksen tutkija ja toimija tapaamisissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan www.ulapland.fi/yrpo -sivustolla.
Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen on vuosittainen konferenssi, jossa hankkeen tuloksista kerrotaan. Seuraava tapaaminen on syksyllä 2010 Turussa. Lisäksi hankkeen tulokset näkyvät yrittäjyyskasvatustutkijoiden artikkeleissa ja opinnäytteissä.

Projektipäällikkö osallistuu myös Kasvatustieteenpäiville ja aikuiskasvatustieteen päiville Yrittäjyyskasvatuksen työryhmään,
LISÄYS: YKTT 2012 Tampere, 2013 Helsinki (paikkakunta varmistuu 10/2012)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2010 hankkeen informaatio ulapland.fi/yrpo (KORJAUS ULAPLAND.FI/YRITTAJYYS)-sivuilla.yrittäjyyskasvatuksen toimijatapaaminen Turku. Kasvatustieteenpäivät Rovaniemi
Vuosi 2011 yrittäjyyskasvatuksen toimijatapaaminen Lappeenranta, hankkeen informaatio ulapland.fi/yrpo -sivuilla.Kasvatustieteen- ja/tai aikuiskasvatustieteenpäivät
LISÄTTY TEKSTIÄ: Vuosi 2012 yrittäjyyskasvatuksen toimijatapaaminen Tampere, hankkeen informaatio ulapland.fi/yrpo -sivuilla. Kasvatustieteen- ja/tai aikuiskasvatustieteenpäivät
LISÄTTY TEKSTIÄ: Vuosi 2013 yrittäjyyskasvatuksen toimijatapaaminen. Kasvatustieteen- ja/tai aikuiskasvatustieteenpäivät
Hankkeen loppuraportti
Nettisivuilta löytyy hankkeen ajantasainen tieto yhdestä paikasta.
Esim. mahdollisia konferensseja, joihin voi tarjota esitystä ja osallistua, jos esitys menee läpi:
ISATT International Study Association on Teachers and Teaching ja Life Long Learning in Europe http://lline.fi/, yhtenä mahdollisuutena on osallistuminen mm. EU tason tai pohjoismaiden ministerineuvoston seminaareihin, joissa voi levittää tutkimuksen tuottamaa yrittäjyysnäkökulmaa. Lisäksi jalkautuminen esim. toiseen organisaatioon KV toiminnassa
Mahdollisia KV osallistumisia 2-3 projektin opetushenkilöstöä Osa voi toteutua jo vuoden 2012 puolella.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 257 972

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 257 971

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 311 191

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 305 772

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjyysopinnoilla yrittäjyyteen -hankkeessa kehitettiin Lapin yliopiston yliopistollisten yrittäjyysopintojen opetussuunnitelma, 60 op (tulos 1) kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden käyttöön. Opetussuunnitelma on Lapin yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa 2013-2015 (http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta/Opiskelu/Oppiaineet-ja-maisteriohjelmat/Sivuaineet/Yrittajyysopinnot) sekä hankkeen sivuilla (www.ulapland.fi/yrittajyys). Opinnoissa yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Opinnot voidaan tarjota eri tavoin toteutettuna; kokonaan virtuaalisesti tai lähiopetuksena tai integroituna opetuksena sekä englanniksi. Opinnoissa toimitaan oppija-/toimijalähtöisesti ja yrittäjämäisesti kuten työelämässäkin pitäisi toimia. Opiskelijoille annetaan vastuuta omasta oppimisestaan ja heidän pitää myös ottaa vastuuta. Oppimistehtävät kytketään opiskelijoiden substanssiin (pääaine). Portfolio(työ) tukee tavoitteellista osaamisen kehittymistä kohti työelämää.

Yrittäjyysopintojen opetuksen ovat suunnitelleet Lapin yliopiston opettajat ja asiantuntijat. Opettajina toimivat, heidän lisäkseen, alumnit. Oppimistehtävien kautta opiskelijoita on autettu verkostoitumaan mm. yrityksiin. Yritysten toimeksiannot ovat tuoneet työelämän osaamista oppimiseen. Tämän toiminnan kautta on koottu opettajien, alumnien ja työpaikkojen verkostoa (tulos 2 ja 3)

Opinnoista ovat hyötyneet erilaiset kohderyhmät mm. yrittäjät, opettajat, yritysneuvojat, aloittavat yrittäjät ja perusopiskelijat.

Yrittäjyysopintojen tuloksista on kerrottu kansainvälisesti että kansallisesti (mm. Akkatokka kouluttaa yrittäjyyteen http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2012_49/175198.htm).

Hankkeen toimenpiteille on tuonut lisäarvoa yhteistyö muiden ESR -hankkeiden kanssa, kun olemme voineet kertoa Lapin yliopiston yrittäjyysopinnoista. Tieteellinen osaaminen näkyy väitöksissä, Anita Haataja, Lenita Hietanen, Taina Järvi, Rauno Rusko ja he käyttävät osaamistaan yrittäjyysopintojen opettajina. Yrittäjyyden tieteellinen tutkimus jatkuu ja niistä voi lukea tulevista artikkeleista.

Arviointiraportti (tulos 4) on luettavissa hankeen sivuilla (www.ulapland.fi/yrittajyys).