Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11524

Projektin nimi: "Vartti" - Mikkelin työpajojen uudistamishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Osoite: Raatihuoneenkatu 8-10, PL 33

Puhelinnumero: 015 1941

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mikkeli.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tyollisyysmikkeli.fi

Vastuuhenkilön nimi: Soile Kuitunen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: soile.kuitunen(at)mikkeli.fi

Puhelinnumero: +358447942010

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Keskeisin kohderyhmä on nuoret työ- tai koulutusuraa aloittavat nuoret. Toissijainen kohderyhmä on muut työllistymisessään vaikeuksia kohtaavat kohderyhmät, joilla on tarvetta saada turvallinen paikka harjaantua työelämän vaatimuksiin ja toisaalta kartoittaa itselleen valmentautumisen eri osa-alueet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- pitkäaikaistyöttömät
- ammatillisessa koulutuksessa olevat, jotka jostain syystä haluavat pitää taukoa koulutuksessaan ja olla kuitenkin aktiivisessa ohjauksessa (esim. asioidensa selvittelijät)
- maahanmuuttajat
- vajaakuntoiset
- kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
- velvoitetyöllistettävät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 180, joista naisia 89

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 238, joista naisia 91

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Mikkelin kaupungin työpajat niin, että toiminnalla pystytään jatkossa palvelemaan paremmin nuoria heidän erilaisissa työllistymistarpeissaan. Työpaja tarjoaa nuorelle paikan silloin kun hän tarvitsee:
- suosituksia työnhakuaan varten (koulutettu nuori)
- miettimisaikaa koulutusuran selventämiseksi
- mahdollisuutta testata omia kykyjään
- tarvetta olla osallisena jossakin toiminnassa silloin, kun ammatillinen koulutus on jouduttu keskeyttämään
- tarvetta saada omaa arkeaan ohjatun toiminnan kautta järjestykseen niin, että seuraavat askeleet omalla polulla on mahdollista ottaa

Hanke liittyy Mikkelin kaupungin hallinnoiman Vaaksa-hankkeen kautta tehtyyn selvitykseen, jonka tuloksena työpajojen uudistaminen todettiin tärkeäksi. Hankkeen taustalla tullaan todennäköisesti tekemään päätös uusista tilaratkaisuista, jossa työllisyydenhoitoon liittyviä toimijoita kootaan saman katon alle. Näin haetaan vaikuttavampia synergiaetuja, jotka koituvat alueella olevien nuorten ja muidenkin kohderyhmien hyödyksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

On oletettavaa, että projekti saa huomiota osakseen jo siitä syystä, että työpajojen ja kierrätyskeskuksen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi muiden toimijoiden kanssa on niin merkittävä asia paikallisesti. Tämän lisäksi tiedotusta tehdään www-sivujen kautta, esitteiden avulla, lehti-ilmoituksilla, infotilaisuuksilla ja henkilökohtaisella markkinoinnilla yhteistyökumppaneiden suuntaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Uudistettu työpajakonsepti kiinnostaa varmasti myös muita alueita. Suurempia työpajakokonaisuuksia löytyy jo monesta kaupungista, mutta näin laaja toimijoiden kokonaisuus, mitä Mikkelissä on suunnitteilla, on harvinaisempaa.

Projektin aikana jo tuodaan raportoinnin, infojen ja seminaarien kautta kokemuksia asiakasohjauksen kokemuksista ja yritysyhteistyön onnistumisesta. Viimeisenä vuonna tuodaan julki kokemukset koulutusyhteistyöstä sekä uuden työpajakonseptin toteutuneista synergiahyödyistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 574 845

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 532 321

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 676 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 647 633

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työpajan kehittämishanke Vartille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. Sen asema yhteistyökumppanina on vahvistunut. Nuoret saavat rikkaamman työpajakokemuksen ja asiakaspaikkojen määrä on lisääntynyt. Henkilöstöä on vakinaistettu ja esimiesvastuuta vahvistettu.

Työpajat ovat hankkeen myötä tiiviissä yhteydessä muuhun työllisyyspaleluihin ja tämän johdosta ne ovat jatkossakin työllisyydenhoidon kehittämisessä mukana.