Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11527

Projektin nimi: Monikulttuurinen Lieksa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.karelia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mokuli.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Sähköposti: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Puhelinnumero: 0503116314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Joensuun

Kunnat: Lieksa, Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmä ovat:
- lieksalaiset maahanmuuttajat
- lieksalaisten maahanmuuttajien parissa työtä tekevät henkilöt niin kaupungin eri hallintokunnissa kuin TE-toimistossa
- lieksalaiset kaupunkilaiset ja järjestöjen toimijat
- yrityksille osallistuminen tulee olemaan avointa ja tilaisuuksia osallistua tarjotaan koko hankkeen ajan.
- ammattikorkeakoulun opettajia sekä t&k -henkilöstöä
- Maakuntakorkeakouluverkoston toimijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muut koulutusorganisaatiot, korkeakoulujen opiskelijat, yrittäjät ja työyhteisöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 210, joista naisia 56

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 764, joista naisia 492

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lieksassa maahanmuuttajien määrä on kasvanut nopeasti ja kotouttamisen onnistuminen on tärkeää, koska väestön ikääntyminen Lieksassa on hyvin voimakasta. Maahanmuuttajien onnistuneella kotouttamisella sekä integroimisella koulutus- ja sitä kautta paikalliseen työelämään pystyttäisiin osaltaan vastaamaan tulevaan työvoimantarpeeseen alueella. Maahanmuuttajat voivat osaltaan rikastuttaa paikallista kulttuuria ja yhteisöä. Ammattikorkeakoululla on mahdollista kehittää projektissa maakuntien tarvitsemaa maahanmuuttajien koulutusosaamista sekä henkilöstönsä ja alueen työyhteisöjen, viranomaisten, yrittäjien, järjestötoimijoiden ja kuntalaisten monikulttuurisuusosaamista.

Projektin tavoitteena on:
1.Maahanmuuttajien kotouttamisen osaamisen vahvistuminen Lieksassa ja sitä kautta kotout-tamiseen liittyvien hyvien käytänteiden dokumentointi ja levittäminen myös muiden kuntien hyödynnettäväksi. Muiden, olemassa olevien hyvien käytänteiden siirtäminen Lieksan kotouttamistyöhön, tutustumalla niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti onnistuneisiin neuvonta- ohjaus- ja koulutusmalleihin sekä kotouttamista kehittäneiden projektien tuloksiin ja toimintamalleihin.
2.Viranomaistyötä täydentävä kotouttamista tukeva neuvonta-, ohjaus- ja tukijärjestelmä maahanmuuttajille, jossa rakennetaan yksilöidyt osaamis- ja työllistymispolut maahanmuuttajien kiinnittymiseksi suomalaiseen koulutus- ja työelämään tunnistaen maahanmuuttajien aikaisemmin hankittu osaaminen ja työelämäkokemus.
3.Ammatillisen henkilöstön monikulttuurisen osaamisen nostaminen ja kotikansainvälistymisen edistäminen.
4.Maahanmuuttajien kotoutumista tukevien aikuiskoulutuspalveluiden lisääntyminen ja tarjonnan turvaaminen myös maaseudun kunnissa maakuntakorkeakoulutoiminnan kautta sekä aikuiskoulutusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden yhteistyön lisääntyminen Lieksan alueella.
5.Lieksalaisten yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen monikulttuuristuminen.
6.Yleisen suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja monikulttuuristumisen tukeminen maakunnassa.

Projektin kohderyhmää ovat lieksalaiset maahanmuuttajat, maahanmuuttajien parissa työtä tekevät henkilöt, lieksan kaupunkilaiset ja järjestöjen toimijat, yritykset ja yhteisöt sekä opetushenkilöstö.

Projektissa toteutetaan maahanmuuttajille suunnattua kotouttamiskoulutuksen jälkeistä koulutusta ja sen kehittämistä, yksilöllistä ohjausta koulutukseen ja työhön sekä vuorovaikutteista kotoutumisen edistämistä maahanmuuttajien ja paikallisen yhteisön välillä. Kotouttamis- ja opetustyötä tekevien monikulttuurisuusosaamista vahvistetaan koulutuksin.

Projektin tuloksena maahanmuuttajien työelämänvalmiuksien ja osaamisen taso kohoaa sekä kiinnittyminen Lieksaan paranee. Lieksassa yleinen suvaitsevaisuus ja työelämän monikulttuurisuusosaaminen lisääntyy sekä maakuntakorkeakouluverkoston osaaminen ja tarjonta maahanmuuttajakoulutuksessa vahvistuu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille on laadittu tiedostussuunnitelma, jossa on huomioitu tiedottamisen eri kohderyhmät, tiedotettava sisältö, menettelytapa, aikataulu/toistuvuus sekä tiedottamisesta vastaava henkilö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana esitellään saatuja kokemuksia ja kehitettyjä malleja erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa sekä tiedotetaan asioista aktiivisesti. Hankkeesta tuotetaan loppuraportti, johon kootaan kokemuksia, kehitettyjä malleja sekä hyviä käytäntöjä. Syksyllä 2012 järjestetään hankkeen päätösseminaari, jossa saavutukset julkistetaan.

Projektista tuotetaan julkaisu ja projektista tehdään myös opinnäytetöitä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 299 982

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 352 600

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Monikulttuurinen Lieksa hanke käynnistyi maaliskuussa 2010 työntekijöiden rekrytoimisen jälkeen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Lyhyessä ajassa hanke pääsi mukaan Lieksan kaupungin järjestämiin keskeisiin maahanmuuttotyön toimintoihin kuten kaupunginhallituksen valitsemana asiantuntijajäsenenä maahanmuuttoa koordinoivaan työryhmään. Hankkeelle muotoutui keskeinen asiantuntijarooli maahanmuutoon liittyvissä kysymyksissä.
Kahden vuoden toiminnan aikana Monikullttuurinen Lieksa hanke järjesti lukuisia koulutustilaisuuksia sekä ammattikorkeakoulun henkilöstölle, että maahanmuuttotyötä tekeville viranomaisille ja kolmannen sektorin toimijoille Lieksassa. Avoimet yleisökeskustelutilaisuudet kokosivat runsaasti osallistujia ia keskustelu oli vilkasta. Jokaisessa tilaisuudessa oli muka teemaan liittyviä asiantuntijoita valtakunnalliselta, seudullisesta ja paikalliselta tasolta unohtamatta maahanmuuttajia. Mukana oli myös kriittisesti suhtautuvia henkilöitä, jotta keskustelun aitous ja todenmukaisuus säilyisi. Hankkeen toiminnan tuloksena yleisö sai vastauksia moniin epäselviin kysynmyksiin ja väärinkäsityklsiä oiottiin. Lieksa oli saamassa valtakunnallisesti rasistisen maineen muutamien väkivaltaakin sisältäneiden selkkausten kautta. Kahden vuoeden aikana rasistiset uutiset ja teot vähenivät Lieksassa huomattavasti ja asenneilmapiiri oli muuttunut huomattavasti myönteisempään suuntaan. Esimerkiksi lieksalaisia vapaaehtoistoimijoita oli auttamassa maahanmuuttajien kielenopinnoissa vapaa-ajalla enenevässä määrin.
Monikulttuurinen Lieksa hanke oli avainasemassa Lieksan maahanmuutto Strategian 2020 laatimisessa sekä maahanmuuttotoimijoiden palveluprosessien mallintamisessa.Työskentelyssä mukana olleet viranomaiset kokivat mallintamiskuvausten tekemisen voimaannuttavana ja opettavaisena.

Hanke tuotti kirjan, joka nimettiin "Maahanmuuttajan matka suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirja sisältää monien eri tahojen edustajien kirjoituksia maahanmuuttajien sopeutumisprosessista Suomeen. Kirjoittajien joukossa on myös opiskelujaan aloittelevia maahanmuuttajia sekä Suomessa kauan asuneita sopeutuneita maahanmuuttajia. Kirja käsittelee maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä ja ongelmakohtia sisältäpäin. Monet maahanmuuttajat ovat kohdanneet syrjintää tai rasistisia asenteita hakeutuessaan töihin tai opiskelemaan. -Kirja on saanut paljon kehuja ulkoasunsa ja sisältönsä suhteen. Se kuuluu ammattikorkeakoulun tähtikirjoihin. Kirjaa tuotettiin kahdessa erässä ja sen levikki on laaja. Kirja on lähetetty opetus-, työ- ja sisäministereille. Lisäksi kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on vienyt kirjan eduskunnsassa tasa-arvo valiokunnan puheenhiohtajalle ja muutamille muille vaikuttajille.

Loppuseminaari Lieksan kulttuurikeskiksessa oli 9.tammikuuta 2013. Loppuseminaarissa oli vierailijoina Saido Mohammed, vuoden 2010 pakolaisnainen Somaliasta sekä Said Guled myöskin pakolaistaustasta Itä-Suomen yliopistossa opiskellutsosiologian maisteri.Said työskentelee Kanssainvälisessä siirtolaisjärjestössä (IOM) ohjelma koordinaattorina.Kolmas pitkän linjan sopeutuja oli irakilaistaustainen Mohammed Husein, lakimies Ihmisoikeusliitosta. Vierailijat olivat päivällä kertomassa illan tapahtumasta Lieksan Kristillisellä Opistolla sekä kaupungintalolla pidettiin keskustelutilaisuus maahanmuuttajille.

Päätösseminaarissa esiintyivät myös maahanmuuttaja nuoret ja lapset kertoen sopeutumisestaan sanoin ja musiikin kautta. Tilaisuus oli lämminhenkinen, vaikka keskustelun aikana edelleen esitettiin muutamia kriittisiä kysymyksiä maahanmuuttajista. Samanlaiset kysymykset olivat olleet esillä ennenkin.

Hankkeen toimintaa oli jatkettu kahdella kuukaudella helmikuun 2013 loppuun. Projektiohjaaja otti vastaan toisen työn vuoden alusta, joten projektipäällikkö oli ainut koko aikainen työntekijä kahden viimeisen kuukauden aikana.