Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11528

Projektin nimi: KNOT

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan kauppakamari

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0279033-3

Osoite: Torikatu 21 C

Puhelinnumero: 010 4232 351

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nk.chamber.fi

Projektin kotisivun osoite: dev2.sitefactory.fi/nk.chamber.fi/www/fi/vaikuttaminen/projektit/knot-hanke/

Vastuuhenkilön nimi: Anne Vänskä

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: anne.vanska(at)kauppakamari.fi

Puhelinnumero: 0503426663

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjoiskarjalaiset, pienet ja keskisuuret, kansainvälistyvät tai sitä tavoittelevat yritykset henkilöstöineen sekä muut työnantajat ja organisaatiot.

Toimintamalli kehitetään toimivaksi mukaan tulevissa yrityksissä. Tämän jälkeen malli on hyödynnettävissä laajemmalle joukolle.

Pääpaino on Joensuun seutukunnassa, mutta projektissa halutaan mahdollistaa myös muiden seutukuntien yritysten osallistuminen kv-valmiuksien parantamiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

* Pohjois-Karjalassa opintojaan suorittavat kansainväliset harjoittelijat, kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja kansainväliset jatko-opiskelijat
* Pohjois-Karjalassa opintojaan suorittavat kansainväliset muut opiskelijat
* Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajat
* Partnerioppilaitosten kv-opiskelijat ja opettajat
* Pohjoiskarjalaisten yritysten kansainväliset työntekijät
* Muut kuin projektiin osallistuvat kansainvälistymishakuiset yritykset/organisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 92, joista naisia 69

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjoiskarjalaiset yritykset pitävät kansainvälistymistä tärkeänä kehittämiskohteena ja kasvukeinona, mutta monet yritykset kokevat haasteeksi mm. kielen, kulttuurin ja kommunikoinnin. Projekti yhdistää yritykset ja koulutusorganisaatiot, jotka ovat keskeisiä toimijoita maakunnan kansainvälistymisessä. Kansainvälistymisen merkitys painottuu myös Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa.

Projekti edistää yritysten kansainvälistymisvalmiuksia järjestämällä kulttuuri- ja kielikoulutuksia työelämälle ja tuottamalla toimintamallin kansainvälisten harjoittelijoiden/opiskelijoiden ja vastaisuudessa työntekijöiden vastaanottamiseksi ja hyödyntämiseksi. Työelämälle etsitään sopiva kv-harjoittelija Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kontaktien kautta tai parnerikouluverkostosta. Kv-harjoittelijoiden/opiskelijoiden integroitumiseksi Joensuun nuorkauppakamari järjestää verkostoitumistapahtumia. Lisäksi järjestetään kansainvälisyyteen rohkaisevia tilaisuuksia sekä verkoistoitumismahdollisuuksia työelämälle ja kv-opiskelijoille sekä mentorointimahdollisuus kv-opiskelijoille.

Keskinäisiä kontakteja aktivoidaan kansainvälistymishakuisten yritysten sekä oppilaitosten ja kv-opiskelijoiden välille. Lisäksi yritysten kontaktit ulkomaille konkretisoituvat henkilötasolle kv-harjoittelujaksojen kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin markkinointivaiheessa pidetään tiedotustilaisuuksia Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimielinten kokouksissa, Itä-Suomen yliopiston sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tilaisuuksissa. Aktiivisena tukena käytetään sähköistä viestintää. Hanketta markkinoidaan yrityksille ja työnantajille sähköisesti sekä yritysvierailujen kautta.

Projektin aikana tiedotetaan mm. hanketoimijoiden muiden viestintäkanavien kautta esim. nettisivut, Kauppakamarilainen sekä ammattikorkeakoulun ja yliopiston omat julkaisut. Yliopistolle ja ammattikorkeakoululle tehdään yhteinen esite kv-harjoittelusta sekä Rollupit teemalla "Kansainvälistymme yhdessä". Lehdistötiedotteita tehdään, kun aiheella on uutisarvoa.

Tulosten levittäminen tapahtuu hyvien käytänteiden kautta mm. valtakunnallista kauppakamariverkostoa hyödyntäen sekä loppuseminaarissa ja julkaisussa "Kansainvälistymme yhdessä".

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä kerrotaan projektin toteutusvaiheen tilaisuuksissa, valtakunnallisilla kv-päivillä sekä ammatillisen- ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivillä ja väliraporteissa. Tulosten maakunnallinen ja valtakunnallinen levittäminen tapahtuu keräämällä yhteen hyviä käytänteitä "Kansainvälistymme yhdessä" -julkaisuun, joka julkaistaan loppuseminaarissa sekä työnantajille suunnattuun kv-harjoitteluoppaaseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 453 432

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 424 421

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 517 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 484 382

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITE:
Kansainvälisyys on alueemme yrityksille välttämätöntä. Kansainvälistyminen vaatii uudenlaista ajattelua, lisätyövoimaa ja tahtotilaa. Yritysten on tällä hetkellä vaikea tietää mistä kansainvälisiä harjoittelijoita löytää, minkälaisia harjoittelijoita on tarjolla ja mitä he voivat ja osaavat tehdä. Säännöllisessä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten välillä on kehittämistä.

TOTEUTUS:
Yritykset ovat toivoneet harjoittelijoita kaupalliselta, tietotekniikan tai tekniikan alalta lähinnä Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Kaikille täällä oleville kv-opiskelijoille ei ole löytynyt harjoittelupaikkaa eivätkä kaikki yritykset ole saaneet haluamaansa harjoittelijaa. Keski-Euroopasta tulevien harjoittelijoiden saamiseksi päätimme aktivoida yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun partnerioppilaitosten kanssa, jolloin voimme jatkossakin etsiä täsmähakuna yrityksille heidän toivomiaan harjoittelijoita.

Ammattikorkeakoulussa kansainvälisen harjoittelun käytänteitä on saatu kehitetyksi myönteisellä tavalla. On tärkeää, että kaikissa keskuksissa on yhtenäinen kv-harjoittelun toimintamalli, jossa kuvataan eri osapuolten tehtävät harjoittelun eri vaiheissa. Yhteinen malli otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Myös tuleva nettiportaalin käyttöönotto sujuvoittaa kv-harjoittelukäytänteitä

Itä-Suomen yliopiston osalta hanke käynnistyi hieman hitaammin vajanaisten henkilöstöresurssien ja hankkeen erätarkan tiedottamisen vuoksi. Harjoittelu on osana opetussuunnitelmaa yliopistoissa ns.professio- ja ns. generalistikoulutuksissa näin ei ole ollut. Kansainväliset maisteriohjelmat ja kv-opiskeljoiden määrä lisääntyi hankkeen aikana ja samalla kartoitettiin myös em. ohjelmien kv-opiskelijoiden harjoittelun lisämistä opetussuunitelmiin. Viimeisenä toimintavuotena yliopistolla toimi kokoaikainen KNOT-koordinaattori. Hän hoiti tiedotusta tiedekuntiin päin, välitti kiinnostuneita kv-opiskelijoita projektipäällikölle ja loi verkkokurssin kv-opiskelijoiden työelämätaitojen parantamiseksi. Yliopisto valmisteli vuoden 2014 uuden tutkintosäännön (astuu voimaan 1.1.2014), jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota harjoitteluun osana tutkintoa ja opetussuunnitelmaa, säännös koskee kaikkea harjoittelua.

Joensuun Nuorkauppakamari ry. on järjestänyt verkostoitumistapahtumia ja sosiaalista toimintaa kansainvälisille nuorille.

TULOKSET:
Ammattikorkeakoulun sekä yliopiston kv-harjoittelulle luotiin yhtenäinen ilme teemalla "Kansainvälistymme yhdessä - rekrytoi tulevaisuuteen". Konseptin alla tehtiin suomenkielinen esite työharjoittelusta työelämälle sekä englanninkielinen esite kv-opiskelijoille ja partnerioppilaitoksille. Lisäksi tilattiin suomen ja englanninkieliset rollupit. Hankkeen toteuttamaan Kv-opas työnantajille: harjoittelijat Pohjois-Karjalan kansainvälistymisen edistäjinä oppaaseen on koottu tietoa harjoittelun käytänteistä, jotka helpottavat harjoittelun sopimisessa ja toisaalta lähteitä, jotka auttavat kansainvälisen nuoren sopeutumista Pohjois-Karjalaan. Oppaasta löytyy myös pikasanastoapu harjoittelijan haastatteluun englannin kielellä sekä muistiinpanolehtiö.

Kahdesti järjestetyissä Kansainvälistymme yhdessä verkostoitumistilaisuuksissa työelämän edustajille ja alueen kv-opiskelijoille järjestettiin koulutusta yhteisesti ja erikseen. Lisäksi kv-opiskelijoilla oli mahdollisuus esittäytyä työelämän edustajille ja päästä heidän mentoroitavikseen. Kv-harjoittelun levittämiseksi maakuntaan järjestettiin venäjän kieli- ja kulttuurikoulutuksia Lieksassa, Nurmeksessa ja Kiteellä. Kieli- ja kulttuurikoulutukset tarjosivat mahdollisuuden opiskella venäjän kielen alkeita sekä tutustua venäläisen asiakkaan sielunmaailmaan. Lisäksi järjestettiin Joensuun työelämän edustajille oma kieli- ja kulttuurikoulutus. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilökunnalle järjestettiin englannin kielen koulutusta sekä kulttuurikoulutus ja Fastroi Oy:lle järjestettiin englannin kielen koulutusta. KNOT-hanke järjesti lisäksi eri hankkeiden kanssa yhteistyössä kaksi Grande Munaus -seminaaria sekä Venäjäosaajien iltapäivän. Hankkeessa tehtiin työelämälle sähköinen työharjoittelutarjouslomake, joka voidaan lähettää suoraan myös partnerioppilaitoksiin ulkomaille.Lisäksi kehitettiin sähköinen harjoittelun palautelomake sekä yrityksille että kv-harjoittelijoille.

Työelämän haluamien harjoittelijoiden löytämiseksi toteutettiin kaksi ulkomaanmatkaa saksalaisiin ja ruotsalaisiin kumppanikorkeakouluihin. Ruotsissa tutustuttiin yhteistyössä työelämän kanssa toteutettavaan COOP-toimintaan (Co-operation), jossa opiskelijat suorittavat kaikki harjoittelut samassa yrityksessä. Paikallisen yrityselämän edustajan mukaan COOP-malli on ehdottomasti kustannustehokkain rekrytointikeino. Mallin sopivuutta alueellemme tulisi selvittää. Hankkeessa julkaistaan Kansainvälistymme yhdessä artikkelikokoelma, joka valottaa kv-harjoittelua, koulutusta ja verkostoitumista KNOT-hankkeen toiminta-aikana 2011 -2013.