Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11529

Projektin nimi: Lisää potkua Venäjän kauppaan

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 12.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1704025-2

Osoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 020 7218 770

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.josek.fi

Projektin kotisivun osoite: www.josek.fi/fi/projektit/

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Kauppinen

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: jarmo.kauppinen(at)josek.fi

Puhelinnumero: 0500 285 905

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

I Pohjois-Karjalassa toimivien yritysneuvonta- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö (yritysneuvojat):
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö KETI Oy
Pielisen Karjalan Kehittämisyhtiö PIKES
Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry

II Pohjoiskarjalaiset Venäjän kauppaa suunnittelevat, aloittavat tai toimintaansa kehittävät yrittäjät

III Venäläiset Pohjois-Karjalaan sijoittuvat yrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaiset, joiden toimialaan kuuluu maakunnan yritystoiminnan kehittäminen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 48, joista naisia 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78, joista naisia 29

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lisää potkua Venäjän kauppaan -projektin kohderyhminä ovat maakunnan yritysneuvojat ja Venäjän kaupasta kiinnostuneet yrittäjät. Tavoitteena on, että 9 yritysneuvojaa on erikoistunut Venäjän kaupan neuvontaan ja 45 yritystä osallistuu projektin toimintaan. Keskeisiä toimintoja ovat:
1. Venäjän kaupan neuvontatilanteet
Neuvojien osaaminen kehittyy käytännön neuvontatilanteissa, joita tehdään yhdessä projektihenkilöstön kanssa. Työ aloitetaan yrityksen Venäjän kaupan edellytysten selvittämisellä. Neuvontatilanteissa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja kokeneita Venäjän kaupan yrittäjiä.

Myös yrittäjien osaaminen kehittyy ja tiedot Venäjän kaupasta lisääntyvät yllä mainituissa neuvontatilanteissa.

2. Teematilaisuudet Venäjän kaupasta
Yritysneuvojille ja yrittäjille järjestetään käytännönläheisiä teematilaisuuksia Venäjän kaupasta mm. erilaisista liiketoimintatavoista ja tullaus- sekä sopimusasioista.

3.Toimivien yhteistyöverkostojen luominen pohjoiskarjalaisten yritysten Venäjän kaupan edistämiseksi valituilla kohdealueilla ja Venäjän alati muuttuvissa olosuhteissa

4. Yhteistyö- ja kontaktimatkat projektin kohdealueille Venäjälle, jossa järjestetään neuvotteluja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelmaan sisältyy aina myös tapaamisia alueellisten yritystoiminnasta viranomaisten kanssa.

4. Sähköisen työalustan luominen yritysten ja yritysneuvojien käyttöön

5.Venäjän kaupan tukimateriaalin tuottaminen sähköiselle alustalle

6.Tuotteistettujen palvelujen hyödyntäminen ja kehittämishankkeisiin ohjaaminen mm. Ely-keskukseen.

Projektin vaikutukset ovat seuraavat:

1. Venäjän kaupan neuvonnan osaaminen vahvistuu Pohjois-Karjalassa. Maakunnassa 9 yritysneuvojaa on erikoistunut Venäjän kaupan neuvontaan.
2. Yrittäjien Venäjän kaupan osaaminen kehittyy; 45 yritystä mukana projektissa
3. Realistinen suhtautuminen ja asenneilmapiiri Venäjän markkinoihin paranee, joka madaltaa yritysten kynnystä pyrkiä Venäjän markkinoille
4. Yritykset voivat hyödyntää projektissa luotuja, toimivia yhteistyöverkostoja valituilla kohdealueilla Venäjällä
5. Pohjoiskarjalaisten ja muualla Suomessa olevien keskeisten Venäjä-toimijoiden yhteistyön tiivistyminen edistää yritystemme pyrkimyksiä Venäjän markkinoille
6. Sovelletut tietokortit Venäjän kaupasta sähköisellä työalustalla helpottavat yritysneuvojien ja yrittäjien työtä.
7. Osaamisen lisääntyessä yritysneuvojien ja yrittäjien työ helpottuu.
8. Yritykset rekrytoivat lisää Venäjä-osaajia liiketoimintojen kehittyessä

Hyväksytyn projektipäätöksen saaneita projekteja esitellään rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Julkisesti esillä ovat tiivistelmän lisäksi komission asetuksessa mainitut julkisuusvelvoitteen mukaiset tiedot (tuensaajan nimi, toimen nimi ja tuensaajille osoitettu julkisen tuen määrä) sekä muut projektin keskeiset tunniste- ja luokittelutiedot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan käynnistymisvaiheessa tiedotussuunnitelma. Projektin käynnistymisestä tiedotetaan eri tiedotusvälineille. Tiedotusvälineitä informoidaan projektin tapahtumista ja toiminnasta koko projektin keston ajan. Tiedotusvälineille annetaan konkreettista tietoa myös osallistujien kokemuksista.
Projektille laaditaan omat www-sivut, joilla tiedotetaan projektin toiminnasta
Projektin tapahtumista tiedotetaan kohderyhmille www-sivuilla ja sähköpostilla
Projektista tiedottamista hoidetaan myös JOSEK:n ja P-Karjalan kauppakamarin tiedotteilla
Projektille laadittava sähköinen toiminta-alusta on tärkeä tiedotuskanava, jota alueen yritykset voivat hyödyntää myös hankkeen jälkeen.
Projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan projektin päättyessä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa aikaansaatujen käytäntöjen tiedottaminen tapahtuu sähköisen toiminta-alustan avulla, jolloin ne ovat vapaasti alueen yritysten käytettävissä. Sinne viedään tiedotussunnitelman mukaisesti tietoa projektin eri vaiheista. Hankkeen kestäessä alustan ylläpidosta vastaa Josek Oy projektin hallinnoijana ja hankkeen jälkeen P-Karjalan kauppakamari.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 770 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 763 881

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 869 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 861 904

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätoteuttaja oli Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja osatoteuttaja Pohjois-Karjalan kauppakamari. Projektin laadullisena tavoitteena oli kehittää maakunnan yritysneuvojien taitoja palvella maakunnan yrityksiä Venäjän liiketoiminnoissa. Toisena laadullisena tavoitteena oli kehittää pohjoiskarjalaisten yritysten taitoja käydä kauppaa venäläisten kanssa Suomessa ja Venäjällä. Kolmantena tavoitteena oli kehittää toimivat yhteistyöverkostot projektin kohdealueille Karjalan tasavaltaan, Pietariin, Sverdlovskin alueelle ja Permiin.
Keskeiset tulokset: Projektin toiminnan tuloksena yritysneuvojien ja yrittäjien osaaminen Venäjän markkinoilla toimimisessa lisääntyi. Keskeisena toimenpiteinä osaamisen lisäämisessä olivat konkreettiset ja käytännönläheiset teematilaisuudet Venäjän kaupasta, yhteistyö- ja kontkaktimatkat Venäjälle mm. Karjalan tasavaltaan, Pietariin, Jekaterinburgiin ja Voronezhiin sekä yritysneuvontatilanteet. Yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä projektin toimintatapaan yhteistyö- ja kontaktimatkojen järjestämisessä. Viranomaistapaamisten lisäksi yrityksille seulottiin kohdealueelta potentiaalisia yrityksiä neuvottelukumppaneiksi ja järjestettiin neuvottelut valmiina pakettina matka- ja majoitus- ja tulkkausjärjestelyin. Projektihenkilö oli myös mukana neuvotteluissa. Yritysneuvojien ja yrittäjien tueksi tuotettiin sähköisessä muodossa Venäjän kaupan neuvontamateriaalia sekä suomeksi että venäjäksi. Projektin päättymisen jälkeen neuovontamateriaali löytyy sekä Pohjois-Karjalan kauppakamarin että kehittämisyhtiöiden nettisivuilta. Materiaalin päivittämisestä vastaa Pohjois-Karjalan kauppakamari. Projektin toiminnan tuloksena yritysneuvojien osaaminen yritysten Venäjä-asioiden neuvonnassa on lisääntynyt niin, että he pystyvät auttamaan yrityksiä näiden erilaisissa Venäjä-toiminnoissa itsenäisesti.
Projektissa ylläpidettiin ja luotiin toimivat yhteistyöverkostot kohdealueille Venäjälle. Yhteistyökumppaneita Venäjällä olivat SVKK:n toimistot Pietarissa ja Yekaterinburgissa, Karjalan tasavallan, Pietarin ja Voronezhin ja Permin kauppa- ja teollisuuskamarit, Voronezhin aluehallinto, Karjalan tasavallan Businessa Incubator Petrokoissa sekä Karjalan tasavallan tulli. Projektin toteutusaikana Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy teki yhteistyösopimukset Karjalan tasavallan Business Incubatorin sekä Uralin valtiollisen metsäteknillisen yliopiston ja Kondinskyn alueen kanssa. Pohjois-Karjalan kauppakamari solmi yhteistyösopimuksen Voronezhin alueen kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa.

Projektin toiminnan tuloksena Karjalan tasavallassa toimivien suomalaisomisteisten yritysten ja Suomen (Niiralan tulli) sekä Karjalan tullin yhteistyö on lisääntynyt haasteissa, jotka liittyvät tavaroiden liikkumiseen rajan yli Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa. Yrityksiltä kootiin konkreettisia kysymyksiä tavaroiden rajan ylityksiin liittyvistä haasteista, jotka käsiteltiin projektin koordinoimissa tilaisuuksissa. Tämä toiminta jatkuu myös projektin päättymisen jälkeen. Seuraava tilaisuus on sovittu pidettäväksi syksyllä 2015.

Projektissa ohjattiin yrityksiä hyödyntämään ELY-keskuksen rahoitusinstrumentteja erityisesti kansainvälistymiseen liittyviä palveluja. Projektihenkilöstö oli yrittäjien mukana rahoitusneuvotteluissa. Projektin toiminnan tuloksena maakunnan Venäjän kauppaa käyvien pk-yritysten keskinäinen yhteistyö lisääntyi.

Hyviä käytäntöjä ovat olleet mm. seuraavat asiat:
1.Projektia toteutettiin yhteistyössä yritysneuvojien kanssa. Yritysneuvojat tuntevat yrityskentän ja yritykset.
2. Projekti on ollut mukana yritysten Venäjä toimintojen suunnittelussa.
3. Yhteistyö maakunnan muiden Venäjä toimijoiden kanssa toimintojen kehittämisessä.
4. Projektissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty maakunnan pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä ponnisteluissa Venäjän markkinoille
5. Projektin toimintatapa järjestää yritysten kontakti- ja neuvottelumatkat Venäjälle. Yrittäjät olivat tyytyväisiä projektin toimintatapaan yhteistyö- ja kontaktimatkojen järjestämisessä. Viranomaistapaamisten lisäksi yrityksille seulottiin kohdealueilta potentiaalisia yrityksiä neuvottelukumppaneiksi ja neuvottelut järjestettiin valmiina pakettina matka-, majoitus- ja tulkkausjärjestelyin. Projektihenkilöstö oli yritysten tukena näillä matkoilla.
6. Projektin toteutuksessa on hyödynnetty Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarien verkostoa Pohjois-Karjalan kauppakamarin kautta.