Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11532

Projektin nimi: NovaNet

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: Satamakatu 19 , PL 197

Puhelinnumero: (02) 623 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite: https://sites.google.com/site/winnovanet/

Vastuuhenkilön nimi: Taina Kivioja

Asema: Kehityspäällikkö, hanke- ja työelämäpalvelut

Sähköposti: taina.kivioja(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044 455 7306

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin

Kunnat: Eurajoki, Eura, Pori, Luvia, Köyliö, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Rauma

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Nuoret ja nuoret aikuiset, vailla ammatillista koulutusta olevat tai sen keskeyttäneet, jotka ovat
a. työttöminä työnhakijoina
b. työ- tai koulutusmarkkinoiden ulkopuolella

2. WinNovan tämänhetkiset opiskelijat, joilla on vaikeuksia opiskeluissa tai keskeyttämisuhka ja jotka hyötyisivät NovaNet-projektin mahdollistamista toimenpiteistä

3. Satakunnan työpajoilla olevat nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ammatillisten opintojen ja tutkintojen suorittamisessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi projektin toiminta kohdistuu seuraaviin tahoihin:

1. Työpajojen henkilöstö
- joka tarvitsee ammatilliseen koulutukseen liittyvää koulutusta esim. työpaikkaohjaaajakoulutusta
- joka osallistuu sosiaalisen median koulutukseen

2. Muut yhteistyöverkoston toimijat
- sosiaalitoimi
- nuorisotoimi
-työvoimahallinnon työntekijät (työvoimaneuvojat, koulutussuunnittelijat ym.)
- työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat

3. WinNovan henkilöstö (opettajat, opiskelijapalvelut: opinto-ohjaajat, kuraattorit, erityisopetus, Startti)
- joka osallistuu sosiaalisen median koulutukseen ja ohjaa opiskelijoita opintojen eri vaiheissa

Koulutuksen osallistuvista WinNovan henkilöstöä on puolet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 355, joista naisia 160

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 276, joista naisia 154

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 80, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57, joista naisten tutkintoja 31

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia polkuja ammatillisten opintojen ja tutkintojen suorittamiseen sosiaalista mediaa hyödyntäen. Näin lisätään joustavuutta opintojen ja tutkintojen suorittamiseen, vähennetään opintojen keskeyttämistä sekä vaikutetaan nuorten ja aikuisten työllistymismahdollisuuksien paranemiseen.

Projektissa käytetään hyväksi sosiaalisen median yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä ja kehitetään uusia opetus- ja ohjausmenetelmiä. Projektin aikana WinNovan ja Satakunnan työpajojen välille luodaan yhteistyömalli, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan työpajoilla tapahtuva oppiminen osaksi ammatillisia opintoja ja tutkintoja.

Projektin ensisijainen kohderyhmä muodostuu työpajoilla olevista nuorista, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ammatillisten opintojen suorittamiseen. Projektiin voi ohjautua myös TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten kautta. Projektissa kehitetty NovaNet-toimintamalli siirretään myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja mallia pilotoidaan kahdessa, nuorille aikuisille suunnattussa työvoimakoulutuksessa.

Projektin välilliseen kohderyhmään kuuluvat WinNovan opettajat ja opiskelijapalveluhenkilöstö sekä työpajaohjaajat sekämuut yhteiskumppanit.

Projektin henkilöstö:
- Kolme verkko-ohjaajaa, joista yksi toimii myös projektipäällikkönä
- Eri alojen ammatillisia opettajia

Yhteistyötahot:
- Rauman ja Porin seudulla toimivat työpajat
- Te-toimistot
- Työvoiman palvelukeskukset
- Sataedu

Projektin tuloksena ammatillisia tutkintoja suoritetaan yhteensä 80, joista osatutkintoja on 25. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja läpäisyaste nousee. Työvoimapoliitiseen koulutukseen osallistuvien työllistymisedellytykset ja työmarkkinavalmiudet paranevat.

Henkilöstön opetus- ja ohjausosaaminen monipuolistuu sosiaalisen median tullessa yhdeksi opetuksen ja ohjauksen työvälineeksi. Henkilökohtaiset oppimisympäristöt edistävät opiskelijahyvinvointia, opiskelijoiden elämänhallintaa, elinikäisen oppimisen avaintaitojen omaksumista ja aktiivista kansalaisuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista laaditaan markkinointimateriaali yhteistyössä WinNovan viestintäpalveluiden kanssa. Projekti näkyy WinNovan www -sivuilla, facebookissa ja mahdollisesti twitterissä. Materiaaleja voidaan jakaa slide share -palvelussa.

Projektista tiedotetaan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti eri foorumeilla.Tiedottamisessa hyödynnetään WinNovan yhteistyökumppanien kuten Suomen eOppimiskeskuksen ja TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tiedotuskanavia (SeOppi- ja Tiedosta-lehdet),Sometu-verkostoa ja muita sosiaalisen median verkostoja. Projektista kerrotaan eri seminaareissa, esimerkiksi ITK-päivillä, OPH:n virtuaalipäivillä sekä valtakunnallisilla työpajapäivillä.

Projekti järjestää itse alueellisia tapahtumia ja tiedottaa paikallisessa mediassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käynnistys:
Tiedotetaan projektin alkamisesta. Projektin vastuuhenkilöt vastaavat tiedottamisesta yhteistyössä WinNovan viestintäpalvelujen kanssa ja laativat viestintäsuunnitelman. Tiedotetaan WinNovan sisällä, yhteistyökumppaneille, alueen työpajoille. Ohjausryhmän jäsenten kautta myös heidän sidosryhmilleen.

Projektin toteuttamisvaihe:
Hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedottamis- ja levittämisvälineenä.Tiedotetaan edelleen WinNovan henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille, osallistutaan aiheeseen liittyviin seminaareihin ja muihin työryhmiin.Tiedotetaan ensimmäisistä kokemuksista ja saavutetuista tuloksista.

Projektin päättäminen:
Tiedotetaan projektin lopputuloksista, hyvistä käytännöistä ja vaikuttavuudesta. Järjestetään loppuseminaari, jossa esitellään projektin tuloksia ja kokemuksia sekä vaihdetaan
osallistujien kesken kokemuksia vastaavista hankkeista. Laaditaan sähköinen loppujulkaisu.Projektin aikana syntynyt ohjaus- ja opetusmateriaali sekä sosiaalisen median foorumit ovat hyödynnettävissä ja edelleen kehitettävissä projektin päätyttyä.

Varmistetaan projektissa kehitetyn toiminnan ja sopimuksellisen yhteistyön jatkuminen työpajojen kanssa projektin päättymisen jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 509 601

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 475 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 639 616

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 593 210

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

NovaNet-projekti toteutettiin 1.1.2011 - 31.7.2013. Projektin hallinnoijana toimi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Projektin tavoitteina olivat 1. kehittää vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen 2.osallistua kahden työvoimakoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, erityisesti sosiaalisen median asiantuntijana 3. kehittää sosiaalisen median koulutuskokonaisuus ja tarjota sosiaalisen median asiantuntemusta sekä koulutusta nuorten kanssa työskenteleville 4.luoda WinNovan ja Satakunnan työpajojen välille yhteistyömalli yhteistyössä muiden asiaa eteenpäin vievien hankkeiden kanssa (ns. maakunnallinen malli).

Projektin kohderyhminä olivat 1. nuoret ja nuoret aikuiset, vailla ammatillista koulutusta olevat tai sen keskeyttäneet, jotka ovat työttöminä työnhakijoita tai työ- tai koulutusmarkkinoiden ulkopuolella
2. WinNovan tämänhetkiset opiskelijat, joilla on vaikeuksia opiskeluissa tai keskeyttämisuhka ja jotka hyötyisivät NovaNet-projektin mahdollistamista toimenpiteistä 3. Satakunnan työpajoilla olevat nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ammatillisten opintojen ja tutkintojen suorittamisessa 4.WinNovan henkilöstö, työpajojen henkilöstö sekä muun yhteistyöverkoston henkilöstö sosiaalisen median opetus- ja muun käytön edelleenkehittämisen osalta.

Projektia toteutettiin verkostomaisen työtavan avulla. Esimerkiksi NovaNetissä tutkintoa suorittavan henkilön verkostoon saattoi kuulua NovaNetin verkko-ohjaaja, ammatillisia opettajia koulutusalalta, WinNovan opiskelijapalveluiden henkilöstöä, työpajan henkilöstöä ja muun ulkoisen yhteistyöverkoston toimijoita.

Projektin tuloksina syntyi
1. Tutkintoja, osatutkintoja, opintoja
Projektin aikana opiskelija-asiakkaille suunniteltiin yksilöllisiä oppimispolkuja ja räätälöityjä ratkaisuja, tavoitteena lisätä joustavuutta opintojen suorittamiseen. Lisäksi käytettiin sosiaalista mediaa osana ohjausta, opetusta ja oppimista. Työpajayhteistyötä hyödynnettiin tutkinnon, osatutkinnon tai opintojen suorittamisessa. NovaNet osallistui kahden työvoimakoulutuksen järjestämiseen. Koulutuksissa pilotoitiin sosiaalisen median oppimisympäristöjä. Kaiken kaikkiaan yli sata henkilöä suoritti tutkinnon, tutkinnon osan tai opintoja hankkeen aikana

2. Työpaja-oppilaitosyhteistyön pilotointi & vakiinnuttaminen
Projektin aikana suoritettiin tutkintoja tai osatutkintoja työpaja-oppilaitosyhteistyön avulla. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus lyhyempiin opiskelujaksoihin työpajoilla, mm. tuettu työssäoppiminen työpajoilla tai muut opintokokonaisuudet ja paluu oppilaitokseen jakson jälkeen.
Työpaja-oppilaitosyhteistyön pilotointiin osallistui hankkeen aikana yhteensä 37 opiskelijaa kolmella eri pajalla. Näistä 15 opiskelijaa suoritti koko tutkinnon, 18 suoritti tutkinnon osan (osia) tai opintoja.
Toimintakokonaisuuteen kuului myös alueellisen työpaja-oppilaitosyhteistyösopimuksen valmistelu yhteistyössä alueen muiden hankkeiden ja työpajojen kanssa sekä sopimuksen voimaansaattaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Puitesopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2013. Toimintakokonaisuudessa toteutettiin myös ohjausosaamista työpajatyöntekijöille -koulutuskokonaisuus. 10 henkilöä alueen työpajoilta suoritti pilottikoulutuksen ja sai työpaikkaohjaajan pätevyyden.

3. Kaksi työvoimakoulutusta
Koulutukset järjestettiin yhteistyössä Välkky-projektin kanssa. Laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistava koulutus toteutettiin 2011 - 2012; Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus 2012 - 2013. Koulutuksissa pilotoitiin sosiaalisen median oppimisympäristöjä & sosiaalisen median käyttöä osaamisen dokumentoinnissa. Tutkintoja työvoimakoulutusten kautta syntyi 10, osatutkintoja 6 ja opintoja 8 kappaletta (ml. 5 koulutuksensa keskeyttänyttä henkilöä).

4. Sosiaalisen median osaaminen WinNovassa ja yhteistyöverkostossa
Projektin aikana järjestettiin lukuisia sosiaalisen median koulutuksia, perehdytyksiä, mentorointia yms. Yli neljäsataa henkilöä on osallistunut erilaisiin hankkeen järjestämiin sosiaalisen median koulutustapahtumiin, henkilökohtaiseen opastukseen tms.
Tavoitteena on ollut sosiaalisen median hyötykäyttöosaamisen lisääminen, tuotteena syntyi sosiaalisen median koulutuskokonaisuus nuorten kanssa työskenteleville. Lisäksi hankkeessa kehiteltiin sosiaalisen median käytön ehdotukset toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyen kahteen teemaan 1. henkilökohtainen urasuunnittelu nykyaikaisin työvälinein ja 2.sosiaalisen median käyttö näytöissä ja osaamisen dokumentoinnissa.