Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11534

Projektin nimi: URAOHJAUS - joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkk'ampujankuja 1, PL 181

Puhelinnumero: 015 355 61

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mamk.fi/uraohjaus

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Vänttinen

Asema: Opetusjohtaja

Sähköposti: tuija.vanttinen(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 0153 556 900

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Savon toisen asteen nuoret, ammatillista perustutkintoa ja/tai lukiota/ylioppilastutkintoa suorittavat opiskelijat, toisella asteella työskentelevät opettajat ja ohjaushenkilöstö (opinto-ohjaajat), ammattikorkeakoulujen opettajat ja ohjaushenkilöstö ja opiskelijat sekä peruskoulusta toiselle asteelle siirtymässä olevat nuoret.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat muut Etelä-Savon toisen asteen opiskelijat (aikuiset, oppisopimusopiskelijat). Projektista hyötyy koulutusorganisaatioiden toiminnan kautta välillisesti koko yhteiskunta mm. keskeytysten vähenemisen, ammatinvalinnan selkeytymisen ja nopeamman työelämään siirtymisen kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 197, joista naisia 135

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on
-kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun siirtymävaiheen ohjausta
-luoda uusia käytännön toimenpiteitä, joilla tuetaan opiskelijoiden valintojen tekemistä, innostetaan urasuunnitteluun ja tuetaan siirtymistä jatko-opintoihin.Toimenpiteet mallinnetaan ohjauspoluksi.
- luoda toisen asteen ja amk:n kesken uusia ristiinopiskelumahdollisuuksia ja varmistaa, että osaaminen on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja.
-lisätä osaamisen arvostamista
-tehostaa opiskeluvalmiuksien kehittämistä ja parantaa opiskelijoiden jatko-opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja opintojen etenemistä.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Savon nuoret, ammatillista perustutkintoa ja/tai lukiota/ylioppilastutkintoa suorittavat opiskelijat, toisella asteella työskentelevät opettajat ja ohjaushenkilöstö, ammattikorkeakoulujen opettajat ja ohjaushenkilöstö ja opiskelijat sekä peruskoulusta toiselle asteelle siirtymässä olevat nuoret.

Toimenpiteet
Kootaan pilotit 1) Pieksämäki, soteala, 2)Mikkeli, terveysala, 3)Mikkeli, tekniikka ja 4)Savonlinna, matkailu ja liiketalous. Pilotit huomioivat paikkakunnan toimintaympäristön, alan, toisen asteen ja amk:n yhteistyön nykytilanteen ja työelämän tarpeet.

Suunnitellaan ohjauspolku perusasteen päättämisestä jatko-opintoihin. Kehitetään polulle käytännön toimenpiteitä, joilla jaetaan tietoa jatko-opintokelpoisuudesta ja -mahdollisuuksista ja voidaan ohjata jatko-opinnoista kiinnostuneet jatko-opintoihin suuntaaviin toimenpiteisiin. Luodaan tarvittavat opintojaksot ja muut toimintamallit sekä toisen asteen opiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnitelma.

Valitaan osaamisalueet, joille luodaan ristiinopiskelumahdollisuuksia. Sovitaan käytännön järjestelyistä opinnoissa ja luodaan tavat tunnistaa ja tunnustaa näin hankittu osaaminen. Kehitetään osaamisen tunnistamis- ja tunnustamiskäytäntöjä ammattikorkeakouluissa ja vahvistetaan osaamisen arvostamista tutkintojen sijaan. Luodaan mahdollisuuksia opiskella valmistavia ja tukevia opintoja ja kehittää opiskelutaitoja.

Toteutetaan laadullinen kysely siitä, miten opiskelijat kokevat siirtymävaiheen ja amk-opintojen aloittamisen. Tehdään seurantajärjestelmä toiselta asteelta siirtyvistä opiskelijoista ja heidän opintomenestyksestään.

Mallinnetaan ja luodaan tiedotettavaan muotoon kaikki projektin uudet toimintamallit ja tarjonta sekä jaetaan Etelä-Savoon.

Projektin tuotteina ja tuloksina ovat
- Mallinnettu opinto-ohjauspolku ja uudet ohjauskeinot
- Henkilökohtainen jatkokoulutus- ja urasuunnitelma toisen asteen opiskelijoille
- Mallinnettu toimintatapa ristiinopiskelusta pilottialoilla ja opintopolkujen henkilökohtaistuminen
- Opiskeluvalmiuksien kehittyminen ja niitä tukevien toimien lisääntyminen
- Opiskelijoiden seurantajärjestelmä
- Parantuneet jatko-opiskelu- ja työelämävalmiudet ja tietoisuus jatko-opiskeluvaihtoehdoista ja edellytyksistä
- Kasvanut osaamisen arvostus

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alkuvaihe: Henkilökohtainen tiedottaminen projektin toteuttamiseen osallistuville organisaatioille. Kootaan tarvittavat työryhmät ja käynnistetään projekti. Kohderyhmänä erityisesti oppilaitosten johto. Projektista tiedotetaan osallistuvien organisaatioiden omissa tiedotuskanavissa (intranetit, tiedotteet, palaverit). Projektille perustetaan internetsivut ja sähköinen työskentelyalusta (esim. wiki, blogi tms.). Olemassa olevia hyviä käytäntöjä jaetaan oppilaitosten kesken myöhemmin sovittavalla tavalla.

Toteutusvaihe: Projektin aikana kokeiltavista uusista toimintatavoista tiedotetaan niissä oppilai-toksissa opiskelijoille ja henkilökunnalle, joita toiminta koskee. Välineinä internetsivut, intranetit, sosiaalinen media (esim. facebook, twitter, wiki, blogi), sähköposti ja tiedotteet. Uusista toimin-tamalleista tehdään esitemateriaalia (paperi/sähköinen) opiskelijoille ja henkilöstölle. Projektin etenemisestä tiedotetaan projektiin osallistuvissa organisaatioissa sekä alueellisissa aiheeseen liittyvissä yhteistyöryhmissä ja foorumeilla. Projektin aikana järjestetään yksi seminaari, joissa tiedotetaan uusista toimintamalleista ja projektin tuloksista. Projektista tuotetaan julkaisu.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

K2011: Tiedottaminen projektin tavoitteista ja osallistujien sitouttaminen projektiin.

S2011: Jatkuva tiedottaminen projektin etenemisestä ja osatuloksista internetsivujen, työskente-lyalustan ja sosiaalisen median välityksellä. Toimintamallien levittäminen esitemateriaalin avulla, lisäksi tiedotteet. Projektin työryhmiin osallistuva oppilaitosten henkilöstö vie käytäntöjä omiin oppilaitoksiinsa.

K2012: Kuten edellä. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön oppilaitoksissa ja niistä tiedotetaan opiskelijoille ja henkilöstölle.

S2012: Tulosten laittaminen levitettävään muotoon (julkaisu, sähköinen materiaali ym.). Järjestetään seminaari, jossa tuloksia esitellään ja jaetaan. Tulosten esittely myös muiden alueiden edustajille seminaareissa, tilaisuuksissa, koulutukseen liittyvissä työryhmissä jne. Internetsivut ja sosiaalinen media myös käytössä. Hyvät käytännöt dokumentoidaan/mallinnetaan ja ne käsitellään kunkin osallistuvan oppilaitoksen johdon kesken toimintamallien juurruttamiseksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 419 967

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 411 270

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 487 939

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 479 038

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Uraohjaus - joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -hankkeen tavoitteena oli
-kehittää toiselta asteella ammattikorkeakouluun siirtymävaiheen ohjausta
-luoda uusia käytännön toimenpiteitä, joilla tuetaan opiskelijoiden valintojen tekemistä, innostetaan urasuunnitteluun ja tuetaan siirtymistä jatko-opintoihin.Toimenpiteet mallinnetaan ohjauspoluksi.
- luoda toisen asteen ja amk:n kesken uusia ristiinopiskelumahdollisuuksia ja varmistaa, että osaaminen on
mahdollista tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja.
-lisätä osaamisen arvostamista ja
-tehostaa opiskeluvalmiuksien kehittämistä ja parantaa opiskelijoiden jatko-opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja opintojen etenemistä.

Projekti toteutettiin Etelä-Savossa Mikkelin ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon ammattiopiston, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston sekä Koulutuskeskus Agricolan yhteistyönä. Käytännön toimenpiteet toteutettiin suunnitellen ja pilotoiden uusia toimintamalleja ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä eri koulutusaloilla: 1) Terveysalalla Mikkelissä, 2) Sosiaalialalla Mikkelissä 3) Tekniikan aloilla Mikkelissä, 4) Sosiaali- ja terveysalalla Pieksämäellä sekä 5) Matkailun ja liiketalouden aloilla Savonlinnassa.

Keskeisiä toimintoja hankkeessa olivat
-ammattiopistosta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen ohjauspolun kehittäminen ottamalla käyttöön uusia ohjaustapoja, -tilaisuuksia, ohjaavia verkkoalustoja ja pilotoimalla opiskelijoille urasuunnitelmien tekoa
-ristiinopiskelun käytännön toimintamallien kehittäminen, eli ammattiopiston opiskelijat voivat suorittaa amk-opintoja ja amk:n opiskelijat opintoja ammatillisessa oppilaitoksessa
-toimintatapojen vakiinnuttaminen siihen, että toisella koulutusasteella hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opintoja
- opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittymistä tukevien verkko-opintojaksojen kehittäminen ja ottaminen ammattiopiston ja amk:n yhteiseen käyttöön

Oppilaitosten opettajat ja opinto-ohjaajat toteuttivat pilotoinnit ja osallistujina oli ammatillisten perustutkintojen opiskelijoita sekä amk-tutkintoa suorittavia opiskelijoita.

Projektin keskeiset tulokset ovat
-Uusia toimintatapoja opiskelijoiden ohjaukseen ja urasuunnitteluun yhteistyössä ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kesken, mm. yhteiset ohjaus- ja infotilaisuudet, tutustumisvierailut ja verkko-opintojaksot
-Käytännön toimintatavat ristiinopiskeluun, eli ammattiopiston opiskelijat opiskelevat ammattikorkeakoulun opintojaksoja tai niiden osia ja ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat opiskella opintojaksoja ammattiopistossa
-Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatapojen selkeyttämin