Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11538

Projektin nimi: Resurssi 2

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkieno-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0206360040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja Pudas

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024586

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Laajana yleiskuvauksena henkilöt, jotka tarvitsevat monipuolisia TE-toimiston palvelupolkuja ja ulkopuolista ohjausta, jotta heidän työmarkkinavalmiutensa lisääntyisivät ja heille rakentuisi polkuja pysyvämpään työllistymiseen. Erityisesti tällaisia ryhmiä ovat nuoret ja vaikeasti työllistyvät ja pitkäaikaistyöttömät, toimenpiteeltä toiselle siirtyvät, ns rakennetyöttömät. Ammatillista koulutusta tarvitsevat TE-toimiston asiakkaat korostuvat vuoden 2013 alusta projektin kohderyhmässä. Pääprojektit laativat erikseen omat suunnitelmansa ja kohderyhmät määritellään niissä tarkemmin.

Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalle määrärahasta arvioidaan kohdentuvan 30%.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koulutuksen tarjoajat, TE-toimistot, kunnat, yhteisöt, yritykset. Välilliset kohderyhmät selkiytyvät pääprojektien laatiessa suunnitelmansa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 821, joista naisia 410

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 812, joista naisia 313

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 100, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joista naisten tutkintoja 18

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Resurssi 2-projekti toimii työvoimapoliittisen koulutuksen hankinnan ja kehittämisen kentässä. Se hankkii erityisesti osaamisen kehittämisen palveluja ja pitkäaikaisempia palveluprosesseja tarvitseville TE-toimiston asiakkaille työvoimakoulutusta. Se on luonteeltaan sekä ohjaavaa että ammatillista. Samalla saadaan kokemuksia näiden asiaskassegmenttien mahdollisuuksista hyötyä koulutuksen tarjoamasta ohjauksesta.

Lisäksi kehitetään työvoimakoulutuksen yhdistämistä palkkatuettuun työhön ja mahdollistetaan mallin soveltaminen TE-toimiston asiakastyöhön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan TE-toimistoja sähköpostilla tai erilaisten kokousten yhteydessä. TE-toimistojen onnistunut tiedottaminen palvelee parhaiten myös kohderyhmän tarpeita.

Pääprojektien henkilöstön kanssa käytännön tietojenvaihtoa on koko projektin keston ajan, jotta rinnakkaisprojekti-luonteiset koulutukset toteutuvat mahdollisimman sujuvasti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Pääprojektit toimivat tämän kohdan osalta projektisuunnitelmansa mukaisesti. Rinnakkaisprojektin toimenpiteistä saadut kokemukset otetaan mukaan hyvien käytäntöjen levittämiseen pääprojektin kanssa sovittavalla tavalla.

Muun kuin edellä mainitun osalta hyvät käytännöt ja uudet ideat ovat välittömästi hyödynnettävissä, sillä työvoimakoulutuksia toteutetaan hallinnollisesti kevytrakenteisella projektilla käytännön TE-toimistotyön rajapinnassa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 563 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 401 423

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 563 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 401 423

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Keski-Suomen työttömyystilanne on pysynyt vaikeana jo useamman vuoden ajan. Resurssi 2-projektin avulla voitiin vaikuttaa elvyttävästi lisäten työvoimakoulutuksen hankintaa ja tavoittaen näin paremmin työttömien työnhakijoiden kohderyhmää.

Resurssi 2-projektissa on hankittiin työvoimakoulutusta yhteensä 812 hlölle Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella. Mukana oli sekä ohjaavaa että ammatillista työvoimakoulutusta. Ne jakaantuivat tavanomaiseen, TE-toimiston ennakointiin ja asiakaspalvelutyöhön liittyvään työvoimakoulutukseen (491 aloittanutta opiskelijaa) ja ESR-kehittämisprojekteihin liittyviin rinnakkaisprojektikoulutuksiin (321 aloittanutta opiskelijaa). Viimeksi mainitut koulutukset vain ELY-keskus voi säädöksiin perustuen hankkia.

Projektin tavanomaisessa työvoimakoulutuksessa haluttiin tukea myös työttömien nuorten tilannetta Keski-Suomen alueella. Kaiken kaikkiaan alle 25 -vuotiaita on näissä koulutuksissa aloittanut yhteensä 186 henkilöä (38%) ja 25-29-vuotiaita on 96 henkilöä (20%) .

Rinnakkaisprojekti-luonteisissa koulutuksissa on hankittu kolmen eri pääprojektin toimenpiteiden kokonaisuuteen liittyvät ja niiden kehittämistyöhön nivoutuvat työvoimakoulutukset. Pääprojektit olivat LAPE-Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, Yhteistyöllä tuloksiin 2-projekti ja Osaamisella töihin. Yhteisenä tekijänä näiden projektien koulutuksissa oli se, että toimenpiteitä tarjottiin vaikeasti työllistyvien kohderyhmälle

Projektissa toteutettiin kehittämistyötä liittyen Elämässä eteenpäin-ohjaavaan koulutukseen, jonka tarkoituksena oli ohjata henkilöitä johdonmukaisesti kohti palkkatuettua työtä (ns polutus). Kehittämistyön tarkoituksena oli antaa uutta tietoa työ- ja elinkeinohallinnon omien toimintamallien ja prosessien kehittämiseksi. Koulutuksen toteuttaminen osoittautui hyvin haasteelliseksi, mikä syvensi käsitystä vaikeasti työllistyvien mahdollisuuksista löytää jatkopolkuja. Kouluttajan ja opiskelijan välinen toiminta ja vuoropuhelu vaatii aikaa, jotta työllistymisen esteet saadaan raivattua. Lisäksi kartoitus syvensi pohdintaa siitä, kuinka tarjouspyynnön sisältöä tulee kehittää selkeämmäksi ja tavoitteelliseksi.