Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11546

Projektin nimi: YES -keskus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 0727178-6

Osoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 190 2500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cursor.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yes-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Luode

Asema: Ohjelmapäällikkö

Sähköposti: jouko.luode(at)cursor.fi

Puhelinnumero: 040 190 2551

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Virolahti, Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat, rehtorit ja oppilaanohjaajat varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja II-asteella. Toissijaisena kohderyhmänä ovat oppilaat, opiskelijat, yrittäjät, vanhemmat ja korkea-aste.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjät, yrittäjäjärjestöjen edustajat, virkamiehet, sivistystoimenjohtajat, vanhemmat ja oppilaat/opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 92, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 258, joista naisia 192

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YES -keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava alueellinen keskus. YES-keskus tuottaa konkreettisesti yrittäjyyskasvatusta tukevia palveluja varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. YES-keskuksen palvelut ovat koulutukset, materiaalit, opetussuunnitelmien tukipalvelut, kouluyritysyhteistyö ja Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistopalvelut. Lisäksi YES-keskuksilla on oman alueen osaamiseen perustuvaa ja toisaalta kehittämistarpeisiin kohdistuvaa toimintaa.
YES-keskus projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat, rehtorit ja oppilaanohjaajat varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja II-asteella Kotkan-Haminan ja Kouvolan seudulla.
YES-keskus projektin tavoitteena on seudun opettajien yrittäjyyskasvatusosaamisen lisääminen ja levittäminen sekä koulukohtaisten yk-opetussuunnitelmien tuottaminen projektissa mukana olevissa kouluissa ja oppilaitoksissa.Tavoitteisiin päästään koulutusten, opintomatkojen, verkostoitumisen ja parhaiden käytäntöjen levittämisen avulla. Pitkäaikaisena tavoitteena saada molempien seutujen nuoret takaisin seuduille myöhemmin koulutettuna ja ammattitaitoisena työvoimana, kun työvoimasta on tarvetta.
YES-keskus projektin keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: YES-keskus verkosto rakentaa yrittäjyyskasvatuksen koulutusmallin, jossa on eritasoista ja -sisältöistä yrittäjyyskasvatuksen koulutusta kohderyhmälle. YES-keskukset tuottavat ja julkaisevat YES-oppimateriaalikatalogeja, joissa esitellään mm. kouluyritysyhteistyömuotoja ja yrittäjyyskasvatuksen parhaita käytänteitä. Uusia kouluyritysyhteistyömuotoja kehitetään ja toteutetaan, kuten ope-yrittäjätreffiejä ja YES-koulukummit toimintamalli pilotoidaan seudulla, lisäksi yrittäjien kouluvierailuja, opettajien/oppilaiden yritysvierailuja, koululaisten TET-jaksoja kehitetään. Yrittäjyyskasvatuksen toiminta- ja opetussuunnitelmien tukipalvelut ovat osa YES-keskuksen palveuja. YES-keskukset toimivat Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistoina ja perehdyttävät opettajia NY-ohjelmien käyttöönottoon. YES-keskus järjestää yrittäjyyskasvatuksen opinto- ja tutustumismatkoja kohderyhmälle yrittäjyyskasvatuksen seminaareihin, oppilaitoksiin, yrityksiin ja ajankohtaisiin yrittäjyyskasvatuksen tapahtumiin. YES-keskus pyrkii lisäämään yrittäjyyskursseja ja NY-ohjelmien käyttöä kouluissa ja oppilaitoksissa. YES-keskus on osajärjestäjänä Kouvolan ensimmäisillä koulutusmessuilla. YES-keskus toiminta pyritään vakiinnuttamaan Kotkan-Haminan ja Kouvolan seudulla jatkossa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

YES keskukset tiedottavat www-sivujen, Facebookin ja sähköpostin sekä sähköisen uutiskirjeen avulla kaikista ajankohtaisista yrittäjyyskasvatuksen tapahtumista ja tilaisuuksista kohderyhmille. Kaikista suuremmista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä koulukohtaisista yrittäjyyskasvatuksen projekteista lähetetään mediatiedotteet hyödyntäen omien organisaatioiden tiedotuskanavia näkyvyyden saavuttamiseksi.

Hankkeen päättyessä seudullinen tiedotus keskeisten mediakanavien kautta yhteisen päätösseminaarin yhteydessä. Projektin keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista kootaan joko kirjasena tai sähköisenä materiaalina julkaistava kooste/katalogi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

YES-katalogien avulla levitetään hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä. Katalogit ilmestyvät lukuvuoden 2010-2011 aikana sekä sähköisinä sekä paperiversioina ja ne toimitetaan kaikkiin alueen kouluihin ja sidosryhmille. YES-keskusverkosto ja Nuori Yrittäjyys ry julkaisee sähköistä uutiskirjettä noin 2-4 kertaa lukuvuoden aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 609

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 115

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 283

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjyyskasvatuksella on Kymenlaaksossa, valtakunnallisestikin ajatellen, hyvä kasvupohja lähes koko 2000-l jatkuneella toiminnallaan. Teollisuusmaakunnassa, joka on vuodesta 2005 lähtien käynyt läpi rankan rakennemuutoksen, yrittäjyyskasvatukselle on tilaus. Yrittäjyyskasvatus on yksi opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksista ja se tuo kouluille velvoitteen. Tästä huolimatta valtaosa kouluista ei anna yrittäjyyskasvatukselle riittävästi tilaa opetuksessa.
Kouluissa, joissa koulun johto suhtautuu yrittäjyyskasvatukseen myönteisesti ja opettajakunnassa on 1-2 aiheeseen perehtynyttä opettajaa, yrittäjyyskasvatuksella on suotuisa kasvupohja. YES-keskuksen kanssa yhteistyössä olleissa kouluissa on havaittavissa nämä piirteet. Vaikka tällaisissa kouluissa esiintyisi myös kriittisiä asenteita yrittäjyyskasvatusta kohtaan, johdon tuki antaa aiheelle riittävästi kasvupohjaa.
Hankkeen aikana ensisijaisena kohderyhmänä ovat olleet opettajat (varhaiskasvatuksesta II-asteelle), rehtorit ja opinto-ohjaajat ja heidän yrittäjyyskasvatusosaamistaan ja asenteita myönteisemmiksi aihetta kohtaan on hankkeen aikana lisätty eri keinoin. Ongelmaksi on koettu, aktiivisesta kohderyhmän tavoittaneesta tiedottamisesta huolimatta, kohderyhmän passiivisuus. Tähän on selkeitä syitä, teollisuusmaakunta ei selitä kaikkea. Opettajien osallistumista on haitannut ajoittain voimassa ollut sijaiskielto eli koulutukseen lähtevälle ei palkata sijaista, vaan kouluun jäävät kollegat hoitavat koulutuksessa olevan tunnit. Työnantaja on saattanut myös varata opettajien koulutuspäivät omiin koulutuksiinsa, jolloin koulutuspäiväreserviä ei jää muihin koulutuksiin.
K-H-seudulla yrittäjyyskasvatuksen aikaisempi aloittaminen Kvlan seutuun verrattuna näkyy myönteisempänä asennoitumisena ja opettajien aktiivisempana osallistumisena YES-keskuksen järjestämään toimintaan ja koulutuksiin. Päättyneessä hankkeessa vertailu kahden alueen kesken on helpompaa, koska toimenpiteet alueilla ovat olleet käytännössä samanlaisia pienin seudullisin variaatioin. Koulutusyhteistyötä on tehty mm. täydennyskoulutuskeskus Educoden ja muiden valtakunnallisen YES-keskuksen kilpailuttamien koulutusorganisaatioiden kanssa.
YES-keskuksen merkittävimpänä tarjontana kouluille ovat olleet NY (Nuori Yrittäjyys) opinto-ohjelmat. K-H-seudulla ohjelmia on käytetty Kvlan seutua pitempään ja tämä näkyy ohjelmien käyttöasteessa. Hankkeen aikana myös Kvlan seudun koulut alkoivat aktivoitua ohjelmien käyttöön ja siksi hankevaihe oli paikallaan, ilman sitä Kvlan seudun passiivisuutta ei olisi saatu muutettua. NY-ohjelmista alakoulun ohjelmat Minä+ sinä= me, Mitä kaupungissa tapahtuu? ja NY 6h-leiri ovat saaneet kannatusta ja suosiota. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma on käytössä joidenkin yläkoulujen yrittäjyysvalinnaisaineryhmissä ja II-asteella. NY 24h-leiri on ammatillisella II-astella ja muutamissa lukioissa suosittu.
YES-keskusten kautta on kouluille toimitettu yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaalia YES- keskusverkoston toimittaman katalogi-sarjan ja Kymenlaakson YES- keskusten yhdessä toimittaman Kymenlaaksolaisia yrittäjätarinoita kirjan muodossa sekä muiden yrittäjyyskasvatusverkostossa olevien toimijoiden oppimateriaalia.
Koulu-yritysyhteistyössä on jatkettu aiempia hyviä käytäntöjä ja kehitetty uusia. Opettajilla ja oppilaille on järjestetty yritysvierailuja sekä yrittäjien vierailuja kouluilla. Molemmissa Kymenlaakson YES-keskuksissa toteutettiin keväällä 2011 ope-yrittäjätreffit. Ne onnistuivat K-H-seudulla pohjoista keskusta paremmin. Kvlan seudulla yrittäjyyskasvatus on identifioitunut myös osaksi alueelle syntynyttä koulutusmessutoimintaa.Tammikuussa 2011 järjestettiin ensimmäiset KOUahead- koulutus- ja uramessut.Toiset messut järjestetään tammikuussa 2012 ja messuista näyttää syntyneen pysyvä toiminta seudun koulutuksen ja elinkeinoelämän kohtaamiseen.Messut ovatkin paras uusi innovaatio, minkä hanke Kvlan seudulla on saanut aikaan.
Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi olisi laadittava maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, johon mukaan tulisi saada elinkeinoyhtiöiden lisäksi myös Kymen Yrittäjät, Kauppakamari, Maakuntaliitto, isot yritykset sekä kuntien sivistystoimi. Ilman laajempaa yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Kymenlaaksossa jää elinkeinoyhtiöiden sekä muutamien aktiivisten koulujen toiminnaksi eikä se tavoita kaikkia oppilaita.
Kvlan seudulla yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuus on turvattu ainakin vuodeksi 2012, jolloin toimintaa rahoitetaan Kouvolan kaupungin sekä Iitin kunnan budjeteista elinkeinotoiminnan sekä sivistystoimen yhteisrahoituksena. K-H-seudulla neuvottelut ovat käynnissä samaan suuntaan elinkeinoyhtiö Cursorin ainakin sitoutuessa yrittäjyyskasvatustoiminnan ylläpitämiseen osana elinkeinoyhtiön toimintaa. Rakennemuutos koettelee edelleen Kymenlaaksoa ja yrittäjyyskasvatus on yksi merkittävä tekijä luomaan kouluissa ja oppilaitoksissa opiskeleviin nuoriin uskoa omaan kotiseutuun ja sen selviämiseen.