Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11547

Projektin nimi: Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön (MOK) - Tehokkaiden työllistymis- ja kv-rekrytointikäytäntöjen kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kallanranta 11, PL 2000

Puhelinnumero: 0295 026 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo/mok

Vastuuhenkilön nimi: Lisbeth Mattsson

Asema: Maahanmuuttopäällikkö

Sähköposti: lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 718 1414

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Pohjois-Savon sosiaali- ja terveysalan työnantajat ja muut toimijat
- Maataloussektorin työnantajat ja muut toimijat
- Muut työvoimaa tai työperäisestä maahanmuutosta tietoa tarvitsevat yksityiset ja julkiset työnantajat ja heidän järjestönsä: yritysten ja organisaatioiden johto, työhönottajat, luottamusmiehet, henkilöstö. Ulkomailta rekrytointiin liittyen työnantajien tiedot elävät taloudellisen tilanteen mukaisesti.
- Neuvontaa, ohjausta ja koulutusta työnantajille tarjoavat asiantuntijaorganisaatiot: yritysneuvojat, konsultit, kouluttajat ja työnvälittäjät
- Maahanmuuttaja-asioita käsittelevät viranomaiset; ELY-keskusten ja TE-toimistojen maahanmuutto-, koulutus- ja yrityspalveluista vastaavat ja niitä hoitavat henkilöt; EURESneuvojat
- Kuntien viranomaiset ja luottamushenkilöt
- Oppilaitokset: suunnittelu- ja opetushenkilöstö
- Maahanmuuttajatyötä tekevät järjestöt, mukaan lukien maahanmuuttajien omat järjestöt
- Suomeen muuttavat työperusteiset maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti sekä jo maassa oleviin maahanmuuttajiin ja työperusteisiin maahanmuuttajiin ja heidän perheenjäseniinsä sekä kantaväestöön. Hankkeen kautta välitetään medialle ja sitä kautta laajalle yleisölle todenperäistä ja asiallista tietoa maahanmuuttajista ja maahanmuuttajuudesta. Tietoa levitetään myös erilaisten tapahtumien kautta. Itäsuomalaisen hankeyhteistyön kautta tietoa levitetään hankkeiden toiminta-alueiden kohderyhmille, medialle ja laajalle yleisölle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 199, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 119, joista naisia 102

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa "Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön (MOK)" -projektin ajalla 2011-2014. Osaavan työvoiman saatavuus heikkenee lähitulevaisuudessa Pohjois-Savossa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä maataloudessa. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi maakunnassa projekti edistää suunnitelmallista työperusteista maahanmuuttoa alueelle työvoimapulasta kärsivien alojen tarpeisiin ja tehostaa jo alueella asuvien maahanmuuttajien työllistymistä sekä kehittää näitä tavoitteita tukevaa palvelujärjestelmää. Projektissa luodaan kansainvälisen rekrytoinnin malli erityisesti sosiaali- ja terveysalan tarpeet huomioiden sekä kehitetään koulutusmalleja, jotka edistävät työperusteista maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien työllistymistä. Projekti edistää työnantajien ja alueella jo asuvien maahanmuuttajien kohtaantoa työmarkkinoilla, tuo esille maahanmuuttajien osaamispotentiaalia ja edistää monikulttuurisuutta työelämässä. Lisäksi projekti osaltaan edistää työperusteisen maahanmuuton suhteen pitkäjänteisen ja yhtenäisen strategisen näkemyksen muodostumista maakuntaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa laaditaan erillinen tiedotus- ja viestintäsuunnitelma, jossa tarkennetaan projektin sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kanavia ja foorumeja.
Projektin sisäisen tiedottamisen kohderyhmänä ovat taustaorganisaatio ja yhteistyötoimijat. Sisäistä tiedottamista tehdään sähköpostitse, yhteisissä tapaamisissa ja intranetissä. Hankkeen henkilökunta pitää säännöllisiä keskinäisiä tiimipalavereja, joihin voidaan kutsua mukaan ajankohtaisia henkilöitä taustaorganisaatiosta.
Ulkoista tiedottamista tehdään projektin yhteistyötahojen suuntaan erityisesti Pohjois-Savon alueella, mutta myös Itä-Suomeen. Lisäksi ulkoista tiedottamista suunnataan suurelle yleisölle.Ulkoista tiedottamista tehdään sähköpostitse, yhteisissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa sekä hankkeen www-sivujen kautta. Lehdistölle tiedotetaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan esimerkiksi tulevista tapahtumista ja meneillään olevista koulutuksista.
Projektihenkilöstön aktiivinen rooli yritystapaamisissa ja erilaisissa tilaisuuksissa on yksi tärkeä viestintäkanava. Projektihenkilöstö koostaa myös noin kolme kertaa vuodessa julkaistavan sähköisen tiedotteen, jota jaetaan sidosryhmille ja intressitahoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke levittää hyviä käytäntöjä jatkuvana prosessina koko projektin keston ajan. Hyvien käytäntöjen suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja testaamiseen osallistuvat ne toimijat joille käytännön toivotaan juurtuvan. Sitouttavan kehittämistyön kautta juurruttaminen toteututuu tehokkaasti toimintojen jalostamisprosessin aikana.

.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 645 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 614 153

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 645 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 614 153

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön (MOK) -hankkeessa on edistetty suunnitelmallista työperäistä maahanmuuttoa Pohjois-Savoon työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten sote-alalle sekä tehostettu maahanmuuttajien työllistymistä alueella. MOK -hanke oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen oman tuotannon hanke, jonka toimikausi oli 1.1.2011-28.2.2015.

Hankkeessa on mallinnettu kokonaisvaltaisesti kansainvälisen rekrytoinnin prosessia ja siihen kuuluvia tukipalveluita, kuten lähtömaan kielikoulutusta, työn ohella tapahtuvaa kielikoulutusta, työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmennusta sekä asettautumispalveluita. Hankkeessa on toteutettu kansainvälisen rekrytoinnin mallin pohjalta kaksi pilottiluonteista sote-alan rekrytointia: Virosta ja Espanjasta. Kehittämistoiminnan ja pilottirekrytointien kautta on syntynyt uusia toimintamalleja, yhteistyörakenteita ja palvelutuotteita sekä kyetty konkreettisesti helpottamaan pulaa osaavasta työvoimasta.

Hankkeessa on myös edistetty alueella asuvien maahanmuuttajien työllistymistä, mm. järjestämällä Kv-kohtaamo –nimisiä kansainvälisille osaajille ja alueen yrityksille räätälöityjä kohtaamis- ja rekrytointitapahtumia. Syntyneen yhteistyöverkoston puitteissa vastaavaa toimintaa pyritään jatkamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisäksi hankkeessa on järjestetty useita muita tapahtumia, toteutettu koulutuksia ja tehty lukuisia muita toimenpiteitä, joilla on mm. tuotu positiivisella tavalla esille maahanmuuttajaväestön osaamispotentiaalia, lisätty maahanmuuttoasioiden parissa toimivien viranomaisten ja muiden tahojen osaamista sekä edistetty maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä.