Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11548

Projektin nimi: Raahen korkeakoulukampuksen uusi toimintamalli KAMARA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.9.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikan yksikkö, Raahe

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Osoite: Rantakatu 5 - 7, PL 82

Puhelinnumero: 010 272 1044

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi/raahe

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/hankkeet/kamara/

Vastuuhenkilön nimi: Risto Kimari

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: risto.kimari(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 050-0890651

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Pyhäjoki, Liminka, Raahe, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Vihanti, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Oulun seudun ammattikorkeakoulun henkilökunta.
Seutukunnalla toimivat yritykset, niiden johto ja työpaikkaohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Raahen seutukunnan julkiset organisaatiot ja muu elinkeinoelämä, jotka työllistävät ammattikorkeakoulutuksen saaneita henkilöitä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisia 10

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun ammattikorkeakoulun rakenteellista kehittämistä toteutetaan siirtämällä nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen sisäänotto vuodesta 2011 alkaen Raahesta Oulun kampuksille. Raahen kampuksen toimintamalli muokataan työelämäläheiseksi siten, että kampus järjestää alueen työvoimatarpeen mukaiselle opiskelijamäärälle kahden viimeisen vuoden opinnot kiinteässä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.
Raahen aloituspaikkojen siirrolla vahvistetaan koulutusohjelmien rakenteita opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen linjausten mukaisesti. Aloituspaikkoja kohdennetaan huomioiden myös koulutuksen ja tutkimuksen 2007 - 2010 kehittämissuunnitelmassa asetetut koulutuksen määrälliset tavoitteet.
Suunnitelman mukaan Raahessa toteutetaan jatkossa erikoistumisvaiheen opintoja työelämäpainotteisesti läheisessä yhteistyössä yritysten ja muiden työllistävien organisaatioiden kanssa. Menettelyn tavoitteena on varmistaa seutukunnan yrityksille ammattikorkeakoulutetun henkilöstön saanti ja luoda toimivat puitteet nuorten kiinnittymiselle työelämään jo opintojensa aikana ja siten vähentää nuorten joutumista syrjäytymisvaaraan. Hankkeen tavoitteena on tämän uuden toimintamallin edellyttämien valmiuksien hankkiminen, toimintamallin kehittäminen, testaaminen ja sisäänajo.
Projektin toteutus sisältää opettajien työelämäjaksot ja kehitettävän toimintamallin kolme pilotointivaihetta ja näiden tuloksena tuotetun toimintaohjeistuksen.
Projektin tuloksena on kehitetty ja käyttöönotettu käytännönläheinen ammattikorkeakoulutuksen alueellinen toimintamalli joka on sovellettavissa laajemminkin. Yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistyö ja vuorovaikutus on lisääntynyt ja tiivistynyt. Opiskelijoiden opintojen loppuunsaattaminen on varmistettu ja työllistymiselle on hankittu erinomaiset edellytykset.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmille tiedotetaan toistuvasti pääasiallisesti tietoliikennekanavia (sähköposti, Internet) käyttäen. Projektille laaditaan oma www-sivusto ja tiedotukseen pyritään käyttämään myös yhteistyökumppaneiden www-sivuja, Intranetiä, yleisiä keskustelufoorumeja ja muita viestintäkanavia.
Projektihenkilöstö pitää vastaanottopäiviä kohdekoulutusohjelmien opiskelijoille. Vastaanottopäivinä
ohjataan toiminnassa jo mukana olevia opiskelijoita sekä tiedotetaan hankkeesta uusille potentiaalisille opiskelijoille.
Hankkeesta tiedotetaan seutukunnan yritysten ja hankkeen muiden sidosryhmien järjestämissä
seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Tiedottamisessa hyödynnetään erityisesti suurelle yleisölle
tiedottamiseen paikallismedioita; seutukunnalla ilmestyviä lehtiä ja paikallisradiota. Projektin toiminnan aikana tehdään vuotuiset tiedotussuunnitelmat, jotka sisältävät tulevan toimintakauden
merkittävimmät tapahtumat. Hankkeen tiedotus kohderyhmälle kestää koko projektin ajan, koska vuosittain kohderyhmä uudistuu mukaan liittyvällä opettajaryhmällä sekä työnohjaajilla.
Projektiin yhteistyöorganisaatiot tiedottavat projektista Raahen seutukunnan yrityksille niiden
kanssa tekemänsä muun yhteistyön yhteydessä. Ennen projektin päättymistä järjestetään päätösseminaari, jossa esitellään projektin tuloksia ja projektissa kehiteltyjä tuotteita ja hyviä käytänteitä.
Tiedotuksessa huomidaan esr-viestinnän ohjeistukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvien käytänteiden levittäminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. Projektin www-sivuilla
julkaistaan mm. projektisuunnitelma pian sen jälkeen, kun projektin rahoituspäätös on saatu;
vuotuiset väliraportit sekä loppuraportti niiden valmistuttua. Raporteissa kerrotaan myös havaituista
ongelmista projektin toteutuksessa. Projektin www-sivut toimivat hyvien käytänteiden levittäjinä koko
projektin ajan ja projektin päätyttyä.
Hyvien käytänteiden levittäminen tapahtuu luontevasti verkostoiduttaessa Raahen seutukunnan yritysten kanssa ja lisäksi projektin yhteistyöorganisaatioiden ja yritysten välisen yhteistyön yhteydessä levitetään projektin hyviä käytänteitä.
Projektin toiminta ja menetelmien kehitystyö tapahtuu pääosin vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2013
projektin painopiste siirtyy toiminnan kustannustehokkaaseen vakiinnuttamiseen ja hyvien käytänteiden levittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 417 265

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 393 866

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 490 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 463 372

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Oulun ammattikorkeakoulun rakenteellisen kehittämisen toteutukseen sisältyi Raahen tutkintoon johtavan koulutuksen sisäänoton siirtäminen Ouluun vuonna 2011. Projektin tavoitteena oli muokata Raahen kampuksen toimintamalli työelämäläheiseksi siten, että kampus järjestää alueen työvoimatarpeen mukaiselle opiskelijamäärälle kahden viimeisen vuoden opinnot kiinteässä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Menettelyn tavoitteena oli varmistaa seutukunnan yrityksille ammattikorkeakoulutetun henkilöstön saanti ja luoda toimivat puitteet nuorten kiinnittymiselle työelämään jo opintojensa aikana ja siten vähentää nuorten joutumista syrjäytymisvaaraan. Hankkeen tavoitteena oli siten tämän uuden toimintamallin edellyttämien valmiuksien hankkiminen, johon kuului opettajien ja yritysten työnohjaajien kouluttautuminen, toimintamallin kehittäminen, testaaminen ja sisäänajo.
Projektin kuluessa Oulun ammattikorkeakoulun opettajat ovat osallistuneet työelämäjaksoille, joiden aikana he valmistelivat yhdessä yritysten edustajien kanssa opiskelijaprojektiaihioita, suunnittelivat ja määrittelivät projekteissa tarvittavat resurssit ja kehittivät opiskelijaprojekteille yleiset toimintapuitteet. Kehitettyä toteutusmallia testattiin eri koulutusohjelmissa. Kehitys ja testaus toteutetiin iteratiivisesti samalla kuvaten havaitut hyvät käytänteet, kehittämistä tarvitsevat toimet ja samalla karsittiin pois toimimattomaksi havaitut menettelyt.
Projektin tuloksena Oulun ammattikorkeakoulun opettajilla ja yrityksillä on käytettävissä menetelmä opiskelijaprojektien toteuttamiseen. Menetelmää on testattu kymmenissä pilot-projekteissa ja ohjeistusta on hiottu saadun kokemuksen avulla. Oulun ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan asteittaisen vähenemisen myötä Raahessa on muodostettu Oulun keskeisille kampuksille yhteysopettajaverkosto, jonka kautta myös Raahen alueen yritykset voivat etsiä sopivia opiskelijoita ja sopia opiskelijaprojektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden toteuttamisesta. Tuloksena on myös opiskelijoille tarjoutuva mahdollisuus toteuttaa opintojaan aikaisempaa monipuolisemmin ja todellisten ongelmanratkaisutehtävien parissa.
Projektissa kehitetty toimintamalli on integroitu osaksi Oulun ammattikorkeakoulun koulutustoimintaa.