Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11549

Projektin nimi: KaiKu - Kaivoskoulutuksen kehittäminen (Kunnossapidon opetuksen kehittäminen)

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.1.2011 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7 3. krs.

Puhelinnumero: 0207984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi

Projektin kotisivun osoite: omat.lao.fi/?hanke_id=913&deptid=11181&languageid=3&NAYTA=2&showmodul=

Vastuuhenkilön nimi: Aarno Lompolojärvi

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: aarno.lompolojarvi(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4741

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat kaivos-/ lähialojen koulutusorganisaatiot. Projekti parantaa sekä opiskelijoiden että kouluttajien osaamista sekä laajentaa heidän osaamisalueitaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Suomessa toimivat kansainväliset kaivosyhtiöt, alan kone- ja laitevalmistajat sekä kaivoshankkeissa mukana olevat rakennus- ja koneurakoitsijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla vastataan kohdealueen elinkeinoelämän mukana tuomiin rakennemuutoksiin. Oikein suunnatulla koulutuksella varmistetaan työmarkinoiden toimivuus. Hankeessa kehitetään henkilöstön tietoja ja taitoja vastaamaan paremmin kaivoskoulutuksen nykypäivän vaatimuksia ja monipuolistetaan tietämystä raskaan kone- ja kuljetuskaluston huolto ja kunnossapito- ja korjauskoulutuksesta. Hanke auttaa keskitämään olemassa olevan opetusorganisaation kysyntää vastaavaksi ja lisää alan työllisyyttä. Hankeessa verkostoidutaan kaivoskoneiden valmistajien, maahantuojien, alan huoltoyritysten kaivosyhtiöiden kanssa.

Kaivoksien kunnossapitokoulutushankkeen toimenpiteinä on:

1. Projektinhallinta
3. Kaivosalan opetusmateriaalien - ja menetelmien kehittäminen

Kaivoksien kunnossapitokoulutushankkeen tuloksena on:

1. Projektihallinnan toteuttamien suunnitellusti
3. Kaivosalan opetusmateriaalit ja -menetelmät

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan rahoittajan edellyttämällä tavalla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Työpaketista 2 (Kaivosalan kunnossapitoon ja tehdasopetukseen soveltuvan oppimisympäristön luominen) tiedotetaan osuuden päätyttyä talvella 2012.
Työpaketista 3 (Kaivosalan opetusmateriaalien ja menetelmien kehittäminen) tiedotetaan osuuden päätyttyä keväällä 2013.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 98 002

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 212 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 170 496

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pohjoisten kaivoshankkeiden nykyinen tilanne on asettanut erittäin suuria haasteita koulutuksien tarjoajille, niin aikuis- kuin nuorisokoulutuksen osalta. KaiKu- Kaivoskoulutuksen kehittäminen (Kunnossapidon opetuksen kehittäminen) - hankkeella on pyritty varmistamaan oikein kohdennetun koulutuksen myötä alueen työmarkkinoiden toimivuus. Projektin tavoitteena on ollut kehittää opiskelijoiden ja kouluttajien osaamista sekä laajentaa heidän osaamisalueitaan. Projektin toteuttajana on toiminut Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, vastuuoppilaitoksena on ollut Lapin ammattiopiston Sodankylä-Instituutin toimipiste. Hankkeen kansallinen rahoittaja on ollut ELY-keskus ja sitä tuki Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen kokonaisbudjetti ajalle 10.1.2011-30.4.2013 oli yhteensä 212 620 euroa.

Projektin päätavoitteena oli kaivoskoulutuksen kehittäminen vastaamaan alueen nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Kunnossapidonhallinnan ollessa erittäin merkittävä kaivoksien kustannustehokkuuden, turvallisuuden ja käyttövarmuuden kannalta, on projektissa keskitytty nimenomaan kunnossapidon koulutuksen kehittämiseen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat olleet kaivos- ja lähialojen koulutusorganisaatiot. Välillisinä kohderyhminä ovat olleet Suomessa toimivat kansainväliset kaivosyhtiöt, alan kone- ja laitevalmistajat sekä kaivoshankkeissa mukana olevat rakennus- ja koneurakoitsijat.

Projektissa on kehitetty henkilöstön osaamista vastaamaan kaivoskoulutuksen vaatimuksiin ja monipuolistettu tietämystä raskaan kone- ja kuljetuskaluston huolto-, kunnossapito- ja korjaustehtävistä. Projektin tuloksena on luotu puitteet kattavalle ja korkeatasoiselle koulutukselle kaivannaisteollisuuden saralla. Kouluttajien osaamisalueiden laajentaminen ja osaamisen kehittäminen takaavat opiskelijoille nykyaikaisen koulutuksen, jolla varmistetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Osaamispääoman vahvistamisen myötä mahdollistetaan myös innovatiivisuus ja maksimoidaan kaivosalan hyödyt alueella pitkällä aikavälillä. Pohjois-Suomessa on käynnissä lukuisia malminetsintäprojekteja ja kaivosten laajennus- tai perustamishankkeita. Projektilla onkin ollut kestävän kehityksen vaikutuksia, sillä se on suunniteltu ennakoimaan yritysten tarpeita myös tulevaisuudessa.

Projekti on vahvistanut maakuntaohjelman mukaisesti osaamista. Projekti on yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston tukeman KaiKu- Kaivoskoulutuksen kehittäminen (kaivoksien kunnossapidon ja tehdaspalvelun opetuksen, opetustilojen ja koneiden/laitteiden) - kehittämishankkeen kanssa mahdollistanut Sodankylä-Instituutin koulutustehtävän muokkaamista siten, että se vastaa nykyiseen kysyntään. Lapin ammattiopiston Sodankylä-Instituutin autoalan koulutuksen hiipuessa, on koulutusta suunnattu kaivosalalle. Projektin aikana on kirjoitettu kaivoskoneasentajan koulutusohjelman opetussuunnitelma. Autoalan vastuuopettajina aikaisemmin toimineet opettajat on koulutettu hankkeen avulla suuntautumaan kaivosalalle. KaiKu EAKR-hankkeen investoinnit ja KaiKu ESR-hankkeen tarjoama täydennyskoulutus opettajille ovat luoneet puitteet uudelle koulutuksen osalle (kaivoskoneasentaja), jonka opiskelijat voivat tulevaisuudessa liittää osaksi kaivosalan perustutkintoa. Kaivoskoneasentaja koulutuksen toteutuksessa hankkeella koulutetut opettajat tulevat hyödyntämään saamaansa koulutusta täysimittaisesti.

Kokonaisuudessaan onnistunut hanke oli mahdollinen tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta yritysten ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on tiivistynyt. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollisti muun muassa onnistuneen Kaikuja kaivokselta koulutukseen -seminaarin toteuttamisen. Seminaarin teemana oli kaivostoiminnan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen. Seminaarin tarkoituksena oli edesauttaa verkostojen syntymistä, varmistaa osaavan työvoiman saatavuus sekä lisätä kaivoskoulutuksen ja -alan tietoisuutta. Seminaarista kerätty kirjallinen palaute oli positiivista. Kaivoskoulutuksen kehittäminen nähtiin jatkuvana prosessina ja seminaarin edistävän yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kyselyyn vastanneista suurin osa näki myös, että seminaari toi uusia ajatuksia nykyistä työtehtävää ajatellen. Seminaarin yhteydessä ministeri Gustafsson vihki uudet kaivoskoulutukselle remontoidut tilat käyttöön.

Raskaskone- ja kuljetuskaluston huolto-, kunnossapito- ja korjauskoulutuksen opetuspaketin toteuttajana toimi kilpailutuksen voittanut yritys, Wihuri Oy Tekninen kauppa. Tämän lisäksi yksittäisistä koulutuksista kuten Surpac ohjelmiston jatkokoulutuksesta ovat vastanneet pienemmät alan yritykset. Yhteistyö yritysten kanssa on varmistanut, että koulutus vastaa työelämän tarpeita. Yhteistyöverkoston luomista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa tullaan jatkamaan myös hankkeen jälkeen. Kaikuja kaivokselta koulutukseen - seminaarissa työryhmissä sovittiin jo alustavasti jatkotapaamisista. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä jatkaa myös edelleen kaivoskoulutuksen kehittämistä.