Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11551

Projektin nimi: Campus Conexus II - Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.8.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Åkerlundinkatu 5

Puhelinnumero: (03) 355 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uta.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.campusconexus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tiina Kujala

Asema: Johtaja

Sähköposti: tiina.kujala(at)uta.fi

Puhelinnumero: 040 190 4174

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Osaprojekti 1: Toiminta kohdistuu tiedekunta- ja laitosyhteisöihin, ylioppilaskuntiin, tiedekunta- ja laitostason opiskelijajärjestöihin, tuki- ja ohjauspalveluihin, suunnittelu- ja kehittämistoimijoihin.

Osaprojekti 2: Opetuksen ja oppimisen arjen rakentajat (pedagogiset johtajat, opetussuunnitelmatyöryhmät, opettajat ja opiskelijat),opetuksen ja oppimisen erityishaasteisiin tarttujat (yhteisöt, jotka lähtevät edelläkävijöinä ratkaisemaan oman alan erityishaasteita uusissa rakenteissa tai tähtäävät jonkin pedagogisen osa-alueen huippuosaamiseen tai uuteen sovellukseen), opetuksen kehittämisen tukipalvelut (suunnittelijat, järjestelmien kehittäjät)

Osaprojekti 3: Ohjaustyötä tekevä opetushenkilöstö, opetuksen tukipalvelujen henkilöstö (opintopsykologit, uraohjaajat, opintoneuvojat), vertaisohjaajat (opiskelijaopinto-ohjaajat, tuutorit) sekä ohjauksen johtamisesta vastaavat.

Osaprojekti 4: Ne toimijat, jotka tukevat opiskelijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä yliopiston laitosten, ohjaustahojen, tuutoreiden, opintopiirien, liikunta- ja harrastustoiminnan, opiskelijajärjestöjen sekä yritysten kanssa.

Projektin toiminnan kohteet ovat samalla aktiivisia toimijoita, joiden kanssa toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä. Yliopisto-opiskelijat tulevat mukaan varsinaisten toimijoiden kautta välillisenä kohderyhmänä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö (opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden kehittyminen)
Paikalliset ja valtakunnalliset päättäjät (tietoa päätösten taustaksi ja tueksi)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 986, joista naisia 707

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Campus Conexus II - Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin -projektin
tarkoituksena on a) tukea yliopistoja juurruttamaan opiskelijoiden ja opettajien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria niiden uudistaessa rakenteitaan, koulutustaan ja toimintatapojaan, b) jalkauttaa aiempien projektien tuloksia yliopistojen pysyviin toimintoihin sekä kehittää niitä edelleen tutkimuksellisella otteella.

Projekti koostuu neljästä osaprojektista, jotka ovat: 1. Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen, 2. Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö, 3. Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla ja 4. Verkkopalvelujen integrointi

Projektissa toimenpiteet kohdistetaan opiskelijoiden kiinnittymisen ja opiskelukyvyn edistämiseen yksilöinä sekä yleisesti korkeakoulujen yhteisöllisyyttä edistävien toimintakäytänteiden kehittämiseen. Tämä merkitsee opiskelijoiden ohjauksen, vertaistuen ja opiskelijayhteisöjen "kyky-toiminnan" kehittämistä sekä laaja-alaisesti koulutusrakenteiden ja opetussuunnitelmatyön kehittämistä siten, että tuotetaan aiempaa organisoidumpia ja tietoisempia osallistavia ja yhteisöllisiä toimintakäytänteitä. Opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön tuetaan sosiaalisen median keinoin.

Campus Conexus II -projektin koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto. Osatoteuttajina Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Aalto-yliopisto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä osatoteuttajien ja koordinoivan projektin (TL2) kanssa.

Projektista tiedotetaan tiedotussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä koordinoivan projektin ja sekä projektitoimijoiden viestintäyksikköjen kanssa.

Alkuvaiheen tiedotuskampanja:
- projekti liitetään Campus Conexus projektin verkkosivun osaksi osoitteessa http://www.campusconexus.fi
- projektista tiedotetaan sekä lehdistölle että kohdeorganisaatioiden sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa

Projektin kuluessa:
- projektin avaintoiminnoista (piloteista, työpajoista, koulutuksista ym.) tiedotetaan kohdeorganisaatioissa sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa
- projektin seminaareista tiedotetaan sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa valtakunnallisesti
- projektin tutkimusjulkaisuista ja toimitetusta teoksesta (2012) tiedotetaan sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa valtakunnallisesti

Projektin loppuvaiheessa:
- projektin tuloksista mediatiedotteet lehdistölle
- tiedotetaan kohdeorganisaatioiden sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa
- projektin loppuraporttina toimitettavasta tutkimusjulkaisusta mediatiedotteet lehdistölle ja kohderyhmäkohtainen tiedottaminen sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämistä koskeva suunnitelma laaditaan yhteistyössä osatoteuttajien ja koordinoivan projektin (TL2) kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 723 929

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 714 659

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 097 609

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 087 309

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Campus Conexus II -projektin tarkoituksena on ollut tukea yliopistoja juurruttamaan opiskelijoiden ja opettajien osallisuutta, opiskelu- ja työkykyä sekä kiinnittymistä tukevaa toimintakulttuuria niiden uudistaessa rakenteitaan, koulutustaan ja toimintatapojaan. Tarkoitus on ollut myös soveltaa aiempien projektien tuloksia (erityisesti Kyky-hanke ja 30.11.2012 päättynyt Campus Conexus I -projekti) yliopistojen pysyviin toimintoihin sekä kehittää niitä edelleen tutkimuksellisella ja joustavalla otteella.

Campus Conexus II - Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin -projektia alettiin toteuttaa
vuonna 2011 neljän osaprojektin kautta:
1. Kyky, Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen;
2. Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö;
3. Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla;
4. Verkkopalvelujen integrointi.

Projektin edetessä toiminta organisoitui luontevammin osatoimijoittain. Kyky-osaprojektista vastasi Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) yhdessä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) kanssa. Projektin työhön ovat osallistuneet myös Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY). Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö (TAY/EDU) ja opintopalvelut (TAY/OPPA) ovat keskittyneet opetussuunnitelmatyön sekä ohjauksen ja neuvonnan osaprojekteihin. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) hoiti verkkopalvelujen osaprojektia. Koko projektin koordinaattorina toimi Tampereen yliopisto ja sen kasvatustieteiden yksikkö.

Opiskelijajärjestöjen Kyky-osaprojektissa päämääränä oli opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen yliopistoyhteisöjen toimintaan sekä opiskelijoiden integroitumisen, osallistamisen ja järjestötoiminnan edistäminen. Tärkeimpiä tuloksia oli Kyky-työkalun avulla tehty opiskelukyvyn edistämistyö niin yliopistoissa kuin opiskelijajärjestöissäkin sekä opiskelukykyajattelun vakiinnuttaminen.

Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö -osaprojektin tavoitteena oli tukea yliopistoja pedagogisessa uudistamistyössä. Tavoitteena oli luoda uudelta pohjalta opetusta ja oppimista tukevia osallistavia toiminnan käytänteitä ja kulttuureja ja kehittää sekä tehdä näkyväksi opetussuunnitelmatyötä akateemisessa yhteisössä. Sekä opetussuunnitelmasta että opetussuunnitelmatyöstä ja sen uudistamisesta yliopistossa kertyi runsaasti tutkimustietoa. Projektin tuloksena syntyi muun muassa mallinnus laaja-alaisesta opetussuunnitelmatyöstä sekä OPS-työtä koskeva moduuli yliopistopedagogiikan opintoihin. Lisäksi projektissa tuotettiin NEXUS-kysely ja itsearviointityökalu, jonka avulla voidaan tutkia opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluorientaatioita. Projektissa vaikutettiin laaja-alaisesti Tampereen yliopiston koulutusuudistukseen.

Tampereen teknillisen yliopiston osaprojekteissa oli tavoitteena tutkia sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia opiskelukyvyn, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa. Projektin tutkimus- ja kehitystyön puitteissa toteutettiin korkeakoulukohtainen yhteisöllinen verkkopalvelu Piiri, jonka toiminnallisuudet ja ominaisuudet kartoitettiin osaprojektin piloteissa yhteistyössä eri korkeakoulutoimijoiden kanssa.

Ohjauksen osaprojektin osalta Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä kehitettiin yliopiston opintojen ohjauksen järjestelmää kokonaisuutena ja vahvistettiin ohjausosaamista sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tärkeimpänä tuloksina ovat yliopiston ohjauskonseptin vakiinnuttaminen ja sen jalkauttaminen, opintojen ja opinnäytteiden ohjausjärjestelmää koskeviin yliopiston linjauksiin vaikuttaminen, ohjausvastaavajärjestelmän rakentamiseen osallistuminen, ohjausvastaavien kouluttaminen, ohjausvastaavien verkoston rakentamiseen osallistuminen ja verkoston tukeminen, yliopistopedagogiikan ohjauskoulutuksen opetussuunnitelman ja kurssien rakentaminen ja toteuttauminen sekä lukuisten erilaisten ohjauksellisten ryhmäinterventioiden toteuttaminen opiskelijoille, opettajille ja kokonaisille yhteisöille, sekä tämän ohjauksellisten toiminnan tutkiminen, kokeileminen, mallintaminen ja mallien julkaiseminen. Myös Tampereen yliopiston opintopalveluissa kehitettiin yliopiston ohjausjärjestelmiä ja ohjauksen kokonaisuutta sekä opiskelijapalautteen hyödyntämistä. Tärkeimpänä tuotoksena syntyi ohjauksen virtuaalikartta, joka kokoaa uuden opiskelijan näkökulmasta liikkeelle lähtien yhteen erilaisia hyödyllisiä palveluita ja tietoja, ja luotsaa opiskelijaa tutustumaan niihin.