Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11555

Projektin nimi: INNO-Innovatiivinen oppimisympäristö aikuisille ja nuorille

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vaasan kaupunki / Vaasan aikuiskoulutuskeskus päätoteuttaja; Vaasan ammattiopisto osatoteuttaja

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0209602-6

Osoite: Pl 379

Puhelinnumero: 062135111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vakk.fi/fi/hanketoiminta/vakkn_toiminnan_kehittaminen/inno

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Kauhanen

Asema: Rehtori

Sähköposti: pirjo.kauhanen(at)vaasa.fi

Puhelinnumero: 040 773 2069

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Kyrönmaan

Kunnat: Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Mustasaari, Vöyri, Laihia, Vaasa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat oppilaitosten oppilaat ja henkilökunta, joiden tehtävänä on tässä projektissa luoda ja kehittää oppimisympäristöjä koko tekniikan alalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
1. Alueen työelämä (saavat ammattitaitoista henkilökuntaa)
2. Rahoittajat (saavat paremmin rahalleen vastiketta)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joista naisia 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innovatiivinen oppimisympäristö nuorille ja aikuisille on hanke, joka yhdessä kahden EAKR- hankkeen kanssa kehittää, suunnittelee ja toteuttaa teknisen alan ammatilliseen koulutukseen työelämälähtöisen, jatkuvaan kehitykseen ja parantamiseen kykenevän käden taitajien oppimisympäristön. Tässä hankkeessa ajetaan kahden EAKR -hankkeen alulle laittamat kehittämisen ensiaskeleet ns. maaliviivoille. Lähtölaukaus harjoituksiin annettiin vuonna 2005 ja harjoitusmaali tulee vuoden 2012 lopussa. Itse kilpailu alkaa heti, minkä jälkeen Sepänkyläntiellä on alan huippuyksikkö, joka tuottaa tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaasti (kaikilla mittareilla mitattuna) juuri oikealla ammattitaidolla varustettuja nuoria ja aikuisia työelämän tarpeisiin.

Tässä hankeessa pyritään eri keinoin saamaan keskeyttämisprosentit pieniksi, tutkintojen suoritusprosentti korkeaksi, työllistyminen korkeaksi ja tavoitteena lisäksi on, että opetus olisi joka päivä sitä mitä työelämä vaatii. Jotta edellä mainittuihin tavoitteisiin päästään, toimenpiteiden pitää koskettaa jokaista koulutusprosessissa olevaa henkilöä.
Oppimisympäristöjen pitää täyttää niin nuorten kuin aikuisten vaatimat pedagogiset edellytykset (laitteet, materiaali, kouluttajien ammattitaito, opetussuunnitelmat, ohjaus jne.).
Edelllä olevat asiat saateaan tällä ESR projektilla ja kahdella EAKR-projektilla kuntoon.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankeesta ja tuloksista tiedotetaan
- sisäisesti Vakk:n ja Vao:n henkilöstölle
- ohjausryhmälle (säännölliset kokoukset)
- ulkopuolisille organisaatioille/henkilöille (www.sivut, tiedotteet sidosryhmien ammatti- ym. lehdet)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytänteiden levittäminen on koko projektin kestävä aktiivinen prosessi, joka lähtee liikkeelle jo projektin ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Toteutusvaiheessa hyvistä käytänteistä tiedotetaan palavereissa sidosryhmien kanssa ja oppilaitosten johtoryhmille säännöllisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 245

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 376 299

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 351 889

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

INNO-hanke on Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja Vaasan ammattiopiston tekniikan yksiköissä vuosina 2011-2012 toteutettu oppilaitosten välistä toiminnallista yhteistyötä tukeva yhteishanke, jonka tavoitteena oli luoda pedagogisesti innovatiivinen aikuiset ja nuoret huomioon ottava ammatillisen koulutuksen huippuyksikkö. Oppilaitokset ovat yhdessä pyrkineet luomaan sellaiset oppimisympäristöt, joista valmistuvat opiskelijat ovat ammattitaitoisia ja valmiita työelämän vaatimuksiin. Tavoitteena oli myös pienentää koulutuksen keskeyttäneiden määrää ja kehittää henkilökohtaistamista sekä tuottaa oppimateriaalia. Lisäkoulutusten avulla tavoitteena oli kehittää kouluttajien ammattitaitoa ja vahvistaa heidän valmiuksiaan ohjata opiskelijaa uuden oppimisympäristön käyttöönotossa.

Hankkeen lähtökohta ja kohderyhmä oli siis oppilaitoksen keskeinen voimavara eli opiskelijat ja henkilökunta. Perustehtävään läheisesti nivoutuvat tavoitteet ovat luoneet hyvän pohjan innovatiiviselle kehittämistyölle. Välillisinä kohderyhminä ovat olleet alueen työelämä sekä rahoittajat.

Työelämälähtöisyys ja työelämän vaatimukset ovat olleet kiinteästi kehittämistyön pohjana. Tietoa työelämän vaatimuksista ja näkemyksiä koulutustoiminnan kehittämistyölle on saatu oppilaitosten tiiviistä työelämän verkostosta mm. neuvottelukuntien kautta. Ohjausryhmässä olevat työelämän edustajat ovat tuoneet omaa ja edustamiensa yritysten näkökulmaa koulutuksen kehittämistyöhön.

Projekti käynnistyi työelämälähtöisten oppimisympäristöjen suunnittelulla eli mietittiin painotusalueita joihin toimenpiteitä kohdistetaan. Verkko-opetuksen kehittäminen nähtiin yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena, sillä se mahdollistaa joustavuuden opiskelussa ja antaa vaihtoehtoja lähiopetukselle sekä opintojen joustavalle rytmittämiselle. Projektin avulla käynnistettiin verkko-opetusympäristön kehittämistyö ja rakennettiin verkko-oppimisalustaa opetuskäyttöön soveltuvaksi. Projektiaikana järjestettiin pedagogista ja teknistä käyttäjäkoulutusta verkkoalustan käyttöönottamiseksi. Koulutuksiin osallistuivat ensimmäisessä vaiheessa projektihenkilöstö tekniikan alalta ja myöhemmin myös muiden koulutusalojen henkilöstö.

Projektissa laadittiin osaamiskartoituksien pohjaksi lomake ja toteutettiin osaamiskartoituksia kehittämiskeskusteluiden yhteydessä. Tätä tietoa käytettiin pohjana, kun hankittaessa ammatillista osaamista lisäävää koulutusta, jonka avulla voidaan hyödyntää opetuksessa mahdollisimman monipuolisesti uusia tiloja ja sen sisältämiä oppimisympäristöjä. Näitä koulutuksia hankittiin 2-5pv:n mittaisina kokonaisuuksina.

Projektissa laadittiin opetusmateriaalia erilaisia oppimisympäristöjä varten, pääosin verkko-opetukseen soveltuvaksi, mutta myös uutta luokkaopetusmateriaalia ja työsaliympäristössä toteutettavia harjoitustehtäviä. Materiaali oli pääosin sähköisessä muodossa olevaa teksti/kuvamateriaalia, videoita, oppimistehtäviä sekä harjoitustyöohjeita ja niihin liittyviä työpiirustuksia. Verkko-opetusmateriaalin laatimisen pohjalla on tavoite saada osa opinnoista verkkopohjaisiksi, jolloin opintojen suorittaminen joustavoituu ja opiskelijoille avautuu useampia tapoja suorittaa opintonsa.

Vakk on koordinoinut projektia ja sen käytännön toteutus on tehty Vakk:n kouluttajien ja VAO:n opettajien toimesta. Projektia on toteutettu tekniikan yksikön metalli- ja sähköosastoilla. Yhteistyö oppilaitosten kesken projektin toteuttamisessa on sujunut hyvin. Yhteisiä projektipalavereja on toteutettu säännöllisesti ja yhteistyötä on tehty oppimisympäristön kehittämistyössä.

Projekti on lisännyt opetushenkilöstön ammattitaitoa ottaa käyttöön ja hyödyntää oppimisympäristöjä, sekä laatia erilaisiin ympäristöihin ja eri opiskelijaryhmille soveltuvaa opetusmateriaalia. Myös ammattitaidon substanssiosaaminen on lisääntynyt erilaisten täsmäkoulutusten kautta. Projektissa on ollut aktiivisesti mukana yhteensä 33 Vakk:n ja VAO:n henkilökuntaan kuuluvaa kouluttajaa/opettajaa. Lyhytkestoisissa koulutustilaisuuksissa on näiden lisäksi ollut mukana 47 kouluttajaa/opettajaa Vakk:sta ja VAO:sta. Ammattitaitoa lisääviin 2-10 päivän mittaisiin koulutuksiin on osallistuttu hankkeen kautta yhteensä 109 päivän ajan.

Projektin kautta kouluttajat ovat saaneet uusia ideoita ja uutta osaamista ja valmiuksia oppimisympäristöjen monipuoliseen hyödyntämiseen opetuskäytössä. Opetushenkilöstön ammattitaidon kehittymistä hyödynnetään koulutuksissa ja tavoitteena on tuottaa entistä monipuolisempaa osaamista omaavaa työvoimaa alueen yritysten käyttöön. Opiskelijoiden ammatillisen osaamisen turvaamiseksi käytössä on nyt tuoreita ja työelämän kannalta ajankohtaisia harjoitustehtäviä sekä monipuolista opetusmateriaalia. Verkkotarjontaa pyritään jatkossa lisäämään ja monipuolistamaan. Toiminnan kehittäminen ei pääty projektin päättyessä, vaan saavutetut asiat toimivat pohjana kehittämistyölle myös tulevaisuudessa.