Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11556

Projektin nimi: Stepit - Yrittäjyyden askeleet

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vaasan aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0209602-6

Osoite: Ruutikellarintie 2

Puhelinnumero: 06 3251111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vakk.fi

Projektin kotisivun osoite: -www.vakk.fi/fi/hanketoiminta/vakkn_toiminnan_kehittaminen/stepit__yrittajyyden_askeleet

Vastuuhenkilön nimi: Kalle Suominen

Asema: aikuiskoulutusjohtaja vs.

Sähköposti: kalle.suominen(at)vaasa.fi

Puhelinnumero: 0400-770594

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja ammattiopiston henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Vaasan yrittäjät ry
Vaasan yrityskummit/Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja VASEK Oy
Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja ammattiopiston opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaasan ammattiopisto ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus tekevät tiivistä yhteistyötä. Tällä hankkeella on ensisijaisesti tarkoitus rakentaa yrittäjyyden opetukseen ja yrittäjyyskasvatukseen koko oppilaitokselle yhteinen toimintamalli, koordinoida tämän alan opetusta, saada opetushenkilöstön osaaminen yhteiseen käyttöön sekä parantaa opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksellisia tietoja, taitoja ja asenteita. Lisäksi oppilaitokseen tarvitaan ajantasainen verkko-oppimisalusta yrittäjyyden opiskeluun.

Vaasan seudun YES-keskuksen perustamisesta Vaasan ammattiopiston yhteyteen on neuvoteltu Pohjanmaan liiton kanssa. Ideahaussa suunnitelma on saanut myönteisen vastaanoton. Oppilaitostemme kannalta on tärkeää saada syntymään toimiva ja tarkoituksenmukainen yhteistyömalli mahdollisen YES-keskuksen kanssa.

Opiskelijoiden yritystietoutta ja työllistymismahdollisuuksia parantamaan opiskelijoita valmennetaan perustamaan opiskelijayrityksiä osana yrittäjyyden opintoja. Vaasan seudun yrityskummit ja yrittäjyyttä kouluttavat opettajat sekä VAKK:ssa toimivan yrityskehitysprojekti Start Upin yrityskehittäjät toimivat tukena ja mentoreina. Yritysten perustamisen jälkeen yritystoiminnan kehittämistä jatketaan mm. Start Up-projektin yrityskehittäjien ja yrityskummien ohjauksella ja konsultoinnilla.

Käytännön toimia ovat mm.
Yrittäjyyskasvatusta ja opettajien yrittäjyyskasvatustaitoja edistävät:
1. Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja ammattiopiston yhteinen yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli
2. opettajien yrittäjyysleirit ja seminaarit, leireillä opettajat käyvät läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja tekevät käytännön harjoituksia
3. yhteistyö- ja toimintamalli mahdollisesti perustettavan YES-keskuksen palveluiden käyttöön opettajien yrittäjyysvalmennuksissa ja koulutuksissa

Opetusmenetelmiä kehittävät:
5. yrittäjyyden verkko-opinnot, ml. opetusmateriaalit, mahdollisen yrityspelin löytäminen (tai kehittäminen) verkko-opiskeluun
6.Yrityskummien osaamisen suunnitelmallinen ja jatkuva käyttäminen oppilaitostyössä, Oma kummi-malli, kummit vierailijaluennoijina, mentoreina yrittäjyyden opettajille ja opiskelijayrityksille
7. uudenlaisia yhteistyömuotoja Vaasan yrittäjät ry:n kanssa: asiantuntijaluennot, yrittäjätarinat, yhteinen tapahtuma oppilaitoksissa Yrittäjäpäivänä syyskuisin
8. toimintasuunnitelma yrittäjyyden opetusresurssien yhdistämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja ammattiopiston kesken, toimivat yrittäjyyden opetusjärjestelyt
9. opiskelijayritysten syntyminen ja kannattava toiminta tukemaan opiskelijoiden työllistymistä ja urakehitystä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa projektipäällikkö yhdessä projektihenkilöstön ja VAKK:n markkinointihenkilöstön kanssa.

Tiedotuksen välineitä ovat ainakin:
1. mukana olevien oppilaitosten nettisivut, mahd. projektin omat nettisivut, mahdollisesti toimijoiden ylläpitämä blogi
2. oppilaitosten intranet (sisäinen tiedotus)
3. lehtijutut ja artikkelit (esim. Pohjalainen, Ikkuna)
4. radio Vaasa
5. ohjausryhmän jäsenet
6. tiedotus opettajille: keskustelut, infotilaisuudet, osallistuminen opettajien kokouksiin
7. tiedotteet, esitteet, mediatiedotteet
8. messuosallistumiset, projektihenkilöstö ja opettajat yhdessä, esim. Oma Yritys, Helsingin Wanha Satama, paikalliset ja alueelliset messut, oppilaitosten edustajat mukaan verkottumaan yrittäjyyskasvatukseen liittyviin tilaisuuksiin
9. Vaasan Yrittäjät ry:n omat tiedotusvälineet
10. Vaasan seudun yrityskummit/Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät ry ja VASEK Oy
11. rahoittajille: seuranta- ja väliraportit aikataulujen mukaisesti
12. linkittyminen mahdollisesti perustettavan YES-keskuksen tiedotukseen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011
* hyvien käytäntöjen etsiminen ja benchmarking
* säännöllinen yhteistyö ja tiedonvaihto benchmarking-kohteiden kanssa
* valituista käytännöistä tiedottaminen projektin eri toimijatahoille

2012
* hyvien käytäntöjen juurruttaminen, implementointi projektin toimijoiden käyttöön
* onnistumisista tiedottaminen valittuja tiedotusvälineitä käyttämällä

2013
* näkyvyys tiedotusvälineissä toiminnallisten oppimisympäristöjen puitteissa
* aktiivinen tiedotus projektin kohderyhmälle hyviksi havaituista yrittäjyyskasvatuksen työkaluista.

2014
* parhaiden käytäntöjen jatkuvuudesta päättäminen
* projektin tuloksista tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti
* osallistumiset messuihin ja yrittäjyyskasvatusta käsitteleviin tilaisuuksiin, mahdolliset omat ständit/posterit
* tarvittaessa osallistuminen rahoittajien valitsemiin tilaisuuksiin esimerkkiprojektina

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 826

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 279 609

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 351 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 306

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Stepit yrittäjyyden askeleet hankkeen tavoitteena oli kehittää yrittäjyyskasvatuksen toimintapoja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa ja Vaasan ammattiopistossa. Toiminnan lähtökohtana oli yrittäjyyskastavuksen vahvistunut asema ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa pyrittiin löytämään yhteisiä tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi sekä yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyskoulutusresurssejen koordinoimiseksi oppilaitoksissa. Prorjektin kohderyhmänä olivat oppilaitosten opetushenkilöstö.

Projektin aikana yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus saivat paljon näkyvyyttä organisaatioissa. Hanke mahdollisti opettajien ja kouluttajien osallistumisen yrittäjyyskasvatuksen tilaisuuksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja vierailuihin. Hankkeeseen osallistui lähes kaikki oppilaitosten opetuksesta vastaavat henkilöt.
Projekti loi organisaatioihin toimintamalleja yrittäjyyden ja yrityskasvatuksen toteuttamiseksi ja edelleenkehittämiseksi. Yhteistyö oppilaitosten välillä syveni ja vahvistui. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen ja muiden kouluttajien sekä YES-keskuksen kanssa vahvistui. Projektin myötä oppilaitoiksiin saatiin rakennettua yrittäjyysmyönteinen ilmapiiri. Oppilaitoisten johto ja henkilöstö ovat projektin päätyttyä hyvin sitoutuneita yrittäjyyskasvatuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yrittäjyyskasvatuksen toimintavat ja verkotostot ovat nyt osa jokapäiväistä koulutustoimintaa.
Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi kehitettiin useita toimivia työkaluja, kuten verkko-oppimisympäristö, NY-opettajien verkosto, yrittäjyyskoulutuksen tuotteistettu toteutusmalli ja Pop Up kaupan toteutusmalli, opettajien koulutuspäivän toteutus info-piste periaatteella etc.
Sisäinen tiedottaminen ja yrittäjyyskasvatustyökalujen saataville saattaminen olivat projektin keskeisiä toimintoja.

Projektille oli asetettu vuosittaiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttaminen viivästyi projekti ensimmäisena vuonna. Projekti toteutetteiin alkuperäisssuunnitelmaa vuotta pidemmällä aikataululla. Muutoksia projektin toteutuksessa aiheutti myös se, että alkuperäisen projektihakemuksen laatimessa ei ollut otettu riittävästi huomioon organisaation toimintatapojen eroavaisuuksia. Toisaalta vasta hankkeen loppupuolella toiminta muuttui projektivetoisesta toiminnasta kohti kohderyhmävetoista toimintaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että opetushenkilöstö kiinnostui tiedotuksen ja koulutuksen myötä yrittäjyyskasvatuksesta siinä määrin, että he työntektelivät hankkeen tavoitteiden toteutttamiseksi omissa työtehtävissään. Usean henkilön työpanoksella saatiin yrittäjyyskasvatus eläväksi osaksi opetustyötä eritoten nuorisoasteen koulutusten toteuttamisessa.
Projektissa kerätty palaute on ollut erittäin positiivista ja opetushenkilöstö kokee saaneensa tietoa ja taitoa yrityskasvatuksen toteuttamiseksi. Aktiivisesti hankkeessa toimineiden (hankehenkilöstö, Steppaajat ja ulkoinen ohjausryhmä) antaman palautteen perusteella voidaan arvioida hankeen päässeen tavoitteisiin parhaiten yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnin, yhteisen toimintamallin kehittämisen ja YES-keskuksen yhteistyön kehittämisen osalta. Tämän palautteen mukaan projekti oli heikoiten onnistunut yrittäjyyskasvatuksen jatkuvan kehittämisen mahdollistamisessa.
Projektin keskeisiä tuloksia ovat mm. yrittäjyyskasvatuksen sisällyttäminen aineopintohin, NY- mallin käyttöönoton vahva kasvu nuorisoasteella, yrittäjyysosaamisen vahvistaminen, yrittäjyyskasvatusosaamisen vahvistaminen, uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen, yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, yrittäjyyden opintojen mahdollistaminen valinnaisena eri tutkintoihin sekä yrittäjyyskasvatukselle tyypillisten rohkeiden ja innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöönotto.
Tuloksena hankkeelle voidaan katsoa yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnin kehittyminen ja resurssien tehokkaampi käyttö, oppilaitosten sisällä. Opettajien oppiessa tuntemaan toisiaan ja organisaatioiden toimintapoja, toteutuu yhteistyön kautta tulevaisuudessakin ammatillisten oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen jatkuva kehittyminen. Yhteistyö opetushenkilöstön, YES-keskuksen, Yrityskummien ja yritysjärjestöjen kanssa tukee yrittäjyyskasvatuksen edelleen kehittämistä.
Projektin kautta organisaatioihin saatiin luoduksi yrityskasvatuksen toteuttamisen toimintamalli sekä yrittäjyysosaajien verkosto, joka tukee opiskelijoiden urakehitystä ja työllistymistä.