Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11557

Projektin nimi: Kumppanuuspöytä - hyvinvointialan kehittämisrakenne

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2010 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkk'ampujankuja 1/PL 181

Puhelinnumero: 0153 55 61

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anu Haapala

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: anu.haapala(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 050 312 5123

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin tahoihin:

1. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinto ja kehittämishenkilöstö
2. Seudulla toimivat hyvinvointialan yritykset ja muut palveluntuottajat
3. Alueen tutkimus- ja oppilaitokset, jotka edustavat hyvinvointialan osaamista.
4. Seudulliset yritys- ja elinkeinopalvelun edustajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kun kumppanuuspöytä kykenee organisoimaan systemaattista kehittämistoimintaa ja olemaan osa hyvinvointialan innovaatiorakennetta, sen tuloksista hyötyvät viime kädessä kaikki kuntalaiset ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat. Hyöty tulee palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden tai kustannustehokkuuden lisääntymisen kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luodaan Etelä-Savon alueelle seudullisesti toimiva hyvinvointialan kehittämisrakenne, jonka tehtävä on tukea kuntia hyvinvointialan palvelujärjestelmän uudistamisessa. Uudella kehittämisrakenteella pyritään tukemaan myös hyvinvointialan elinkeinopoliittisia tavoitteita, sekä ennakoimaa alan muita kehittämishaasteita, mm. alaa uhkaavaa työvoimapulaa.

Kumppanuusspöytä-malli on syntynyt tarpeesta vahvistaa strategista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä kunnissa, siten, että se kytkeytyisi nykyistä vahvemmin sosiaali- ja terveystoimen kohtaamiin haasteisiin palvelujen ja toimintamalliensa uudistamisessa.

Kumppanuuspöytä tulee olemaan pysyvä kehittämis- ja innovaatiorakenne, jossa on edustettuna kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdon lisäksi, hyvinvointialan tutkimus- ja oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden edustajat, hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset ja järjestöt, sekä tarpeen mukaan muiden tahojen edustajia. Kumppanuuspöytä-foorumi voi nimetä erilaisia teemaryhmiä.

Hankkeessa palkataan vetäjä, joka yhteistyössä seudun toimijoiden kanssa kokoaa yhteistyöverkoston, täsmentää kumppanuuspöydän toimintamallia ja määrittelee sille kehittämisen painopisteet. Kumppanuuspöytä-toimintamallia pilotoidaan hankkeen aikana Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seuduilla. Pilottivaiheen aikana määritellään kullekin seudulle konkreettiset kehittämissisällöt, joita viedään myös eteenpäin osana kumppanuuspöytä-prosessia.

Hankkeen kuluessa luodaan edellytykset toimintamallin vakiinnuttamiselle ja kullakin seudulla pyritään saamaan tästä aikaan kirjalliset sopimukset.

Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja se on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seutujen sosiaali- ja terveystoimen johdon, sekä yritys- ja elinkeinopalvelun edustajien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmille suunnattu tiedotus muodostaa tärkeän osan hankkeen toteutusta. Toimintamallin esittelyn tueksi luodaan tarvittava tiedotus- ja esittelymateriaali.

Toimintamallin edellytysten tultua vahvistetuksi, kumppanuuspöytä-mallista tiedotetaan myös ulospäin joukkotiedotusvälineitä hyväksi käyttäen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kumppanuuspöytä- toimintamalli suunnitellaan ja pilotoidaan Etelä-Savon alueella. Toimintamallia ei ole tarkoitus tämän hankkeen puittessa levittää laajemmalle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 209

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 117 499

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kumppanuuspöytä- hankkeessa on luotu seudullinen hyvinvointialan innovaatio- ja kehittämisrakenne, jonka tehtävänä on tukea palvelurakenteiden uudistumista sekä alan elinkeinopoliittista kehittämistä.
Kumppanuuspöytä-hankkeen hallinnoinnista on vastannut Mikkelin ammattikorkeakoulu ja hanke on toteutettu ajalla 1.1.2011 - 30.4.2012.

Hankkeessa on luotu Kumppanuuspöytä- rakenteet maakunnan kolmelle kaupunkiseudulle, ja niissä ovat edustettuina kuntien sosiaali- ja terveystoimen lisäksi, alan palveluja tuottavat yritykset ja järjestöt,
kehittämisorganisaatiot, sekä hyvinvointialan tutkimus- ja oppilaitokset. Kumppanuspöytä-foorumit ovat nimenneet teemaryhmiä työstämään yhteisesti tunnistettuja kehittämishaasteita.

Kumppanuuspöydän on tarkoitus olla pysyvä yhteistyö- ja kehittämisrakenne. Pilottihankkeen aikana
kehittämisen kohteena ovat olleet mm. kuntien sote-palvelujen hankintamenettelyjen kehittäminen sekä
toimenpiteet alan työvoiman saannin turvaamiseksi. Kumppanuuspöytä-mallissa on kehitelty myös uudenlaista verkostolähtöisen kehittämisen mallia, jolla pyritään vahvistamaan alueen tarpeista lähtevää
strategista ja pitkäjänteistä kehittämistoimintaa. Mallin mukaisesti pyritään siihen, että ammattikorkeakoulujen ja muiden korkeakouluyksikköjen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kytkeytyisi tiiviimmin osaksi kehittämisprosessia.

Toiminnan jatkuvuuden ja vakiintumisen turvaamiseksi osana pilottihanketta on valmisteltu toisen vaiheen kumppanuuspöytä-hanketta. Uusi hanke laajentaa mallia siten, että alueellisten kumppanuuspöytien rinnalle tulee myös maakunnallinen kumppanuuspöytä, jonka tehtävänä on tukea ja koordinoida hyvinvointialan kehittämistoimintaa maakunnan alueella. Uusi rakenne vahvistaa hyvinvointialan aluekehitysroolia ja uuden hankkeen hallinnoija ja tulee olemaan Etelä-Savon maakuntaliitto.