Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11558

Projektin nimi: NUORET TÖIHIN - Pohjanmaalla/ UNGA I JOBB i Österbotten

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vaasan kaupunk i/ Vaasan ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0209602-6

Osoite: Ruutikellarintie 2

Puhelinnumero: (06) 3267411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nuorettoihin.wikispaces.com

Vastuuhenkilön nimi: Åsa Stenbacka

Asema: Rehtori

Sähköposti: asa.stenbacka(at)vaasa.fi

Puhelinnumero: 040-7507030

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat seuraavat:
1.) Nuoret, alle 25v, jotka opiskelevat tai ovat suorittaneet perustutkinnon Vaasan ammattiopistossa tai Yrkesakademin:ssa, mutta eivät ole opintojen jälkeen työllistyneet. Heille haetaan tässä hankkeessa työssäoppimispaikkoja, työpaikkoja, jatko-opiskelumahdollisuuksia tai muita ratkaisuja työttömyyden ehkäisemiseksi.
2.) Toisena kohderyhmänä ovat nuoret, alle 25v, jotka ovat toiminta-alueen TE-toimistoissa työttöminä työnhakijoina. (686 hlö 30.6.2010) Heille suunnitellaan tehostettuja palveluja mm. tehostettua apua työpaikkojen etsinnässä sekä ohjaamisessa opintoihin.
3.) Kolmantena kohderyhmänä ovat työllistymiseen erityistä tukea tarvitsevat erityisopiskelijat.
4.) Neljäntenä kohderyhmänä ovat ammatilliset opintonsa päättäneet nuoret, joiden työllistymistä seurataan valmistumisen jälkeen.
5.) Viidentenä kohderyhmänä ovat ne maahanmuuttajanuoret, jotka voivat kuulua mihin tahansa edellisistä ryhmistä, mutta jotka tarvitsevat valtaväestöstä poiketen vieläkin erityisempää ohjausta ja neuvontaa ja uusia toimintamalleja opinnoista selviytymiseen ja työllistymiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti kohdistuu välillisesti, mutta voimakkaasti elinkeinoelämään; yrityksiin ja julkishallinnon työnantajiin, koska projektin pääpaino on työssäoppimispaikkojan ja työpaikkojen etsiminen ammatilliset opintonsa päättäneille työttömille nuorille. Seuraavana kohderyhmänä ovat alueen oppilaitokset, joihin kohderyhmän edustajia voidaan ohjata osaamisen lisäämiseksi ja päivittämiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 569, joista naisia 209

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tällä projektilla etsitään keinoja alueen kasvavan nuorisotyöttömyyden parantamiseen. Projektilla pyritään aktivoimaan työttömiä nuoria koulutukseen ja työhön. Yhteiskuntamme taantuma/lamatilanne, jossa viimeajat olemme eläneet on huonontanut nuorten asemaa työllistymisessä. Irtisanomiset ja lomautukset ovat aiheuttaneet sen, että työmarkkinoiden käyttöön on tarjolla vanhempia, työkokemusta omaavia henkilöitä, jotka syrjäyttävät monesti vastavalmistuneen nuoren. Hankkeessa kehitetään nuorten työllistymistä tukevia toimintamalleja yhteistyössä oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa.

Toimenpiteet:
- Ammatiin valmistuville, muille työttömille nuorille, sekä erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajataustaisille nuorille tarjotaan tehostetusti ohjausta koulutusmahdollisuuksista ja työhön sijoittumisesta.

- Työhallinnon asiantuntija toimii yhteistyössä ohjaajien kanssa analysoiden kohderyhmää ja kehittäen heille täsmäpalveluja. Hänen tärkein tehtävänsä on kenttätyöskentely, jossa jalkaudutaan yrityksiin työ- ja harjoittelupaikkojen etsintään.

- Lisäksi hankkeessa kokeillaan nuorten jatko-opiskelua Vakk:n aikuiskoulutuspuolella. Tavoittena on kehittää opiskelijan taitoja ja lisätä hänen osaamistaan siten, että hänen kilpailukykynsä työmarkkinoilla lisääntyy.

- Hankkeen avulla kehitetään myös nuorten työnhakuopintokokonaisuus sekä luentomateriaalina että verkkokurssina. Opintokokonaisuutta testataan ja kehitetään edelleen vuoden 2014 aikana siten, että se otetaan oppilaitoksissa käyttöön kaikille opiskelijoille hankkeen päättymisen jälkeen.

- Lisäksi toimenpiteisiin liittyy seurantaselvitys, jossa selvitetään miten opiskelijat, joilla on ollut erityisopetusta koulussa, sijoittuvat työmarkkinoille valmistuessaan. Toisella seurantaselvityksellä kartoitetaan tietoa siitä, kuinka valmistuneet nuoret ovat yleensä sijoittuneet työelämään.

- Keskeisenä toimenpiteenä TE-toimistossa on työnhaunverkkokurssin testaaminen. Yhtenä ryhmänä on maahanmuuttajataustaiset nuoret ja katsotaan työkalun soveltuvuutta heille. Työkalua testataan sekä TE-toimistoissa, että molemmissa oppilaitoksissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäinen tiedotus tapahtuu oppilaitosten johtoryhmille ja sitä kautta eri toimialoille. Jokainen toimija tiedottaa hankkeesta omille sidosryhmilleen. Hankkeesta saa tietoa muut toimijat mm. hankkeen ohjausryhmän jäsenten kautta. Elinkeinoelämään tiedotus kohdistuu koko ajan mm. hanketoimijoiden työelämäkontaktien kautta (opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen haku).
Hankkeen toimista tiedotetaan lisäksi toimijoiden www-sivuilla ja Vakk:n ja VAO:n osalta näiden organisaatioiden Facebook-sivujen kautta.
Alueen ja sidosryhmien lehtiä käytetään avuksi tiedottamisessa. Samoin muita hankkeita informoidaan tämän hankkeen etenemisestä ja tuloksista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeesta tiedotetaan edellisessä kohdassa (11.1) mainituille tahoille säännöllisesti:
- johtoryhmille niiden kokouksissa.
- ohjausryhmälle vuosittaisissa kokouksissa (n. 2-3 kertaa/v)
- www-sivuille ja Facebookiin aloituksesta, lopetuksesta ja etenemisestä sekä hyvistä käytänteistä, (varsinkin hankkeen loppupuolella)
-nuorille tarkoitetuilla messuilla mm. KnowHow ja Kesätyötreffit
-järjestetään loppuseminaari

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 693 738

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 686 823

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 816 162

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 819 057

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nimi: Nuoret töihin Pohjanmaalla

Toteuttajat:

Vaasan ammattiopisto, koordinaattori
Yrkesakademin i Österbotten YA!, osatoteuttaja
Vaasan aikuiskoulutuskeskus, osatoteuttaja
Pohjanmaan TE-toimisto, osatoteuttaja

Hankeaika: 1.1.2011-31.12.2014

Kohderyhmä:

Projektin lähtötilanteessa nuorten asema työllistymisessä oli huonontunut taantuma/lamatilanteesta johtuen. Irtisanomiset ja lomautukset aiheuttivat sen, että työmarkkinoiden käyttöön oli tarjolla vanhempia, työkokemusta omaavia henkilöitä, jotka syrjäyttivät monesti vastavalmistuneen nuoren. Projektin lähtötilanne oli sellainen, että Vaasan TE -toimiston työttömät, alle 25-vuotiaat olivat lisääntyneet koko ajan. Projektisuunnitelman mukaan vuoden 2010 kesäkuun lopussa työttömänä oli 686 alle 25-vuotiasta nuorta. Kohderyhmä oli alle 25-vuotiaat nuoret Pohjanmaalla.
Kohderyhmä tarkennettiin vielä seuraavasti:
1. Nuoret, alle 25v, jotka opiskelivat tai olivat suorittaneet perustutkinnon Vaasan ammattiopistossa tai Yrkesakademissa, mutta eivät olleet opintojen jälkeen työllistyneet. Heille haettiin tässä hankkeessa työ- tai harjoittelupaikkoja, jatko-opiskelumahdollisuuksia tai muita ratkaisuja työttömyyden ehkäisemiseksi.
2. Toisena kohderyhmänä olivat nuoret, alle 25v, jotka olivat Vaasan TE -toimistossa työttöminä työnhakijoina (686 hlö 30.6.2010) Heille suunniteltiin tehostettuja palveluja mm. tehostettua ohjaamista
3. Kolmantena kohderyhmänä olivat ne nuoret, joilla oli HOJKS ja jotka olivat keskeyttäneet opintonsa ja jotka tarvitsivat tehostettua ohjaamista koulutuksiin.
4. Neljäntenä kohderyhmänä olivat ammattiopintonsa päättäneet nuoret, jotka osallistuivat seurantajärjestelmään
5. Viidentenä kohderyhmänä olivat ne maahanmuuttajanuoret, jotka voivat kuulua mihin tahansa edellisistä ryhmistä, mutta jotka tarvitsivat valtaväestöstä poiketen vieläkin erityisempää ohjausta ja neuvontaa ja uusia toimintamalleja opinnoista selviytymiseen ja työllistymiseen.

Projektin tavoitteet:

Projektilla pyrittiin pienentämään nuorisotyöttömyyttä Pohjanmaalla. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin seuraavia toimenpiteitä:
- Nuorten työttömien aktivoiminen työhön, työssäoppimiseen ja koulutukseen
- Pyrittiin tavoittamaan ne nuoret, jotka jäävät koulutus- ja ohjauspalveluiden ulkopuolelle
- Selvitettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden sijoittuminen työmarkkinoille valmistumisen jälkeen
- Ohjattiin erityistä tukea tarvitsevia ja opintonsa keskeyttäneitä nuoria tehostetusti koulutuksiin
- Kehitettiin nuorten seurantajärjestelmää, jossa seurattiin ammatillisen koulutuksen päättäneiden nuorten sijoittumista jatkokoulutukseen ja työelämään
- Kehitettiin ja testatattiin sähköistä työhakuvalmennusta
- Valmistettiin oppilaitosten käyttöön työnhakuvalmennus opintokokonaisuus

Tulokset:

Projekti toteutui projektisuunnitelmien mukaisesti. Projektin piirissä oli yhteensä 569 nuorta, joista 209 on ollut naisia (tavoite 460/165 koko projektin aikana 1.1.2011-31.12.2014). Lyhytkestoisissa toi-menpiteissä projektin aikana oli yhteensä 2214 opiskelijaa.
Opiskelijoiden ohjaus on ollut oppilaitospainotteista. Hankkeen tuloksena todettiin, että ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työnhakuinfot on järkevintä pitää ryhmäkohtaisesti valmistumiskeväänä ennen viimeistä työssäppimisjaksoa. Infot on hyödyllisintä toteuttaa yhteistyössä oppilaitosten, TE-toimiston ja etsivän nuorisotyön kanssa.

Ohjausta työllistymiseen sai projektin aikana lyhytkestoisissa toimenpiteissä yhteensä 2214 opiskelijaa ja pidempiaikaista tukea ja ohjausta 559 nuorta, joista 209 oli naisia. Projektille asetetut tavoitteet ylitettiin huomattavasti. Hankkeen tuotoksena valmistui Työllistymistä edistävä opintokokonaisuus sekä luentomateriaali painettuna ja sähköisenä versiona (suomi, ruotsi, selkokieli).
Työllistymistä edistävä toimintamalli otettiin molemmissa oppilaitoksissa käyttöön rehtoreiden päätöksellä. Toimintamalli jakaa eri toimijoille tehtävät ensimmäisestä lukuvuodesta valmistumiseen asti työllistymisen tukemisen edistämiseksi. Se takaa, että kaikki ammattiin opiskelevat saavat tasavertaisesti tukea työllistymiseensä koko opintojen ajan.
Pieni työnhakuopas tehtiin molemmilla kielillä sekä selkokielisenä ja se palvelee ammattiin valmistuvia opiskelijoita työllistymisessä vielä valmistumisen jälkeenkin. Siihen on tiivistetysti kerätty kaikki oleellinen mitä nuoren tulee muistaa työtä hakiessaan.
Työllistymisen tukemiseen valmistunut kysely palvelee sekä oppilaitoksia että TE-toimistoa koulutuksen suunnittelussa ja työllistymisen edistämisessä.
Tuloksena voidaan todeta, että yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyi ja erityisesti oppilaitokset löysivät uusia yhteistyömuotoja yli kieli- ja aluerajojen.