Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11559

Projektin nimi: YES-NYT

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: Presidentinkatu 3

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: pohjois-savo.yes-keskus.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Yrjö Olkkonen

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: yrjo.olkkonen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3902

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaiset: lukion, ammatillisen 2-asteen ja perusopetuksen opetushenkilöstö.
Lukion ja ammatillisen 2-asteen opiskelijat. Oppilaitosten johto, opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö.
Toissijaiset: Savonia-ammattikorkeakoulun yrittäjyysopiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Savon eri kouluasteet ja sivistystoimet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 239, joista naisia 119

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys koulutuksen osana kasvaa valtakunnallisesti. Uusissa opetussuunnitelmissa pakollisten yrittäjyysopintojen määrä on kasvanut ja valinnaisten yrittäjyysopintojen määrä lisääntyy huomattavasti. OPM:n yrittäjyyskasvatustutkimuksen mukaan yrittäjyyden kehittämistoiminta on ollut pirstaloitunutta. Yrittäjyyskasvatus kaipaa systemaattista otetta ja yhteistyötä eri oppilaitosten välillä sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden eteenpäin viemiseksi.
Suomessa toimii yrittäjyyden saralla monta erillistä toimijaa, yksi niistä on valtakunnallinen YES- keskus -verkosto, jolla on 15 toimipistettä. YES-NYT-hankkeen toiminnan tuloksena Pohjois-Savoon perustetaan YES-keskus, jolle luodaan hankkeen aikana toimintaympäristöön sopiva profiili.
Hanke toimii kolmella tasolla:
1. Lukioiden ja ammatillisen 2-asteen opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen yrittäjyyttä kohtaan Nuorilta nuorille -menetelmällä ja sosiaalisen median uusilla sovellutuksilla sekä kehittämällä harjoitusyritystoimintaa myös kansainväliseksi toiminnaksi.
2. YES-keskus -toiminnalla opetushenkilöstön kouluttaminen, yrittäjyyskasvatusta tukevan toiminnan laajentaminen ja verkostoituminen.
3. Yrityskummitoiminnan avulla paikallisen yrittäjyyskokemuksen ja verkostojen hyödyntäminen oppilaitoksien yrittäjyyskasvatuksessa.
Perusopetuksen opetushenkilöstölle suunnataan sisäisen yrittäjyyden koulutusta yhteisissä koulutuksissa 2-asteen opetushenkilöstön kanssa. Luodaan polku perusopetuksen ja 2-asteen oppilaanohjaajien välille ohjata yrittäjähenkinen persoona oikeaan osoitteeseen 2-asteella.
Opiskelijoiden kiinnostuksen herättämiseksi kehitetään Nuorilta nuorille -toiminta, jossa esim. ammattikorkeakoulun yrittäjyysopiskelijat toimivat ideoijina, ohjaajina ja innostajina 2-asteen opiskelijoille 24h- ja 6h -teemapäivien muodossa.
2-asteen yrittäjyyskoulutuksessa konkreettiset yrittäjyyttä tukevat toimet ovat oleellinen osa hankkeen toimintaa. 24h -leireillä yrittäjähenkisten opiskelijoíden valmiuksia ja verkostoitumista eri opintoalojen välillä lisätään. Opintoaloilla koulutetaan opettajia yrittäjyysvalmentajiksi ja harjoitusyritystoimintaa kehitetään osaksi normaalia opetusta. Myös kansainvälisen yrittäjyyden mahdollisuuksia lisätään Enterprise without Borders -toiminnalla.

YES-keskus toimii (www.yes-keskus.fi/www.yes-hanke.fi ) yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, (www.nuoriyrittajyys.fi) jonka aluetoiminnot aloitetaan hankkeen aikana, muokaten toimintaprofiilia paikallisia tarpeita vastaavaksi.

Jotta toimintaan saadaan paikallista yritysosaamista, otetaan käyttöön ja kehitetään edelleen yrityskummimalli, johon pohjatyötä on jo tehty Suomen yrityskummit ry:n toimesta. Tiedotuskanavana hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuudet ja luodaan yrittäjähenkisille opiskelijoille oma yrittäjyysfoorumi oppilaitosten yhteiseen käyttöön.

YES-NYT-hankkeen tuloksena luodaan toiminto, jolla eri oppilaitosten välinen yrittäjyyskasvatustoiminta nivelletään yhteen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin pääasillinen tiedotuskanava kohderyhmälle on sosiaalinen media, sinne perustettavan yrittäjyysfoorumin muodossa. Suurelle yleisölle tiedotuskanava on perinteinen, paikallislehdet/artikkelit, paikallisradiot ja erilaiset tapahtumien yhteydessä annettavat ilmoitukset. Valtakunnan verkkoon, yleisradion aluetoimitukselle tehdään toiminnasta kertova DVD-insertti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan sosiaalisen median foorumissa Online.
Oppilaitoksissa tiedotuksessa käytetään niiden omia tiedotuskanavia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 450 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 442 630

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 549 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 549 086

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Taustana YES-NYT hankkeelle oli edellisen Ammattiosaajasta Yrittäjäksi hankkeen aikana saadut kokemukset, että verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa, sekä toiminnan ulottaminen perusasteen puolelle olisi välttämätöntä, jotta toiminta olisi tehokasta ja johtaisi yrittäjyyskasvatus koskettaisi yhä useampia opiskelijoita.

Kohderyhmäksi valittiin perusasteen ja 2-asteen opiskelijat.

Tavoitteet: Hankkeen päätavoite oli verkostoitua kansalliseen YES verkostoon, jonka yhteydessä toimiva Nuori Yrittäjyys ry on vuosien kokemuksella kehittänyt toimivat yrittäjyyden opetusohjelmat perusasteelta korkea-asteelle.

Maakunnallisesti pyrittiin lisäämään yrittäjyyskoulutusta perusasteen opettajille.

Verkostoituminen YES toimijaksi oli oikea toimenpide. Perustettiin kaksi YES toimipistettä, Kuopioon Savon koulutuskuntayhtymään ja Iisalmeen Ylä- Savon koulutuskuntayhtymään. Näin päästiin heti hankkeen alussa hyödyntämään muiden YES toimijoiden kokemuksia ja saatiin myös tietoa tulevista suunnitelmista.

Verkostoitumista jatkettiin myös muiden oppilaitosten suuntaan, lukioille, perusasteelle ja korkea-asteelle. Näissä oppilaitoksissa on alettu yhä enemmän hyödyntämään maksuttomia Nuori Yrittäjyys ohjelmia. Esimerkiksi Savonia amk:n kuudesta Ny harjoitusyrittäjästä viisi ilmoitti perustavansa oman yrityksen heti opintojen päätyttyä.

Uusi kuvio oli Savon Yrittäjien edustajan kutsuminen jäseneksi Savon koulutuskuntayhtymän Yrittäjyysryhmään. Näin yrittäjäjärjestö pääsee vaikuttamaan tehokkaasti yrittäjyyskasvatuksen suuntaan. Tätä mahdollisuutta he ovat myös hyödyntäneet ansiokkaasti.

Kuitenkin ehkä suurin asia on hankkeen kahden toimijan, Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä- Savon koulutuskuntayhtymän hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden ja ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuneiden henkilöiden sitoutuminen yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen myös omassa työssään.

YES-NYT hankkeen aikana on vuosittain konkreettisiin yrittäjyysopintoihin, esimerkiksi Ny harjoitusyritystoimintaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä eri oppilaitoksissa kasvanut niin suureksi, että toiminnan jatko on varmistettu. Juna kulkee.

Myös oppilaitosten johto on ottanut yrittäjyyskasvatuksen painopistealueeksi ja tulevaisuudessa yrittäjyyskasvatus on esim. ammatillisella 2-asteella läpileikkaavana kaikilla opintoaloilla. Myös lukioilla toiminta etenee.

Hankkeen aikana luotu jäsenyys YES verkostossa jatkuu Pohjois- Savossa.