Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11560

Projektin nimi: Maakunta Liikkeelle

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 20.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1050191-7

Osoite: Sammonkatu 6

Puhelinnumero: 90570

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.popli.fi

Projektin kotisivun osoite: www.maakuntaliikkeelle.fi

Vastuuhenkilön nimi: Esko Hassinen

Asema: Aluejohtaja

Sähköposti: esko.hassinen(at)popli.fi

Puhelinnumero: 0400-364642

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan työikäinen väestö. Välillisiä hyödynsaajia ovat myös hankkeeseen osallistuvat kunnat, joissa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden taso heijastuu suoraan kansantalouteen muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen, laitoshoidon ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrien vähenemisenä.

Sukupuolten tasa-arvo on liikunnassa parantumassa. Liikunta oli pitkään erityisesti
miesten toiminta-aluetta. Viime vuosikymmeninä naisten harrastus on lisääntynyt ja ohittanut
määrässä miesten harrastuksen. Lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksessa
poikien osuus on hieman tyttöjä suurempi. Miehet ja pojat harrastavat liikuntaa naisia ja
tyttöjä useammin liikunta- ja urheiluseuroissa sekä rakennetuilla liikuntapaikoilla. Naiset
ovat enemmistönä omaehtoisen liikunnan alueella ja muualla kuin liikuntapaikoilla tapahtuvassa
liikunnassa (Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen sidosryhminä ja yhteistyökumppaneina toimivat alueen kunnat, kolmannen sektorin toimijat mm. paikalliset urheiluseurat ja kansanterveysjärjestöt, seurakunnat sekä muut yhdistykset esim. Reserviläiset, 4H, ja muut toiminnasta kiinnostuneet kolmannen sektorin kumppanit. Hanke tekee yhteistyötä Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö ja muiden tärkeiden kouluttajatahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden valtakunnallisten hankkeiden (Kunnossa Kaiken Ikää, Kuntoliikuntaliitto sekä kansanterveysjärjestöjen hankkeet) ja muiden maakunnallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 700, joista naisia 350

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on saada aikaiseksi ilmiö, jolla kannustetaan Pohjois-Pohjanmaalaisia ihmisiä liikunnan pariin. Hanke koskettaa työikäisiä henkilöitä jotka ovat nyt liikunnallisesti passiivisia.

Tavoitteena on kohdata 40000 ihmistä kolmen vuoden aikana.

Hankkeen tavoitteena on luoda kuntiin liikuntaa ohjaavien tahojen yhteistyöverkosto ja verkoston toimintamalli. Yhteistyön tavoitteena on tarkoituksenmukaistaa toimintaa, käyttää parasta mahdollista asiantuntemusta ja välttää päällekkäistä työtä. Verkosto-ohjauksella toiminnan pariin saadaan myös muut kolmannen sektorin toimijat ja kunnan muut tekijät huolehtimaan sekä liikunnasta, että elämäntapamuutoksista. Paikkakuntakohtaisesti tullaan hyödyntämään valtakunnallisten kansanterveysjärjestöjen sekä liikunta- ja toimialajärjestöjen vertaisohjaaja sekä muita koulutusmalleja.

Tavoitteena on aktivoida ihmisiä paikkakuntakohtaisesti liikkumaan ja kokeilemaan eri liikuntamuotoja kunnan eri toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen aikana lisätään myös tiedottamista.

On tärkeää, että myös kolmannen sektorin ja kansalaisjärjestöjen palveluosaamista kehitetään siten, että ohjaus ja palvelutehtävissä olevilla on oman palvelualansa ohjausosaamista ja kykyä ottaa huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Hanke tukee erityisesti kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta. Se tähtää osallisuuden edistämiseen ja tasapainon löytämiseen yhteiskunnan ja yksilön vastuun välillä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Hankkeessa etsitään myös uusia tapoja turvata ihmisten terveydellistä (psyykkinen/fyysinen) toimintakykyä.

Kansallisesta Liikuntatutkimuksesta 2009-2010 (Liite) käy ilmi naisten ja miesten väliset erot liikunnan harrastamisen osalta. Tätä tietoa pyritään soveltamaan käynnistettäessä paikkakuntakohtaisia toimintoja. Miehet harrastavat liikuntaa naisia useammin liikunta- ja urheiluseuroissa sekä rakennetuilla liikuntapaikoilla. Naiset ovat enemmistönä omaehtoisen liikunnan alueella ja muualla kuin liikuntapaikoilla tapahtuvassa liikunnassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

-rahoittajien vaatimusten mukaiset tiedotteet
-yhteistyökumppaneille tiedote 3-4 kk:n välein sähköpostilla suoraan yhdyshenkilöille.
-www-sivut maakuntaliikkeelle.fi kaikille avoin.
- kuntakohtaisesta tiedottamisesta sekä kohderyhmäviestinnästä vastaavat kuntien yhddyshenkilöt
-hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma, jota tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke laatii käytännön toimista kalenterin. Kalenterista ilmenee käytännön toimet jokaisella mukana olevalla paikkakunnalla. Kalenterin avulla toimintoja pystytään ennakoimaan ja suunnittelemaan riittävän pitkäjänteisesti. Perustoiminnot toistuvat noin puolen vuoden välein paikkakunnittain. Uusien tuotteiden- tai palveluiden osalta tehdään omat kalenterit.

Hanke toimii vahvan verkosto-ohjauksen avulla. Hankkeen tiedotteiden kautta onnistuneet käytännöt ja palvelut ovat heti kaikkien käytössä ja seuraavan toimintajakson aikana sidosryhmät pystyvät tekemään korjausliikkeitä omassa toiminnassaan tarpeen mukaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 357 901

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 328 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 421 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 385 817

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaiseksi ilmiö, jolla kannustetaan Pohjois-Pohjanmaalaisia ihmisiä liikunnan pariin. Hanke kosketti koko väestöä, mutta erityisesti tavoiteltiin tavallista työikäisiä ihmistä.

Tavoitteena oli kohdata 40000 kohtaamista kolmen vuoden aikana. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimintaa sekä kehitettiin kolmannen sektorin (lähinnä urheiluseurojen) toimijoiden osaamista.
Pääasilliset kohderyhmät olivat: Työikäinen aikuisväestä Pohjois-Pohjanmaalla, liikuntatoimen viranhaltijat ja urheiluseurojen toimijat. Välillisiä kohderyhmiä olivat mm. kuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät, muut kolmannen sektorin toimijat (esim. perhekahvilat) sekä asukastuvat .
Hankeen omarahoitusosuus kerättiin solmimalla kuntakumppanuussopimuksia yhteensä 27 kunnan kanssa. Lisäksi Oulussa oli erilliset sopimukset asukastupien ja päivähoidon yksikön kanssa. Toiminnan piirissä oli myös Esko-hanke sekä PPSHP.
Hankeen osatoteuttajana oli mukana Oulun Ammattikorkekoulun fysioterapiaopiskelijoiden koulutusohjelma.
Ydintoimintaa oli aikuisten testaustoiminta. Hankkeen käytössä oli kolme Inbody 720 siirrettävää kehonkoostumuslaitetta, Polar sykemittareita sekä puristusvoimamittareita. Kyseinen laitteisto kiersi kunnissa etukäteen laaditun viikkokalenterin mukaisesti. Testaustoiminnan paikallisesta organisoinnista vastasi kuntakumppani. Testausten yhteydessä annettiin henkilökohtaista liikuntaneuvontaa sekä tietoa omasta kehosta ja sen koostumuksesta. Testaustapahtumissa jaettiin mm. Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) materiaalia.
Hankeen kokonaisuuteen kuuluin myös kolmannen sektorin toimijoiden osaamisen parantaminen. Tätä toimintaa toteutettiin seurakehityskoulutusten sekä yksittäisten seurojen tapauskohtaisella kehittämistoiminnalla. Lisäksi pidimme seurafoorumien nimellä kulkevia maakunnallisia tilaisuuksia.
Tarjosimme verkostolle mahdollisuuden ilmaisiin aikuisliikunnan koulutuksiin: Kuntosalistartti, ravitsemuksen stratti ja ohjaamisen startti.
Pidimme yhteistyössä toteuttajaorganisaation (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta) perheliikuntatapahtumia yhteensä 15 kpl eri puolilla maakuntaa.
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten pilotointi tehtiin yhteistyössä Oulun etsivän nuorisotyön kanssa.
Hankeen käytössä oli myös Webropol nettipohjaisen kyselytyökalun lisenssi.
Hankkeen määrällisenä tavoitteena 40.000 kohtaamista. Kokonaisuutena pääsimme n. 38500 kohtaamiseen. Luku on arvio koska kaikkia osallistujia ei ole pystytty dokumentoimaan (mm. perheliikuntatapahtumat) Tästä kokonaisuudesta testaustoiminta käsittää suurimman osan (yli 30.000 testiä). Testaamisen osalta luku on merkittävä myös valtakunnallisella tasolla.
Koulutustapahtumia pidimme yhteensä 51 kpl joissa oli osallistujia yhteensä 1004 henkilöä. Viranhaltija- ja kuntatapaamisia merkattiin 64kpl. Seurakehittämistapahtumia oli 46 ja seurafoorumeja yhteensä 22kpl. Webropol kyselyjä toteutimme 43 eri aihepiireistä. Perheliikuntatapahtumia organisoitiin 15kpl.
Nuorten pilottihanke toteutettiin kolmessa puolen vuoden jaksossa ja tähän osallistui yhteensä 16 nuorta. Liikunta osoittautui odotetusti hyväksi välineeksi päästä välittömään ilmapiiriin näiden nuorten kanssa.
OAMK:n fysiterapiopiskelijoiden kautta hankeelle tehtiin kuusi opinnäytetyötä ja opiskelijoita toiminnan piirissä oli yhteensä 114. Yhteistyö olikin erittäin merkittävää molemmille osapuolille.

Toteutimme kuntakumppaneille hankkeen loppuessa kyselyn ja hankkeen toiminnan kokonaisarvosanaksi muodostui 8.4 / 10.

Innovatiivisena voidaan pitää kuntakumppanuuteen perustavaa hankintamallia sekä hajautetun vastuun periaatetta, missä pienillä investoinneilla ja yhteisillä toiminninnoilla saadaan paljon aikaiseksi.Innovatiivisena voidaan pitää myös ruohonjuuritason toimintaan perustuvaa hankekokonaisuutta. Pääpaino oli matalan kynnyksen toiminnassa, mistä saatiin aihioita myös laajempaan kehittämiseen.