Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11561

Projektin nimi: YVI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun yliopisto, Turun normaalikoulu

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Osoite: Annikanpolku 9

Puhelinnumero: 02-33351

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.tnk.utu.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.yvi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jaana Seikkula-Leino

Asema: erikoistutkija, dosentti

Sähköposti: jaana.seikkula-leino(at)utu.fi

Puhelinnumero: 050-5305902

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Opettajankouluttajat, opettajankoulutuksen johtajat, yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävien organisaatioiden ja tahojen edustajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opettajaopiskelijat yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, opettajat, aluetason elinkeino- ja koulutussektorilla toimivat päättäjät, kehittäjät sekä koulutussuunnittelijat ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät opettajankoulutuksen ulkopuolisissa organisaatioissa, työpaikkaohjaajat.

Hankkeeseen osallistuvat kumppanit ovat sitoutuneet hankkimaan myöhäisemmässä hankkeen vaiheessa itselleen tutoroitavan opettajankoulutusoppilaitoksen. Tutoroinnin ja vertaistoiminnan myötä osallistuvien tahojen määrä kasvaa ja esinmerkiksi kehitetyt tuotteet tulevat testaukseen sekä käyttöön välillisillä kohderyhmillä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YVI-hankkeessa luodaan yleissivistävän ja ammatillisen opettajankoulutuksen käyttöön heidän tarpeita vastaava virtuaalinen oppimisympäristö YVI yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja verkostoyhteistyön kehittymisen tueksi. Hankkeen alussa luodaan laaja hanketoimijoiden verkosto, joka edustaa monipuolisesti opettajankoulutussektoria. Mukana on parikymmentä opettajankoulutuslaitosta eri puolilta Suomea. Lisäksi verkostoon kuuluvat yrittäjyyttä sekä yrittäjyyskasvatusta edustavia sidosryhmiä. Verkoston tehtävänä on kehittää yrittäjyyskasvatuksen sisällöllisiä ja menetelmällisiä teemoja nimenomaan opettajankouluttajien tarpeisiin ja juurruuttaa yrittäjyyskasvatus luontevaksi osaksi opettajankoulutusta, esimerkiksi strategioihin ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi arvioidaan, edelleenkehitetään ja kootaan olemassaolevia hyviä käytäntöjä opettajankoulutuksen tarpeita ajatellen. Nämä käytänteet leviävät YVIn kautta opettajankoulutukseen.

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

1) Yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen kehittyminen yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutusverkostossa. Pedagogista kehittymistä seurataan ja arvioi-daan muun muassa yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla.

2) Vahvistetaan yrittäjyyskasvatuskehittäjien verkostoa. Verkostoon kuuluvat myös yrittäjyyttä edistävät sidosryhmät.

3) Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö kehitetään opettajankoulutukseen. Tähän liittyy muun muassa sisällöntuotantoa oppimisympäristöön sekä ympäristön testaamista, levittämistä ja juurruttamista.

4) Yrittäjyyskasvatuksen rooli vakiinnutetaan yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi strategioita ja opetus-suunnitelmia.

Projekti toteutaan vuosina 2010 - 2014. Oppimisympäristön pilottiversiot testataan vuosina 2011 ja 2012 hankkeessa mukana olevien partnereiden kanssa. Vuonna 2012 testaamista laajennetaan myös niihin opettajankoulutusyksikköihin, jotka eivät ole varsinaisesti hankkeessa mukana. YVIä hyödyntämällä pyritään siis siihen, että yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen vahvistuu sekä laadullisesti että määrälliseti yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Hankkeen yksi keskeisimmistä päämääristä on myös varsinaisen hankkeen aikana luoda oppimisympäristöstä sellainen, että sitä hyödynnetään hankkeen jälkeen sekä sen ylläpitämiseen on tarvittavat resurssit.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelma laaditaan projektin alussa. Projektista tiedotetaan maakunnallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti eri medioiden ja tiedotuskanavien kautta. Sähköinen tiedotus hoidetaan projektin internet-sivujen kautta ja mm. uutiskirjeillä. Hankkeen kaikki partnerit osallistuvat aktiivisesti YVI:n tiedottamiseen. Lisäksi projekti tiedottaa myös printtimateriaaleillaan. Myös tämä tiedottaminen tehdään yhteistyössä kaikkien hankekumppaneiden kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syksyllä 2010 laaditaan yhteistyössä partnereiden kanssa yksityiskohtainen tiedotus- ja julkistamisstreatgia, joka sisältää myös hankkeen markkinoinnin. Hankkeen alkaessa kilpailutetaan hankkeeseen markkinointitoimisto, jonka kanssa tehdään markkinointisuunnitelma. Aikataulu tarkentuu hankkeen alussa.

Hyvien käytänteiden, kuten yrittäjyyskasvatuksen pedagogisten toimintatapojen, levittäminen on luonnollista kehitettävän oppimisympäristön avulla. Oppimisympäristön leviäminen käyttöön mahdollisimman monelle opettajankoulutustaholle on siten keskeinen tavoite hyvien käytänteiden levittämisessä.

Lisäksi monet seminaarit, tapahtumat sekä edellä mainitut toimenpiteet tiedottamisessa mahdollistavat käytäntöjen levittämisen.

Mainittakoon, että Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yrittäjyyttä edistavät yhteistyökumppanit edistävät yrittäjyyskasvatusta tukevien materiaalien ja palvelujen tuomista oppimisympäristöön. Lisäksi he tukevat ympäristön levittämistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 329 296

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 307 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 694 883

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 673 936

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa

9. Loppuraportin tiivistelmä

YVI-hankkeessa (2010-2014) on kehitetty yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Turun normaalikoulu. Rahoittajaviranomaisena toimi Euroopan sosiaalirahasto / Opetushallitus. Lisäksi hanketta rahoittivat Kehittämiskeskus Opinkirjo, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikesivistysrahasto. Hankkeessa osallistui yli kolmekymmentä kumppania ympäri Suomen: yliopistoja, normaalikouluja, ammattikorkeakouluja ja muita oppilaitoksia, yrittäjyyskasvatusta tukevia organisaatioita sekä useita yritys- ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Hankkeella oli neljä päätavoitetta: yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa, verkostoituminen, yrittäjyyskasvatuksen virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen sekä strategioiden ja opetussuunnitelmien kehittäminen. Lisäksi hankkeen puitteissa kokoontui avoin, poikkitieteellinen tutkimusryhmä. Kehitystyötä tehtiin tavoitteiden mukaisesti perustetuissa työryhmissä, valtakunnallisissa ja paikallisissa verkostoissa sekä kussakin kumppaniorganisaatiossa organisaation omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Hanketoiminnan käytäntöjä ja viestintää tuettiin ning-työskentelyalustan käytöllä. Ning-työskentelyalustalle liittyi hankkeen aikana yli sata jäsentä eri kumppaniorganisaatioista.

Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia kehitettiin yhteistoiminnallisesti hankkeen kaikissa opettajankoulutuksen kumppaniorganisaatiossa, yhteensä viidessätoista opettajankoulutuksen yksikössä. Kehitystyön tuloksina muodostettiin uusia yrittäjyyskasvatuksen opintojaksoja ja -kokonaisuuksia sekä integroitiin yrittäjyyskasvatus entistä tiiviimmin tulevien opettajien opintoihin ja käytännön harjoitteluun. Hankkeen myötä yrittäjyyskasvatus on tullut näkyvämmin osaksi opettajankoulutuksen strategioita. Yrittäjyyskasvatuksen asemaan on vaikutettu myös mm. tiedottamalla opetusalan johtoa sekä poliittisia päättäjiä aiheen merkityksestä suomalaisen koulutuksen ja yhteiskunnan kehittämisessä.

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa kehitettiin erityisesti hankkeeseen osallistuneissa opettajankoulutuslaitoksissa, normaalikouluissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Lisäksi eri järjestöt ja tutkimusyksiköt osallistuivat omalla asiantuntemuksellaan ja panoksellaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Verkostoyhteistyön sekä organisaatioissa tapahtuneen kehitystyön tuloksena luotiin lukuisia uusia malleja, tietopankkeja, materiaaleja ja työvälineitä yrittäjyyskasvatuksen tueksi. Hankkeen kaikki materiaalit ja tuotokset on koottu Yrittäjyyskasvatuksen virtuaaliseen oppimisympäristöön YVIin (www.yvi.fi). Erityisesti opettajankouluttajien mutta myös muiden aihepiiristä kiinnostuneiden tarpeisiin suunniteltu oppimisympäristö on kerännyt parhaimmillaan yli 3000 käyntiä kuukaudessa. Hankkeen jälkeen YVI-oppimisympäristöä ollaan kehittämässä avoimen asiantuntijayhteisön toimesta.

Hankkeessa järjestettiin kaksi verkostoitumiseen kannustavaa kilpailua, johon osallistui peräkkäisinä vuosina yhteensä yhdeksäntoista laajaa verkostoa. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi valtakunnallista, kaikille avointa yrittäjyyskasvatuksen seminaaria sekä useita paikallisia koulutustapahtumia ja tilaisuuksia. Hankkeen toimintaa ja tuloksia on esitelty laajasti mm. YVI-uutisissa (levikki 79 000) sekä 25 artikkelia sisältävässä julkaisussa Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010-2014 (Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014). YVI osallistui myös kiertueeseen, jossa yrittäjyyskasvatusta ja työelämää esiteltiin opettajaopiskelijoille ympäri Suomen.

YVI-hanke nimettiin Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Best Practice -hankkeeksi vuonna 2011. YVI-hanketta ja YVI-oppimisympäristöä on esitelty Euroopan komission julkaisuissa sekä järjestäjien pyynnöstä mm. Yhdistyneiden Kansakuntien UNIDO-järjestön konferenssissa. Lisäksi YVIn puitteissa tehtyä tutkimusta on esitelty lukuisissa seminaareissa Suomessa ja muualla Euroopassa. Hankkeen puitteissa syntyi väitöstutkimuksia ja muita opinnäytetöitä sekä yli 50 tutkimusartikkelia, joista monet on julkaistu kansainvälisissä julkaisuissa. YVI-hanke sai tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen ja kiitokset hankkeen uutislehdessä toukokuussa 2013.