Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11565

Projektin nimi: TOIMIALA ONLINE - Yrittäjyyden ja työmarkkinoiden kehittämistä tukeva tietohuolto ja ennakointi 2011- 2013

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö / Tieto-osasto / Toimialapalvelu

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: Aleksanterinkatu 4

Puhelinnumero: 0500 405459

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.temtoimialapalvelu.fi tai www.tem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.toimialaonline.fi

Vastuuhenkilön nimi: Esa Tikkanen

Asema: Neuvotteleva virkamies

Sähköposti: esa.tikkanen(at)tem.fi

Puhelinnumero: 0500 405459

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projekti ei järjestä sellaista koulutusta tai toimenpiteitä, joita koskisi esimerkiksi opintososiaaliset tuet. Projekti ei myöskään välitä esimerkiksi konsulttipalveluja asiakkaille vaan toiminta perustuu itse tekemiseen tai teettämiseen. Suurimman osan siitä mitä projekti saa aikaan tai tuottaa, se tekee, teettää ja toteuttaa itse. Projektissa ei siis kirjata ns. aloittaneita henkilöitä tai yrityksiä. Sen sijaan projektin kohderyhmät ja yhteistyötahot ovat melko tarkkaan tiedossa käsittäen hallintoon, yritystoimintaan, koulutukseen ja työmarkkinoihin kytkeytyviä tahoja (ks. edellä kohdat 5.4 ja 5.6).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin kohderyhmien jakaminen varsinaisiin ja välillisiin on hankalaa. Toiminnan ytimessä ovat yritykset ja yrittäjät sekä elinkeinopoliittista, työpoliittista tai koulutuspoliittista kehitystyötä tekevät julkiset organisaatiot. Työ palvelee tietohuollon tarjoaman tiedon jalosteiden ja päätöksenteon tuen kautta kuitenkin myös muita sidosryhmiä, kuten muita valtion viranomaisia ja organisaatioita, kuntia ja kuntayhtymiä, työmarkkinaosapuolia, oppilaitoksia sekä viimekädessä erilaisia yhteisöjä ja yrittäjiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on tarjota tilastotietoja avoimesti ja vapaasti saataville, helposti ja monipuolisin muokkausmahdollisuuksin. Projektin tarkoituksena on laajentaa merkittävästi vapaasti saatavien aineistojen käyttöä internetissä. Hanke parantaa oleellisesti yrittäjien, yritysten ja työmarkkinoiden mahdollisuuksia analysoida talouden ja toimialojen tilaa ja kehitystä.

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internet-tietojärjestelmä, joka sisältää laajan ja ajantasaisen tilastoaineiston yritystoiminnan liiketoimintaympäristön ja talouden kehityksestä sekä barometreistä ja ennusteista.

Tiedontuottajia ovat mm. Tilastokeskus, Tulli, EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, ETLA, Valtiovarainministerö, Suomen Pankki, Eurostat ja TEM.

Toimiala Online helpottaa tilastojen hakua ja havainnollistamista. Tilastografiikan ja karttojen esittämiselle on tarjolla monipuoliset välineet. Käyttäjä voi helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän avulla tuottaa haluamillaan muuttujilla, aikajänteillä ja aluejaoilla erilaisia kuvioita ja karttoja.

Toimiala Online sisältää automaattisesti päivittyvän kuva- ja karttakannan, josta tilastokuvia ja karttoja voidaan linkittää myös internetsivuille. Toimiala Onlinen tilastokuvien ja karttojen tarkoituksena on välittää kaikkein olennaisin tieto selkeinä kuvina, vaivattomasti ja nopeasti. Kuvissa voidaan esittää keskeisimmät yritysten ja niiden liiketoimintaympäristön kehitykseen vaikuttavat muuttujat sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Tilastokuvat ja kartat päivittyvät automaattisesti heti kun uutta tilastotietoa on käytettävissä. Tilastokuvat ja kartat ovat helposti kopioitavissa ja liitettävissä haluttuun ohjelmaan (kuten tekstinkäsittely tai PowerPoint).

Toimiala Onlinen ensisijaista käyttäjiä ovat yritykset, yrittäjät, kansalaiset, ELY-keskukset, TE-toimistot, ministeriöt, maakuntaliitot sekä Yritys-Suomi -palveluorganisaatiot. Toimiala Online tietopalveluun voi tutustua ja perehtyä aineiston käyttöön osoitteessa: www2.toimialaonline.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa palvelusta aktiivisesti uutiskirjeen muodossa ja Toimialapalvelun internetsivuilla sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä.

Lisäksi tehdään vuosittain vähintään kaksi erillistä tiedotetta, jotka suuntaan tietopalvelun käyttäjille sekä kohderyhmille.

Yritys-Suomi palvelujärjestelmään liittyvien alueellisten neuvontakoulutusten yhteydessä esitellään Toimiala Onlinea ja koulutetaan palvelun käyttöä.

Kutsut seminaareihin ja ajankohtaistiedotteet lähetetään TEM:n viestintäyksikön toimesta myös tiedotusvälineille. Myös TEM:n uutiskirjettä sekä mahdollisuuksien mukaan myös sosiaalista mediaa hyödynnetään.

Tietopalvelusta tehdään myös oma esitteensä ja roll-up. Lisäksi uutta tietotekniikkaa hyödyntäen on tarkoitus toteuttaa lisäksi animaatio tai vastaava tietopalvelun esittely.

Projekti noudattaa tiedottamisessaan rakennerahastojen ohjeita. Rakennerahastojen ja Euroopan unionin tunnukset ovat mukana kaikissa tuotteissa, työkaluissa ja tuotoksissa, olivat ne sitten perinteisiä paperitulosteita tai sähköisiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kehittämistyön kohteena oleva Toimiala Online on itsessään hyvä käytäntö, joka leviää projektin työn tuloksena ydinkäyttäjäjoukkoonsa, mm. ELY-keskuksiin, TE-toimistoihin, maakuntien liittoihin. Toimiala Onlinen projektissa kehitettävät ominaisuudet, kuten automaattisesti päivittyvä kuvakanta linkitysmahdollisuuksineen sekä karttagrafiikka, ovat hyviä käytäntöjä, joita asiakaskunta ottaa käyttöönsä. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää myös vapaasti saatavissa olevaa tietoa, jonka toteuttaminen on yksi projektin päätavoitteista.

Projekti järjestää kaksi kertaa vuodessa seminaarin, jossa uusia ominaisuuksia ja Toimiala Onlinen käyttömahdollisuuksia esitellään asiakaskunnalle. Hyviä käytäntöjä esitellään myös Asiakkuusryhmälle sekä sidosryhmille. Edelleen, hyviä käytäntöjä esitellään lukuisissa projektin järjestämissä esittely- ja koulutustilaisuuk-sissa vuosittain. Varsinaista aikataulutettua suunnitelmaa nimenomaan hyvien käytäntöjen levittämiselle ei ole.

PC Axis ja PX Web -ohjelmistoperheen maailmanlaajuinen käyttäjäyhteisö hyötyy projektin kehittämistä karttagrafiikkaominaisuuksista. Näin hyvät käytännöt leviävät globaalisti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 108 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 034 976

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 108 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 034 976

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli tarjota tilasto- ja ennustetietoja avoimesti ja vapaasti saataville, helposti ja monipuolisin muokkausmahdollisuuksin Toimiala Online tietopalvelussa. Projektin tarkoituksena oli laajentaa merkittävästi vapaasti saatavien aineistojen käyttöä internetissä. Hanke paransi oleellisesti yrittäjien, yritysten ja työmarkkinoiden mahdollisuuksia analysoida talouden ja toimialojen tilaa sekä kehitystä.

Projektin kehittämiskohteena ollut Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internet-tietojärjestelmä, joka sisältää laajan ja ajantasaisen tilasto- ja ennusteaineiston yritystoiminnan liiketoimintaympäristön ja talouden kehityksestä sekä barometreistä ja tulevaisuuden ennusteista. Tiedontuottajia ovat mm. Tilastokeskus, Tulli, EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, ETLA, Valtiovarainministerö, Suomen Pankki, Eurostat ja TEM.

Merkittävimpiä ja käytetyimpiä tietoaineistoja ovat olleet: Yritys- ja toimipaikkatilasto (toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö 1000 toimialan tarkkuudella useilla aluejakotasoilla), tilinpäätöstilastot (tuloslaskelmat, taseet ja tunnusluvut) sekä erilaiset ennusteet. Viimeisin mielenkiintoa herättänyt tietotuote on ollut Kasvuyritystietokanta.

Toimiala Online helpottaa tilastojen ja ennusteiden hakua ja havainnollistamista. Tilastografiikan ja karttojen esittämiselle on tarjolla monipuoliset välineet. Käyttäjä voi helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän avulla tuottaa haluamillaan muuttujilla, aikajänteillä ja aluejaoilla erilaisia kuvioita ja karttoja.

Toimiala Online sisältää automaattisesti päivittyvän kuva- ja karttakannan, josta tilastokuvia ja karttoja voidaan linkittää myös internetsivuille. Toimiala Onlinen tilastokuvien ja karttojen tarkoituksena on välittää kaikkein olennaisin tieto selkeinä kuvina, vaivattomasti ja nopeasti. Kuvissa voidaan esittää keskeisimmät yritysten ja niiden liiketoimintaympäristön kehitykseen vaikuttavat muuttujat sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Tilastokuvat ja kartat päivittyvät automaattisesti heti kun uutta tilastotietoa on käytettävissä. Tilastokuvat ja kartat ovat helposti kopioitavissa ja liitettävissä haluttuun ohjelmaan (kuten tekstinkäsittely tai esitysgrafiikka).

Toimiala Onlinen ensisijaista käyttäjiä ovat yritykset, yrittäjät, kansalaiset, ELY-keskukset, TE-toimistot, ministeriöt, maakuntaliitot sekä Yritys-Suomi -palveluorganisaatiot. Toimiala Online tietopalvelu löytyy osoitteesta: www.toimialaonline.fi