Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11575

Projektin nimi: Modernit virtuaaliset 3D-oppimisympäristöt ja älypuhelimet opettajankoulutuksessa (4 GEE)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 8100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: JAMKissa parhaillaan käynnissä verkkosivujen uudistaminen, projektien sivut kesken

Vastuuhenkilön nimi: Leena Kaikkonen

Asema: T&K-päällikkö

Sähköposti: leena.kaikkonen(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040 532 3162

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat ammatillisen opettajakorkeakoulun opetushenkilöstö, tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstö ja tukipalveluiden henkilöstö. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat opetusteknologian käytön aktiiviset kehittäjät koko JAMK:ssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat:
a) AOKK:n järjestämässä pedagogisessa koulutuksessa opiskelevat yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden palveluksessa työskentelevät henkilöt
b) koko JAMK:n opetushenkilöstö
c) innovaatiojärjestelmien toimijat.

Osa välillisistä kohderyhmistä (ryhmä a) on opiskelijoina AOKK:n koulutusohjelmissa, joissa testataan uutta opetusteknologiaa. Osalle (ryhmät a ja b) tarjotaan mahdollisuutta osallistua projektin järjestämiin oppimisteknologiakokeiluista kertoviin ja niiden tuloksia levittäviin tilaisuuksiin. Innovaatiojärjestelmien toimijat voivat hyödyntää opetusteknologiakokeiluista saatavia tuloksia tutustumalla projektin digitaalisiin julkaisuihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46, joista naisia 41

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylän ammattillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) ja koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) toimintaympäristö muuttuu. Oppiminen ja opiskelu muuttuvat entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi toiminnaksi; virtuaalisten ympäristöjen suosio oppimisympäristöinä kasvaa; älypuhelinten merkityksen kasvaminen oppimisessa on osa oppimisympäristön muutosta; oppimispelien merkitys oppimisessa kasvaa pelien laadun parantuessa; oppimisympäristöjen tulee tarjota työkaluja yksilölliseen oppimiseen ja opitun tunnistamiseen.

AOKK:n ja koko JAMK:n oppimisympäristön on muutettava vastaamaan edellä kuvattua muutosta. Oppimisympäristön kehitystyö tarkoittaa opetusteknologian hankkimista, mukauttamista JAMK:n ja sen asiakkaiden tarpeisiin sekä opettajien opetusteknologiaosaamisen radikaalia parantamista.

Päätavoitteena on uudistaa AOKK:n virtuaalinen oppimisympäristö siten, että koulutuspalveluiden asiakkaille voidaan tarjota entistä joustavampia, monimuotoisempia ja laadukkaampia koulutusten toteuttamistapoja. Oppimisympäristöä uudistetaan radikaalisti 3D-toteutuksen, älypuhelinten opetuskäytön ja digitaalisten sisältöjen opetuskäytössä hyödyntämisen osalta.

Tulostavoitteita ovat:
1. Pätevöittämis- ja täydennyskoulutusten toteuttamiskanavavaihtoehdoksi AOKK:lle on kehitetty ja testattu opettjankoulutukseen soveltuva virtuaalinen oppimisympäristö, joka on käytettävissä nettiselaimen kautta.
2. Älypuhelimia, älytauluja, tablet –laitteita, jne. ja niiden sovelluksia on testattu erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa AOKK:n koulutuksissa ja on löydetty hyviä käytänteitä niiden hyödyntämissä oppimisprosessissa.
3. Digitaalisten sisältöjen järjestelmälliseen tuottamiseen virtuaalisiin oppimisympäristöihin on kehitetty malli, kuten myös yhteistyöhön digitaalisia materiaaleja tuottavien, levittävien ja varastoivien tahojen kanssa.
4. Yksilöllisen oppimisen mahdollistamiseen ja tukemiseen on kehitetty ja pilotoitu teknologisia ja menetelmällisiä ratkaisuja.
5. Opetushenkilöstöllä on valmiudet uudistetun virtuaalisen oppimisympäristön käyttämiseen koulutuspalveluiden toteuttamisessa.
6. Uudistetun virtuaalisen oppimisympäristön testaukset pilottiryhmillä AOKK:ssa on arvioitu ja laadittu kehittämis- ja hyödyntämissuositukset koko JAMK:lle.
7. Projektin tulokset on levitetty oppimisympäristöjen hyödyntäjille ja kehittäjille Suomessa.

Projektin vaikutuksesta AOKK:n ja JAMK:n edellytykset laadukkaalle ja kustannustehokkaalle sekä opiskelijoita ja koulutuspalveluiden asiakkaita kiinnostavalle koulutuspalvelutarjonnalle vahvistuvat. Projekti parantaa ja vahvistaa mahdollisuuksia tarjota joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta, monimuotoista opiskelua.

JAMK:n ja AOKK:n virtuaalisen oppimisympäristön uudistaminen on osa alueellisten innovaatioympäristöjen ja -palveluiden kehittämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen perustuu projektin alussa laadittavaan tiedotussuunnitelmaan, jossa kuvataan:
1. Mitä ja miten osapuolille hyödyllistä tietoa kerätään
2. Mitä kerätystä tiedosta raportoidaan/tiedotetaan ja kenelle
3. Raportoinnin/tiedotuksen muoto ja toteutustavat
4. Tiedottamisen ajoitus suhteessa projektin aikatauluun

Pääasiallisena projektiryhmän ja AOKK:n sisäisenä tiedotuskanavana käytetään 4GEE –blogia Optima-työtilassa. Sen kautta tiedotetaan projektin hyvistä käytänteistä ja tuloksista. Projektin aikana (kevät 2013) projektin tuloksista (pilotit) tehdään artikkeleja kaikille avoimeen verkkolehteen. Kaikessa projektin tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.


Kaikessa projektin tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alussa laadittava, aikataulutettu tiedotussuunnitelma ohjaa myös projektin tuloksista tiedottamista.

Projektin alussa laadittava, aikataulutettu tiedotussuunnitelma ohjaa myös projektin tuloksista tiedottamista. Hyvien käytänteiden levittäminen painottuu ajallisesti vuoden 2013 syksyyn, ennen muuta vuoden 2013 loppuun, jolloin tuloksia esitellään seminaareissa, konferensseissa ja vastaavissa tilaisuuksissa. Projektin tuloksia julkaistaan myös korkeakoulujen järjestämissä tilaisuuksissa sekä erillisinä projektia ja sen tuloksia käsittelevissä raporteissa, pääosin verkkojulkaisuina.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 976

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 345 090

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 461 302

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 460 120

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

4GEE projektin tavoitteena oli uudistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun virtuaalinen oppimisympäristö ja löytää mobiilioppimiseen ja -koulutukseen soveltuvia välineitä, sovelluksia, menetelmiä ja toimintatapoja. Lisäksi projektissa kehitettiin digitaalisten sisältöjen tuottamisen malli, etsittiin yksilölliseen oppimiseen teknologisia ja menetelmällisiä ratkaisuja sekä parannettiin henkilöstön valmiuksia ja osaamista TVT:n hyödyntämisessä ja pedagogisessa käytössä.

Projektissa tehdyn kehittämistyön työskentelytapoina olivat erilaiset kokeilut ja pilotoinnit, jotka raportoitiin ja joista tuotettiin materiaalia verkkoon mm. videoina, teksteinä ja blogeina. Henkilöstön osaamisen kehittymistä TVTn pedagogiseen käyttöön tuettiin koulutuksen lisäksi gurukahveilla ja tietoiskuilla, vertaisopettajatoiminnalla, mentoroinnilla, työparitoiminnalla sekä verkostoitumalla ja asiantuntijakoulutuksia hyödyntämällä.

Projektin aikana todettiin, että virtuaalinen oppimisympäristö ei ole vain yksi verkkoympäristö tai -alusta, vaan koostuu useista palasista ja että sen tulee toimia myös osana fyysisessä ympäristössä tapahtuvaa opetusta. Projektin aikana rakennettiin oppimisen tilat virtuaalimaailmoihin TOY ja Second Life. Projekti tuki ja koulutti henkilökuntaa JAMKin verkko-oppimisalustan Optiman entistä tehokkaampaan ja laadukkaampaan käyttöön. Näiden lisäksi projektissa testattiin oppimisympäristönä EDU 2.0 alusta ja projektin toimijat osallistuivat JAMKin oppimisympäristöihin liittyvään kehitystyöhön luomalla pedagogisia toimintamalleja uudenlaiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävään fyysiseen oppimistilaan.

Henkilöstökoulutuksen kautta 4GEE projekti tuki ammatillisen opettajakorkeakoulun mobiililaitehankintojen käyttöönottoa, tehosti niiden hyödyntämistä ja kehitti mobiilipedagogista osaamista. Koulutusten tuloksena kaikkia käytössä olevia sähköisiä koulutusympäristöjä on kehitetty käytettävyydeltään, toiminnallisuudeltaan ja laadultaan paremmiksi vastaamaan koulutuksellisia tarpeita.

Osana 4GEE projektia kehitettiin ja linjattiin ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkolehtiä, niiden toimitustyötä sekä kehitettiin sähköisten materiaalivarastojen kokonaiskuvaa, johon kuuluvat mm. verkkolehdet, avoimet oppimateriaalit, blogit, opiskelijoiden sähköinen työpöytä, Elmo ja Optima.

4GEE -projektin oppimisympäristöihin ja verkkopedagogiikkaan liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen EAKR -rahoitteisessa projektissa Pedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa toimintaympäristöissä (ATTE) sekä ESR -rahoitteisessa selvityshankkeessa Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen (VESTRA).