Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11578

Projektin nimi: InnoVire

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Osoite: Skinnarilankatu 34 (PL 20)

Puhelinnumero: 05-353 0226

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lut.fi ja www.kouvola.lut.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lut.fi/innovire

Vastuuhenkilön nimi: Marko Torkkeli

Asema: Kouvolan yksikön johtaja, professori

Sähköposti: marko.torkkeli(at)lut.fi

Puhelinnumero: 040-7611223

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Virolahti, Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaaksossa toimivat pk-yritykset, joilla on vahva halu kasvaa ja kansainvälistyä sekä parantaa kannattavuuttaan. Tarvittaessa tarkemmat toimialarajaukset suoritetaan elinkeinostrategiat huomioiden.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt (mm. Kouvolan Kasarminmäen kampuksen korkeakouluopiskelijat)
Alueen elinkeinoelämän toimijaverkosto (mm. yrityspalveluiden tarjoajat)
Alueen koulutusorganisaatiot
Yrittäjäjärjestöt
Alueen mikroyritykset, pienyritykset, keskisuuret -ja suuryritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joista naisia 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä
Projektin kohderyhmänä ovat Kymenlaaksossa toimivat pk-yritykset, joilla on vahva halu kasvaa ja kansainvälistyä sekä parantaa kannattavuuttaan.

Tavoitteet
Projektin ensisijaisena tavoitteena on kohdeyritysten innovaatioprosessien kehittäminen ja elinkeinoelämän monipuolistumisen tukeminen. Projektin välillisenä tavoitteena, alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen, huomioiden jo olemassa olevat innovaatiokonseptit kuten BIC Kymin Kymenlaakson palvelut ja aluekeskusohjelmissa tehty innovaatioverkostotyö.

Projektin avaintoimenpiteet
(1) Projektin käynnistäminen (ohjausryhmän asettaminen, tiedottaminen)
(2) Tausta- ja kohdeyrityskartoitus (aiempien tutkimusten ja selvitysten analysointi, kiinnostuneiden yritysten seulonta ja valinta)
(3) Kehitystyö yrityksissä (innovaatiotoiminnan lähtötason määritys yrityksissä, potentiaalisten kehityskohteiden tunnistaminen ja toimenpide-ehdotukset, workshopin järjestäminen kohderyhmän yrityksille)
(4) Kymenlaakson innovaatiotoiminnan kehittäminen (yrityskohtaisten analyysien kokoaminen, skenaariotyö innovaatiotoiminnan kehittämisestä, kehittämisfoorumin järjestäminen kohderyhmän yrityksille, innovaatiotoiminnan kehittäjille ja tutkijoille)
(5) Avausseminaarin järjestäminen sekä loppupuheenvuorot
(6) Raportointi (raportin laadinta alueen yritysten innovaatioprosesseista sekä raportin laadinta alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen liittyen)
(7) Hyvien käytäntöjen levittäminen ja käytäntöön vieminen
Projektin toteutusaika
1.1.2011-30.4.2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toteutuksessa noudatetaan Euroopan unionin rakennerahstojen ohjelmakausi 2007- 2013, Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajalle, ohjeita.

Tiedottamisen tavoitteena on kertoa InnoVire-projektin tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä sekä lisätä projektin näkyvyyttä, toiminnan tunnettuutta ja verkostoitumista.

Projektin toiminnasta ja tulosten tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö, joka toimii kiinteässä yhteistyössä LUT:n tiedottajan ja viestintäpäällikön kanssa.

Hankkeesta laaditaan tiedotussuunnitelma. Vuosittain järjestetään vähintään yksi mediatiedote tarpeen mukaan. Tiedotuskanavia ovat lisäksi internetsivusto ja sähköposti. Henkilökohtaiset tapaamiset eri toimijoiden kanssa ovat merkittävä osa projektin tiedottamistoimintaa.

Loppupuheenvuorot hankkeesta, yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa, huhtikuussa 2013 sekä syyskuussa 2013.

Projektin toteuttajalla on vankka ja laaja-alainen kokemus julkaisutoiminnasta erilaisilla foorumeilla, mikä edistää toiminnan tuloksista raportoimista niin kansallisilla kuin kansainvälisillä tasolla (seminaarit, workshopit, konferenssit, raporttisarjat, alueelliset ja kansalliset julkaisut, artikkelit).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Workshopissa (2013), joka järjestetään kohderyhmän yrityksille, levitetään hyviä käytäntöjä.
Kehittämisfoorumi (2013), joka järjestetään kohderyhmän yrityksille, innovaatiotoiminnan kehittäjille ja tutkijoille, on hyvä kanava hyvien käytänteiden levittämiseen, kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen.
Loppupuheenvuorot hankkeesta, yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa, huhtikuussa 2013 ja syyskuussa 2013. Tehdään projektissa saatuja tuloksia tunnetuksi ja levitetään hyviä käytäntöjä.
Projektissa tuotettavat kirjalliset raportit (2012-2013) sisältävät projektissa syntyviä hyviä käytäntöjä. Raportit ovat saatavana sekä verkossa että printtituotoksina.
Projektissa tuotettavat haastattelulomakkeet sekä excel-laskentamallit muokataan aluekehitysyhtiöiden käyttöön (2013).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 980

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 139 370

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 154

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli kohdeyrityksien innovaatioprosessien kehittäminen ja elinkeinoelämän monipuolistumisen tukeminen. Projektin välillisenä tavoitteena oli alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen, huomioiden jo olemassa olevat innovaatiokonseptit kuten BIC Kymin Kymenlaakson palvelut ja aluekeskusohjelmissa tehty innovaatioverkostotyö.

Projektissa mukana olleille yrityksille tärkein asia oli asiakasarvon ja sen kautta myynnin lisääminen. Yrityksillä oli ajatuksia innovaatiotoiminnan suunnasta. Yrityksien innovaatioprosesseista puuttui kuitenkin selkeät päämäärät ja tukivälineet, millä päämääriin voidaan päästä.

Asiakaspalautteen pohjalta selviää, että kaikki projektiin osallistuneet yritykset kokivat saaneensa hyötyä projektissa tehdyistä toimenpiteistä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. "Kuvaus yritysyhteistyöstä ja asiakaspalaute" dokumentti löytyy loppuraportin liitteenä, paperiversiona. Positiivisimmat kommentit liittyvät hyviin keskusteluihin ja ulkopuolisiin näkemyksiin. Osa yrityksistä koko saavansa suurta hyötyä saadessaan keskustella liiketoiminnastaan ja innovaatiotoiminnastaan ylipäätänsä ulkopuolisen tahon kanssa. Tämän pohjalta yritykset alkoivat pohtia omaa liiketoimintaansa eri kanteilta.

Projektissa toteutettiin useita yritystapaamisia hankkeeseen mukaan tulleiden yritysten (kuusi yritystä) kanssa. Yrityksissä toteutettujen kartoituskyselyjen avulla selvitettiin yrityksen innovaatotoiminnan lähtötasoa. Kehitystyö yrityksissä aloitettiin keskustelemalla yrityksen edustajan/edustajien kanssa yrityksen yleisestä liiketoiminnasta. Tämän keskustelun myötä InnoVire-hankkeen tutkijat ovat saaneet tietoa yrityksen historiasta, tulevaisuuden tavoitteista, tuotteista, palveluista, kansainvälisyysosaamisesta, liiketoiminta-alueista ja innovaatiotoiminnasta. Kartoituskyselyn pohjalta kaikille yrityksille (6 kpl) lähtötasoraportti. Tehdyn lähtötasoraportin pohjalta analysoitiin puutteet ja täsmennettiin kehittämistyön kohteet. Toimenpide-ehdotukset on kirjattu ja niistä on keskustelu. Tarkemmasta yhteistyöstä on sovittu yleensä toisessa tai kolmannessa palaverissa. Yritysyhteistyöstä on tuotettu dokumentti "Kuvaus yritysyhteistyöstä ja asiakaspalaute" Raportti löytyy loppuraportin liitteenä, paperiversiona.

Huhtikuussa 2013 järjestettiin workshop yrityksille. Workshop oli avoin kaikille kymenlaaksolaisille yrityksille ja siitä informoitiin verkkosivujen kautta ja sähköpostitse. Workshopin teema priorisoitiin kuitenkin projektissa syntyneiden yrityskontaktien perusteella pelialaan, tarkemmin teemoihin käytöntölähtöinen innovaatiotoiminta ja käyttäjien hyödyntäminen tuotekehityksessä.

Projektissa on tuotettu raportti alueen innovaatioprosesseista. Raportti on nimeltään "Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Kaakkois-Suomen peliteollisuus". Raportti löytyy loppuraportin liitteenä, paperiversiona.

Kymenlaakson innovaatiotoiminnan kehittäminen: yrityskohtaiset analyysit, skenaariotyö, toteutetut teemahaastattelut, järjestetty workshop ja kehittämisfoorumin anti loivat pohjan raportille alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämisestä. Raportin nimi on "Innovaatiojärjestelmä Kymenlaaksossa". Raportti löytyy loppuraportin liitteenä, paperiversiona.

Projektissa järjestettiin kehittämisfoorumi huhtikuussa 2013, jossa Kymenlaakson kehittäjät ja tutkijat keskustelevat ajankohtaisista innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen liittyvistä haasteita, mahdollisuuksista ja keinoista. Tavoitteena oli luoda pysyvä käytäntö kehittämisfoorumista ja vakiinnuttaa se pysyväksi elementiksi kymenlaaksolaisten pk-yritysten, kymenlaaksolaisten innovaatiotoiminnan kehittäjien ja tutkijoiden sekä kymenlaaksolaisille yritystukipalveluiden tarjoajien kohtaamiselle ja yhteiselle kehittämistyölle, verkostoitumiselle ja tiedonvaihdolle. Järjestetty kehittämisfoorumi nähtiin hyödyllisenä ja jatkoa toivottiin. Tarkempi kuvaus tilaisuudesta löytyy dokumentista "Kehittämispäivä 4.4.2013". Dokumentti löytyy loppuraportin liitteenä, paperiversiona.