Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11579

Projektin nimi: Luova Suomi Etelä-Savossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 010 2178 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite: Valtakunnallinen Luova Suomi -sivustolla on alasivu Etelä-Savo: www.luovasuomi.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 040 5038 820

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittömät kohderyhmät ovat luovien alojen kehittäjätahot (kunnallisen sektorin kulttuurialojen päättäjät ja toimihenkilöt, yritysneuvojat ja rahoittajat) ja koulutusorganisaatioiden edustajat sekä luovan alan yrittäjät, pk-sektorin yritykset ja yhdistykset. Lisäksi monialaisista palvelumalleista hyötyvät myös rajapinta-alojen yritykset, jotka voivat hyödyntää luovien alojen osaamista esim. hyvinvointipalvelujen tuottajat ja matkailualan toimijat. Samalla muiden alojen vahvuudet tulevat esille luovan alan toimijoille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueelliset elinkeinoyhtiöt
Oppilaitokset ja opiskelijat
Muiden alojen yritykset, jotka voivat hyödyntää luovan alan yritysten palveluita ja osaamista.
Päättäjät ja rahoittajat alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
Luova Suomi verkosto
Luovien alojen verkosto
Venäjätoimintojen yhteistyökumppanit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 142, joista naisia 112

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luova Suomi Etelä-Savossa hanke toteuttaa emohankkeensa, Manner-Suomessa toimivan valtakunnallisen Luova-Suomen toimenpiteitä räätälöidysti Etelä-Savossa. Hankkeen kautta jalkautetaan verkostomainen toimintatapa ja valmiit työkalut sekä pohjustetaan Itä-Suomen laajemman luovien alojen yhteistyön rakentumista. Toiminnalla tuetaan hankkeiden palvelujen kehittämistä käyttäjäystävälliseen muotoon verkostomaisesti luovien ja muiden alojen toimijoille/kehittäjille/yrittäjille. Yhteistyöverkostojen tietoinen rakentaminen mahdollistaa valtakunnallisesti hyväksi havaittujen toimien soveltamisen alueelle. Hyödyntämällä alueen tutkimusosaamista tuotetaan selvitys, jolla vahvistetaan Pietari-osaamista alueen erityispiirteenä.

Tärkeimmät toimet
1) Tuetaan Luovan talouden kehittäjäverkoston syntymistä Etelä-Savoon yhdessä valtakunnallisen Luova Suomi -hankkeen verkoston kanssa. Manner-Suomessa toimivan Luova Suomen toimintamallia sovelletaan alueelle. Verkosto koordinoi luovan talouden kehitystoimintaa osana valtakunnallista toimintaa ja näkyvyyttä. Verkoston toiminta perustuu toimijoiden tutustumiseen verkostotapaamisissa ja mm. viestinnän ja toimintakulttuurin omaksumiseen. Yhteistyö yritysten, toimijoiden ja kehittäjien välillä nähdään edellytyksenä luovan talouden mahdollisuuksien tunnistamiselle, alan kehittymiselle ja kasvulle.
2) Viestintä ja koordinaatio
Viestinnässä keskeistä on toimijoiden osallistaminen ja sitouttaminen mm. viestinnän rakentamiseen. Keskeisiä välineitä ovat verkostotapaamisten lisäksi uutiskirje ja toimijarekisterin kokoaminen. Toimijat muodostavat verkostoja alueellisesti, valtakunnallisesti ja Luova Suomen kautta kansainvälisesti. Tavoitellaan pitkällä aikavälillä verkostoitumista yli maakuntarajojen. Kartoitetaan luovien alojen kumppanitahoja Venäjä/Pietari ja tiedotetaan yhteistyömahdollisuuksista.
3) Valtakunnallinen tapahtuma ja näkyvyys
Järjestään 1 valtakunnallinen luovan talouden tapahtuma yhteistyössä valtakunnallisen Luova Suomi -hankkeen kanssa v. 2012.
4)Ollaan mukana keskeisten toimijoiden kanssa kehittämässä Etelä-Savon luovien alojen yritysten tukipalveluita (Venäjä-tuki, julkiset palvelut, hankkeet).
Yritysneuvojien ja muiden palvelu- ja neuvontatehtävissä olevien perehdyttäminen luovien alojen liiketoimintaan.
5) Ennakointi ja soveltava tutkimus
Tuottamalla selvitys alueen painopistealueen, Venäjä-yhteistyön aihealueelta nostetaan näkyväksi alueen osaaminen osana valtakunnallista kenttää. Selvitystyön tavoitteena on näkyvyyden lisääminen osana valtakunnallista toimintaa ja pysyvän Venäjä-osaamisverkoston synnyttäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestinnässä hyödynnetään Luova Suomi -hankkeessa saavutettuja hyviä toimintamalleja ja osaamista. Viestinnän rooli on läpileikkaava ja tavoitteiden saavuttamiseksi sitä hyödynnetään 1) soveltavan tutkimuksen, tietoperustan kehittämisen ja ennakointityön välineenä 2) tapahtumien ja työpajojen koordinointiin liittyvissä asioissa 3) yritysten ja kehittäjien osaamis- ja palveluverkostojen kehittämisessä. Tietoa koostetaan alueellisella tasolla ja osana valtakunnallista viestintää.

Viestinnän painopistealueina ovat kohdennetun toimija/asiakasrekisterin luominen, joka toimii alueellisella tasolla viestinnän välineenä. Viestinnässä painotetaan eri tahojen tarpeiden tunnistamista tehokkaan tiedonkulun toteuttamiseksi. Alueellisen viestinnän lisäksi viestintä koostuu mm. tietoperustan tiedon sekä hankkeissa syntyvän tiedon koostamisesta ja levittämisestä, hanketukipalveluiden, teemaverkostojen sekä valtakunnallisten tapahtumien viestinnästä sekä Etelä-Savon alueen hyvien käytäntöjen identifioinnista ja levittämisestä.

Käytännössä projektista tiedotetaan www-sivustolla, kohdennetuilla uutiskirjeillä sekä teemaverkostojen ja alueellisten tapahtumien yhteydessä. Luova Suomi -hankkeen viestintäsuunnittelija vastaa tiedon keräämisestä, koostamisesta ja levittämisestä relevanteissa kanavissa.

Hankkeen osatoteuttaja osallistuu viestintään tuottamalla materiaalia omasta toiminnastaan, jota voidaan jakaa esim. www-sivujen ja sähköisten uutiskirjeiden kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Valtakunnallinen verkostotapaaminen 2012, ja työpajat eri kokoonpanoilla ja painotuksille sekä ennakointi/ Venäjäpajat tasaisesti hankkeen aikana.

Verkostotoiminta sekä alueelliset tapahtumat toimivat asiantuntijafoorumeina, jossa hyvien käytäntöjen levittämisellä on keskeinen rooli. Verkostotoiminnan ja alueellisten tapahtumien aikataulutus toteutetaan kunkin vuoden osalta heti kun tieto tulevista muista luovien alojen tapahtumista on saatavilla.

Verkkosivuilla ja uutiskirjeellä levitään tietoa hyvistä käytännöistä koko projektin ajan. Tiedon koostamisessa käyttäjäkeskeinen lähestymistapa on keskeinen. Näin eri kohderyhmät löytävät nopeasti itselleen tärkeän tiedon ja hyvät esimerkit.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 341 867

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 394 074

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 393 287

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeessa tuetaan eteläsavolaisen luovan talouden kehitystä. Hankkeessa on kohtautettu kehittämisen tulokulmia yli sektoreiden uusien kehityssuuntien synnyttämiseksi. Keinoja tähän ovat verkostotyö, tiedottaminen, työpajat, sparraukset ja tilaisuudet.
Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeen kohderyhmä on luovan alan toimijat eli kehittäjät, koulutusorganisaatiot, järjestöt, yrittäjät sekä muut alat, jotka voivat hyötyä luovan alan verkostoista. Kohderyhmän määrittely on onnistunut ja uudenlaisten kumppanuuksien löytyminen on mahdollistunut. Kohderyhmää on tavoitettu onnistuneesti ja toiminta on kiinnostanut myös muiden alojen edustajia. Tilaisuuksien tavoitteena on ollut saavuttaa läpileikkaavasti kaikkia kohderyhmiä, jotta tieto kulkee ja verkostot laajenevat.
Tavoitteet ja toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet ovat tukeneet tavoitteiden saavuttamista onnistuneesti ja määrälliset tavoitteet ovat ylittyneet. Toimenpiteet ovat vahvistaneet eteläsavolaisen luovan sektorin voimistumista hyvin lisäten näkyvyyttä, kiinnostusta, verkostoja ja kehittymisen mahdollisuuksia.
Hankkeessa aloitti 142 hlö (tavoite 100) ja tuotettiin 333 htp (tavoite 170). Lyhytkestoisiin tilaisuuksiin osallistui 418 hlö ja käytettiin 216 tp (ei tavoitetta). Hankkeen toimenpiteisiin osallistui 61 organisaatiota (tavoite 48) ja 27 yritystä (tavoite 20). Uusien yritysten määrä 1 (ei tavoitetta). Toimenpiteillä tavoitettiin n. 560 hlö.
1) Kehittäjäverkoston syntymisen edistäminen
Luova Suomen toimintamalli: tutustuminen, tapaamiset ja toimintakulttuuri ovat soveltuvin osin kokeiltu ja otettu käyttöön Etelä-Savossa. Kehittäjäverkosto on muotoutunut ryhmäksi toteuttajia ja mahdollistajia, jonka tavoitteena on kumppanuuspöytätyyppinen toiminta tiedon jakamisen paikkana.
2) Viestintä ja koordinaatio
Hankkeena on oltu mukana luovan alan verkostoissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Alueelle on tuotu valtakunnallisen verkostoyhteistyön kautta tietoa ja kontakteja.
Kohderyhmille on tarjottu viestintäkanava uutiskirjeen ja www.luovasuomi.fi sivuston muodossa. Luovasuomi.fi sivustolla on hankkeen aikana vierailtu Mikkelin ja Savonlinnan alueelta yli 2200 kertaa. Lisäksi sivuston Luova Suomi Etelä-Savossa osiossa on vierailtu n.1000 kertaa.
Hankkeessa on syntynyt lista n. 1150 sähköpostisoitteesta, joille uutiskoosteen muodossa linkataan ja vinkataan Etelä-Savossa ajankohtaisista luovan alan asioista. Hankkeessa on koottu ja lähetetty 8 uutiskoostetta.
3) Luovien alojen ja luovan talouden kehittymistä tukevat työpajat, sparraukset ja tilaisuudet sekä toimijoiden tapaamisia eri teemoilla.
Hankkeessa on järjestetty 26 tietoiskua, työpajaa ja koulutuskokonaisuutta, joista jokainen sisältää 1-7 lähipäivää. Toimenpiteillä on tavoitettu yhteensä n. 555 hlö. Hankkeen vaikutusten arvioinnissa yksittäiset tapahtumat ja tilaisuudet arvioitiin osallistujien mielestä onnistuneiksi.
Valtakunnallinen luovan talouden tapahtuma RYSÄ 2012 järjestettiin laajan valtakunnallisen toteuttajaverkoston kanssa.
Luova Kohtaamispaikka tilaisuudet 7 kpl. Monialaiselle kohderyhmälle suunnatut tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden luovaan kohtaamiseen, uusien ajatusten ja verkostojen syntymiseen.
Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeessa sparrattiin yht. 37 luovan alan toimijaa Mikkelissä ja Savonlinnassa. Hankkeen vaikutusten arvioinnin mukaan yksittäisille yrittäjille kaikkein tehokkain tiedon levittämisen keino on ollut henkilökohtainen sparraus, joka onkin hankkeen positiivisten vaikutusten kärkijoukossa.
Hankkeessa pilotoitiin 3 monialaista kehittämispajaa Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Toimintapa on kiinnostava ja tuloksellinen.
Venäjä -toimet on toteutettu suunnitellusti matkojen ja Pietarin luovan talouden toimijoiden listauksen muodossa. Pietarin alueella on luovan alan toimijoille runsaasti mahdollisuuksia, mutta yhteistyö on pitkän aikavälin tavoite.
4) Ennakointi ja soveltava tutkimus.
Selvitys luovien alojen Venäjä-yhteistyöstä Etelä-Savossa
Fokusoinnilla kasvua ja kannattavuutta

Hankkeen hyviä ja innovatiivisia käytäntöjä ovat uuden yrittäjyyspedagogiikan mukaiset yritysneuvojien valmennukset, verkostoissa tuotettu yritysten tuki esim. osuuskuntaneuvonta ja sparraus sekä monialaiset kehittämistyöpajat sekä Luova kohtaamispaikka tilaisuudet. Viestintä, tiedotus- ja koordinaatiotaho verkostotoimijanana on oleellinen luovan talouden edistämisessä.
Eteläsavolainen toimintaympäristö pienuudessaan helpottaa verkostoimista mutta kääntöpuolena on potentiaalisten toimijoiden vähäisyys sekä kasvumahdollisuuksien rajallisuus. Kansainvälistymisen ja ylimaakunnallisen toiminnan mahdollisuus hankkeen toimissa voisi olla yksi ratkaisu kehittämisessä. Toisena potentiaalina on nähtävissä monialaisten tiiminen kautta kehittäminen. Luovan kompetenssin tunnistaminen ja ennakkoluuloton kehittämisasenne taas kaipaa edelleen luovan talouden tieto- ja osaamisperustan vahvistamista kehittämistahojen keskuudessa.