Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11580

Projektin nimi: MOPOTuning - Osallisuuteen perustuva menetelmä nuorten miesten liikuntaan aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0243004-7

Osoite: Kajaaninkatu 17

Puhelinnumero: 010 345 2154

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.odl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tuunaamopo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Raija Korpelainen

Asema: Tutkimuspäällikkö, Liikuntaklinikka

Sähköposti: raija.korpelainen(at)odl.fi

Puhelinnumero: 010 345 2146

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat kehitettävässä palveluverkostossa toimivat Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, liikunta-, nuoriso- ja opetustoimen, hyvinvointi-, liikunta-, nuoriso- ja opetuspalveluiden sekä järjestösektorin toimijat. (kohta 5.4.) Hankkeen järjestämiin koulutuksiin voi osallistua kohderyhmää koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta ja sen seutukunnista ja kunnista.

Toimijaverkoston laajuus täsmentyy palvelun prototyypin testauksen yhteydessä vuosina 2011-2012. Tärkeä toimijaryhmä ovat verkostossa toimivat nuorten vertaisohjaajat. Aktivointimenetelmät ja toimintamalli suunnitellaan yhdessä kohderyhmän kanssa hankkeen aikana.

Toimijaverkoston koulutus ja kehittäminen tähtäävät mukana olevien toimijoiden yhteistyön syventämiseen, vertaistuen vahvistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Toimintatapoina hankkeen aikana ovat verkoston sisäinen, informaatioteknologiaa hyödyntävä koulutus, yhteiset kehittämispäivät sekä henkilökohtainen ohjaus. Hankkeessa syntyy kuntien toimijaverkostoille säännöllinen yhteinen koulutus- ja kehittämisfoorumi. Hankkeessa syntyy myös nuorten terveysliikunnan edistämistä tukeva tietopankki, jota hyödynnetään projektin sisäisessä kehittämisessä ja viestinnässä sekä projektin hyvien käytäntöjen levittämisessä ja hyödyntämisessä yleisemmin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kaikki kutsuntatilaisuuteen 2011, 2012 ja 2013 osallistuvat nuoret miehet (ikä 18-20 vuotta) ovat hankkeen välillistä kohderyhmää. Miehet ovat hankkeen päättyessä 20-22-vuotiaita. Tämä ikävaihe on kriittinen tulevan syrjäytymiskehityksen ja työmarkkinoille sijoittumisen näkökulmasta. Kohderyhmä on hankkeen kaikissa vaiheissa tiiviisti mukana kehittämässä uutta palveluverkostoa ja pelisovelluksia. Verkostossa toimiessaan nuoret saavat voimavaralähtöistä terveysliikuntaa ja minäpystyvyyttä (self-efficacy) tukevaa informaatiota ja opastusta sellaisissa medioissa ja muodoissa, jotka on valmisteltu yhdessä nuorten kanssa. Kaikki viestintä- ja koulutusmateriaali laaditaan yhdessä nuorten kanssa, ja materiaalin valmistuksessa hyödynnetään OAMK:n viestinnän alan opiskelijoiden harjoitteluja ja opinnäytetöitä, jolloin hankkeelle ei muodostu kustannuksia. Hankkeessa käytettävät työtavat ovat ratkaisukeskeisiä.

Hanke linkittyy tiiviisti myös HYRRÄ-hankkeeseen, joka on Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelmasta rahoittaman Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen osa. HYRRÄ:n tavoitteena on edistää nuorten kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta, terveellisiä elämäntapoja ja osallisuutta kuudessa Pohjois-Suomen kunnassa (Kuusamo, Haukipudas, Utajärvi, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio). Myös näiden kuntien kutsuntaikäiset nuoret ovat yhteistyön puitteissa MOPOTuning-hankkeen välillistä kohderyhmää. Syksyllä 2010 testataan mm. liikuntateknologiaa HYRRÄ -alueen nuorilla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1324, joista naisia 922

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erityisesti nuoret miehet ovat vaarassa syrjäytyä. Syrjäytyneillä nuorilla on usein monia elämänhallintaan liittyviä ongelmia, jotka voivat liittyä esimerkiksi työhön, sosiaaliseen asemaan, asumiseen, perhetilanteeseen ja työkykyyn. Liikunta on yksi tärkeä syrjäytymistä ehkäisevä ja elämänlaatua edistävä tekijä. Nuoren omaehtoinen aktivoituminen liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan on kimmoke kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan. Liikunnan harrastaminen voi vaikuttaa positiivisesti myös koulumenestykseen.

Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun alueella nuorten miesten elintavat ja paino ovat kehittyneet nopeasti huolestuttavaan suuntaan. Kutsuntaikäisten kuntoa ja terveyttä arvioidaan vuosittain järjestettävissä kutsuntatilaisuuksissa. Oulun kutsuntojen perusteella nuorten miesten kunto ja terveys ovat heikentyneet, paino on noussut ja palveluksesta vapautettujen osuus ikäluokasta on kasvanut vuosi vuodelta. Vuoden 2009 kutsunnoissa Pohjois-Pohjanmaan alueen kutsuntaikäisistä nuorista yli 25 % sai lykkäystä tai vapautettiin palveluksesta. Oulun kaupungissa kokonaispoistuma oli yli 40 %.

Koska varusmiespalveluksesta vapauttaminen saattaa olla myös yksi syrjäytymistä edistävä tekijä riskihenkilöillä, monipuolinen, liikuntapainotteinen aktivointi ennen varusmiespalvelusta voi ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä. Aktivointi ennen palvelusta, varusmiespalveluksen suorittaminen sekä koetut myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen motivoivat nuoria miehiä ottamaan aktiivisemman otteen elämästään myös siviilissä. Aktivoitumisen pitkäaikaisvaikutukset voivat näin näkyä myös lisääntyneenä työllistymisenä ja opintoihin hakeutumisena.

MOPOTuning-hankkeessa testataan ja jatkokehitetään liikuntainterventiossa uutta, nuorten osallistumiseen ja osaamiseen perustuvaa ja nuorille ominaista toimintaympäristöä hyödyntävää aktivointimenetelmää, jossa perinteinen terveysviestintä yhdistetään nuorille tuttuun informaatioteknologiaan. Aktivointimenetelmän prototyyppi on kehitetty MOPOTuning-hanketta edeltävässä osahankkeessa. Tulevaisuudessa palveluverkkoon on mahdollista kytkeä myös muita nuorta aktivoivia tahoja kuten työvoimahallinto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma, ja hankkeelle perustetaan internetiin kotisivut.
Hankkeen viestinnässä noudatetaan avoimuuden periaatetta. Toiminnasta tiedotetaan kuntalaisille hankkeen kotisivuilla sekä lehdistön ja muun median kautta. Päätoteuttaja kokoaa hankkeen edistymistä koskevan tiedotteen 6 kk välein ja toimittaa sen hankkeessa mukana oleville tahoille/henkilöille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Päätoteuttaja pitää rahoittajatahoa varten mediaseurantaraporttia hankkeen mediassa esiintymisestä.

Hankkeen tieteelliset tulokset julkaistaan korkealaatuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä julkaisuissa, foorumeilla ja konferensseissa. Tuloksista tiedotetaan myös suurelle yleisölle ja keskeisille tulosten hyödyntäjätahoille. Hanke järjestää myös omia tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Hankkeen viestinnästä tehdään yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä käydään läpi MOPOTuning-hankkeen ohjausryhmässä sekä MOPO-hankekokonaisuuden johto- ja kehittämisryhmissä. Laaja yhteistyöverkosto ja avoin toiminta tukevat hyvien käytäntöjen levittämistä ja opettavien kokemusten jakamista. Hyvät käytännöt kuvataan yhteistyötahoille ja sidosryhmille 6 kuukauden välein lähetettävissä tiedotteissa ja tarvittaessa järjestettävissä seminaareissa.

Vuosi 2011: Alkuvuonna tiedotetaan hankkeen käynnistymisestä, tavoitteista ja tarkoituksesta. Rakennetaan ne sosiaalisen ja sähköisen median alustat, joita tullaan tulevaisuudessa käyttämään hankkeesta tiedottamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Ensimmäisenä vuonna viestintä keskittyy yleiseen toiminnasta tiedottamiseen ja tehokkaiden tiedotuskanavien kartoittamiseen.

Vuosi 2012: Hankkeen intervention tuloksista ja mahdollisista hyvistä käytännöistä tullaan tiedottamaan tiedotteilla, tilaisuuksissa, sosiaalisen median ja kotisivujen avulla sekä yhteistyötahoille että kuntalaisille. Tieteelliset tulokset julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja tilaisuuksissa.

Vuosi 2013-2014: Tiedotusmenetelmät (tiedote, kotisivut, sosiaalinen media, muu media) ovat samat kuin edellisenä vuonna. Lisäksi järjestetään kaikille avoin hankkeen loppuseminaari, jossa hankkeessa syntyneet hyvät käytännöt esitellään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 637 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 622 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 684 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 668 099

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

MopoTuning-hanke on osa MOPO-tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuutta (www.tuunaamopo.fi), jonka tavoitteena on yhdessä nuorten kanssa kehittää heille kiinnostavia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen. MOPOssa kehitetään uudenlainen hyvinvointivalmennuspalvelu nuorten aktivointiin. MOPO lisää tietoa kutsuntaikäisten elämäntyylistä, hyvinvoinnista, liikkumisesta, informaatiokäyttäytymisestä ja kunnosta.

MopoTuning-hankkeen toteuttivat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellinen klinikka, Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja Virpiniemen liikuntaopisto. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, millainen monitieteinen menetelmä aktivoisi nuoria miehiä huolehtimaan terveydestään. Hankkeen tavoitteena oli testata ja kehittää liikuntainterventiossa ko. kohderyhmälle sopivia terveysviestinnän ja liikunnanohjauksen keinoja kytkettäväksi kehitetyn palvelun prototyyppiin. Lisäksi oli tarkoitus kehittää Oulun kaupungin syrjäytymisriskissä olevien nuorten miesten palveluohjausprosesseja ja kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä.

Hankekokonaisuudessa kerättiin laaja tutkimusaineisto (N=4116) Oulun kutsunnanalaisista vuosina 2009-2013 kyselyillä, fyysisen kunnon mittauksilla, haastatteluilla ja interventioilla. MopoTuning-hanke osallistui hyvinvointivalmennuspalvelun kehittämiseen ja tuotti palvelun aktivointisisällöt hyödyntämällä räätälöintiä liikuntainformaation välittämisessä.

Hankkeessa kehitettiin yhteistyöverkostossa lukuisia uusia toimintamalleja, joista osa on jo jäänyt pysyväksi toiminnaksi. KesäAction-toimintamalli tarjoaa maksutonta ja vertaisohjattua liikuntaa 13-19-vuotiaille. Hankkeessa kehitettiin yhtenäinen kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli kuntaliitoksen jälkeiseen Ouluun. Malli sisältää laatukriteerien, työkalujen ja ohjeiden lisäksi mittareita, joiden avulla on mahdollista arvioida liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta ja liikuntaneuvontaprosessia. MopoTuning-hanke kokosi myös liikunnan puheeksi ottamisen tueksi työkalun, joka tarjoaa apua nuoren kohtaamiseen, keskusteluun ja liikuntaan ohjaukseen. Hankkeen avustuksella luotiin malli liikuntatutor-toiminnan levittämiseksi 2. asteen koulutukseen.

Nuorten palveluihin kehitettiin uusia työmenetelmiä ja palveluprosesseja parannettiin. Hanke kehitti, testasi ja arvioi Facebookissa tapahtuvaa nuorten palveluohjausta hyvin kokemuksin. Facebook-palveluohjaus jäi pysyväksi toiminnaksi hankkeen päätyttyä. MopoTuning-hankkeen myötä Oulun Time out! Aikalisä! -toimintamallia kehitettiin ja mm. kutsunnoissa toteutettavat kuntotestit sisällytettiin pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa. Aikalisä-toiminnasta koottiin raportti, jota käytetään mm. uusien Aikalisä-ohjaajien perehdyttämisessä. Yhteistyössä Nuoresta Mittaa -hankkeen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin myös uudenlainen nuorille suunnattu kuntouttavan työtoiminnan malli Hyvinvoinnilla työelämään. Yhteistyössä Oulun Seudun Nuorisoasuntosäätiön (OsNa) kanssa kehitettiin menetelmiä nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Esimerkiksi asumisneuvontaan liitettiin tiiviinä osana nuorten palveluohjaus, jota tarjottiin palvelupisteellä ja asukasolohuoneilla.

MopoTuning koulutti nuorten parissa työskenteleviä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn Oulussa ja lähikunnissa sekä mahdollisti toimijoiden yhteistyön syventymisen luomalla verkottumistilaisuuksia läpi hallintokuntien. Poikkihallinnollisen verkottumisen avulla parannettiin eri ammattiryhmien yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Koulutusten kohderyhmä koostui nuorten parissa työskentelevistä kuntien ja järjestöjen ammattilaisista. Koulutustilaisuuksissa levitettiin myös hankkeessa syntynyttä tutkimustietoa käytettäväksi nuorten parissa toimivien ammattilaisten työn kehittämisessä. Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia, joihin osallistui yhteensä 454 henkilöä.

Hankkeen viestintä tuki tavoitteiden saavuttamista. Viestinnän perustehtävä oli myös edistää pohjoissuomalaisten nuorten hyvinvointia tarjoamalla tietoa liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä, hankkeen toiminnasta ja tapahtumista. Hankkeesta tiedotettiin aktiivisesti kohderyhmälle, sidosryhmille ja alueen kuntalaisille eri medioiden välityksellä ja osallistumalla paikallisiin ja seutukohtaisiin tapahtumiin. Kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä saatiin osallistumalla seminaareihin ja kongresseihin.

MOPO-kokonaisuuden läpileikkaava ajatus oli tieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen käytännön toiminnan kehittämisessä, minkä johdosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) luovutti MOPOlle vuoden 2013 TerveSOS-palkinnon. Hankkeen koulutusmateriaalit, tuotokset, tutkimusuutiset, raportit ja työkalut löytyvät MOPO-hankekokonaisuuden kotisivujen tietopankista (www.tuunaamopo.fi --> Tietopankki).