Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11581

Projektin nimi: Tietokoneavusteinen oppiminen ja potilasohjaus sairaalaympäristössä (PIUHA)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 8100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=1234

Vastuuhenkilön nimi: Pertti Malkki

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: pertti.malkki(at)jamk.fi

Puhelinnumero: +358406682751

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) henkilöstö (hoitajat)
- Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) opetus- ja tutkimushenkilöstö
- Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (JY-TKTL) opetus- ja tutkimushenkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Potilaat, potilaiden läheiset, potilasjärjestöt, hoitotyön opiskelijat (JAMK), JY-TKTL ja tietotekniikan opiskelijat, teknologian sekä liiketalous ja palvelut yksiköiden opiskelijat (JAMK)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hoitotyön osaamisen kehittämiseksi tarvitaan oppimismuotoja, jotka tukevat henkilöstön itsenäistä työskentelyä, interaktiivisuutta ja kokemuslähtöisyyttä. Tietokoneavusteiset menetelmät mahdollistavat oppimisen todenmukaisessa ympäristössä ja soveltuvat myös henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen. Myös potilasohjauksen laadukas toteuttaminen vaatii uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa. Lyhenevät hoitoajat vaativat potilailta aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja potilaiden omien voimavarojen hyödyntämiseen tarvitaan uusia, asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on potilasohjauksen kehittäminen, hoitotyön henkilöstön osaamisen vahvistaminen uusien teknologisten ratkaisujen avulla ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiakaslähtöisen yhteistyö- ja toimintamallin luominen.

Osatavoitteet:
1. Kehittää interaktiivinen ja nykyaikainen potilasohjauksen toimintamalli.
2. Rakentaa tietokoneavusteinen ja interaktiivinen kliininen oppimis- ja osaamisympäristö.
2. Vahvistaa eri asiantuntijatahojen yhteistyötä ja verkottumista alan palvelujärjestelmän kehittämiseksi.
4. Ennalta ehkäistä inhimillisiä virheitä hoitotyössä.
5. Lisätä innovatiivisen oppimis- ja osaamisympäristön hyödynnettävyyttä, käyttämistä ja sovellettavuutta sairaalaympäristössä.

PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTUKSET:
1. On luotu tietokoneavusteinen, interaktiivinen oppimis- ja osaamisympäristö hoitohenkilöstölle, painottuen erityisesti leikkaussalityöskentelyn osaamisen kehittämiseen: Hoitohenkilöstön osaaminen vahvistuu ja potilasturvallisuus lisääntyy.
2. On kehitetty asiakaslähtöinen potilasohjauksen toimintamenetelmä: Potilasohjauksessa otetaan käyttöön potilaan omien voimavarojen käyttöä tukeva toimintamenetelmä, jonka seurauksena potilasohjauksen laatu ja tuloksellisuus paranevat.
3. On tuotettu innovatiivisia ratkaisuja hoitotyön ja potilasohjauksen kehittämiseen huomioiden käyttäjä- ja tietokoneavusteisen oppimisen (kokemuksellisuus, yhteisöllisyys) näkökulma: Alan palvelujärjestelmä uudistuu.

Hankkeessa luodaan asiantuntijatahojen (mm. KSSHP) verkottumisen ja yhdessä kehittämisen avulla uudenlainen toimintamalli potilasohjauksen toteuttamiseen, joka vahvistaa hoitohenkilöstön työn tehokkuutta ja lisää edellytyksiä asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittämiseen sekä levittämiseen.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämänä yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen jatkuvasta toiminnasta tiedotetaan erillisen viestintäsuunnitelman mukaan hankkeen eri osapuolille ja kohderyhmille, hankkeen hallinnointiorganisaatiossa sisäisesti sekä muille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille. Hankkeen alussa siitä tiedotetaan tarkemmin kunta-, kehittämis- ja hallinto-organisaatioiden edustajille, jotta heidän asiantuntemuksensa saadaan hyödynnettyä. Tämä tukee hankkeen pitkäkestoisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista.
Lisäksi hankkeesta tiedotetaan kansallisilla foorumeilla ja mediassa hankkeen alkaessa, sen aikana sekä hankkeen päättymisen yhteydessä.

Viestinnän keinoina ja kanavina ovat käytössä:
- neuvottelutilaisuudet ja muu henkilöviestintä
- toimijatahojen sisäiset ja ulkoiset palaverit
- työpajat
- ulkoiset ja sisäiset lehtiartikkelit ja projektitiedotteet
- tieteelliset artikkelit ja esitelmät
- seminaarit ja konferenssit
- mediatiedotteet
- hankkeen esittelymateriaali
- sähköposti
- hankkeen www-sivut Jyväskylän ammattikorkeakoulun www-sivuilla
- yhteistyöorganisaatioiden www-sivut
- verkko-oppimisympäristöt ja sosiaalisen median kanavat

Kaikessa hankkeen tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankeosapuolten keskinäistä verkottumista ja tiedonvaihtoa edistetään koko hankkeen ajan.
Hankkeen henkilöstö osallistuu aktiivisesti toimintaan alan verkostoissa ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa, kuten JAO:n Game Bridge -hankkeen kanssa.

Innovatiivisia toimintamalleja ja hankkeen tuloksia levitetään varsinkin väli- ja loppuseminaarissa. Kohdeorganisaatioiden räätälöidystä toiminnasta syntyvä tieto ja työkalut pyritään jakamaan kaikkien mukana olevien käyttöön. Tätä edistävät myös yksittäiset työpajatilaisuudet.

Hanketoiminnasta syntyneistä ja syntyvistä tuloksista tiedotetaan aktiivisesti hankkeen hallinnoijan kanavien kautta. Hankkeen toimijat osallistuvat myös kansallisiin ja kansainvälisiin alaa koskeviin seminaareihin, joissa he esittelevät hankkeen tuloksia ja syntyneitä toimintamalleja. Tätä varten hankemateriaalia myös käännetään englannin kielelle (JAMKin käyttämät ulkopuoliset käännöstyöt kilpailutettu asianmukaisesti) ja hankkeessa varataan rahoitusta käännöskuluihin ja projektihenkilöstön matkakustannuksiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 516 578

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 508 878

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 653 910

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 644 163

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Piuha-projektissa, joka kesti reilu kolme ja puoli vuotta, kehitettiin tietokoneavusteista oppimista ja potilasohjausta. Projektin vahvuutena oli moniammatillinen työskentely, jonka mahdollisti verkostoituminen koulutuksen, työelämän, tutkimuksen ja kolmannen sektorin välillä.
Projektin aikana tehtiin tutkimusta oppimisen pedagogisesta taustasta ja potilasohjauksesta. Tulokset julkaistiin kansainvälisillä foorumeilla. Valtakunnan tasolla projektin tuloksista tiedotettiin artikkelein ammattilehdissä, seminaareissa, useissa verkostotapaamisissa ja mediatiedotteissa. Piuha ja sen tuolokset saivat hyvän vastaanoton.
Tietokoneavusteiseen oppimiseen kehitettiin pelimäinen oppimissovellus, joka mahdollistaa opiskelun, pelin rakentamisen ja testaamisen. Kehitystyö tehtiin pohjaten tutkimukseen sekä opetus- ja perehdytyshenkilöstön asiantuntemukseen. Testanneet opiskelijat antoivat oppimisympäristöstä hyvän palautteen ja toivoivat, että sen kehitystyö jatkuisi tulevaisuudessa.
Potilasohjaukseen kehitettiin samankaltainen sovellus kuin osaamisen kehittämiseen. Sovelluksen avulla potilas voi kerrata jo saamaansa potilausohjaussisältöä tai oppia itsenäisesti hoitoonsa keskeisesti liittyviä asioita. Sovellus on potilaalle yksi vaihtoehto tai lisä potilasohjauksen kokonaisuuteen.
Kolmannen projektissa kehitetyn sovelluksen avulla rakennetaan sisältöä kahteen edellä mainittuun. Kaikki kolme sovellusta on käytettävyystestattu ja pilotoitu. Saatu palaute rohkaisee jatkamaan sovelluskehitystyötä edelleen.
Projektin käytännön toteutus eteni tavoitteiden ja ennalta laaditun aikataulun mukaan. Eri organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden työpanos oli projektille erittäin arvokas. Haasteeksi muodostui saada kaikki asiantuntijat työskentelemään yhdenmukaisen projektitavoitteen mukaan, koska jokaisella oli lisäksi oma perustehtävä hoidettavanaan ominen aikatauluineen. Projektissa päästiin kuitenkin onnistuneeseen ja tavoitteenmukaiseen lopputulokseen.
Projektin ohjausryhmä muodostui toimijoiden, eli Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Diabetesyhdistys sekä Keski-Suomen ELY-keskus, avainhenkilöistä. Ohjausryhmän työskentely oli koko projektin ajan ohjaavaa ja eteenpäin kannustavaa. Projekti sai ohjausryhmän asiantuntijuuden täysipainoisesti käyttöönsä.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu projektin hallinnoijana onnistui projektin hallinnon ja talouden hoidossa ohjeistuksen vaatimalla tavalla. Projektissa tehtiin projektitarkastus, jonka mukaan projektin asiat olivat hoidetut asianmukaisella tavalla.
Kaiken kaikkiaan Piuha-projekti oli moniulotteinen projekti tutkimus-, kehittämis- ja sovelluskehityksineen. Projekti sai aikaan uudenlaisia ja innovatiivisia tuloksia niin oppimisen kuin potilasohjauksen saralla.