Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11582

Projektin nimi: Verkostosta Voimaa- rakennemuutoshanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hartolan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0163734-5

Osoite: Kuninkaantie 16

Puhelinnumero: 044-7432 202

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: ww.hartola.fi

Projektin kotisivun osoite: www.verkostostavoimaa.fi, www.facebook.com/VerkostostaVoimaa

Vastuuhenkilön nimi: Merja Olenius

Asema: kunnanjohtaja

Sähköposti: merja.olenius(at)hartola.fi

Puhelinnumero: 044-7432 217

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola, Heinola, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat
- yritykset ja muut työnantajat,
- yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt
- neuvonta-, työvoimapalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö
- kuntien elinkeinoasioista ja niiden hoitamisesta vastaavat tahot
- koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot ja verkostot
- työnhakijat
- opiskelijat
- maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaan liittyvät tahot. Heinolan seudulla toimivat hankkeet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 72, joista naisten työpaikkoja 19

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 25, joista naisten perustamia 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisten perustamia 10

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keskeiset tavoitteet: Hankkeen aikana toteutetaan toimenpiteitä, joilla tuetaan Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja elinvoimaisuutta. Alueella aloitetun toimintamallin kehitystyön jatkaminen työvoima-,elinkeino-,kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden välimaastossa, jossa kumppaneiden kanssa lisätään tehokkuutta näiden toimintojen ympärille. Kohteena on mm. uuden yritystoiminnan aikaansaaminen alueelle, yritysten kasvuun, kehittymiseen, toimintaympäristöön liittyvät asiat, uusien työpaikkojen luominen, työllisyyden kasvattaminen ja työvoiman saatavuus. Näihin pyritään toiminnallisten tavoitteiden ja käytännössä tehtävien toimenpiteiden kautta.

Toimintatavoitteet: Palvella työnantajia kasvuun, kehittymiseen, uusiin työpaikkoihin, henkilöstön rekrytointiin- ja työllistämiseen liittyvissä asioissa. Ohjata yrittäjiksi aikovat oikeiden palveluiden piiriin; tukemalla, ohjaamalla ja verkottamalla. Organisoida yhteishankinta- ja muuta koulutusta. Työhakijoiden ohjaaminen työllistymistä edistäviin palveluihin. Etsiä alueen potentiaalisia työmahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä konkretisoituneet varsinaisiksi työpaikoiksi. Edistää alueen työllisyyttä. Saada aikaan mielenkiintoa aluetta, alueen yrityksiä ja niissä olevia työpaikkoja kohtaan. Työllisyyttä, yritysten perustamista ja kehitystä edistävien ideoiden esiin saaminen. Esiselvitysten ja täsmähankkeiden käynnistäminen. Opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen alueen yrityksiä kohtaan. Toteuttaa kumppaneiden kanssa toimintamallin juurruttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Levittää kehitettyä ja toteutettavaa toimintamallia.

Kohderyhmä: Yritykset ja muut työnantajat, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt,
kuntien elinkeinoasioiden hoitamisesta vastaavat tahot, neuvonta-, työvoimapalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö, koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot ja verkostot, työnhakijat, opiskelijat, maahanmuuttajat.

Tulokset ja vaikutukset: Hankeen aikana on toteutettu toimenpiteitä 800 henkilölle ja 150 yritykselle. Hanke on ollut mukana 60 uuden työpaikan luomisessa. Uusia yrityksiä on syntynyt 25 kpl. Työllistetty tai sijoitettu työllistymistä edistäviin palveluihin kumppaneiden kanssa 270 työnhakijaa. Yhteistyönä organisoitu 6 yhteishankinta- tai muuta koulutusta. Uusia hankkeita on käynnistetty yhteistyönä 4 kpl. Pienyrityksissä ja muilla työnantajilla olevia työllistämismahdollisuuksia saatu esiin. Työnantajat ovat aktivoituneet työllistämään ja ilmoittamaan avoimet työpaikat TE-toimistoon. Alueella on juurrutettu käytännönläheinen toimintamalli. Saatu aikaan positiivisia vaikutuksia rakennemuutosalueen olemassa oleviin haasteisiin,työllisyyden kasvuun,ammatillisiin työelämän tarpeisiin vastaavien koulutuksien kehittämiseen,asukasrakenteen ja veropohjan myönteiseen kehitykseen,alueen tunnettavuuden kasvamiseen,alueen aktiivisen yhteistyön vahvistamiseen. Viite: Hankesuunnitelma, Esitys VVR -hankkeen jatkamiseksi 2014

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotussuunnitelma
Tehdään aktiivista tiedottamista ja markkinointia, jossa hyödynnetään tiedotusvälineitä ja yhteistyöverkostoa. Ohjausryhmä tiedottaa taustaorganisaatioilleen. Hankkeelle tehdään tiedotusmateriaali, kotisivut, tiedotteita ja hankesuunnitelmaa jaetaan kumppaneille. Järjestetään tiedotustilaisuuksia. Hankkeesta kerrotaan eri tapaamisissa. Hanke osallistuu kumppaneiden tilaisuuksiin ja markkinointitempauksiin. Rekrytointi-/markkinointivaihe: Mitä: Hankkeen tarkoitus, tavoitteet, toimenpiteet. Milloin: 2011 Kenelle: Hankkeen kohderyhmä, yhteistyökumppanit, ohjausryhmä. Miten: Tiedotustilaisuudet, jaetaan hankeen esitettä ja hankesuunnitelmaa, hyödynnetään Internettiä, henkilökohtainen tiedottaminen, yhteistyökumppaneiden kautta tapahtuva tiedottaminen, muu markkinointi
Toteutusvaihe: Mitä: Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, yhteistyöasiat ja eri kumppaneiden kanssa tapahtuva toiminta. Milloin:2011 - 2014 Kenelle: Hankkeen kohderyhmä, yhteistyökumppanit. Miten: Tiedotustilaisuuksilla, jaetaan hankkeen esitettä ja hankesuunnitelmaa, hyödynnetään Internettiä, henkilökohtainen tiedottaminen, yhteistyökumppaneiden kautta tapahtuva tiedottaminen, muu markkinointi
Tulosten levittäminen: Mitä: Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia, juuurrutettua toimintamallia. Milloin: 2014 Kenelle: Hankkeen rahoittajille, yhteistyökumppaneille, toimintamallista hyötyville tahoille. Miten: Tiedotustilaisuuksia, Hyödynnetään internettiä, seminaareja, raportit, vierailukäynnit

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen levityssuunnitelma
Mitä levitetään: Hankkeen tuloksia; kehitettyä ja juurrutettua toimintamallia: Työkalu seutukuntatasolle hoitamaan asioita tehokkaammin, monipuolisemmin, syventämään yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi, yritysten kehittymisen tukemiseksi, työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen muita hyviä käytäntöjä, tuloksia ja vaikutuksia.
Milloin: 2014
Kenelle: Alueen kuntien virkamies- ja poliittinen johto, TE-toimistot, koulutus- ja elinkeinojen
kehittämisorganisaatiot, yrittäjäjärjestöt, yritykset ja muut työnantajat, työnhakijat.
Kansallisella tasolla työ- ja elinkeinoministeriö, yrittäjäjärjestöt, alueelliset ELY -keskukset, alueelliset TE-toimistot, alueelliset elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, alueelliset koulutusorganisaatiot ja kuntien elinkeinotoimet.
Millä välineillä: Tiedotustilaisuuksia, seminaareja, tiedotteet, raportit, vierailukäynnit, Internetin kautta, tiedotusvälineet

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 620 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 613 288

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 775 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 766 613

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

14.1. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa toimenpiteitä, joilla tuetaan Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta.
Erityisesti tavoitteena oli edistää yritysten kasvua ja kehittymistä, saada aikaan uutta yritystoimintaa, kasvattaa työllisyyttä, synnyttää uusia työpaikkoja, parantaa työvoiman saatavuutta, parantaa yritysten toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. Näitä tavoitteita toteutettiin käytännössä Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallin mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet hankkeen aikana

- Toteuttaa ohjausta, neuvontaa ja konsultointia 800 henkilölle ja 150 yritykselle.
- Olla mukana 25 uuden yrityksen perustamisessa
- Olla mukana 60 uuden työpaikan luomisessa
- Saada työllistettyä ja sijoitettua työllistymistä edistäviin palveluihin yhteistyökumppaneiden kanssa yht. 270 työnhakijaa
- Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on organisoitu väh. 6 koulutusta
- Työnantajilla olevia työllistämismahdollisuuksia on saatu esiin
- Uusia hankkeita on käynnistynyt yhteistyössä vähintään 4 kpl
- Väh. 1400 yritys- ja työnantajakontaktia, 1300 työnhakijakontaktia ja 1300 kontaktia muiden yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa
- Työnantajat aktivoituvat käyttämään työllistämispalveluja
- Työnantajat ilmoittavat enenevässä määrin avoimet työpaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon
- Heinolan seudulle on juurtunut uusi hankkeessa tehtyyn verkostoyhteistyöhön pohjautuva toimintamalli

Tavoitteisiin pyrittiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien kautta, toteuttaen käytännön työtä aidossa toimintaympäristössä ja -tilanteissa. Toiminta oli tavoitteiden mukaista. Keskeiset sekä toiminnalliset tavoitteet olivat oikein valittuja koko hankkeen aikana.

14.2. TOTEUTUS

Hanke toimi Hartolan kunnan hallinnoimana Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä. Yhteistyöverkoston ja erityisesti yritysten sekä työnhakijoiden kanssa tehtiin työtä suunnitelman mukaisissa toimenpiteissä. Vuorovaikutteisella toiminnalla sitoutettiin eri tahoja verkostomaiseen toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. TE -toimiston kanssa yhteistyö oli tiivistä. Hankkeelle oli kilpailutettu kehittämiskumppani, joka auttoi hanketta kehittämistyössä.


14.3 TULOKSET

Koko hankkeen ajan jatkunut lama ja Heinolan seudun rakennemuutos huomioiden, tavoitteet toteutuivat haastavassa tilanteessa hyvin. Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallia kehitettiin edelleen ja saatiin juurrutettua Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyötä palvelevaksi toimintamalliksi. Toimintamallin mukaista työtä tehtiin useiden kumppaneiden kanssa hankkeen ollessa keskeinen toimija ja yhteistyöverkoston vetäjä.

Toiminnalliset tulokset:

Hankkeen toiminnallisina tavoitteina oli käytännön yhteistyön tekeminen kentällä hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa kohderyhmän kanssa.

Yritysten ja muiden työnantajien kanssa oli yhteistyöasioihin liittyviä kontakteja, joissa tavattiin henkilökohtaisesti asiakas hankeen aikana, yht. 1421 kpl.

Työnhakijoiden kanssa oli yhteistyöasioihin liittyviä kontakteja, joissa tavattiin työnhakija henkilökohtaisesti, yht. 1753 kpl.

Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tapaamisia oli, joissa tavattiin yhteistyökumppani henkilökohtaisesti, yhteensä 1708 kpl.

Näiden kontaktien ja tapaamisten ansiosta päästiin useimmiten tekemään syvempää yhteistyötä, jossa käynnistyi hankkeen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sellaista toimintaa, josta hankkeen varsinaiset tulokset syntyivät.

Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshankkeen projektityöntekijöiden ideoima ja suunnittelema kesätyöpassihanke toteutui vuosien 2013 ja 2014 kesien aikana Heinolassa mahdollistaen yhteensä 203 nuorelle kesätyöpaikan vähintään kolmeksi viikoksi. Toiminnan on tarkoitus jatkua kesällä 2015.

Hanke oli mukana työnantaja-asiakkaittensa ja eri kumppaneidensa kanssa yht. 228 hlön työllistämistoimenpiteessä, joissa 72 hlölle tehtiin työsopimus ilman tukia. Syntyneistä työpaikoista uusia työpaikkoja oli yht.73 kpl. Hanke auttoi työttömiä työnhakijoita sekä muita henkilöitä yrityksen perustamisasioissa. Hankkeen, yhteistyökumppaneiden ja yrittäjiksi aikovien työn tuloksena syntyi 20 uutta yritystä. Hankkeen järjestämiin kahden illan yrittäjävalmennuksiin osallistui yht. 65 hlöä ja viiden illan 69 hlöä.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä 153 yrityksen ja 25 muun yhteisön kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa ideoitiin ja suunniteltiin 2 hanketta, jotka kumppanit käynnistivät rahoituksen saatuaan. Hanke oli mukana muidenkin uusien hankeaihioiden idea- ja suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön tuloksena käynnistyi 9 koulutusta, joista 6 kpl oli yrityksen perustamiseen liittyviä. Yhteistyön tuloksena yht. 25 hlöä sijoittui työvoima- tai oppisopimuskoulutukseen.