Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11734

Projektin nimi: UUDISTUVA JOHTAJUUS - PK-YRITYSTEN KEHITTYMISEN TUKI

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2011 ja päättyy 31.5.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 010 2178 623

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://pienyrityskeskus.aalto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/eu-projektit/kansalliset/uudistuva_johtajuus/

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 040 503 8820

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrityksissä ja työyhteisöissä eri organisaatiotasoilla toimivat henkilöt: johto, esimiehet, projektinvetäjät, asiantuntijat ja muu henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritysten asiakkaat (yksityiset henkilöt, yritykset ja muut organisaatiot) ja sidosryhmät sekä muu Etelä-Savon alueen elinkeinoelämä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 175, joista naisia 87

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 237, joista naisia 118

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti perustuu tarpeeseen Etelä-Savon alueella yritysten johdon ja henkilöstön työyhteisötaitojen kehittämiseksi. 2010-luvun yritysten ja työyhteisöjen avaintermejä ovat tehokkuus, tuloksellisuus, mitattavuus, joustavuus ja kilpailu. Yrityksillä on kasvavat haasteet tulosvaatimusten ja työhyvinvoinnin ristipaineessa ja tarve uudista henkilöstön työyhteisötaitoja. Se tarkoittaa henkilöstön moniosaamista (esim. asiakas-, kehittämis- ja toimialaosaamista) ja osavastuun ottamista tuloksesta, työilmapiiristä ja työhyvinvoinnista.
Yrityksessä henkilöstön ja johdon yhdessä tekemän kehittämistyön tuloksena omaksutaan uusia toimintamalleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittämisestä tulee koko yrityksen yhteinen asia ja yhteinen kehittämistyö lisää motivaatiota ja tuloksellisuutta. johdon ja esimiesten on tehtävä on tukea erilaisin menetelmin ja toimintamallein henkilöstöä kehittämistyöhön (mm. fasilitointi, motivoiva sitouttaminen). Pienyrityskeskuksen esiselvityksessä nousi esille tarve yrityskohtaisesti kohdennettuun koulutukseen ja kymmenet yritykset kiinnostuivat aiheesta. Tutkimusten mukaan henkilöstön monipuoliset työyhteisötaidot ja osallistaminen parantavat vastuullisuutta ja tuloksellisuutta ja ovat yhteydessä pk-yritysten innovatiivisuuteen ja kilpailukykyyn. Kehittämiseen osallistuvat kokevat sen myös palkitsevana. Esimiestyön ja ohjauksen merkitys korostuvat, kun tavoitteena on henkilöstön sitoutuminen oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen. Työyhteisötaidoissa painottuvat kehittämisosaaminen ja -aktiivisuus, vastuun ottaminen ja tavoitteellisuus, jotka liittyvät vahvasti yhteisölliseen työhyvinvointiin. Projektin toimenpiteinä ovat seminaari sekä avoimet että yrityskohtaiset kehittämisohjelmat esimiehille, johdolle ja henkilöstölle laajemmin. Projektin tuloksena syntyy erilaisia analysointi- ja valmennuspalvelutuotteita sekä pedagosista osaamista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Aalto Pienyrityskeskuksen verkkosivuilla, sanomalehtiartikkeleiden avulla, lehti-ilmoittelulla, suoramarkkinoinnilla (e-mail), seminaareissa (Leadership Cafeet), asiakastilaisuuksissa, yrityskäyntien ja aktiivisen puhelinmarkkinoinnin avulla. Projektista pidetään erilaisia infoja sidosryhmien tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanketta esitellään kansallisissa seminaareissa ja alueellisissa tilaisuuksissa. Vuosittain tehdään hankearviointia ja aiheeseen liittyviä artikkeleita, jotka julkaistaan Pienyrityskeskuksen verkkosivuilla ja tarjotaan tiedotusvälineiden käyttöön julkaistavaksi. Projektin aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä pyritään levittämään jo projektin kuluessa yritysten kehittämistoimintaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 415 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 415 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 427 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 434 672

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus toteutti Uudistuva johtajuus - pk-yritysten kehittymisen tuki -hanketta Etelä-Savossa vuosina 2011 - 2014. Hankkeen keskeisiä tekijöitä oli tarvelähtöisyys ja pyrkimys vaikuttavuuteen yritys- ja organisaatiotasolla; hankkeen kautta pyrittiin antamaan esimiehille ja johdolle valmiuksia yrityksen sisäisen kehittämistyön johtamiseen. Tämä tapahtui vahvistamalla esimiesten liiketoimintaosaamista ja valmiuksia mm. eri-ikäisiä motivoimalla, innostamalla, valmentavan johtamisen avulla, fasilitoinnilla ja ongelmanratkaisutaitoja kehittämällä ja aikaansaada tätä kautta yritysten kilpailukyvyn paranemista.
Lisäksi osallistettiin yritysten koko henkilöstö mukaan kehittämistyöhön oman työn näkökulmasta käsin. Aktiivinen kehittämistyöhön osallistuminen lisää eri-ikäisten ja eri tasoilla työskentelevien työntekijöiden motivaatiota työhön, työn tuloksellisuutta ja lisäksi sen katsotaan olevan vaikuttavuudeltaan kestävää.

Projekti myös vahvisti koko henkilöstön osaamista yritystoiminnan keskeisillä osa-alueilla ja lisäsi ymmärrystä oman työn merkityksestä koko yrityksen kannalta. Hanke edisti joustavuutta ja muutosvalmiutta, keskinäistä vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista yrityksissä sekä vahvisti yhteisellä asialla -tyyppistä asennetta (johto ja henkilöstö) ja yrityksen yhteisen ymmärryksen syntymistä kehittämistarpeista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Kohderyhmänä olivat eteläsavolaisissa pk-yrityksissä ja organisaatioissa eri tasoilla toimivat henkilöt: johto, esimiehet, projektinvetäjät, asiantuntijat ja muu henkilöstö.

Hankkeen toteutus koostui useista erityyppisistä, toisiaan tukevista toimenpiteistä. Ytimenä olivat viisi kattavaa esimiesvalmennusohjelmaa, joista neljä toteutettiin Mikkelissä ja yksi Savonlinnassa. Yhden ohjelman kesto oli kokonaisuudessaan 5 - 6 kuukautta. Lisäksi järjestettiin henkilöstöammattilaisille oma pitkä valmennusohjelma sekä neljälle eri organisaatiolle yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennusohjelmia. Näitä täydensivät aamiaistilaisuudet, seminaarit ja teemapäivät, joissa asiantuntijat luennoivat ohjelman tematiikkaan kuuluvista aiheista.

Projektin tuloksena syntyi erilaisia analysointi- ja valmennuspalvelutuotteita sekä pedagogista osaamista.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa syksystä 2013 toukokuun loppuun 2014, mikä mahdollisti yrityskohtaisten valmennusten toteutumisen nyt raportoidussa laajuudessa.

Projektin määrälliset osallistuja- ja yritystavoitteet ylitettiin. Myös henkilötyöpäivien tavoitemäärä 1710 ylittyi tuntuvasti, sillä koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi kaikkiaan 2372. Kokopäivän kestäviin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 237 henkilöä (tavoite oli 175) ja heistä oli naisia 118 (tavoite 87). Lyhyisiin, korkeintaan puolen päivän mittaisiin toimenpiteisiin ja tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 423 henkilöä (lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ei tavoitetta oltu asetettu lainkaan, eli tavoite 0). Tiedotustilaisuuksiinkin osallistui 22 henkilöä (tavoite 0).
Osallistuneiden yritysten tavoitemäärät ylittyivät myös:
- yrityksiä aloitti projektissa kaikkiaan 117 (tavoite 78)
- muita organisaatioita aloitti 27 (tavoite 3)
- vaikuttavuusselvityksen kyselyyn osallistui 24 henkilöä
- yrityskohtaisesti räätälöityjen valmennusten mahdollisuutta hyödynsi neljä eri organisaatiota.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui aktiivisesti koko projektin ajan ja ohjausryhmäläiset osallistuivat osaltaan hankkeen tarjonnan markkinointiin omissa verkostoissaan.

Hankkeessa toteutettiin vaikuttavuusselvitys keväällä 2014.