Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11736

Projektin nimi: BSR Food Cluster Network

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Foodwest Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1021523-2

Osoite: Vaasantie 1 C

Puhelinnumero: 06-421 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.foodwest.fi

Projektin kotisivun osoite: www.foodwest.fi/itameri-verkosto.html

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Lähteenkorva

Asema: ohjelmajohtaja

Sähköposti: jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi

Puhelinnumero: 040-5436781

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Pellolta pöytään-ketjun, pääasiassa elintarvikejalostussektorin pk-yritykset, joiden kv-toimia suunnitteilla oleva verkosto ohjaa ja kehittää. Varsinaisten elintarvikejalostajien lisäksi mukaan kohderyhmään tullee palveluntarjoajia ja muita elintarvikealan toimijoita jossakin määrin. Logistiikan, alkutuotannon ja pakkausalan toimijoiden mukanaolo on mahdollista, mutta varmistuu hankkeen edetessä.
Suomessa on noin 3 000 elintarvikkeita jalostavaa yritystä Ruoka-Suomi-teemaryhmän tilaston mukaan. Niistä suuri osa on pk-kentän pienemmästä päästä, koko EU:ssa pk-yrityksiä sanotaan olevan yli 80 % kaikista yrityksistä. Ruokakulttuurin paikallisuus ja erilaisuus alueittain tuottaa yrityksille soveltamishaasteita, joiden ratkaisemiseen he tarvitsevat tietoa ja toimintamalleja. Yritysjoukossa on erittäin laadukkaita ja kv-valmiuksia omaavia yrityksiä, jotka ovat kykeneviä ottamaan vastaan toiminnan volyymin kasvun ja uusia osaamisvaatimuksia. Näiden tuominen ulkopuolelta yrityksen käyttöön on kriittisen tärkeätä, koska pk-yrityksissä ei ole erikoistunutta henkilöstöä pysyvästi näitä kehitystoimia varten. Kohderyhmäksi muodostuu myös muiden maiden verkostoon mukaan tuleva toimijajoukko, jonka kanssa yhteistyötä rakennetaan ja palveluita benchmarkataan ja kehitetään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ulkomaiset kollegaorganisaatiot, joiden kanssa verkostoa rakennetaan tulevaisuutta varten
Ammattikorkeakoulut, osana palveluiden tarjoajakenttää
Alueelliset tai toimialakohtaiset järjestöt
Julkisen sektorin toimijat kuten rahoittajat, elinkeinoyhtiöt, kauppakamarit ja ohjelmien toteuttajat (KoKo, Leader jne)
Kaupalliset toimijat ja konsultointiyritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BSR Food Cluster Network on hanke, jossa Elintarvikekehityksen klusteritoimijat yhdistettyinä muihin suomalaisiin toimijoihin pyrkivät luomaan suunnitelmat ja pilottitoteutuksen Itämeren EU-maiden laajuiselle verkostolle, jossa osaamisintensiivisiä palveluita tuottavat toimijat auttavat elintarvikealan pk-yrityksiä kansainvälistymään alueen maihin siten, että ne voivat tulevaisuudessa kokea Itämeren alueen kotimarkkina-alueeksseen ja hyödyntää saamaansa osaamista jatkossa laajempaan kv-toimintaan. Hanke kokoaa yhteen palveluntarjoajia, joilla on osaamista yritysten kartoituksen mukaan ilmaisemilla osa-alueilla. Verkoston avulla tuodaan tietoa ja tuloksia arvioinneista yrityksen käyttöön niin että vieraan maan markkinoille tulo helpottuu. Hanke hyödyntää muita jo toteutettuja hankkeita tietopohjana ja suuntaa toimintansa tiedon jalostamiseen ja Itämeren laajuisen verkoston rakentamiseen. Verkostolle luodaan ohjelma ja toteutusmalli, jonka kautta hankkeen aikana yhteen hitsautunut verkko osaajia jatkossa tarjoaa palveluitaan pk-yrityksille. Hanke auttaa suomalaista elintarvikekehityksen klusteria kansainvälistymään ja luomaan verkostoja, joiden kautta se jatkossa voi toimia ja auttaa asiakasyrityksiään. Hanke tuottaa mukana oleville osaamisen tarjoajille uusia palvelupaketteja ja entisten parantamisprojekteja bechmarkkauksen kautta ja samalla laajentaa markkinaa oman maan rajojen ulkopuolelle erikoisosaamisalueilla. Kohderyhmän yritysten yhteistyön tiivistyminen lisää tehokkuutta tiettyihin toimenpiteisiin kv-toiminnassa, kun samaa resurssia käytetään yhdessä ja oikealla tavalla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan osana hankkeen toimenpiteitä tarpeen mukaan käyttäen aineistoja ja sähköistä viestintää, tärkeänä osana hankkeen uutiskirje. Elintarvikekehityksen klusterin kautta ja jokaisen toimijan omia viestintävälineitä hyödyntäen täydennetään sanoman perillemenoa. Linkki hanketietoon pyritään saamaan verkoston kotimaisten toimijoiden sivuille niin laajasti kuin mahdollista. Muissa maissa pyritään samaan toimintamalliin mahdollisuuksien mukaan. Verkoston tarpeisiin haetaan sähköinen ratkaisu tiedonhallinnalle ja kommunikaatiolle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuonna 2011: levittämisen aloitus kotimaisten toimijoiden kesken ja mallin laadinta ajatellen kv-verkostoa, rekrytoinnin edetessä levittämisen käynnistys tapaamisissa
Vuonna 2012: toiminnan osana vaihdetaan hyviä käytäntöjä osaamisaluekohtaisesti
Vuonna 2013: syntyy uusia palvelupaketteja vaihtamistoimien kehitystyön tuloksena ja uusia käytäntöjä levitetään toimijoiden välillä.
Vuosi 2014: kooste kertyneestä tiedosta laajaan levitykseen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 330 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 318 538

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 336 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 753

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päälähtökohtana oli auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Itämeren alueella. Tämän saavuttamiseksi tavoitteena oli
1) Luoda Itämeren maat kattava osaaja- ja palveluorganisaatioiden verkosto, joka voi auttaa maakohtaisesti suomalaisia yrityksiä kansainvälistymisen toimenpiteissä
2) Auttaa suomalaisia pk-elintarvikeyrityksiä kansainvälistymään em. verkoston palvelujen avulla sekä järjestämällä yhteisiä seminaareja, työpajoja ja opintomatkoja.

Projektin kohderyhmänä olivat ensisijassa suomalaiset pk-yritykset mutta myös osaaja- ja palveluntarjoajaorganisaatiot Itämeren maissa.

Projektin toteuttajaorganisaatiot olivat:
Foodwest Oy (päätoteuttaja)
Makery Oy (aiemmin Viikki Food Centre, Helsinki Business and Science Park Oy)
Turun yliopisto / Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Projektiin osallitui 11 pilottiyritystä ja lisäksi kaikille yhteisiin tapahtumiin lähes 500 henkilöä noin 80 yrityksestä tai muusta organisaatiosta. Jokaiselle pilottiryritykselle järjestettiin yrityskohtainen kansainvälistymisklinikka sekä ostopalvelupaketti jostain Itämeren maasta. Opintomatkoja järjestettiin 3 kpl (Ruotsiin, Puolaan ja Ranskaan) sekä seminaareja ja työpajoja järjestettiin yhteensä 8 kpl. Verkostoitumistilaisuuksiin hanketoimijat osallistuivat 17 kertaa. Hankkeen uutiskirje ilmestyi 18 krt.

Projektin tuloksina voidaan todeta seuraavaa:
Projektin 11 pilottiyritystä ovat saaneet ostopalvelupaketin jostain Itämeren maasta, jonka avulla ovat voineet jatkaa kansainvälistymistä
Seminaareissa, työpajoissa ja yhteisissä tilaisuuksissa osanottajat ovat saaneet uutta tietoa, materiaalia ja tietopaketteja sekä voineet työstää mm. omaa presentaatiotaan ostajia ja muita kv-toimijoita varten sekä esitellä tuotteitaan. Tämä on joidenkin yritysten osalta johtanut jatkotoimiin viennissä.
Projektin aikana on muodostunut yhteistyöverkosto Suomen toimijoiden kesken (sekä projektin sisällä että ulkopuolella) sekä osaaja- ja palveluntuottajien verkosto kaikkiin Itämeren maihin.
Projektin aikana on syntynyt malli siitä, miten verkostotoimijat voivat toimia yhdessä eri Itämeren maissa yritysten hyväksi palveluja tuottaen ja auttaen kansainvälistymistoimenpiteissä.

Projektin merkittävänä ja innovatiivisena tuloksena voidaankin pitää kehitettyä mallia kokonaisuudessaan, jota voidaan kuvata seuraavasti:

1) Pilottiyritysten kansainvälistymisstrategiat ja tarpeet selvitettiin hankkeen alussa yrityskohtaisissa kansainvälistymisklinikoissa
2) Hankkeessa luotiin palvelumodulit, joista yritykset saattoivat valita heille sopivan räätälöidyn ostopalvelun jostain Itämeren maasta
3) Hanketoimijat kontaktoivat partnereita ja palveluntarjoajia kohdemaassa ja täsmensivät ostopalvelun tarpeen
4) Hanketoimijat saattoivat yhteen pilottiyrityksen ja palveluntuottajan
5) Toimenpide toteutettiin valitussa Itämeren maassa (esim. markkinaselvitys, jakelijaselvitys, kuluttajatestaus)

Lisäksi toteutettiin seminaareja, työpajoja ja opintomatkoja eniten kiinnostavista aiheista ja kiinnostavimmista kohdemaista
Nämä tilaisuudet tukivat pilottiyritysten ja muiden osallistuvien yritysten kansainvälistymistoimenpiteitä

Malli on kuvattu havainnollisesti hankkeen kotisivuilla:
http://www.foodwest.fi/tietoa-hankkeesta.html