Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11738

Projektin nimi: eGreenNet - ympäristöosaamisverkosto

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Osoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: 02 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.egreennet.fi, https://www.facebook.com/egreennet

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Kairisto-Mertanen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: liisa.kairisto-mertanen(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 02 263 350

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmät ovat pk-yritykset, kahdella eri tavalla:
- Pk-yrityksille on selkeästi tarjolla tukea ja palveluja, joilla pyritään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen yritysten ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan saralla.
-Niiden pk-yritysten, joiden liiketoimintaidea pohjautuu ympäristöosaamiseen, on helpompaa ja kannattavampaa toimia alalla: hankkeen kautta he saavat verkoston, viestinnän ja saavutettavuuden suhteen tukea.

Keskeistä hankkeen toimintamallissa on kumppanuusverkosto, jolla aikaansaadaan ympäristöosaamisen kumuloitumista koko verkoston keskuudessa ja näin kehittämään pk-yritysten kilpailukykyä. Kansallisesti tätä tehdään mm. EK:n ympäristöfoorumin muodossa, hanke toimii alueella (konkreettisia muotoja: uutiskirjeet, yritysten yhteen saattaminen eli "matching" jne)

Erityisesti korostetaan yksityisten toimijoiden roolia, koska nämä laajentavat osaamisverkoston palvelutarjontaa ja toimivat myös merkittävinä työllistäjinä.

Tavoitteena ei ole luoda uutta organisaatiota, vaan verkostoitumista syventämällä pystytään tarjoamaan palveluja siten, että palvelut ovat helpommin yritysten löydettävissä (niin yksityiset toimijat kuin julkisetkin).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisen kohderyhmän muodostavat tuloksia hyödyntävät kehittämisorganisaatiot, eri toimialoja tukevat osaamisklusterit ja toimialajärjestöt.

Yrittäjäjärjestöt ja elinkeinoelämän organisaatiot, jotka voivat paitsi itse hyödyntää osaamisverkoston palveluita, mutta myös osallistua niiden kehittämiseen ja viestiä niistä laajasti sidosryhmilleen. Hanke toimii ns. ympäristöosaamisasiamiehenä eli on käytettävissä eri organisaatioiden kokouksissa jne. Tälle onkin ollut paljon kysyntää.

Kunnat: useat toiminta-alueen kunnat ovat sitoutuneet tai ovat näinä aikoina sitoutumassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteisiin. Hanke tukee kuntia näiden toimien ja elinkeinopolitiikan kytkemisessä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös korkeakoulut. Korkeakouluilla on merkittävä alueellinen palvelutehtävä ja ne ovat keskeisessä asemassa osaamisen kasvattamisessa ja tiedon levittämisessä.

Yhteistyö muiden hankkeiden ja verkostojen kanssa on myös keskeistä ja ne ovat välillisiä kohderyhmiä. Tavoite on, että "pyörää ei keksitä uudelleen" ja hankkeet tukevat synergisesti toisiaan. Kuten liite 8 osoittaa, muissa hankkeissa ei keskiössä ole pk-yritysten ympäristöosaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan kasvattaminen eli eGreenNet-hankeella on selkeä oma paikkansa kokonaisuudessa (edelläkävijyyttä).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 31, joista naisia 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37, joista naisia 17

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

eGreenNet on ympäristöliiketoiminnan alueelliseen vahvistamiseen ja tehostamiseen keskittyvä osaamisverkosto. Projekti pyrkii tekemään ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia näkyviksi. Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla toimialoilla.

eGreenNet pyrkii kokoamaan Varsinais-Suomen alueen ympäristöosaajat ja apua tarvitsevat yritykset yhteen luoden verkoston, josta jokainen verkoston jäsen hyötyy. Keskeisin kohderyhmä ovat Varsinais-Suomen alueen pk-yritykset. Alueelta löytyy useita yrityksiä, joiden tuotteissa ja palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohtia ja jotka toimialasta riippumatta toteuttavat ympäristöliiketoimintaa. Näiden toimijoiden osaaminen ja kehittyminen ovat hankkeen keskiössä.

Verkostojen luominen ja niiden monipuolinen hyödyntäminen ovat hankkeen keskeinen tavoite. Verkostojen avulla pyritään synnyttämään yhteistyötä eri toimijoiden välille ja tukemaan alueen pk-yritysten ympäristöliiketoimintaa.

Esimerkkejä hankkeen tuloksista
- Aihepiirin kysyntä ja tarjonta saadaan näkyvämmäksi Varsinais-Suomen alueella.
- Hankkeen yhteistyöverkoston tuloksena ovat verkostomainen, osaamista tuottava ja vuoropuheluun perustuva toimintamalli ja toimijaverkosto.
- Hanke tarjoaa yrityksille liiketoiminnan kehittämissuunnitelman, jonka avulla yritys voi tunnistaa kehittämiskohteensa. Palveluksessa ovat eGreenNetin henkilöstön lisäksi alueen asiantuntijat, joita kutsutaan mukaan toimialan ja yrityksen kehittämistarpeiden mukaan.
- Lisäksi eGreenNet järjestää tilaisuuksia ja tuo uusinta tietoa alueen kehittäjille ja yrityksille.

Yhteistyökumppanit: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Potkuri, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Ukipolis Oy ja Vakka-Suomi, Loimaan, Salon ja Turunmaan seudut, Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Turun kauppakamari, Turku Science Park, Teknologiateollisuus ry., Turun Seudun Kehittämiskeskus, Varsinais-Suomen liitto, EK, Enterprise Europe Network, HINKU ja muut aihepiirin hankkeet, yhteistyöyritykset, erilaiset verkostot, kuten Turku Green KnowHow sekä laaja sidosryhmäverkosto alueella sekä kansallisesti.

eGreenNet tarjoaa yrityksille kanavan käydä keskustelua asiantuntijoiden kanssa ympäristöliiketoimintansa kehittämisestä. Halukkaat yritykset voivat myös saada lisätukea liiketoimintaideansa kannalta tärkeiden yhteistyötahojen etsimisessä. Hankkeessa halutaan tuoda esille yrittäjien ja yritysten kokemusperäistä tietoa ja ympäristöosaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään yrittäjiin ja yrityksiin hiljaisen osaamisen pankkeina. Tästä syystä erilaisten yritysesimerkkien kerääminen on yksi hankkeen keskeisiä toimintamuotoja. Hankkeessa uskotaan yrittäjältä toiselle välittyvän tiedon olevan hyvin tehokasta osaamisen kehittämistä.

Lisätietoja hankkeen internet-sivuilta: www.egreennet.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektia varten on laadittu viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tiedotustoimenpiteet projektin elinkaaren aikana. Suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään projektin kuluessa. Ohjausryhmä on käsitellyt suunnitelmaa jo muutaman kerran ja se on hyvä. Toki sitä hiotaan edelleen hankematkan varrella.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektia varten on laadittu viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tiedotustoimenpiteet projektin elinkaaren aikana.
Suunnitelma löytyy hankkeen työtilasta Turun AMK:n intranetistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 337 099

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 323 565

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 446 415

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 428 757

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto oli ympäristöliiketoiminnan alueelliseen vahvistamiseen ja tehostamiseen keskittynyt ESR-hanke. Hanke pyrki tekemään ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia näkyviksi. eGreenNet pyrki varmistamaan, että Varsinais-Suomen ympäristöalan osaajat ja aiheesta kiinnostuneet yritykset löytäisivät toisensa, saisivat tukea toimintaansa, löytäisivät uudenlaisia yhteistyömuotoja ja ympäristöliiketoiminta alana näyttäytyisi selkeämmin. Hanke toteutettiin ajalla 1.7.2011-31.12.2014.

Verkoston keskeisin kohderyhmä ovat Varsinais-Suomen alueen pk-yritykset. eGreenNetin tehtävänä on palvella alueen pk-yrityksiä yrittäjälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Hanke on alusta saakka halunnut esitellä alan asiantuntijoita ja toimijoita ja innostaa pk-yrityksiä kehittämään omaa osaamistaan. Erityisesti hanke on halunnut toimia solmukohtana eri toimijoiden välillä, jonka kautta tiedot ja tarpeet välittyvät eri toimijoiden kesken selkeästi. Työn tukena ovat olleet lukuisat yritystapaamiset, jotka ovat edesauttaneet tavoitteen saavuttamista. Lisäksi eGreenNet on koonnut eri organisaatioille tietoa Varsinais-Suomen alueen yrityksistä ja niiden osaamisesta ympäristöliiketoiminnan saralla. eGreenNet on käynyt eri organisaatioiden tilaisuuksissa puhumassa ja esittelemässä yritysrajapintaa. Tätä työtä hankkeessa on kutsuttu selkeyttämiseksi.

Hankkeen tavoitteena ei ole ollut luoda uutta toimintaa tai systeemiä olemassa olevien tilalle, vaan erityisesti kehittää nykyisiä toimintatapoja ja järjestelmiä. Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista oli osaamisen kasvattaminen ympäristöliiketoiminnan alalla. Yritysyhteistyö oli yksi hankkeen keskeisimmistä työtehtävistä. eGreenNet vieraili hankeaikana yhteensä 161 eri yrityksessä ja tapasi kaiken kaikkiaan 313 yritystä.

Yhteistyö yritysten kanssa oli alusta saakka hedelmällisintä toimintaa. Verkostoimaisen yhteistyön ja yritystapaamisten kautta vahvistui käsitys siitä, että pk-yrityksiä pystyy parhaiten auttamaan ja kehittämään tarjoamalla selkeitä ja käytännönläheisiä palveluita. Tätä tarkoitusta varten eGreenNet kehitti tuotteistettuja palveluja pk-yrityksille: eGreenNet-liiketoiminnan kehittämissuunnitelma-konseptin sekä eGreenNet-myyntivalmennuksen. Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma ja myyntivalmennus ovat palveluita, jotka sopivat hyvin yrityksen ydinliiketoiminnan yhteyteen ja suoraan hyödyttävät yrityksen toimintaa. Tätä kautta myös täsmäapua yritysten arkeen on helpompi tarjota, koska yritykset tarvitsevat useimmiten nopeita ja suoria vastauksia, tietoa palveluista ja asiantuntijoista.

Viestinnällisesti hanke tavoitteli aktiivista tiedottamista, laajaa näkyvyyttä sekä parhaiten kohderyhmää palvelevaa viestintää. Hankkeen keskeisiä tiedonvälityskanavia olivat yritystapaamiset, uutiskirjeet, nettisivut, yhteistyötilaisuudet ja -tapahtumat, koulutukset ja valmennukset, julkaisut ja lehtijutut sekä sosiaalinen media.

Hankkeen toiminnan aikana tunnistettuja hyviä käytäntöjä olivat mm. henkilökohtaiset yritystapaamiset, ympäristöliiketoiminnan tunnetuksi tekeminen yritysesimerkkien kautta, verkostomaisen työskentelytavan hyödyntäminen yhteistyön laajentamisessa sekä joustavan ja nopean täsmäavun tarjoaminen yrityksille ympäristöliiketoiminnan kysymyksissä.

eGreenNet on aktiivisesti koonnut yhteen ympäristöliiketoiminnan edistämiseen liittyviä sidosryhmiä. Verkosto on syntynyt ja kasvanut hankkeen myötä ja pikkuhiljaa yhä useampia toimijoita on tullut mukaan yhteistyöhön. Yhteistyötä ei ole tehty pelkästään eGreenNet-hankkeen puitteissa, vaan myös muita hankkeita ja toimintoja on ollut rinnakkain käynnissä. Yhteistyön edetessä esille nousi vahva tarve nostaa Turun seudun mahdollisuutta vihreän liiketoiminnan edelläkävijänä. Olisi tärkeää näyttää sekä alueen kunnille että yrityksille minkälaista potentiaalia seudulla on. Tämä vahva potentiaali koostuu erityisesti seuraavista tekijöistä: alueellinen verkosto ja yhä vahvempi yhteistyö, kiinnostavat yritysideat, monialainen ja laaja opiskelijapotentiaali, aktiiviset ympäristöalan toimijat, hankkeet sekä edelläkävijäkunnat. Toisaalta olisi myös tärkeää saada kansainvälistä näkökulmaa, jotta voimme nähdä potentiaalin myös kansainvälisellä tasolla. eGreenNetin fokuksena on ollut tuoda näitä liiketoimintaulottuvuuksia esiin.

Kaiken kaikkiaan eGreenNet on toiminut erinomaisena esimerkkinä toimivasta verkostoyhteistyöstä muille alueella syntyneille verkostoille. Oman toimintatapansa vuoksi, eGreenNet on luontevasti tullut osaksi isompaa alueellista kehitystä kohti resurssitehokkuuden ja ympäristöliiketoiminnan teemoja.

eGreenNet jatkaa toimintaansa myös hankevaiheen jälkeen eli 2015 eteenpäin. eGreenNetin kotipesä on Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä, joka edistää opetuksen ja hankkeiden sekä muun yhteistyön kautta ympäristöliiketoimintaa, resurssitehokkuutta ja vastuullisuutta.

Lisätietoja: www.egreennet.fi