Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11739

Projektin nimi: Nuorten ohjauspalvelujen kehittämishanke Olkkari

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.1.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Osoite: Raatihuoneenkatu 8-10, PL 33

Puhelinnumero: 015 1941

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mikkeli.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mikkelinolkkari.fi

Vastuuhenkilön nimi: Johanna Will-Orava

Asema: Perhepalveluiden johtaja

Sähköposti: johanna.will-orva(at)mikkeli.fi

Puhelinnumero: +358447942393

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat 15-25-vuotiaat nuoret, joille järjestetään ohjausta, neuvontaa ja tukea omaan itsenäiseen elämään, vastuunottoon, harrastuksiin sekä ura- ja koulutusvalintojen tekemiseen. Kohderyhmän nuoret ovat vielä pohtimassa tulevaisuuden vaihtoehtoja tai epätietoisia omista valinnoistaan. Lisäksi he voivat olla vailla koulutuspaikkaa, opinnot ovat keskeytyneet, työvoimapoliittisia toimenpiteet eivät ole edenneet toivotulla tavalla tai suunnitelmat ovat muutoin katkenneet. Erityisenä kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat työvoima- ja sosiaalitoimen asiakkaana olevat nuoret.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien, valtion, oppilaitosten ja järjestöjen toimijat, jotka tuottavat erilaisia asiantuntijapalveluja 15-25-vuotiaille nuorille. Toisena kohderyhmänä ovat nuorille ohjaus- ja ryhmämuotoisia palveluja tuottavat julkiset ja kolmannen sektorin toimijat, joiden kanssa yhteistyössä luodaan pysyvä toimintamalli nuoren eduksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 211, joista naisia 124

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla haetaan ratkaisumalleja Mikkelin alueen nuorten koulutuksen ja työllistymisen pulmakohtiin. Nykyiset nuorten tukipalvelut ovat pirstaloituneita, segmentoituneita, eivätkä kohdistu kaikille tukea tarvitseville nuorille. Mikkelissä ei juurikaan ole peruskoulunsa päättäneille ja ilman koulutuspaikkaa jääneille tehostettuja tukipalveluja tarjolla. Myös osa ammattillisen koulutuksen keskeyttäneistä nuorista tarvitsee yksilöllisesti koordinoituja tuki- ja ohjauspalveluja kiinnittyäkseen uudelleen koulutukseen ja työelämään. Lisäksi on joukko nuoria, jotka ovat pudonneet kokonaan palvelujärjestelmien ulkopuolelle.

Nuorten ongelmien ratkaiseminen edellyttää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista sekä eri viranomaistahojen yhdessä ja yhteen toimimista. Mikkelissä ei ole nuorten matalan kynnyksen paikkaa, joka on sidoksissa kaupungin palvelujärjestelmään. Aikuisen apu olisi sijoitettava yhden oven taakse, jotta nuoren tilanteesta saadaan koppi. Projektin tavoitteena on hallintorajat ylittävän nuorten ohjauspalvelun rakentaminen ja palveluiden organisointi nuorten näkökulmasta yhdessä pisteessä. Ohjauspalveluja tuotetaan verkostoyhteistyössä viranomaistahojen, oppilaitosten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Pilottitoimintana kokeillaan uudenlaisia aukioloaikoja ja toimintamalleja nuorten tavoitettavuuden parantamiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa laaditaan tiedottamis- ja levittämisuunnitelma. Tiedottamisen kohteena ovat kohderyhmään kuuluvat nuoret, mukana olevien organisaatioiden henkilökunta sekä hankkeen muut yhteistyökumppanit. Suunnitelmassa hyödynnetään ennen hanketta tehtyjä tiedotus- ja suunnittelutyötä. Tiedottamistyössä hyödynnetään kaupungin jo olemassa olevia nuorten tiedotuskanavia. Lisäksi käytetään joukkoviestimiä, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, työkokouksia, verkostotapaamisia, avointen ovien päiviä ja muita yleisötapahtumia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa uusien tuotteiden ja hyvien käytäntöjen levittämistä toteutetaan koko hankkeen ajan tarkennetun levittämisuunnitelman mukaisesti.

Levitettävät uudet tuotteet ovat:
- nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen toimintamalli
- kopparitoiminta
- uudet työmenetelmät ennalta ehkäisevään työhön
- kaupungin sisäinen nuorten ohjauspalvelujärjestelmämalli

Tiedotus- ja koulutustilaisuuksia järjestetään koko hankkeen ajan. Loppuseminaari järjestetään syksyllä 2014.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 573 557

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 568 519

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 726 431

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 721 240

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Olkkari-hankkeen tavoitteena on ollut parantaa nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan edistämällä heidän osallistumistaan koulutukseen ja aktiiviseen toimintaan. Hankkeessa on käynnistetty nuorten matalan kynnyksen palvelut painottaen palveluohjauksellista, kokonaisvaltaista nuoren tukemista hänen itsenäistyessään ja tulevaisuuden valintoja tehdessään. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet 15-25-vuotiaat nuoret. Sen lisäksi tavoitteena on ollut käynnistää nivelvaiheen ohjaustyö kopparitoimintana sekä rakentaa Mikkelin kaupunkiin nuorten näkökulmasta toimiva nuorten ohjaus- ja tukipalveluverkosto.

Hankkeen tuloksena on syntynyt Mikkelin Olkkari, joka tarjoaa ohjausta, tukea ja osallisuutta 13-29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen. Olkkari toimii nuorille yhtenä palvelupisteenä, jossa he voivat kohdata aikauisen ilman ajanvarausta. Heille on tarjolla ohjaus- ja tukipalveluja matalan kynnyksen periaatteella. Hankkeen myötä on käynnistetty vertaistuellista ryhmätoimintaa, jossa nuoret toimivat vapaaehtoisena ryhmän vastuuvetäjinä, jalkautuvaa kouluyhteistyötä, teemallista toimintaa ja eri toimijoiden toteuttamaa matalan kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen toiminta on toteutettu laajasti yhdessä toimien oppilaitosten, järjestöjen, valtion toimijoiden ja eri hankkeiden kanssa. Hankkeen toteutuksessa on ollut mukana yhteensä 27 eri organisaatiota.

Hankkeen aikana on organisoitu nuorten palveluiden verkostotoimijoita organisaatiorajat ylittäviin työryhmiin. Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta käynnistettiin ja nuorten ohjaus- ja tukityöntekijät kokoontuvat ohjaustyön tiimiin säännöllisesti.
Mikkelin Olkkarin toimintamalli Yksi ovi - monta palvelua! on mallinnettu THL:n Innokylään ja sitä on esitelty laajasti eri seminaareissa ja eri kuntien edustajille. Mikkelin Olkkarin matalan kynnyksen palvelut jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen kaupungin omana toimintana ja toimintaan voi tutustua osoitteessa www.mikkelinolkkari.fi.