Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11783

Projektin nimi: Innovaatioympäristön kehittämisellä - Energiaa, Älykkyyttä, Kilpailukykyä ja Yhteistyötä

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2011 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Osoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: 02 620 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.samk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Nurmi

Asema: vararehtori, TKI- ja yrityspalvelut

Sähköposti: cimmo.nurmi(at)samk.fi

Puhelinnumero: 044 710 3371

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- pk-yritykset
- Satakunnan korkeakoululaitos

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Kehittäjäorganisaatiot
- Korkeakoulut
- Tutkimuslaitokset
- Yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit
- Opiskelijat sovellus- ja työelämävalmiuksien kehittäjinä
- Isot yritykset, yhteisöt ja julkiset organisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 70, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 120, joista naisia 43

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusohjelma pysyväksi osaksi maakunnan osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmää. Hanke mahdollistaa etsimisen, kokeilemisen, kehittämisen ja uusien näkökulmien tuottamisen. Hankkeen päätyttyä tutkimusohjelman toteuttamiselle on löydetty oikea, pysyvä toimintatapa, jossa ihminen ja osaaminen kohtaavat. Yhteistyötahoina ja tutkimuksen hyödyntäjinä ovat erityisesti alueella toimivat yritykset ja yhteisöt. Hanke keskittyy tutkimustiedon ja osaamisen siirtoon pk-yrityksiin.

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittämisestä laadittiin vuonna 2009 Markku Linnan toimesta selvitys "Yhteistyöllä tuloksia". Raportti sisältää lukuisia ehdotuksia, joista tutkimusta käsittelevässä osiossa Linna esitti uuden tutkimusohjelman valmistelua yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja tutkimuksen kohdentamista Satakunnan kannalta keskeisille alueille ja riittävän suuriin kokonaisuuksiin. Tutkimusohjelma kiteytyi lopulta kahteen pääteemaan, jotka ovat tulevaisuuden energia ja ympäristö sekä älykkyyttä teollisuuteen ja palveluihin. Satakunta on vahva ja monipuolinen energiamaakunta. Satakunta on myös vahva ja monipuolinen teollisuusmaakunta.

Hankkeen aikana SolarForumista muodostuu kansallinen aurinkoenergiaklusteri ja
Laskennallisen älykkyyden tutkimuskeskittymästä muodostetaan kansainvälisesti merkittävä toimija sekä SAMK ottaa esteettömyyskoulutusvastuun Satakunnassa.

Hanke tukee omalta osaltaan SAMKin ja Satakunnan korkeakoululaitoksen toimintaa yhdistämällä eri toimialueiden osaamista uutta luovalla tavalla. Samalla hanke luo edellytyksiä uusille avauksille ja korkeamman riskin hankkeiden toteutukselle. Tutkimusohjelma on erinomainen satakuntalaisen osaamispääoman ja innovaatioympäristön kehittämistyökalu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeella on osa-aikainen (10%) tiedottaja. Tiedottaminen suunnataan yrityksille, kehittämisorganisaatioille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Tiedottamisen pääviestinä on "Tutkimusohjelmalla - Energiaa, Älykkyyttä, Kilpailukykyä ja Yhteistyötä". Tiedottaja toimii myös tilaisuuksien ja seminaarien järjestäjänä.

Hankeen käynnistymisestä järjestetään lehdistötilaisuus. Hankkeen toimintaa esittelevinä tiedotuskanavina käytetään yrittäjäjärjestöjen, kehittäjäorganisaatioiden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sidosryhmälehtiä sekä SAMKin omia lehtiä Agoraa ja Polyfoniaa sekä verkkopalvelua www.samk.fi. Erityisesti mediaa ja suurta yleisöä varten kirjoitettavat artikkelit tukevat alueellista tiedottamista. Toiminnasta saaduista tuloksista ja johtopäätöksistä tiedotetaan hankkeen päätyttyä.Hankkeesta laaditaan tiedotussuunnitelma.
Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia esitellään hankkeesta kirjoitettavassa julkaisussa (2014). Joka jaetaan sähköisesti kaikille SAMKin sidosryhmille ja alueen yrityksille. Hankkeen Kick-out seminaari järjestetään keväällä 2014, johon teemakohtaiset ryhmät pysrkivät kutsumaan kaikki hankkeessa mukana olleet tahot/henkilöt sekä hankkeen teemoihin liittyvät yritykset/yhteisöt.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Merkittävä osa hankkeen toimintaa on uusimman tutkimustiedon ja osaamisen siirto yrityksille seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa sekä pilottiprojektien kautta. Suunniteltua aikataulutusta löytyy kohdasta 9. Hyvät käytännöt levitetään näissä tilaisuuksissa ja myös kirjallisesti yritysten käyttöön.

Hankkeen päätyttyä tutkimusohjelma on pysyvä osa maakunnan osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmää. SAMK jatkaa tutkimusohjelman toteuttamista hankkeessa muodostettujen verkostojen kautta ja siirtää uusinta tietoa ja osaamista yritysten käyttöön. Toteuttaminen nivoutuu hankkeen jälkeiseen aikaan ilman taitekohtaa.

SolarForum, kansallisena aurinkoenergiaklusterina, ja Laskennallisen älykkyyden tutkimuskeskittymä, kansainvälisesti merkittävänä toimijana, järjestävät seminaareja ja jakavat uusinta tietoa ja osaamista vuosittain (hankkeen luonnollisena jatkeena).
Esteettömyys-teemassa jatketaan edelleen jo kehitettyjä koulutuksia sekä tiedon levittämistä www.kaikille.fi-sivujen kautta. Kaatumisenehkäisy -teemassa koulutukset jatkuvat ja uusi ergonomiakoulutus käynnistyy 2013 ja jatkuu 2014 SAMKin omana toimintana. Ennakkoarviointien koulutus ja toiminnan tukeminen jatkuvat SAMKin omana toimintana.
Kaikista teemoista julkaistaan edelleen kansallisesti ja kansainvälisesti, näin taataan hyvien käytäntöjen levittäminen hankkeen loputtuakin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 477 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 477 754

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 702 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 702 579

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

INNOKE-hanke käynnistyi tukemaan Satakunnan ammattikorkeakoulun Tutkimusohjelmaa, joka oli laadittu yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa vuosille 2010 - 2013 teemoina: tulevaisuuden energia ja ympäristö, älykkyyttä teollisuuteen ja palveluihin. Hanke tuki hyvin ohjelman toteuttamista alueellisesti ja loi uusia avauksia kehittämisessä sekä tutkimuksessa yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.
Hankkeen esteettömyysosiossa yhteistyötahoja oli koko hankkeen aikana yli 50. Esteettömyysosaamista kehitettiin ja hankkeessa toteutettiin koulutusta alueellisesti sekä käynnistettiin kahden koulutuksen suunnittelu. Satakunnan alueella toteutettiin niin yrityksille kuin julkisille toimijoille esteettömyyskartoituksia, järjestettiin kaikille avoimia vesi- ja luontoliikuntatapahtumia yhdessä palvelutuottajien kanssa. Lisäksi kehitettiin esteettömyys-internet sivustoa, joka linkittyi www.kaikille.fi -sivustoon 2014 ja tarjottiin konsultointipalvelut. Esteettömyysalan toimijana SAMK vahvistanut roolinsa kouluttajana ja myös yhteistyötä kehitettiin merkittävästi valtakunnallisesti eri toimijoiden kanssa. Hankkeelle saatiin näkyvyyttä kiinnostavassa Outdoor Symposiumissa 2013.
Osallisuuden käyttäjälähtöisessä tutkimuksessa tehtiin SURE -hankeyhteistyötä Porin kaupunkisuunnittelun kanssa ja laadittiin Veturitallin kaavamuutoksen arviointi (IVA, LAVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi) 2011-12, tehtiin Porin Pakka-hankkeessa IVA 2013, toteutettiin Porin Terve Kunta -verkoston kanssa koulutusta joka edisti vaikutusten arvioinnin käyttöönoton kaupungin toiminnassa.
Kaatumisen ehkäisy -malli jalkautui useisiin hyvinvointialan yrityksiin ja jatkossa koulutusta toteutetaan SAMKin omana toimintana tarjoten jo suunniteltua palvelua koko Satakunnan alueelle.
Aurinkoenergia-osion koulutustarjonta kehittyi hankkeen aikana ja tarpeen voidaan arvioida lisääntyneen tasaisesti. SAMK on ottanut koulutusvastuun alueellisesti tehden yhteistyötä yritysten ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. SolarForum sivusto on hankkeen aikana kehittynyt ja on niin kansallisesti kuin kansainvälisesti tunnettu, sivusto jatkaa toimintaa osana SAMKin tutkimusryhmän työtä. Laskennallisen älykkyyden osiossa on pyritty ratkaisemaan työntekijöiden ja työn järjestelmällisempää, tehokkaampaa ja taloudellisempaa aikatauluttamista. Osio on onnistunut tutkimustiedon julkaisijana ja alueellisena yritysyhteistyökumppanina kehittämään uusia ratkaisuja työn optimointiin. Yritysten tarpeisiin käynnistettiin pilotteja, jotka jatkuvat edelleen SAMKin Laskennallinen älykkyys ja logistiikka - tutkimusryhmän työnä.
Hankkeen tulokset näkyvät jatkuvina yhteydenottoina alueen yrityksiltä ja muilta organisaatiolta, TKI-palvelujen tarve on lisääntynyt ja mahdollistaa tulevaisuudessa selkeämmin opetuksen luontevan yhdistämisen tähän toimintaan. Nyt jo kehittyvä malli Opetuksen&TKI- toiminnan yhdistämiseksi sitouttaa koko korkeakoulun henkilöstön ja vastaa ammatissa tarvittavan osaamisen kehittymiseen opintojen osana.
Asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin hankkeen aikana erinomaisesti, mukana oli yli 100 organisaatiota (yritykset, yhteisöt, julkiset organisaatiot) ja hanke tavoitti satoja työntekijöitä erilaisissa koulutuksissa ja tapahtumissa Satakunnassa.
Laadullisista tavoitteista voi todeta, että hanke palveli alueen elinkeinoelämää monella alalla ja loi uuttaa keskusteluyhteyttä laajasti. Yritysten tarpeet ovat muuttuvat, joten hankkeen aikana pystyttiin jo hieman ennakoimaan tulevia tarpeita. Tavoite oli kytkeä SAMKin tutkimustoiminta osaksi alueen muuta TKI-toimintaa, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja - arvioinnissa voi todeta, että olemme pystyneet uudessa Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittoumassa hyödyntämään hankkeessa saavutettua osaamista ja olemme matkalla kansalliseen ja kansainväliseen verkostotyöhön.