Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11785

Projektin nimi: Kunnolla ammattiin!

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2011 ja päättyy 31.8.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87 (Presidentinkatu 3 E 1)

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://kunnollaammattiin.blogspot.fi/

Projektin kotisivun osoite: kunnollaammattiin.blogspot.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Selkäinaho Marjatta

Asema: rehtori

Sähköposti: marjatta.selkainaho(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 8751

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus, Leppävirta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen hakeutuvat ja opiskelupaikan saaneet nuoret, joiden elämänvaiheeseen liittyvä motivoitumattomuus ja mahdollinen opiskelukyvyttömyys vaikeuttavat jatko-opintoihin hakeutumista, siirtymistä sekä sinne kiinnittymistä ja joiden tukemiseen oppilaitosten keinot ovat riittämättömiä.

Lisäksi kohderyhmänä ovat ne nuoret, jotka jäävät peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttävät toisen asteen opinnot. Kohderyhmänä ovat ne ammatillisen toisen asteen opiskelijat, joille teoreettinen opiskelu tuottaa niin suuria vaikeuksia, että opinnot ovat vaarassa keskeytyä sekä lukio-opinnot keskeyttäneet tai lukio-opintojen jälkeen useamman ns. välivuoden pitäneet nuoret, joiden ensisijainen paikka nuorisotakuun hengessä olisi (lukio-opintojen loppuunsaattamisen jälkeen) jatko-opinnoissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.


Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstö.

Hankkeen kolmantena kohderyhmänä ovat peruskoulun päätösvaiheessa olevien ja toisella asteella opiskelevien nuorten palveluverkostot Varkauden ja Leppävirran alueella.
Lisäksi palveluverkostoja voidaan laajentaa muille lähialuille, esimerkiksi Joroisiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueelliset yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon, ammatillisen kuntoutuksen sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka tuottavat nuorten opiskelukyvyn tukemiseen tarvittavia palveluita. Lisäksi opiskelijahuollon perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelijat ja järjestäjät ja työhallinto hyötyvät hankkeesta.

Hankkeeseen osallistuvat toimijat kartoittavat omien palveluidensa piirissä olevat nuoret, joilla on riski jäädä opintojen ulkopuolle ja kehittävät omia toimintamallejaan yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa nuorten tukemiseksi toisen asteen opintoihin ja/tai muihin nuoren tarvitsemiin palveluihin. Toimijat osallistuvat oman alansa asiantuntijoina tehostetun ohjauksen toimintamallin rakentamiseen sekä alueellisen palvelurakennemallin laatimiseen.
Lisäksi opiskelijahuollon perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelijat ja järjestäjät hyötyvät hankkeesta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 318, joista naisia 232

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunnolla ammattiin! Varkauden seutu.
Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden seudun yhteistyöhanke 2011-2014

Hankkeen tehtävänä on kehittää tehostetun ohjauksen malleja toisen asteen opintoihin kiinnittymisen tueksi sekä luoda alueellisia toimintakäytäntöjä peruskoulun päättävien ja päättäneiden nuorten jatko-opintoihin ohjautumiseen ja opiskelukyvyn moniammatilliseen tukemiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, joiden opiskelukyky ei ole riittävä opintoihin ohjautumiseen ja kiinnittymiseen, vaan he tarvitsevat yksilöllisen toimintasuunnitelman ja tehostettua ohjausta tarvitsemansa tuen saamiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Yleisiä opiskelukyvyttömyyden syitä ovat erilaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä elämän hallinnan vaikeudet. Tuen tarve on usein tunnistettu ennen jatko-opintoihin hakeutumista, mutta tiedot ja toimintakäytännöt tuen tarpeen siirtämiseksi ja järjestämiseksi ovat sattumanvaraisia. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös nuorten palveluverkostot, joihin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotyön, sivistystoimen ja työpajojen toimijat sekä hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstö.

Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan tehostetun ohjauksen malleja, joiden tavoitteena on saattaa ja kiinnittää nuoria opintoihin. Tehostetun ohjauksen mallit ulottuvat yksittäisen opiskelijan ohjaamisesta opetushenkilöstön ja nuorten palveluverkoston ohjausosaamiseen ja -menetelmiin. Hankkeessa kokeillaan mm. koulutustakuun toteuttamisen mahdollisuutta ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä avomuotoisen kuntoutuksen mahdollisuutta osana opiskelijan opintoja.

Hankkeessa pilotoidaan koulutuksen järjestäjän ja alueen palveluntuottajien mahdollisuuksia yhteistyössä tukea opiskelijoiden vapaa-aikaa ja elämänhallintaa. Hankkeen aikana rakennetaan ja vakiinnutetaan uusia yhteistyö- ja palvelumalleja sekä juurrutetaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotyön, työpajojen ja oppilaitosten välille, osiksi kuntien ja koulutuksen järjestäjien suunnitelmia. Niiden avulla nuorten ohjaaminen palveluiden piiriin helpottuu, palveluista tiedottaminen tehostuu, ja riski koulutuksen keskeytymiselle ja järjestelmien väliinputoamiselle pienenee. Alueellisen tiedontuotannon perusteella kunnat voivat (kustannus)tehokkaammin suunnitella, kohdentaa ja resursoida nuorille tarkoitettuja palveluitaan ja koulutuksenjärjestäjät pystyvät paremmin kohdentamaan ja resursoimaan koulutustarjontaansa sekä sovittamaan erityisopetuksen ja muun opiskelijoiden tarvitseman yksilöllisen tuen määrää.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan sisäisesti ja ulkoisesti tapaamisissa, sähköpostilla, www-sivuilla, lehtiartikkeleilla, radiossa ja televisiossa sekä seminaareissa ja työkokouksissa. Projektiin osallistuvat työntekijät tiedottavat projektista omissa organisaatioissaan osana omaa työtään.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jatkuva tiedottaminen sähköpostin ja internetin kautta sekä työpalavereissa.
Hankkeen alussa ja lopussa järjestetään seminaarit, joissa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja hankkeen aikana syntyneistä toimintamalleista.
Koulutuksen järjestäjä huomioi omassa kehittämistyössään hankkeessa syntyvien hyvien käytäntöjen jatkokehittämisen ja levittämisen. Hanke osallistuu aktiivisesti sekä oppilaitoksen että muiden yhteistyökumppaneiden koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja verkostoihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 389 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 376 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 458 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 453 402

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kunnolla ammattiin! -hanke oli Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama hanke, jonka hallinnoijana oli Savon koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana Varkauden kaupunki. Hankkeen toteutusalueena oli Varkauden seutu. Hanke käynnistyi 1.4.2011 ja päättyi 31.8.2014.

Hankkeen tavoitteena oli alueellisten toimintakäytäntöjen luominen peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittavien nuorten jatko-opintoihin ohjautumiseen, opintoihin kiinnittymisen vahvistamiseen ja opiskelukyvyn moniammatilliseen tukemiseen. Hankkeella tavoiteltiin kohderyhmään kuuluvien nuorten tukemiseen tarvittavien sosiaali-, terveys-, sivistys- ja nuorisotyön, työpajojen sekä toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja palvelumallien rakentamista ja vakiinnuttamista.

Hankkeen aikana kehitettiin erilaisia malleja tukemaan toisen asteen opintoihin hakeutuvia nuoria, joiden opiskelukyky ei ole riittävä opintoihin ohjautumiseen, niihin kiinnittymiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Oppilaitoksissa vahvistettiin henkilöstön huolenpitovalmiuksia sekä kehitettiin yksilöllisiä opintopolkuja ja muita pedagogisia malleja, joilla tuetaan nuorten opintoihin kiinnittymistä ja tutkinnon suorittamista.

Hankkeen keskeinen työväline oli asiantuntijaverkosto, jonka toiminnasta syntyi kehittävän verkostotyön malli. Yhdessä eri toimijoiden kanssa kehitettiin alueen verkostojen välistä yhteistyötä ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamalleja, kuten Paja10, tukihenkilötoiminta, tsemppikuuri 9. -luokkalaisille ja nuorisotyöntekijöiden jalkautuminen oppilaitokseen. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin nuorten palveluja yhteen paikkaan keskittävä malli, jolle on haettiin ja saatiin erillinen rahoitus.