Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11786

Projektin nimi: Magenta

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2011 ja päättyy 31.1.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Siljotie 2, PL 122

Puhelinnumero: 040 736 8481

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi/koke

Projektin kotisivun osoite: www.lapintaiteilijaseura.fi/magenta

Vastuuhenkilön nimi: Antti Koski

Asema: Koulutus- ja kehittämispalvelut yksikön johtaja

Sähköposti: antti.koski(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040 736 8481

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Kemi, Rovaniemi, Tornio, Inari, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat Lapin alueen visuaalisen taiteen alan ammattilaiset: muun muassa taiteen maisterit ja kuvataiteilijat sekä kuvataiteen opettajat. Täydennyskoulutus- ja manageritoiminnan osiot on kohdistettu osittain eri kohderyhmille.

Täydennyskoulutuksen osalta kohderyhmänä ovat visuaalisen taiteen alan ammattilaiset. Soveltuvin osin koulutuksiin voivat osallistua myös muiden taiteen ja luovien alojen ammattitaiteilijat, kuten teatteri-, sirkus-, musiikin tai käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaiset. Tavoitteena on, että osa koulutuksista toteutetaan monialaisesti, mikä tukee toimialat ylittävää verkostoitumista ja yhteistyötä.

Manageriosaaminen on tarkemmin rajattu kohderyhmän osalta. Siinä keskitytään Lapin alueella toimiviin ammattilaiskuvataiteilijoihin, joita on Lapin taiteilijaseuran jäseninä 90 taiteilijaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Magenta-hankkeen toissijaista kohderyhmää ovat yritykset, paikallisyhteisöt, julkinen ja 3. sektori sekä yhteistyökumppanit ja rahoittajat, kuten Lapin taidetoimikunta, Lapin yliopisto, Lapin ELY-keskus ja Lapin liitto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 296, joista naisia 238

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Magenta-hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin ammattitaiteilijoiden täydennyskoulutusta ja manageriosaamista. Hankkeen toimenpiteiden lähtökohtana on parantaa taiteilijoiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä. Hankkeessa tuotetaan perusteita luoda Lappiin visuaalisen taiteen keskus kehittämällä sisältöjä, toiminta- ja yhteistyömalleja sekä aloittamalla toiminnan pilotointi käytännön tasolla. Hanke jakaantuu kahteen osa-alueeseen: taiteilijoiden täydennyskoulutukseen ja manageriosaamisen kehittämiseen.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Toinen vastuullinen päätaho on Lapin taiteilijaseura. Muita toimijoita ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin taidetoimikunta. Magenta-hankkeen toiminta-alueena on koko Lapin maakunta. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat Lapin visuaalisen taiteen alan ammattilaiset.

Magenta-hankkeessa taiteen täydennyskoulutuksen tavoitteena on tutkintojen jälkeinen, työelämälähtöinen lisäkoulutus. Täydennykoulutuksen osuus on jaettu kolmeen osa-alueeseen: urasuunnitteluun, yrittäjyystaitoihin ja työhyvinvointiin. Täydennyskoulutuksen lähtökohtana on taiteilijan omien valmiuksien tukeminen ja ammatissa tarvittavien lisätaitojen oppiminen. Täydennyskoulutuksen osuudessa tuotetaan seminaareja/lyhytkoulutuksia, jotka ovat avoimia sekä ammattitaiteilijoille että yleisölle.

Magenta-hankkeen manageriosaaminen jakaantuu kolmeen painopistealueeseen: tuottaja-, kehittäjä- ja välittäjätoimintaan. Aktiivisella tuottajatoiminnalla lisätään luovan talouden toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan visuaalisten taiteiden merkitystä osana alueellista kehittämistä, osaamista ja kilpailukykyä. Hankkeessa tuotteistetaan visuaalisen taiteen alan palveluita pilotoimalla uusia tuote- ja palveluinnovaatioita sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Välittäjätoiminta keskittyy yritysyhteistyöhön ja toimivien yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Toimivat tuotepalvelukokonaisuudet ja yhteistyöverkostot mahdollistavat kansallisen toiminnan lisäksi myös kansainvälisen yhteistyön.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tuottaa Magenta-hankkeessa tutkimustietoa manageritoiminnan ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Konkreettisena tuotteena syntyy raportti taiteen manageritoiminnan kehittämisestä pohjoisen sosiokulttuuriseen ympäristöön sekä raportti taiteilijoiden täydennyskoulutuksen hyvistä käytännöistä Lapissa.

Hankkeen tuloksena työllistetään lappilaisia visuaalisen alan taiteilijoita ja kohotetaan täydennyskoulutuksen keinoin heidän ammattitaitonsa tasoa. Magenta-hanke myös vakiinnuttaa visuaalisen taiteen manageritoimintaa Lapin alueella. Magenta-hankkeen tuloksena syntyy sisältöjä Lapin visuaalisten taiteiden keskuksen perustan luomiselle. Lisäksi Magenta-hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli taiteilijan urakehitystä edesauttavalle Taideklinikalle sekä rakenteita taiteilijoiden työelämäkytkentäiselle täydennyskoulutukselle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Magenta-hankkeen päämarkkinointikanavana toimivat hankkeen nettisivut. Myös sosiaalisella medialla on tärkeä rooli markkinointiviestinnässä. Lapin alueen lehdistöön luodaan Magenta-hankkeen aikana mahdollisimman hyvät suhteet. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia ja lähestytään lehdistöä lehdistötiedotteilla.

Magenta-hanke hyödyntää markkinoinnissaan ja tiedottamisessaan Koulutus- ja kehittä-mispalveluiden, Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin taidetoimikunnan verkostoja. Tilaisuuksia ja tuotteita markkinoidaan valituille kohderyhmille sähköpostitse. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti tapahtumiin ja julkiseen keskusteluun.

Hankkeen päättyessä vuonna 2013 Galleria Napassa järjestetään hankkeen tuotoksia esittelevä näyttely. Samassa yhteydessä julkaistaan julkaisu hankkeen aikana saavutetuista tuloksista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään koko ajan. Tätä varten tehdään viestintä- ja levittämissuunnitelma. Hyviä käytäntöjä taiteilijoiden työllistymisen edistämiseksi levitetään mm. hankkeen nettisivujen kautta. Parhaita käytänteitä ja tuloksia esitellään asiantuntija-artikkeleina ja projektituloksina hankkeen kotisivuilla ja hankkeesta tehtävässä julkaisussa.

Tarkka, aikataulutettu viestintäsuunnitelma varmistuu projektin toimintasuunnitelman, mm. koulutussuunnitelman valmistuttua. Viestinnässä hyödynnetään mm. uutiskirjeitä, ammattilehtiä, sähköistä ja sosiaalista mediaa, sidosryhmiä ja heidän verkostojansa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 981

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 303 535

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 354 376

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 354 374

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Magenta-hankkeen avulla vastattiin toimintaympäristön rakennemuutokseen. Hankkeen tuloksena parannettiin täydennyskoulutuksen, kansainvälisten toimintojen ja manageritoiminnan kehittämisen keinoin alueen taiteilijoiden toiminta- ja työllistymisedellytyksiä. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyi Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli sekä Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli. Magenta-hanke vakiinnutti omalta osaltaan visuaalisen taiteen manageri- ja täydennyskoulutustoimintaa Lapin alueella. Magenta-hankkeessa kehitettiin rakenteita Lapin visuaalisen taiteen kentälle. Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli ja Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli kokosivat yhteen hankkeen kehitysprojekteissa ja muissa toiminnoissa hyviksi havaitut käytännöt Lapin erityispiirteet huomioiden. Kehitetyt toimintamallit ja muut toimivat rakenteet ovat avain pitkäjänteiseen visuaalisen alan kehittämiseen Lapin alueella hankkeen päättymisen jälkeen.

Manageritoiminnan kehittämisen käytännön toimina Magenta-hankkeessa tuotteistettiin uusia visuaalisen taiteen palveluja ja toimintakonsepteja, jotka pilotoitiin hankkeen yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa. Pilottiprojekteihin työllistyi yhteensä viisitoista alueen taiteilijaa kahdeksikymmeneksi kuukaudeksi. Hankkeeseen valittiin myös viisi uran eri vaiheessa olevaa hanketaiteilijaa, joiden urakehitystä tuettiin hankkeen aikana suunnitelmallisesti muiden muassa toiminnan suunnittelun sekä managerin mentoroinnin ja konsultoinnin avulla. Lisäksi kehitettiin aktiivisesti taidelainaamotoimintaa. Lappiin perustettiin kaksi uutta taidelainaamoa ja pop-up -taidelainaamo vietiin useaan otteeseen ihmisten keskuuteen: Kauppakeskus Revontuleen, Rovaniemi Design Weekille ja Sodankylän filmifestivaaleille. Kansainvälisistä toiminnoista koottiin oma malli, joka kokoaa yhteen pilottiprojekteissa hyväksi havaitut käytännöt.

Magenta-hanke tarjosi kaksikymmentäkolme maksutonta taiteen täydennyskoulutustilaisuutta. Taiteilijan ulottuville tuotiin lisäkoulutusta, verkostoja ja asiakkaita. Koulutuksien ja seminaarien kolme painopisteitä olivat urasuunnittelu, yrittäjyystaidot ja taiteilijan työhyvinvointi. Lisäksi kehittämisprojektit yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa toimivat työelämälähtöisinä oppimisprosesseina, missä manageritoiminnan kehittämisen ja täydennyskoulutuksen sisällöt yhdistyivät. Visualisen taiteen täydennyskoulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 400 osallistujaa.

Magenta-hanke oli Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja taiteiden tiedekunnan sekä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen yhteistyöhanke, joka sai rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastolta ja ELY-keskukselta. Hankkeen omarahoitusosuuden rahoittajia olivat lisäksi yhteistyökunnat ja alueen yritykset. Magenta-hankkeen toiminta-alueena oli koko Lapin maakunta. Pilottipaikkakuntia olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä sekä Inari ja pilottiyrityksiä elämyspuisto Santa Park, Santa's Hotel Santa Claus sekä Tahkokallio Design+. Näissä pilottikunnissa ja -yrityksissä toteutettiin erisisältöisiä kuvataidelähtöisiä kehitysprojekteja, joita esitellään tässä julkaisussa. Magenta-hankkeen hallinnoija toimi Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Hanke työllisti manageri Merja Briñónin Lapin taiteilijaseuraan ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Nivan Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluihin.

Magenta-hankkeen kaikki julkaisut löytyvät hankkeen nettisivuilta www.lapintaiteilijaseura.fi/magenta ja Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden nettisivuilta www.ulapland.fi/koke

Julkaisut:
Magenta - Visuaalista vetovoimaa Lapista -loppujulkaisu

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli -loppuraportti

Nykytaidetta Napapiiriltä maailmalle. Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli. Lapin taiteilijaseura / Magenta-hanke sekä Suomen Viron-instituutti.

Tutkimusraportit:
Taiteilijoiden täydennyskoulutuksen pedagogiset käytännöt ja niiden arviointi

Manageritoiminta ja palvelumuotoilu kuvataiteilijoiden täydennyskoulutuksen tukena Lapissa