Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11788

Projektin nimi: ArctiChildren InNet (2011-2012) - Sosiaalisen median mahdollisuudet kouluikäisten terveysviestinnässä tavoitteena nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2011 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu; Hyvinvointialat

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ramk.fi

Projektin kotisivun osoite: some.lappia.fi/blogs/acinnet/ ; www.arctichildren.fi

Vastuuhenkilön nimi: Outi Hyry-Honka

Asema: vs. rehtori

Sähköposti: outi.hyry-honka(at)lapinamk.fi

Puhelinnumero: 040 5475233

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kemi, Rovaniemi, Ranua, Inari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisina kohderyhminä ovat pilottikuntien lasten ja nuorten parissa toimivat moniammatilliset työntekijäryhmät (koulu, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö, seurakunta, poliisi, järjestöt)
Myös mukana olevien koulutusorganisaatioiden, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opettajat ja opiskelijat kuuluvat kohderyhmään, koska myös he ovat osallisina luomassa / hankkimassa uutta kokemuksellista tietoperustaa yhdessä pilottikuntien edustajien kanssa sosiaalisen median mahdollisuuksista kouluikäisten terveysviestännässä erityisenä tavoitteena osallisuuden ja elämänhallintataitojen lisääminen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pilottikuntien muita sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava ammattihenkilöstö

Oppilaat ja vanhemmat pilottikuntien kouluissa

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö (mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, kasvatustiede, sosiaalityö) mukana olevissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa.

Sosiaalisen median ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat Lapissa ja muualla kansallisella tasolla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 116, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin korkeakoulukonsernin toteuttama ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alayksikön hallinnoima ArctiChildren InNet 2011-2012 -hankkeen (Sosiaalisen median mahdollisuudet kouluikäisten terveysviestinnässä tavoitteena nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen) päämääränä on tuottaa monitieteellisessä ja moniammatillisessa verkostoyhteistyössä yhteinen kokemuksellinen tietoperusta (myös asenteellisella tasolla) ja kouluikäisten terveysviestintäsivusto käyttöön otettavaksi mukana olevien pilottikuntien lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Sen erityisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden ja elänmänhallintataitojen tukeminen.

ArctiChildren InNet -hanke toteutetaan osana Lapin Innovaatio -ohjelman Hyvinvoinnin Lapin Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistoimintaa. Korkeakoulukonsernin hanketoteuttajina ovat Rovaniemen amk:n hyvinvointialojen lisäksi Kemi-Tornion amk:n sosiaali- ja terveysala ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekunnat sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaine. Yhteistyöhön tulee mukaan lappilaisia pilottikouluja niin maaseutu- kuin kaupunkialueelta. Hankkeessa ovat mukana Kemin ja Rovaniemen kaupungit sekä Inarin, Sallan ja Ranuan kunnat.

Nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä palveluverkko ei hyödynnä riittävästi uusia vuorovaikutteisia medioita, joita nuoret käyttävät päivittäin. Toisaalta 13-17 -vuotiaista nuorista joka kolmas hakee apua keskustelupalstoilta, joissa apua ei ole tarjoamassa koulutettu ammattilainen vaan muut keskestelupalstan käyttäjät. Vertaistuki ei kuitenkaan aina vastaa ammattiauttajien tarjoamaa auttamisen asiantuntijuutta. Sosiaaliset mediat ovatkin asettaneet ammattihenkilöt ja vanhemmat uusien haasteiden eteen, sillä perinteisen palveluverkon lisäksi tarvitaan uusia vuorovaikutteisia medioita, joiden kautta tietoa ja tukea tarvitsevat nuoret tavoitetaan.

Sosiaalisen median ympäristöt luovat nuoria kiinnostavan kanavan keskustella terveydestä. Se mahdollistaa toimijoiden ryhmäkommunikaation, yhteismielipiteiden muodostamisen ja tietämyksen jakamisen, ts. sisällön tuottajina toimivat yhä enemmän nuoret itse - kuitenkin niin, että ammattihenkilöstön tuki on aina tarvittaessa saatavilla. Osallisuus, yhteisöllisyys ja voimaantuminen muodostuvat silloin toimijuuden ydinkäsitteiksi. Lähtökohdaksi hankkeen kehittämistyössä nouseekin kysymys, minkälaisin menetelmin se tehdään jotta yhteisöllisyys ja kommunikointi tukevat aidosti nuorten positiivisia terveyskokemuksia ja elämänhallintaa

Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminnassa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkälaisia sosiaalisen median ympäristöjä voidaan tuloksellisimmin hyödyntää kouluikäisiä koskevassa terveysviestinnässä? 2. Minkälaisia sisältöjä / käytänteitä voidaan parhaiten siirtää sosiaalisen median ympäristöihin kun tavoitteena on nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen?

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen hankeyhteistyössä mukana olevien korkeakoulujen / yliopistojen ja pilottikuntien omissa tiedotusvälineissä.
Tiedottaminen paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa.
Tiedottaminenssä kansallisessa ja kansainvälisessä kouluterveys- / teveyden edistämisen seminaarissa tai -konferenssissa (posteri ja /tai suullinen esitys).
Kehitettävä sosiaalisen median ratkaisu toimii verkossa avoimena tiedottamisen kanavana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sosiaalisen median ratkaisu toimii ajantasaisesti verkkoympäristössä.
Hankkeen loppuvaiheessa hankkeen tuotokset esitellään seminaareissa ja medioissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 407

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ArctiChildren InNet 2011-2013 (Sosiaalisen median mahdollisuudet kouluikäisten terveysviestinnässä tavoitteena nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen) hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa Lapin korkeakoulukonsernin ja pilottikuntien yhteistyönä kouluikäisten terveysviestintäsivusto tukemaan lasten ja nuorten terveydenedistämistoimintaa lappilaisissa kunnissa. Hankkeesta saatuja kokemuksia on hyödynnetty myös verkkopohjaisen ohjausmenetelmän kehittämistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen.

Hanke toteutettiin osana Lapin Innovaatio -ohjelman Hyvinvoinnin Lappi, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistoiminta. Korkeakoulukonsernin hanketoteuttajina ovat olleet Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekunnat sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaine ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-alan yksikkö, joka on toiminut myös hankkeen hallinnoijana. Pilottikouluina ovat toimineet Ivalon yläaste, Sallatunturin koulu Sallassa, Ranuan yläaste Ranualla, Karihaaran koulu Kemissä ja Rantavitikan koulu Rovaniemellä.

Lapin korkeakoulukonsernin hanketoimijat ovat vastanneet pilottikoulujen kehittämistarpeiden kartoittamisesta ja sivuston rakentamisesta ja sen testaamisvaiheesta. Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat olleet tiiviisti mukana terveysviestintäsivuston eri kehittämisprosesseissa. Pilottikuntien lasten ja nuorten parissa toimivat työntekijät sitoutuivat hankkeeseen osallistumalla koulutus- ja infotilaisuuksiin, joissa käsiteltiin sosiaalisen median mahdollisuuksia lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Työntekijöillä oli myös mahdollisuus tutustua kansallisiin nuorten verkkopalveluihin olemalla mukana verkko-ohjaustilanteissa, mm. Helsingin kaupungin Verkkoterkkari-toimintaan ja Oulun kaupungin Jepari-chat toimintaan.

Www.arctichildren.fi-sivusto julkistettiin loppuvuodesta 2012. Sen jälkeen Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen hyvinvointialojen opiskelijat ovat testanneet sivustoa toteuttamalla eri terveysteemoista viiveellistä verkko-ohjausta pilottikoulujen oppilaiden ja vanhempien kanssa. Ennen oppilaiden kanssa käytyä keskustelua opiskelijat ovat tuottaneet erilaista ajankohtaista terveysmateriaalia sivustolle virittämään verkkokeskustelua. Kehittämistyö jatkuu edelleen kansainvälisessä ArctiChildren InNet -hankkeessa, mm reaaliaikaista verkko-ohjausta tullaan kehittämään yhteistyössä pilottikuntien kanssa

Terveysviestintäsivuston kehittämistyön sivutuotteena on tuotettu verkko-ohjauksen oppimisympäristö, ns. chatti-simulaatio. Se mahdollistaa hyvinvointialojen opiskelijoiden ja työelämän edustajien reaaliaikaisen verkko-ohjauksen harjoittelun turvallisessa ympäristössä. Verkko-ohjauksen oppimisympäristöä ohjaa opettaja ja lukumäärältään isokin ryhmä voi osallistua samanaikaisesti koulutukseen, puolet asiakkaan roolissa ja puolet osallistujista asiantuntijan/hoitajan roolissa. Simulaatio mahdollistaa ohjaukseen liittyvän sisällöllisen asiantuntemuksen lisäksi perehtymisen mm. verkko-ohjauksen eettisiin, viestinnällisiin ja tietoturvaan liittyviin kysymyksiin.

Tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaiset tulevat tarvitsemaan viestintä- ja tiimityötaitoja verkkoyhteisöissä toimimiseen. Kohtaaminen ja vuorovaikutus verkossa edellyttävät opetukselta sosiaalisen median menetelmien haltuunottoa ja opetuksen viemistä rohkeasti verkkoyhteisöjen maailmaan. Esimerkiksi perinteinen terveysneuvonta muuttuu verkossa vuorovaikutteiseksi ja osallistavaksi toiminnaksi. Näihin kehittämishaasteisiin myös Rovaniemen ammattikorkeakoulu (Lapin ammattikorkeakoulu 1.1.14 alkaen) on sitoutunut toimimalla aktiivisena sähköisten ja virtuaalisten terveys- ja hyvinovintipalvelujen ja alan koulutuksen kehittäjänä pohjoisella ja arktisella alueella.

Siteeraten Anna-Maija Pietilää jne. (2010) terveyden edistäminen voidaan nähdä arvotyöskentelynä, jolla pyritään parhaan mahdollisen elämän toteutumiseen. Yksilö tekee omat terveysvalintansa, mutta siihen vaikuttaa yhteisö ja yhteiskunta osaltaan. Siihen vaikuttaa myös tiedot, taidot ja asenteet sekä ne yhdessä kokonaisuudessa. Inhimillinen osallistaminen on yksi tärkeimmistä terveyden edistämisen arvoista. Väestön terveyden edistämistyöhön tarvitaan monialaista ja -ammatillista yhteistyötä sekä eri näkemyksiä yhteen sitovaa voimavaraperusteista ajattelutapaa. Keskeistä on, että pienillä teoilla on suuri merkitys. Lappilaisten kouluikäisten terveyden edistämistä sosiaalisen median keinoin toteutettiin ArctiChildren InNet -hankkeessa edellä olevat periaatteet tunnistaen ja niihin luottaen myös tulevaisuudessa.