Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11789

Projektin nimi: KUUSIO - Kulttuurin uudet sisällöt ja oppimisympäristöt

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk), Kulttuurialan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 272 1030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/kuusio

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Tötterström

Asema: Yksikönjohtaja vs.

Sähköposti: riitta.totterstrom(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 050 308 2924

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen luovien alojen (toisen asteen ja korkeakoulujen) opetushenkilöstö ja toimialan pk-yritykset. Kohderyhmään kuuluvat koulutusalan ammattilaiset, joilla on perusosaaminen omasta toimialastaan ja perinteisistä opetusmenetelmistä ja -välineistä, mutta tarvitsevat täydennyskoulutusta uusien välineiden ja oppimisympäristöjen haltuunotossa, sekä työelämän ammattilaiset, jotka tarvitsevat työssään tietoa uusista mediavälineistä ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tuloksista hyötyy koko Pohjois-Pohjanmaan luovien alojen pk-yritysten kenttä koulutetun uuden työvoiman ja koulutusformaattien muodossa. Tarve koulutetuille sosiaalisen median ammattilaisille erityisesti kulttuuri- ja viestintäalalla on selkeä: asiantuntijoiden mukaan vuoden 2010 alussa sosiaalisen median konsultteja oli noin 50, ja 10 kk myöhemmin heitä on jo noin 500. Koulutusteemoihin liittyvä toimiala on vasta kypsymisvaiheessa, joten oletettavasti se työllistää osallistujia aluksi lyhytaikaisiin työtehtäviin ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa myös uusien yritysten syntymiseen. Välillisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat myös eri oppilaitoksissa opiskelevat opettajaopiskelijat sekä opiskelijat.

Projektin pohjalta on mahdollista jatkaa kilpailuedun synnyttämistä alueen yrityksille jatkuvan oppimisen kautta. Innovaatioiden ja luovuuden vahvistaminen alueen yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa tapahtuu opiskelijoille siirretyn uuden tietotaidon kautta. Opiskelijat hyötyvät myös hankkeen aikana toteutetuista uusista oppimisympäristöistä ja tekniikoista. Projektin tulokset ovat hyödynnettävissä myöhemmissä jatkokehitystoimenpiteissä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 293, joista naisia 164

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuusio - Kulttuurin uudet sisällöt ja oppimisympäristöt

Kuusio on Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteiskoulutushanke. Kaksivuotisessa hankkeessa keskitytään uusien mediateknologioiden osaamiseen ja sen avulla toteutettavaan sisällöntuotantoon ja liiketoimintaan kulttuurialalla.

Hankkeen kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen alueen luovien alojen (korkeakoulujen ja toisen asteen) opetushenkilöstö sekä pk-yritykset. Kaksivuotisen koulutushankkeen teemoina ovat 1) sosiaalinen media 2) sisällön tuottamisen uudet mediaympäristöt 3) sisältöjen striimaus ja jakelu sekä 4) uusien mediateknologioiden mahdollistama liiketoiminta.

Mediateknologioiden nopea kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös haasteita opetukseen ja työelämään. Hanke pyrikii auttamaan opetushenkilöstöä pysymään kehityksen mukana, jotta opettajat osaavat kouluttaa oikeita välineitä opiskelijoille ja nämä puolestaan voivat osaamisellaan synnyttää kilpailuetua alueen yrityksille ja työllistyä joko yrittäjinä tai työntekijöinä. Työelämän ammattilaiset myös yrityksissä tarvitsevat tietoa uusista mediavälineistä ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään. Sen vuoksi Kuusio-hanke tuo yhteen opetushenkilöstön ja luovien alojen pk-yritykset tavoitteenaan synnyttää uuden osaamisen ja yhteistyön kautta ennennäkemättömiä kulttuurisisältöjä, luovuutta ja innovaatiohenkisyyttä.

Koulutuksen toteutustavat valitaan joustavasti osallistujien tarpeiden mukaan, joten kohderyhmien edustajilla on esimerkiksi mahdollista osallistua hankkeen järjestämiin seminaareihin tai lähteä mukaan intensiivisempään oppimiskokonaisuuteen, joka pitää sisällään seminaarien lisäksi työpajatyöskentelyä pienryhmissä sekä monimuoto-opetusta.

Hankkeeseen yhdistetään opinnäyteaihioita, jotka voivat liittyä itse projektiin tai toimialaan yleisemmin. Opinnäytteiden kautta pyritään tuottamaan uutta tietoa sekä tekemään analyyseja jatkohyödyntämistä varten. Hankkeen tuloksista kootaan loppuyhteenveto, josta tehdään kaikille osallistujille ilman maksua jaettava kirjallinen julkaisu.

Projektin tuloksena luovien alojen yritykset kehittyvät yrityksinä, mikä turvaa alan toimintaa ja työpaikkojen säilyvyyttä. Projektilla pyritään myös juurruttamaan pysyvää ajatusta oppimaan oppimisesta, itsensä kehittämisestä, mikä on tärkeä voimavara media- ja sisältöalan jatkuvissa muutostilanteissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin markkinointi kohderyhmille hoidetaan suoramarkkinointina sekä henkilökohtaisin yhteydenotoin että kirjallisesti. Projektin sisäinen tiedottaminen kohderyhmälle tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisia medioita hyödyntäen ja sähköpostitse. Seminaareista tiedotetaan lisäksi lehti-ilmoituksella.

Tiedotusvälineille lähetetään tiedotteita sopivissa vaiheissa projektia (esimerkiksi aloitus, väliraportti, merkittävät seminaarit ja loppujulkaisu). Projektin vaiheita ja tuloksia esitellään sosiaalisissa medioissa, henkilökohtaisesti teemoihin sopivissa asiantuntijatilaisuuksissa ja kirjoitusten muodossa eri julkaisuissa. Keskeiset tiedot projektin tuloksista kootaan myös hankkeen internet-sivuille. Tiedotuksessa huomioidaan rakennerahastoviestinnän ohjeistukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia esitellään mm. ammattitapahtumissa ja alan seminaareissa, esim. Mindtrek, ITK-konferenssi. Lisäksi projektista tiedotetaan kansainvälisessä tapahtumassa, esim. Streaming Media Europe.

Kirjallisten artikkelin muodossa tuloksia esitellään Oamk:n sähköisessä julkaisusarja ePookissa ja sosiaalisen median palveluissa. Keskeiset tiedot projektin tuloksista kootaan myös toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden www-sivuille. Suurelle yleisölle tuloksista tiedottaminen tapahtuu tiedotusvälineiden kautta. Julkisuutta haetaan erityisesti seminaarien ja loppujulkaisun avulla.

Projektin loppujulkaisu toimitetaan sidosryhmille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 378

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 496

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 372 414

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 332 525

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kuusio- hankkeessa toteutettiin luovien alojen opetushenkilöstön ja pk-yritysten työntekijöiden mediateknologia- koulutusta vuosina 2011 - 2013 Pohjois-Pohjanmaalla. Koulutuksilla varmistettiin uusien toimintamallien, sovellusten ja teknologisten ratkaisujen hallinta, osaaminen ja niiden integroiminen opetukseen ja työelämään.

Hanke järjesti koulutuksia seuraavista aiheista:

1) Sosiaalinen media 2) Sisällön tuottamiset uudet mediaympäristöt 3) Sisältöjen striimaus ja jakelu sekä 4) Uusien mediateknologioiden mahdollistama liiketoiminta.

Koulutusteemojen suosiota arvioitaessa teema 1 on ollut selvästi suosituin. Tarve sosiaalisen median koulutuksille on suuri ja sosiaalisen median Kuusio- koulutukset keräsivät suurimpia osallistujamääriä koko hankkeen ajan. Teema 1 koulutukset kiinnostivat laajasti kaikkia kohderyhmän edustajia, myös pk- yritysten johtoa. Teema 2:n koulutuksiin osallistui henkilöitä, jotka luovat työssään sisältöjä ja suunnittelevat graafista ilmettä. Teema 3 ei herättänyt suurempaa kiinnostusta hankkeen kohderyhmän joukossa ja koulutuksiin osallistui pienempi määrä henkilöitä kuin muissa teemoissa. Etenkään yritykset eivät nähneet videoiden käyttöä ajankohtaisena omassa liiketoiminnassaan. Teema 4 oli erittäin kiinnostava. Koska luovan alan liiketoiminnassa alkuvaiheen rahoituksen ja kannattavuuden aikaansaaminen on vaikeaa, teeman koulutuksissa lähestyttiin aiempien teemojen aiheita markkinoinnin näkökulmasta. Lisäksi käsiteltiin tekijänoikeuksia ja oikeaoppisen kilpailun tekemistä Facebookissa, koska yritykset pyysivät näitä koulutuksia hankkeelta. Tekijänoikeudet ovat ajankohtaisia myös alan opetuksessa. Opettajille järjestettiin koulutusta myös verkko-opetuksesta, koska aihe on erittäin ajankohtainen ja usean oppilaitoksen strategiassa mukana.

Hankkeen tavoitteet ylitettiin monin osin hankeaikana. Yhteensä 438 henkilöä on osallistunut hankkeen tilaisuuksiin. Projektissa aloittaneita henkilöitä on 293. Lisäksi lyhytkestoisiin toimenpiteisiin on osallistunut 145 henkilöä. Suurin yksittäinen opiskelijaryhmä on iältään 25-44-vuotiaat (84 %) ja korkeasti koulutetut (71 %). Naisia hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista oli 55 %.

Kuusio- hankkeen toteutuksessa on pyritty ajankohtaisuuteen ja toteuttamaan sellaisia koulutuksia, joihin on tutkittu tarve kohderyhmän keskuudessa. Käytettävät tekniikat ja ohjelmistot ovat markkinoiden uusimpia. Ne on valikoitu myös kustannuksien perusteella. Kriteerimme oli, että luovien alojen pk- yrityksillä olisi käytännössä taloudelliset mahdollisuudet ottaa käyttöön kyseinen tekniikka. Mikäli tekniikka on väistämättä kallista, olemme esitelleet yrityksiä, jotka toteuttavat tekniikan palveluna pk-yrityksille.
Opettajien kohdalla on käytetty ratkaisuja, jotka ovat heille käytännöllisiä ajankäyttönsä ja teknisten valmiuksiensa puitteissa. Koska opettajissa on hyvin erilaisia ihmisiä ja he opettavat eri aineita eri tavoin, meidän on täytynyt suunnitella koulutukset niin, että jokainen saa kouluttajalta yleispätevät tiedot sekä henkilökohtaista ohjausta.

Innovaatiotekijä Kuusio- hankkeessa on kohderyhmän tunteminen ja heidän asemaansa asettuminen. Myös markkinointi on tehty kohderyhmän näkökulmasta. Monet tahot kouluttavat samoja aiheita kuin me ja käyttävät samoja ohjelmistoja ja koulutusyrityksiä. Me toteutimme syvemmälle meneviä käytännön harjoituksia ja työpajoja, jossa erilaiset osallistujat pääsivät tekemään itselleen näkyvää tulosta.

Kuusio- hanke on tuottanut monia jatkohankkeita. Muun muassa terveydenhuolto- alalle tarvitaan vastaavaa koulutusta yrittäjille ja opettajille. Myös Baltian ja Venäjän maissa on herännyt kiinnostus toteuttaa vastaavia hankkeita.

Hankkeen tulosten integroiminen opetukseen ja työelämään on myös tehty. Hankkeen luomia hyviä käytäntöjä on levitetty ja hanke on tuottanut useita laadukkaita julkaisuja, jotka soveltuvat niin yrittäjien käsikirjoiksi kuin opetusmateriaaliksi. Hankkeen julkaisut löydätte www- sivuilta: www.oamk.fi/hankkeet/kuusio