Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11790

Projektin nimi: Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2011 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Osoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 7986000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lapinamk..fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin blogi (some.lappia.fi/blogs/onniauto

Vastuuhenkilön nimi: Martti Ainonen

Asema: TKI-päällikkö

Sähköposti: martti.ainonen(at)lapinamk.fi

Puhelinnumero: 040 5104132

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Kemi, Pello, Tornio, Muonio, Tervola, Keminmaa, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Terveys- ja hyvinvointibussin tarjoamien palvelun kohderyhmänä ovat alueen henkilöt ikään katsomatta. Erityisen merkittävän kohderyhmän alueella muodostavat syrjäseutujen iäkkäät asukkaat. Terveys- ja hyvinvointibussin toiminta mahdollistaa myös kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden ns. kotonapärjäämisen seuraamisen, yhdessä kunnan oman terveydenhuollon kanssa.
Myös kohderyhmän ovat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat, mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveystoimi sekä kohdealueen väestö. Kohdealueen muodostaa Kemi-Tornion seutukunta, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian alue.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 351, joista naisia 287

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa on kyse Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tuottamien terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjoamisesta liikkuvassa yksikössä. Terveys- ja hyvinvointipysäkki tarjoaa alueen asukkaille ohjattuna opiskelijatyönä toteutettuja hoito- ja hyvinvointipalveluja.

Länsi-Pohjan alueella etäisyydet ovat pitkät, ja väestön tasa-arvoisuuden periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää saavuttaa palvelujen ulkopuolelle jäävät yksilöt ja ryhmät. Terveys- ja hyvinvointibussi myös madaltaa palveluihin hakeutumisen kynnystä. Palveluihin hakeutumista ohjataan samalla aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmaksi, jolloin myös turhat käynnit terveyskeskuksissa vähenevät.

Terveys- ja hyvinvointibussin tarjoamien palvelun kohderyhmänä ovat henkilöt ikään katsomatta. Erityisen merkittävän kohderyhmän alueella muodostaa syrjäseutujen iäkäs väestö. Terveys- ja hyvinvointibussin toiminta mahdollistaa myös kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden ns. kotonapärjäämisen seuraamisen, yhdessä kunnan oman terveydenhuollon kanssa.

Tavoitteena on kokonaisvaltainen ja moniammatillinen, kohtaamiseen perustuva näkemys asiakkaan tarpeista. Keskeisiä keinoja tähän ovat moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön menetelmät. Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa hyödynnetään sosiaali-, terveys- ja fysioterapia-alan opinnäytetöinä tehtyjä kehittämismalleja.

Terveys- ja hyvinvointibussi liikkuu Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian jäsenkuntien alueella. Jäsenkuntien alueella on noin 150 kylää. Terveys- ja hyvinvointibussin kotipaikka on Kemi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen sisäisen tiedotuksen kohteena ovat hankkeen kohderyhmä, toimijat, sidosryhmät, ohjausryhmä ja rahoittajat. Tiedotuksessa käytetään erilaisia tiedotuskanavia asiakkaiden tarpeen mukaan.
Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa projektin näkyvyys paikallisella, seudullisella ja valtakunnallisella tasolla.Tiedottamisessa käytetään paikallis- ja maakuntalehtiä, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymän ja Lapin kuntien www-sivuja. Tiedotuskanavina käytetään myös paikallisradioita.

Myös hankkeessa tehtyjen tutkimusten julkaisujen kautta tiedotetaan hankkeesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikaisista hyvistä käytänteistä tiedotetaan hankkeessa valittujen tiedotuskanavien kautta. Hankkeessa hyödynnetään myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tiedottamiskäytänteitä. Hankkeen aikana tehdyt opinnäytetyöt ovat julkisia töitä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 334

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 142 572

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 191 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 188 525

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa (2011-2014) haettiin liikkuvan palvelun avulla uusia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan ja ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen kehittämiseen Lapissa. Tavoitteena oli terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Lähtökohtana oli kasvattaa tasa-arvoa palvelujen saatavuudessa ja tukea yhteisöllisyyttä lähiöissä ja haja-asutusalueella. Hanke liittyi kiinteästi Terveys- ja hyvinvointibussi pyörillä -hankkeeseen (EAKR 2011-2013), jossa suunniteltiin, hankittiin ja rakennettiin tarkoitukseen sopiva auto; Mercedes Benz Sprinter 316 CDI.
Keskeisinä toimenpiteinä olivat 1) oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen ja 2) toiminta-alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien palvelujen kehittäminen ja tuottaminen yhdessä kuntien, yksityisten palvelun tuottajien ja järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä olivat Länsi-Pohjan kuntien eri-ikäinen väestö ja erityisesti iäkkäät henkilöt sekä Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen osaamisalan opiskelijat ja opettajat.
Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI on moniammatillinen opiskelu- ja työympäristö, jossa vanhustyön, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmien opiskelijat toimivat yhteistyössä sekä opettajiensa ja kuntien työntekijöiden ohjauksessa. Uudenlainen työ- ja oppimisympäristö tarjoaa opiskelijalle ja opettajalle monipuolisesti autenttisia tilanteita ja asiakkaiden kohtaamisia. Esteettömyys ja tilojen muunneltavuus on otettu huomioon auton rakentamisessa, siten että eri asiakasryhmillä on mahdollisuus asioida autossa. Palvelut ovat saatavilla ikään, sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, terveydentilaan tai toimintakykyyn katsomatta.
Kahdeksan kunnan alueella kehitettiin ONNI-auton avulla ja moniammatillisena yhteistyönä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja. Toimintamalleina kehitettiin ikääntyneiden omaishoitajien terveystarkastus, 80 vuotiaan hyvinvointikäynti ja työttömien terveystarkastus sekä matalan kynnyksen palvelu, joissa kaikissa on keskeistä, että palvelu viedään lähelle asiakasta ja että palvelu on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Lisäksi syntyi malli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemapäivän toteuttamiseen peruskouluissa ja ikääntyvien ryhmissä sekä yleisötapahtumissa.
Hankkeessa syntyi myös toimintamalli ONNI-autossa tapahtuvaan ikääntyneiden ohjaukseen ja neuvontaan hyödyntämällä sähköisiä palveluita.
Hankkeen tuloksena syntyi ONNI-auton toimintaa esittelevä mainos-dvd ja julkaisu Mitä ONNI on? Dvd on julkaistu Lapin ammattikorkeakoulun internet sivuilla ja youtubessa. Julkaisussa esitellään hankkeen kehittämistoimintaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Julkaisu on saatavilla myös verkkojulkaisuna.
Neljä opinnäytetyötä tai kehittämistehtävää valmistui hankkeen aikana, lisäksi kaksi opinnäytetyötä valmistuu hankkeen jälkeen. Lisäksi opiskelijat tuottivat ohjaus- ja oppimateriaalia opiskelijoiden käyttöön ONNI-autossa. Auto, materiaalit,laitteet ja tarvikkeet jäävät Lapin ammattikorkeakoulun haltuun. ONNI-auton toiminta integroituu osaksi hyvinvointipalvelujen osaamisalan oppimis-, opetus- ja TKI -ympäristöjä, joissa opiskelijat suorittavat harjoittelujaan, oppimistehtäviään ja opinnäytetöitään opettajien ja työelämän edustajien ohjauksessa. Kunnilla on mahdollisuus ONNI-auton avulla täydentää ja kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujaan lähiöissä ja haja-asutusalueilla. Myös erilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen on mahdollista yhteistyössä kunta-, järjestötoimijoiden sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa.
Hankkeen aikana kerättiin systemaattisesti asiakas- ja opiskelijapalautetta. Lisäksi selvitettiin Lapin kuntien tarpeita liikkuvista sosiaalipalveluista ja tietoutta ONNI-auton olemassaolosta ja sen palveluista. Palaute- ja arviointitietoa kerättiin myös hankkeeseen osallistuneilta, erityisesti kuntien, mutta myös Lapin ammattikorkeakoulun edustajilta. Hankkeen päätöstilaisuudessa kuntien työntekijät, ammattikorkeakoulun opettajat, hoitotyön opiskelijat ja hankkeeseen osallistuvat asiakkaat tuottivat näkemyksiä hankkeen toiminnasta ja sen tuomasta lisäarvosta ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Kaikista edellämainituista selvityksistä, arvioinneista ja palautteista on kirjoitettu erilliset artikkelit hankkeen julkaisuun.
Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ONNI-auton käyttö- ja huoltokustannukset on selvitetty. Kokemukset ja tulokset raportoidaan kunnille päätöksenteon pohjaksi ja toimintojen juurruttamiseksi. Toiminnan jatkamiseksi ja laajentamiseksi selvitetään myös uusia yhteiskumppaneita ja valmistellaan hankeideoita hankkeiksi.