Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11792

Projektin nimi: Ohjauskulma

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.10.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Osoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: (02) 620 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.samk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ohjauskulma.blogspot.com/

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Nurmi

Asema: Tutkimusjohtaja

Sähköposti: cimmo.nurmi(at)samk.fi

Puhelinnumero: 044 710 3371

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kultturi- ja taidealan vaikeasti työllistyvät työnhakijat sekä nuoret, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille.

Kohderyhmän henkilöt haluavat päivittää työelämätaitojaan ja edistää työllistymistään.

Erityishuomio kohdistuu vastavalmistuneisiin (noin 3 - 5 vuotta valmistumisesta) taiteen ja kulttuurin ammattilaisiin, joiden historiassa on toistuvia työttömyysjaksoja. Nämä ovat nuoria, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille.

Jokaisen osallistujan kohdalla selvitetään Ohjauskulmatoimintaan osallistumisen mahdolliset vaikutukset työttömyysturvaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Taide- ja kulttuurialan oppilaitokset, alan järjestöt, julkinen sektori (esim. TE-toimistot) sekä yritykset Satakunnassa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31, joista naisia 18

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taide- ja kulttuurialan ammattikuvassa on tapahtunut muutos, joka on synnyttänyt tarpeen kehittää työelämäosaamista.Tähän tarpeeseen vastaa Ohjauskulma -väliporrasmalli, joka edistää taide- ja kulttuurialalle kouluttautuneiden työllistymistä sekä työelämässä pysymistä.

Ohjauskulman yhtenä tavoitteena on taide- ja kulttuurialojen koulutuksen ja työelämätaitojen välisen eron pienentäminen. Ohjauskulmaan osallistuvan työelämäosaaminen lisääntyy mentoroinnin sekä yhteiskehittelyn avulla. Ohjauskulmatoiminta tukee työllistymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä ja toiminnan malli on monistettavissa myös muille vaikeasti työllistäville aloille. Toiminta-aika on 7.10.2011 - 31.12.2013.

Ohjauskulmassa tuotettu mentorointi ja koulutus:

1. Työelämään aktiivisena
- Toteutuksen sisältönä on tukiverkostojen hankkiminen ja ammattitoiminnan organisointi
2. Liiketoimintaosaaminen
- Toteutuksen sisältönä on oman substanssiosaamisen laajentaminen, erityisesti ART360 koulutusmateriaalit sekä sisällön hankkiminen omaan toimintaan ja kehittymiseen.
3. Taide- ja kulttuurisisältöjen kehittäminen ja integrointi muille toimialoille
- Toteutuksen sisältönä on soveltavan yhteistyöprojektin suunnittelu ja aloittaminen, innovatiiviset toimintamallit ja osaamisen uudelleen rakentaminen.

Tulokset:
- Ohjauskulman tärkeimpänä tuloksena on työelämään integroituminen ja työllistymisen edistäminen. Ohjauskulma väliporrasmallina toimii työllistymisen edistäjänä.
- Kulttuurialan toimijoiden työelämävastaavuus ja myönteisyys yrittäjyyteen sekä monialaiseen yhteistyöhön paranevat ja tätä kautta myös työllistymisedellytykset.
- Oppilaitosyhteistyön kautta osataan ymmärtää eriasteisten saman alan koulutusten asemointia ja näin ollen hyödynnetään työelämää palvelevaa ammattitoimijoiden yhteistyötä.
- Ohjauskulma väliporrasmalli valmis on monistettavaksi muille vaikeasti työllistäville aloille.
- Ohjauskulma toimii valmentavana/tukevana mallina innovaatioympäristöihin mm. Apparaatti.
- Ohjauskulman hyvät käytänteet ovat siirtyneet kulttuurialan koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin ja erityisesti näiden täydennyskoulutuspalveluihin.
- 30 taide- ja kulttuurialan toimijaa on saanut mentorointia ja koulutusta työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi.
- Toimintaan osallistuneista on muodostunut pienryhmiä, jotka työllistävät itsensä.

Kohderyhmät:

Projektin kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät taide-ja kulttuurialan työnhakijat sekä nuoret, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille.

Kohderyhmän henkilöt haluavat päivittää työelämätaitojaan sekä edistää työllistymistään.

Erityishuomio kohdistuu vastavalmistuneisiin (noin 3 - 5 vuotta valmistumisesta) taiteen ja kulttuurin ammattilaisiin, joiden historiassa on toistuvia työttömyysjaksoja. Näillä nuorilla työmarkkinoille kiinnittyminen on heikkoa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen tapahtuu Ohjauskulman taide- ja kulttuurisisältöjen kehittämisestä vastaavan mentorin toimesta yhteistyössä muiden mentorien kanssa. Tiedottamisen pääviestinä on Ohjauskulmamallin tarvevastaavuus alueellisesti pohjautuen esiselvitykseen sekä toiminnan monistettavuus myös muille aloille.

Valtakunnallisina tiedotuskanavina käytetään taiteen ja kulttuurin ammattilehtiä, joihin kirjoitetaan lehtiartikkeleita. Alueellisina toimintaa esittelevinä tiedotuskanavina käytetään maakunta- ja paikallislehtiä. Toimijoiden sidosryhmälehtien artikkelit tukevat alueellista tiedottamista.

Kohderyhmälle tiedotetaan toimijoiden olemassa olevien kanavien kautta, muun muassa www.art360.fi.- portaalin kautta sekä alueellisesti tiedottamisen kohteena on mm. Porin, Rauman ja Kankaanpään taiteilijaseurat, Nyte ja Tehdas ry., Satakunnan taidetoimikunta jne.

Ohjauskulmasta tiedotetaan verkko-oppimisympäristössä. Oppimisympäristöön kertyvä materiaali toimii myös tiedottamisen ja hyvien käytänteiden jakamisen välineenä. Oppimisympäristön koulutusmateriaalit ja tulokset jaetaan reaaliaikaisesti avoimessa blogissa.

Ohjauskulman ensimmäisiä viestinnällisiä toimenpiteitä on yksityiskohtaisen kaikkia toimijoita koskevan viestintäsuunnitelman, graafisen ohjeistuksen ja levityssuunnitelman laatiminen.

Viestintämateriaalin yhdenmukaisuus palvelee tunnistettavuutta. Viestinnässä noudatetaan ESR- hallinnoinnin ohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Talvella 2011 toteutetun esiselvityksen tuloksista tiedotetaan heti hankkeen alussa. Mentoroinnin kokemuksia jaetaan erityisesti toimijoiden kesken koko hankkeen toiminnan ajan.

Heti hankkeen alussa mallin suunnitteluun otetaan mukaan alan koulutusorganisaatioita, mm. SAMK ja Sataedu ja TE-toimisto. Yhteityössä tehty Ohjauskulmamallin kehittäminen toimii myös eri organisaatioiden sitouttamisessa.

Keväällä 2012 hyvien käytäntöjen levittämisen painopisteenä ovat eri kulttuurialojen organisaatiot, mm. Porin, Rauman ja Kankaanpään taiteilijaseurat. NYTE ja T.E.H.D.A.S ry.

Koko hankkeen ajan osallistujien kehittämishankkeita tuodaan esiin mediassa.

Ohjauskulmakonseptin muotouduttua talvi-kevät 2013 voidaan aloittaa konseptin kokemusten levittäminen alan toimijoille.

Hankkeen alussa laaditaan tarkennettu viestintäsuunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 184 019

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 172 286

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 219 071

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 205 118

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ohjauskulmatoiminnan tavoitteena oli edistää luovalle alalle kouluttautuneiden työllistymistä sekä työelämässä pysymistä sekä toimia väliporrasmallina työelämään integroitumiseen. Ohjauskulman tavoitteena oli taide- ja kulttuurialojen koulutuksen ja työelämätaitojen välisen eron pienentäminen. Ohjauskulmassa pyrittiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa taide- ja kulttuurialalla toimivien henkilöiden syrjäytymiseen tarjoamalla alan ammattilaisille päivitystä työelämätaidoissa sekä valmentamalla toimijoita työllistymismahdollisuuksia tarjoavaan monialaiseen yhteistyöhön.

Lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet olivat realistisesti asetettu. Osallistujia kaikkiaan oli 41, kun tavoitteena oli 30 osallistujaa.

Kaikkiaan Ohjauskulman verkostoon osallistui 15 yritystä ja 15 muuta organisaatiota; pääosin kulttuurialan järjestöjä ja yksi säätiö. He toimivat joko koulutuksissa osallistujina tai kumppaneina yhteistyöprojekteissa joihin ne antoivat oman osaamisensa. Verkoston laajuudessa saavutettiin asetetut tavoitteet.

Yhteistyö Ohjauskulman mentoreiden kesken oli toimivaa. Projektin loppuvaiheessa mentoreita toimi myös Raumalla ja Porissa. Tästä oli erittäin hyvät kokemukset. Jälkikäteen ajateltuna mentorit olisi kannattanut sijoittaa heti projektin alusta kolmelle eri paikkakunnalle.

Projekti oli erityisesti yhteistyöprojektiensa kautta julkisuudessa. Projektin aiheista tehtiin yhteensä 19 juttua maakunnassa ilmestyvissä lehdissä ja radiossa. Valtakunnallisessa mediassa Ohjauskulma oli esillä World Desing Capital -ohjelman julkaisussa. Projektista tehtiintiin myös julkaisu, mistä otettiin 300 kappaleen painos ja se on luettavissa myös verkossa.

Ohjauskulma järjesti 35 eri tapahtumaa osallistujilleen ja noin 100 henkilökohtaista tapaamista. Osallistumispäiviä projektille kertyi 649. Tavoitteena oli 720 päivää.

Ohjauskulma toteutti kahdeksan yhteistyöprojektia. Niihin pystyttiin rekrytoimaan 12 ohjauskulmalaista. Useammallakin ohjauskulmalaisella olisi ollut mahdollisuus osallistua yhteistyöhön, mutta projektihenkilöstö ei pystynyt riittävästi motivoimaan ja räätälöimään yhteistyöprojekteja ohjauskulmalaisten tarpeisiin, jotta he olisivat työllistyneet. Suunnitelman mukainen työllistymisen tavoite oli yhdeksän prosenttia, joten se ylittyi reilusti ollen noin 30 prosenttia.

Yhteiskehittelyä pidettiin haasteista huolimatta hyvänä käytänteenä luovilla aloilla. Luovilla aloilla on usein toimittu tekijälähtöisesti, mutta yhteiskehittelyllä tuodaan mukaan heti alussa muut yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Näin menetellen lopputulokset ovat yhä enemmän tarvelähtöisiä.

Aktiivisena työelämään osio koettiin myös hyvänä käytänteenä. Osiossa keskityttiin erityisesti osallistujan henkilökohtaisen prosessin käynnistämiseen ja ammatinharjoittajan hyvinvointimalliin. Teeman osana oli myös osallistujan henkilökohtainen ja yksilöllinen tukeminen: tilanteen paikantaminen ja prosessointi yksilötapaamisissa ja luottamuksellisesti käydyt keskustelut

Ohjauskulmassa luotu malli välittäjäpalveluista otettiin käyttöön Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaamisalueella helmikuussa 2014. SAMK on palkannut kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelumanagerin, joka toimii erityisesti Pohjois-Satakunnassa, Pirkanmaalla ja mahdollisesti Raumalla.