Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11794

Projektin nimi: Navitas Rekry

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2011 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Navitas Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0775736-4

Osoite: Navitas 1, Wredenkatu 2

Puhelinnumero: 040 500 5009

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.navitas.fi

Projektin kotisivun osoite: www.navitaskehitys.fi/navitasrekry

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Välimäki

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: pentti.valimaki(at)navitaskehitys.fi

Puhelinnumero: 040 500 5009

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus, Leppävirta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Varkauden seudun rakennemuutoksen vuoksi työnsä menettäneet henkilöt, joilla on mahdollisuus ja motivaatio sijoittua paikallisiin yrityksiin suoraan, lyhytkestoisen tuen/neuvonnan tai koulutuksen jälkeen
- Seudun yritysten rekrytointitarpeisiin soveltuvat, työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt

MUUTOS 09/2012:
- Hankkeen kohderyhmään kuuluvat jatkossa myös henkilöt, jotka tarvitsevat työllistymisensä tueksi pidempiaikaista koulutusta (TE-toimiston palvelulinja 2)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varkauden seutukunnalla toimivat tai alueelle sijoittumista suunnittelevat yritykset, joilla on vireillä uutta työvoimaa vaativia hankkeita. Hanke tarjoaa näille yrityksille resursseja ja neuvontaa rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseen. Yrityshankkeisiin kytkeytyy myös erilaista kehittämis- ja rahoitusneuvontaa, joka hoidetaan hankkeen hallinnoijan varsinaisina toimenpiteinä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 860, joista naisia 346

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 938, joista naisia 417

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 450, joista naisten työpaikkoja 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 291, joista naisten työpaikkoja 45

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 7

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SIIRTYMÄKAUSI RAKENNEMUUTOKSEN JÄLKIHOIDOSTA YRITYSTEN VOIMAKKAASEEN TYÖVOIMATARPEESEEN JA KASVUUN

Tehtävä:
Rakennemuutoksen jälkeen vapaana olevan työvoiman ja seudun kasvuyritysten työvoimatarpeen kohtaaminen sekä työnsä menettäneiden pysyvä sijoittuminen työmarkkinoille, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy.

Kohderyhmä: Varkauden seudun rakennemuutoksen vuoksi työnsä menettäneet henkilöt, joilla on mahdollisuus ja motivaatio sijoittua paikallisiin yrityksiin suoraan, lyhytkestoisen tuen/neuvonnan tai koulutuksen jälkeen ja muut seudun yritysten rekrytointitarpeisiin soveltuvat, työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt. Lisäksi työttömät työnhakijat, jotka voivat työllistyä erilaisia koulutusvaihtoehtoja hyödyntäen (esim. työvoimapoliittiset koulutukset).

Välillisenä kohderyhmä ovat alueella toimivat ja tai sinne sijoittumista suunnittelevat yritykset.

Hankkeen tulokset:
-elinkeinoyhtiön ja te-toimiston välinen toimintamalli, jolla nykyisten ja tulevien työnantajien työvoimatarpeisiin pystytään vastaamaan ennakoivasti, nopeasti ja osuvasti. Lisäksi kehitetään toimintamalli, jolla paikallisten yritysten koulutustarpeet saadaan esille ja tarvittavat koulutukset toteutettua.
-yli 50% asiakkaista työllistyy (henkilöasiakkaat).
-väh. 450 uutta työpaikkaa (yritysasiakkaat)

Hanketoimien vaikutuksesta Varkauden seudun rakennemuutoksen vuoksi työnsä menettäneet sijoittuvat pysyvästi työmarkkinoille, seudun työvoimaa tarvitsevat yritykset saavat osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, mikä edistää yrityskasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi
seudulle syntynyt tai siirtynyt uusi yritystoiminta on pystynyt työllistämään vapautunutta henkilöstöä. Hankkeen jälkeen seudulla toimii elinkeinoyhtiö-te-toimisto-yhteistyömallia kasvuyritysten rekrytointitarpeiden täyttämiseksi ja piilotyöpaikkojen konkretisoitumisen edistämiseksi. Työvoimakoulutusten suunnittelussa tehdään yhteistyötä yritysten ja kouluttajien kanssa.

Hanketoimia muun muassa:
- yritysten rekrytarvekartoitukset, piilotyöpaikkojen etsintä ja halutun henkilöstön osaamisprofiilien selvitykset
- innovatiivisten, seudun rekrytointia palvelevien asiakastiedotuksen työkalujen testaus
- yritystarpeisiin perustuvien täsmäkoulutusten organisointi, työvoimapoliittisten koulutusten suunnittelu.
- työnantajien rekrytoinnin aktivointi, edistäminen ja avustaminen
- rekrytoitumista, kouluttautumista ja yrittäjyyttä edistäviä infoja, tutustumismatkoja sekä neuvontapalveluja toimijoita verkotus, yhteistyömuotojen kehittäminen ja muu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
- tarvelähtöisten koulutusaihioiden välitys ja koulutukseen hakeutumisen edistäminen kartoittamalla oppisopimusväylää pitkin työllistäviä yrityksiä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen toteutetaan projektin alussa laadittavan tiedotussuunnitelman mukaisesti tavoitteena nopea, täsmätavoitteinen sekä aktiivisesti koko hankeajan jatkuva tiedotus.

Sisäisille sidosryhmille (projektitiimi, ohjausryhmä, hallinnoija, rahoittaja ja muut hankkeen keskeiset toimijat) tiedotetaan kasvokkain kokouksissa, kokousmuistioiden, sähköpostin ja puhelimen sekä tiettyjen raporttien välityksellä.

Ulkoisille sidosryhmille tiedotetaan järjestämällä omia infoja ja tiedotustilaisuuksia, osallistumalla muiden toimijoiden järjestämiin seminaareihin, messuihin ja tapahtumiin, tuottamalla omia tiedotteita, lehtiartikkeleita ja muita mediajulkaisuja sekä ylläpitämällä hankkeen kotisivuja sekä Facebook-sivustoa. Hankkeen tunnettuutta lisätään oman tiedotusmateriaalin avulla (esim. esitteet, käyntikortit, PowerPoint- ja asiakirjapohjat, kotisivut).

.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Loppuraportti sijoitetaan Navitas Kehityksen kotisivuille. Projektikokemuksista ja käytännön tuloksista tiedotetaan ainakin seudun ja maakunnallisen median avulla. Yhteistyötahoille välitetään jatkuvasti tietoa niin onnistumisista kuin kehittämistä edelleen vaativista tarpeista. Osallistutaan rakennemuutosalueiden väliseen yhteistyöhön hankkeen aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 598 588

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 560 058

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 675 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 632 877

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Navitas Rekry -hankkeen alkuperäisinä tavoitteina ja keskeisinä tehtävinä olivat erityisesti teollisuudessa tapahtuneen rakennemuutoksen jälkeen työmarkkinoilla vapaana olleen työvoiman ja seudun kasvuyritysten työvoimatarpeen kohtaamisen parantaminen. Hankkeelle edistettiin rakennemuutoksen vuoksi työnsä menettäneiden pysyvää sijoittumista työmarkkinoille sekä osaltaan ehkäistiin pitkäaikaistyöttömyyttä.

Hankkeen ensimmäinen puolisko toteutettiin hyvin yritysläheistä toimintamallia toteuttaen ja runsaasti yrityskontakteja ottaen ja yrityskäyntejä tehden. Työnhakija-asiakkaat olivat pääsääntöisesti Te-toimiston palvelulinja 1 -asiakkaita. Työnhakijoille järjestettiin erilaisia työnhakua edistäviä valmennus- ja neuvontapalveluita.

Hankkeen edetessä toimintaa uudelleensuunnattiin ja työvoimakoulutusten suunnittelu ja toteutus yhdessä ELY-keskuksen, Te-toimiston ja kouluttajien kanssa tulivat vahvasti mukaan. Navitas Rekry -hankkeen ja sen rinnalla toimineen Navitas Rekry -työvoimapoliittiset toimet -rinnakkaishankkeen (ELYn hallinnoima) toimesta järjestetiin seitsemän työvoimakoulutusta ja vapaana olevan työvoiman rekrytoitumista edistettiin myös hyvällä määrällä palkkatukirahoitusta.

Hankkeella saavutettuja tuloksia voidaan pitää vähintäänkin kohtuullisina ottaen huomioon Varkauden seudulla toteutusaikana vallinnut haastava työmarkkinatilanne. Hankkeeseen osallistui 938 työnhakija-asiakasta, joista 548 työllistyi hankkeen aikana tai hankkeen päättämistä seuranneiden lähikuukausien aikana. Eriasteista rekrytointi- tai muuta yhteistyötä tehtiin 183 yrityksen ja useiden muiden tahojen (mm. Te-toimisto, muut hankkeet, oppilaitokset) kanssa.