Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11795

Projektin nimi: FORTE - Forssan seudun toimialakehittämisen edistäminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1046929-1

Osoite: Koulukatu 13

Puhelinnumero: 03 4240 4720

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.fskk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa www-sivustoa, mutta FSKK:n kotisivujen yhteydessä www.fskk.fi/forte

Vastuuhenkilön nimi: Pauli Salminen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: pauli.salminen(at)fskk.fi

Puhelinnumero: 0500 536 087

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohteena ovat seudun yritykset, erityisesti energia- ja ympäristöalalta sekä hyvinvointialalta. Teknologiateollisuus (elektroniikka, metalli, elintarvike, rakennustuote) on myös toimenpiteiden kohteena, erityisesti siltä osin kun kehittämistoimet liittyvät energia- ja ympäristöalan sekä hyvinvointialan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lisäksi projekti toimii aktiivisessa yhteistyössä HAMK:n kanssa vihreän logistiikan -strategisen painopistealueen edistämiseksi. Hyvinvointialalla keskeisenä kehittämistyön yhteistyökumppanina toimivat yritysten ohella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja oppilaitokset (HAMK, FAI, Faktia).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tavoitteena on yhdistää seudun kaikki voimavarat ja tarvittaessa täydentää niitä vielä ulkopuolisella osaamisella ym. Kohderyhmäksi muodostuu laaja joukko seudun kehittämis-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. Yhteistyötä tullaan tekemään myös työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin kanssa. Verkostoituminen alan muiden toimijoiden ja erilaisten etujärjestöjen kanssa laajentaa toimintaa kansalliseksi (hyvinvointi) ja osin jopa (erityisesti energia- ja ympäristötoimiala) kansainväliseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 27, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 162, joista naisia 131

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Forssan seudulla toteutettiin kuuden toimialan klusterihanketta ohjelmakauden vuosina 2007-2011. Toimialat olivat elektroniikka, elintarvike, hyvinvointi, metalli, rakennustuote sekä ympäristö. Tavoitteena oli toimialan omaehtoisen verkostoitumisen tukeminen ja yritysten aktivointi kehittämistoimenpiteisiin, koulutukseen ja kansainvälistymiseen. Hanke oli osa seudun rakennemuutostoimenpiteitä ja seudun merkittävin elinkeinopoliittinen hanke. Hankkeella oli käynnistävä vaikutus aitoon yhteistyöhön ja verkottumiseen eri klustreiden sisällä. Toiminta on vieläkin hyvin pitkälle perinteistä toimialayhteistyötä. Forssan seudun uusi elinkeinostrategia valmistui vuoden 2011 keväällä ja päivitettiin v. 2013. Se tähtää osaltaan seudun uusiutumiskyvyn parantamiseen ja tulevaisuuden työllistävien toimialojen kehittämiseen. Merkittävässä roolissa ovat myös materiaalitehokkuuden, kierrätyksen ja kestävän kehityksen huomioiminen niin tuotteiden kuin palveluidenkin tuottamisessa.

Uudet strategiset toimialat ovat Energia ja ympäristö, Hyvinvointi, Vihreä logistiikka sekä Teknologia. Teknologia pitää sisällään useita työvoimavaltaisia toimialoja, kuten elintarvike-, rakennustuote- sekä metalliteollisuuden. Näiden toimialojen uusiutumista tulee edistää uudenkin klusteriohjelman kautta tukemalla uusien teknologioiden käyttöönottoa, ympäristövaikutusten huomioimista sekä kansainvälistymistä. Toimialojen välillä nähdään mahdollisuuksia, joten toimialarajat ylittävän yhteistyön toteutumista on edistettävä. FORTE-projektin pääpaino on suunnattu Energia ja ympäristö- sekä Hyvinvointi -klustereihin. Näissä mahdollisuudet uuden liiketoiminnan synnyttämiselle ja sitä kautta työllistämiselle nähdään potentiaalina seudun vahvuudet huomioiden. Seudun houkuttavuus myös siirtyville yrityksille halutaan tuoda esille. Ympäristöliiketoiminnalle jo toteutetut infra-ratkaisut antavat kansallisestikin merkittäviä kasvuodotuksia, jota kehitystä on tuettava.

Hanke on kolmivuotinen ja sen tavoitteena on klusteroitumisen edistäminen, järjestämällä toimialakohtaista valmennusta liiketoimintaan, T&K&I - toimintaan, osaamisen hyödyntämiseen sekä monipuolisia koulutus-/verkostoitumistilaisuuksia (seminaarit, teemapäivät, työpajat). Viestinnällä on tärkeä rooli etenkin uusien toimialojen kiinnostavuudessa.

Ohjelmassa läpileikkaavina teemoina ovat kansainvälistyminen ja yhteistyön tiivistäminen muihin vastaaviin kansallisiin osaamiskeskittymiin ao. klustereissa ( yritykset, yliopistot, korkeakoulut) sekä yhteistyö luovan alan toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä seudun nuorten työllisyyshankkeen sekä oppilaitosten kanssa on tavoitteena turvata koulutetun ja monipuolisen työvoiman saanti uusille kasvualoille. Aktiivista verkostoitumista, myös seudun ulkopuolelle, edistetään.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisesta vastaavat toimialapäälliköt ja tiedottamisessa avustaa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen markkinointi- ja viestintäsihteeri. Projektin sisäinen tiedottaminen toteutuu pääsääntöisesti järjestettävien tapahtuminen, kokousten ja nettisivujen kautta. Ulkoisen tiedottamisen kohteena ovat toimialojen sidosryhmät, potentiaaliset yhteistyökumppanit ja -verkostot seudulla ja muualla Suomessa. Tiedotuksessa käytetään FSKK:n nettisivuja, "Bright Green Forssa Region" -sivustoa sekä kuukausittain julkaistavaa sähköistä tiedotuslehteä Netteriä. Yrityksiä lähestytään myös seudun yrittäjäjärjestöjen sekä lehti-ilmoitusten kautta. FSKK:lla on käytössään myös oma yritysrekisteri sekä yhteistyökumppaneidensa verkostot.
Yksittäisistä toimenpiteistä pyritään saamaan lehtijuttuja sekä paikallislehtiin että toimialojen kannalta merkittäviin ammatti/aikakauslehtiin.
FSKK:lla on edustus seudullisten kehittämisyhtiöiden valtakunnallisessa keskusjärjestössä SEKES:ssä, mikä tarjoaa erittäin merkittävän väylän vastaavien kehittäjäorganisaatioiden kesken hyvien käytäntöjen levittämiseen sekä vertailupohjaa muihin alueisiin. Myös KOKO- ja OSKE-ohjelmien tarjoamat verkostot toimivat tiedotuskanavina.
Sosiaalisen median mahdollisuuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tullaan tarkentamaan myöhemmin hankkeen viimeisenä toteutusvuonna 2014.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 396 436

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 373 214

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 489 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 468 111

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Forssan seudun klusterihanke (2008-2011) loi pohjan kärkitoimialoiksi valittujen ympäristö ja energian, hyvinvoinnin ja teknologian kehittämiselle FORTE -hankkeella (Forssan seudun toimialakehittämisen edistäminen) vuosina 2011-2014.

Hankkeen tavoitteena oli seudun kilpailukyvyn kehittäminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä innovaatiotoiminnan lisääminen, kansainvälistyminen ja yritysten liiketoiminnallisten verkostojen vahvistaminen.
Toimenpiteet tehtiin yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa, hyödyntäen eri toimijoiden ja toimialojen kontakteja ja osaamispohjaa. Yhteistyön merkitys on korostunut
Forte –hankkeessa ja erilaiset rajapintoja ylittävät toiminnat ovat tuottaneet hyvän tuloksen.

FORTE-hanke järjesti laajasti erilaisia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on ollut jakaa tietoa, toimia verkostoitumisalustana sekä keskustelun avaajina. Tilaisuuksia on järjestetty Forte-hankkeen toimesta sekä yhteistyönä muiden kanssa. Tilaisuudet ovat olleet kohderyhmältään laajoja, asiantuntijoista kaikelle kansalle.

Hankkeen tuloksista voidaan erityisesti nostaa esille ympäristö- ja teknologiatoimialojen yritysten osallistumisen Intian ja Pohjois-Norjan markkinoiden selvityksiin sekä käynnistyneisiin vientikonsortioihin. Markkinaselvitys Intiaan tuotti tuloksena myös ympäristöalan vientikoulutuksen käynnistymisen v. 2015. Hyvinvoinnin toimialalla selkeitä tuloksia olivat Palvelusetelin seudullisen eteenpäin vieminen, Auttajat Arkeen -verkosto, Green Care/JärkiVihreä –hoiva työryhmä, Ikupelin sekä Forssan seudun Hyvinvointimessujen käynnistäminen. Kaikki toiminnat ovat tavoitelleet yrittäjyyden toimintaedellytyksien parantamista ja osaltaan olleet uudenlaista toimintaa seudulla.

Hanketyöntekijöillä ei ole virallisia vaikutusmahdollisuuksia ja päätöksenteko on aina viran-haltijoiden sekä poliitikoiden tahtotilan varassa. Tämä siitäkin huolimatta, että hankkeisiin ja niiden rahoituksiin on niiden käynnistyessä sitouduttu. Pyrittäessä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin seudulla ja sen jo tähän mennessä menestystä tuottaneilla kärkitoimialoilla, on toimintakulttuuria vahvasti kehitettävä entistä tiiviimmän yksityisen ja julkisen sektorin alueellisen yhteistyön suuntaan ja lisäämään valmiuksia hyödyntää entistä suurempien ohjelmien ja kehittämishankkeiden mahdollisuuksia.