Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11796

Projektin nimi: Dynamo - vauhtia ja verkostoja yrityksille / Dynamo - tillväxt och nätverk för regionens företag

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2011 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Novago Yrityskehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2397496-7

Osoite: Kauppakatu 6

Puhelinnumero: 019 369 1865

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novago.fi

Projektin kotisivun osoite: www.novago.fi/yrityslinko/

Vastuuhenkilön nimi: Carl-Johan Sandsröm

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: carl-johan.sandstrom(at)novago.fi

Puhelinnumero: 040 524 2590

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Hanko, Lohja, Nummi-Pusula, Karjalohja, Inkoo, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä on pääasiallisesti uudet, alkavat (0-3-vuotiaat) tai uudessa vaiheessa olevat kasvuhaluiset, työllistävät ja/tai kansainvälistymistä hakevat yritykset. Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös alueen nuoret, potentiaaliset opiskelijayrittäjät sekä potentiaaliset TE-toimistojen asiakkaat.
Valittavilla yrityksillä oletetaan olevan tuotekehitysprojekteja, proton valmistusta, keksinnöllisyyttä, patentoitavia liikeideoita. Yrityksillä tulisi olla toisiaan täydentäviä liikeideoita, jolloin yhteiset rajapinnat ja yhteistyön hyödyt verkostossa ovat suuremmat. Alueen erityisvahvuusalueita ovat tuotannolliset yritykset, teknologiateollisuus (erityisesti vesi- ja ympäristöteknologia), matkailu (sisältäen puutarha-alan ja elintarviketuotannon), hoiva- ja hyvinvointipalvelut sekä luovat alat. Näihin on päädytty, koska näille aloille syntyvät yritykset työllistävät laaja-alaisesti ja ne ovat myös KOKO- ohjelman kärkiklustereina kehittämisen vetureita. Haasteena ovat kasvuhakuiset B to B - yritykset, joita pyritään saamaan mukaan hautomoon. Maaseutuyrittäjyys on osa virtuaalista hautomotoimintaa ja asiakasryhmää palvellaan ostamalla erityisosaamista vaativia asiantuntijapalveluja. Projekti pyrkii painopistealueiden lisäksi huomioimaan alueen olemassa olevia verkostoja ja klustereita potentiaalisten hautomoyritysten rekrytointivaiheessa, jotta synergiaedut ja verkostoituminen hautomossa olevien yritysten ja hautomon ulkopuolella olevien yritysten välillä maksimoitaisiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjäjärjestöjen ja -yhdistysten ja nuorkauppakamarien jäsenyritykset
Oppilaitokset (Laurea AMK, YH Novia, Axxell, Luksia),
Länsi-Uudenmaan Yrityskummit ry
Ykkösakseli r.y ja Pomoväst r.y

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 75, joista naisia 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17, joista naisten työpaikkoja 14

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Novago Yrityskehitys Oy:n Dynamo yrityshautomo on alueellinen hautomo, jonka päämääränä on toiminta-alueellaan (Hanko, Raasepori, Inkoo, Lohja, Karjalohja, Siuntio, Nummi-Pusula) tukea aloittavia, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevia yrityksiä räätälöimällä yrityksille sopivia palveluratkaisuja. Yrityshautomo tarjoaa aktiivisesti yrittäjyysvaihtoehtoa myös alueen opiskelijoille ja työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Toiminta-alueen painopistealueita ovat teknologia, tuotanto, matkailu, hoiva & hyvinvointi sekä luovat alat.Temaattisena lähestymisenä VESI-näkökulma.

Novago Yrityskehitys Oy luo hyvät edellytykset yrityshautomon tulevalle toiminnalle.Uuden elinkeinoyhtiön myötä myös yrityshautomon toiminta uudistuu ja monipuolistuu. Hankkeen puitteissa ohjataan myös yrityksiä hyödyntämään Seudullisten Yrityspalvelujen ja Uudenmaan hautomoverkoston palveluja (erityisesti toimialakohtaiset hautomot Start-up Center/Arabus) sekä käyttämään Uudenmaan ELY-keskuksen, Keksintösäätiön, Tekesin, Finnveran, TE-toimistojen ja muiden alueella toimivien sidosryhmien ja projektien palveluja ja verkostoja. Hautomo toimii yhteistyössä myös muiden alueella toimivien yritystoimintaa edistävien oppilaitosten (Axxell, Laurea AMK, Luksia, YH Novia) ja projektien kanssa luoden parhaat käytännöt alueen yrityselämän käyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotusstrategia laaditaan yhteistyössä Novago Yrityskehitys Oy:n kanssa (kotisivut, Yrittäjän Navigaattori, messut, lehtiartikkelit, luennot, infotilaisuudet, nuoret koululaiset, opiskelijat, etc.) Nettisivujen kehittäminen entistä toimivammaksi ja keskeisen, tarpeellisen informaation antavaksi on jatkuva kehittämisen aihe.
Yhteistyökumppaneiden, seudullisten toimijoiden, TE-toimistojen, oppilaitosten, yrittäjäyhdistysten, Uudenmaan hautomoverkoston ja Uudenmaan ELY- keskuksen kautta. (kts. myös 11.2)
Hautomoverkostossa olevat yrittäjät kertovat hautomopalveluista ja saamastaan avusta omissa sidosryhmissään ja asiakkailleen, tämänkaltainen tiedottaminen on kaikkein tehokkainta. Projektin tiedotussuunnitelma esitellään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syntyneet hyvät käytännöt raportoidaan ohjausryhmälle sen kokousaikataussa ja ohjausryhmätarkastelun jälkeen jaetaan ne hautomoyrittäjien kesken.
Järjestetään tarvittaessa tiedotustilaisuus ja jaetaan hautomoverkostolle.

Novago Yrityskehitys Oy:n yrityshautomo Dynamo on mukana Uudenmaan yrityshautomoverkostossa ja hyvien käytäntöjen levittäminen on olennainen osa verkoston toimintaa. Hautomoverkoston työryhmätyöskentely, yhteiset tilaisuudet ja koulutukset sekä tiivis arkipäivän yhteydenpito ovat tämän työn kulmakiviä.
Novago Yrityskehitys Oy:n sisällä voidaan luontevasti viedä hyviä käytäntöjä eteenpäin laajallekin alueelle ja yhteiseen käyttöön. Seudullisten Yrityspalvelu- toimijoiden, erityisesti TE-toimistot ja oppilaitokset, välisessä yhteistyössä hyvien käytäntöjen ja osaamisen siirto sisältyy jo sopimukseen yhteisten yhteistyömallien etsimisestä ja kehittämisestä. Kaikkein parhaiten hyvät käytännöt leviävät tekemällä asiakkaat tyytyväisiksi ja yritykset hyvään kuntoon.
Projektin hyviä käytäntöjä esitellään alueen kuntapäättäjille valtuuston ryhmäkokousten yhteydessä vuosittain. Projektin tuloksista tiedotetaan myös säännöllisesti pari kertaa vuodessa paikallisissa lehdissä, kuten Länsi-Uusimaa,Luoteis-Uusimaa ja Västra Nyland. Nettisivuilla ja monenlaisissa tilaisuuksissa sekä yrittäjille suunnatuissa messutapahtumissa kerrotaan saavutuksista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 626

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 816

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 253

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 383

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimi Länsi - Uudenmaan kuntien, Lohja, Raasepori, Siuntio, Hanko ja Inkoo yhteisomistama Novago Yrityskehitys Oy.

Hankkeen tavoiteena oli a) edistää kasvyyrittäjyyttä Länsi - Uudellamaalla ja b) uudistaa elinkeinorakennetta.

Hankekumppaneina toimivat

Oppilaitokset

- Laurean Yrityslaboratoriom (Lohja)
- Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
- Yrkeshögskolan Novia
- Axxell Utbildning Ab

Julkishallinnon edustajat

- alueen TE - toimistot ja
- Uudenmaan ELY - keskus

Muita keskeisiä toimijoita olivat

- Länsi-Uudenmaan Kauppakamari ja
- Lohjan Yrittäjät ry

Hankeeseen osallistui 43 henkilöä ja 21 yritystä.