Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11798

Projektin nimi: UUSI VÄYLÄ AMMATTIIN 2

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tornion Työvoimalasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2034178-5

Osoite: Kauppakatu 10

Puhelinnumero: 050 597 2062

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tyovoimalasaatio.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tyovoimalasaatio.fi/uvaprojekti2.php

Vastuuhenkilön nimi: Samuel Juntunen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: samuel.juntunen(at)tyovoimalasaatio.fi

Puhelinnumero: 0400 295 121

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat:
Työpajojen henkilöstö; yksilö- ja työvalmentajat, ohjaajat, suunnittelijat ja johto.
Moniammatillisessa yhteistyöverkostossa toimivat, nuoria tukevat ja ohjaavat ammattilaiset, opinto-ohjaajat, työvoimaviranomaiset, ammattiopettajat, ammatilliset erityisopettajat, sosiaaliohjaajat ja -työntekijät. Työpaikoilla työnohjauksessa mukana olevat henkilöt ja vastuutahot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdentuu välillisesti moniammatillisessa verkostossa ohjaavien toimenpiteiden kohteena oleviin nuoriin. Projektissa kehitettävä toimintamalli tuo apuvälineitä nuoren ohjaukseen, sen suunnitelmallisuuteen, arviointiin ja toteutukseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 257, joista naisia 160

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi Väylä Ammattiin 2 on ESR ja Ely-keskus -rahoitteinen projekti, jota hallinnoi Tornion Työvoimalasäätiö. Projektin avulla edistetään työpajojen tarjoaman valmennuksen tunnistamista ja tunnustamista osana ammatillista koulutusta. Projektissa työpajatoimintoja tarkastellaan suhteessa ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin sekä toteutetaan työpaja-oppilaitosyhteistyötä. Tornion Työvoimalasäätiön kumppaneina työpaja-oppilaitosyhteistyötä toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkotyö-säätiö, Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö, Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Seita -säätiö, Romotke -säätiö, Bovallius-ammattiopisto, Simon ja Tervolan kuntien työpajat sekä osatoteuttajana myös Meri-Lapin TE-toimisto.

Uusi Väylä Ammattiin 2 -projekti edelleen kehittää ensimmäisessä Uusi Väylä Ammattiin ja Oma Polku -projektissa kehitettyjä toimenpiteitä, jotka ovat opetussuunnitelmien soveltamista käytäntöön työpajoilla ja työympäristöissä. Projektissa syvennetään ja laajennetaan Kemi-Tornion ja Kokkolan alueilla rakennettuja toimintamalleja sekä toiminnallisesti että alueellisesti. Työpaja-oppilaitosyhteistyöllä ja pajaympäristöjen opinnollistamisella tehostetaan valmentautujien siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Yhteistyöllä ja siitä kehittyvillä käytännöillä tuetaan ja edistetään työpajavalmennuksen sekä erilaisten oppimisympäristöjen hahmottumista suhteessa ammatilliseen koulutukseen. Projektin avulla oppilaitokset rakentavat näin lisää työkaluja ehkäistä opintojen keskeytyksiä.

Projektin hallinnoijan sekä yhteistyökumppaneiden tavoitteena on selkeästi nostaa työpajojen profiilia palvelujärjestelmässä ja kehittää oppilaitoksille työkaluja opiskelijoiden tukemiseen. Kohderyhminä ovat eri ohjaavat tahot mm. työpajoilla ja oppilaitoksissa. Projekti levittää toimintamallia muille alan toimijoille. Seinällisen ja seinättömän työpajan muodostamat oppimisympäristöt huomioidaan, näin projektin aikana selvitetään opinnollistamisen hyödyntämisen mahdollisuuksia muissakin kuin varsinaisissa pajojen työympäristöissä. Sekä levitystyön että mallin edelleen kehittämisen avuksi niin ikään kehitetään opinnollistamisprosessien dokumentointia.

Työpajatoimintojen hahmottuminen osana nuorten koulutus- ja työuran rakentumista on samalla syrjäytymisen ehkäisemistä moniammatillisessa palveluverkostossa. Tavoitteena on saada opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset ja toimintatavat osaksi työpajan perustoimintaa. Tällöin vaihtoehtoiset oppimisympäristöt työpaja- tai työympäristöissä mahdollistavat monille opiskelijoille opintojen jatkumisen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksesta laaditaan tiedotussuunnitelma. Alkuvaiheessa projektista tiedotetaan aloitusseminaarissa mahdollisimman laajalle yhteistoimijaverkostolle. Tiedotusta jatketaan osatoteuttajakohtaisesti kumppaniorganisaatioissa ja toteutetaan organisaation perustyö huomioiden (oppilaitos, työpaja, työhallinto jne.) Organisaatioiden avainhenkilöiden kanssa suunnitellaan käytännöt, joiden mukaan henkilöstöä informoidaan.

Käytännössä tiedotus toteutetaan yhteisten infotilaisuuksien avulla tai valikoiduin osin esim. tiettyjen ammattialojen edustajille. Tiedotuksen apuna on opinnollistamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta rakennettu ja edelleen rakennettava kirjallinen materiaali, jota voidaan käyttää perehdyttämään henkilöstöä räätälöidysti tai yleisempään tiedotukseen. Valtakunnallisissa (synergia verkosto) ja alueellisissa (perustettavat alueelliset workshopit ja foorumit) verkostoissa tiedotetaan toiminnasta. Projektin toiminnasta laaditaan artikkeleita, joita tarjotaan sosiaali- ja koulutusalan ammattilehtiin sekä "vähemmän ammatillista" tiedotusta tehdään paikallislehtiin.

Tiedotusta tehdään koordinoidusti eri hankepaikkakunnilla, kuitenkin niin, että kunkin alueen toimijat hoitavat sitä suhteellisen itsenäisesti yhteistyötahoihinsa. Tiedotusta koordinoidaan tiedotussuunnitelman avulla. Alueiden välillä toteutettava vertaisarviointi on tiedotuksen apuna etenkin tiedotuksen sisällön osalta, eli arvioinnin pohjalta tiedetään paremmin mistä tulisi missäkin tiedottaa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin levitystyö kulkee koko projektin ajan muun toiminnan kanssa rintarinnan ja on mahdollista, koska aiemman työskentelyn perusteella on jo jaettavissa tuloksia. Levitystoimintaa aletaan tehdä systemaattisesti ja suunnitelmallisesti Uusi Väylä Ammattiin 2 -projektissa. Jo projektin hakuvaiheessa mukaantulevat yhteistyökumppanit tulevat mukaan aktiivisella kehittämisotteella, mutta myös muut opinnollistamisesta kiinnostuneet toimijat saavat opastusta.

Hyvien käytäntöjen levittäminen ulotetaan jo olemassaolevien yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle sen jälkeen kun yhteistyökumppanit ovat päässeet opinnollistamisessa eteenpäin. Toinen linja, mistä avautuu näkymiä myös levitystyöhön ja vastavuoroiseen tiedonvaihtoon sekä kehittämiseen, on osallistuminen erilaisiin valtakunnallisiin pajaverkostoihin. Ensimmäinen Uusi Väylä Ammattiin -projekti on verkostoitunut aktiivisesti valtakunnalliseen pajaverkostoon ja tätä verkostoa voidaan pitää yllä ja edelleen rakentaa Uusi Väylä Ammattiin 2 -projektin aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 599 675

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 569 134

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 687 863

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 657 573

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Uusi Väylä Ammattiin 2 -projekti on Tornion Työvoimalasäätiön hallinnoima valtakunnallinen kehittämishanke, jossa on toteuttajia useilta paikkakunnilta. Toteuttajia on ollut välillä Jyväskylä-Kokkola ja Kemi-Torniosta Sodankylään. Projektitoiminnan lähtökohtana on työympäristöjen systemaattisempi hahmottaminen oppimisympäristöinä, puhutaan työympäristöjen opinnollistamisesta. Erityisinä hyödynnettävinä ja kehitettävinä oppimisympäristöinä ovat olleet työpajat. Projektin kohderyhmänä ovat oppimistavoitteisia henkilöitä ohjaavat tahot, kuten työpajaohjaajat, opettajat, sosiaali- ja muut viranomaiset sekä myös työnantajat. Tavoitteena on ollut saada valikoitujen työympäristöjen oppimismahdollisuudet tunnistettua ja hyötykäytöön. Tavoite on toteutunut oppilaitos-työpaja- ja työnantajayhteistyön kautta.

Oppimisympäristötyö koetaan erityisen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi kehityskohteeksi. Nuorten syrjäytymistä on voitu osaltaan ehkäistä mahdollistamalla joustavat polut ammatilliseen oppimiseen ja työelämään. Projektin tavoitteena on myös vastata valtakunnalliseen haasteeseen joustavamman oppimisen ja opetuksen puolesta etenkin niiden henkilöiden kohdalla, jotka oppivat ensisijaisesti muualla kuin koulun penkillä.

Oppilaitos-työpajapari kullakin paikkakunnalla on keskeinen yhteistyökombinaatio etenkin, jos paikkakunnalla on oppilaitos. Yhteistyötä on toteutettu projektin puitteissa pääsääntöisesti työpajalähtöisesti, mutta kehittämistä on tehty myös oppilaitoslähtöisesti. Työpajahenkilöstölle on järjestetty mm. koulutusta, joissa on tuotu esille oppilaitosten käytäntöjä ja tutkintoihin liittyvää tietoa. Seinättömän valmennuksen (eli varsinaisten työpajojen ulkopuoliset työympäristöt, joihin ohjaus voi ulottua) osallisuutta opinnollistamiseen on myös toteutettu hankkeen aikana.

Yhteistyö muiden ohjaavien tahojen kuten työvoimahallinnon, sosiaalitoimen ja esimerkiksi nuorisopsykiatrian kanssa on tuonut projektiin ja opinnollistamisen hyödyntämiseen uusia avauksia. Levitystyötä on tehty melko kattavasti etenkin pohjois-suomessa sekä myös aiheeseen keskittyneissä valtakunnallisissa yhteistyö- ja kehittämisverkostoissa. Valtakunnallinen verkostoituminen on ollut hyödyllistä myös paikallisessa kehitystyössä. Levitystyö on sisältänyt infoa aiheesta eri paikkakuntien kohderyhmille.

Toiminta on vaatinut eri hallinnonalojen organisaatioiden raja-aitojen ylittämistä ja madaltamista, tietyillä alueilla ja aloilla yhteistyö on parantunut sekä haitallinen byrokratia on vähentynyt. Mahdollisuuksien tunnistamisen lisäksi tärkeänä osana on oppimisympäristöjen käytännön hyödyntämisen edistäminen ja näitä yhdessä voidaan pitää projektin tuloksena. Yhteistyö oppilaitosten ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen välillä on saatu liikkeelle. Työpajojen, oppilaitosten sekä muiden ohjaavien viranomaisten yhdeksi käytännön ohjaustyön työkaluksi on tullut opinnollistettujen työympäristöjen hyödyntäminen erilaisia oppimisympäristöjä tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Projekti on toiminut yhteistyön virittäjänä paitsi osatoteuttajien parissa myös muualla. Projektin tuloksena voidaan pitää dokumentoinnin kehittymistä opinnollistetuissa työympäristöissä. Dokumentointi on liittynyt sekä oppimisympäristöjen tunnistamiseen että osaamisen tunnustamista helpottaviin malleihin ja dokumentteihin.

Valmennustyö ja työpajatyön laatu kokonaisuutena on kehittynyt projektin myötä. Projektin myötä toteutetut henkilöstön lisäkoulutukset ovat pohjustaneet käytäntöjen integroimista osaksi pajatyötä. Toimintamallia hyödynnetään jatkossa, mutta jo projektin aikana työpajoilla ja muissa työympäristöissä on opinnollistamisen myötä suoritettu tutkinnon osia, osatutkintoja ja kokonaisia tutkintoja. Opiskelijoita on valmistunut eri ammattialoilta hyödyntäen pajajaksoilla hankittua osaamista. Työpajoilla valmennus- ja kuntoutusjaksojen tuloksellisuutta ja työpaja-asiakkaiden jatkopolkujen kehittämistä voidaan nyt parantaa merkittävästi uusien työkalujen myötä.

Projektin työntekijät ovat lisänneet osallisten organisaatioiden tietoisuutta ja avustaneet käytännön toteutuksessa. Tietoisuus opinnollistamisesta sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä on kasvanut kaikkien kohderyhmiä edustavien organisaatioiden kohdalla. Tietoisuutta on lisätty järjestetyissä koulutuksissa ja infotilaisuuksissa, verkostotyössä, lehtiartikkeleissa sekä muussa markkinoinnissa.

Projekti on työstänyt kokemusten pohjalta julkaisun, joka toimii tietopakettina opinnollistamiseen. Projekti on liittänyt toteuttajia valtakunnallisiin verkostoihin. Alueelliset verkostot ovat jonkin verran vahvistuneet projektin toiminnan myötä myös niiden toimijoiden osalta, jotka eivät ole projektin varsinaisia osatoteuttajia. Projektin tavoitteet ovat kokonaisuutena toteutuneet hyvin, mutta silti vaihtelevasti eri organisaatioissa ja paikkakunnilla. Juurtuneiden käytäntöjen muuttuminen ja hallinnonalojen raja-aitojen ylittäminen vievät paljon aikaa.