Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11799

Projektin nimi: Vaikuttava sirkus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Tutkivan teatterityön keskus

Puhelinnumero: 0504201533

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://t7.uta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vaikuttavasirkus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Mika Lehtinen, Tutkivan teatterityön keskus / Tampereen yliopisto

Asema: Johtaja, Tutkivan teatterityön keskus

Sähköposti: mika.j.lehtinen(at)uta.fi

Puhelinnumero: 050 5648926

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Sirkukset, sirkusalan toimijat ja sirkusjärjestöt
- Kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja nuorisotyöstä vastaavat henkilöt ja toimijat

-Julkisen sektorin eri hallinto- ja toimialojen edustajat (kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi, kulttuuri-,
kasvatus- ja opetustoimi, vapaa-aika- ja liikuntatoimi sekä kaupunginkansliat)
-Yksittäiset yhdistykset ja yritykset joiden toimialana on sosiaalinen työ (esim. huumevieroitustyö, maahanmuuttajaorganisaatiot jne.)
- Muut taidealan hyvinvointipalveluita tuottavat järjestöt ja toimijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Erityislapset ja -nuoret, sekä heidän ympärillään olevat tavallista laajemmat aikuisturvaverkot: omat vanhemmat ja sisarukset, sukulaiset, vertaistukiverkosto, erilaiset kuntoutustoimenpiteet. Kaikille näille tahoille on merkitystä, jos lapsen ja nuoren elämään saadaan lisää hänen kehitystään ja itseluottamustaan tukevia elementtejä.

Osatoteutushankkeissa pidettävien työpajojen ja kurssien osallistujina välillisiin kohderyhmiin kuuluu mm. kehitysvammaisia, liikuntarajoitteisia, autismin kirjoon kuuluvia, sosiaalis-emotionaalisista häiriöistä kärsiviä, syrjäytymisuhan alla olevia, maahanmuuttajia, näkövammaisia, päihdekuntoutujia, tuoreita vanhempia, ikääntyneitä, laitoshoidon asiakkaita, eläkeläisiä ja mm. näiden kohderyhmien parissa työtä tekeviä työyhteisöjä.

Sirkuksen hyvinvointipalveluiden vakiintuessa yhä useammat erilaiset välilliset kohderyhmät pääsevät osallisiksi taiteen hyvinvointia edistävistä vaikutuksista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 151, joista naisia 117

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaikuttava sirkus- projektin tavoitteena on lisätä sirkusalan työllisyyttä parantamalla sirkusorganisaatioiden edellytyksiä toimia sosiaalisen sirkuksen ammattilaisten työnantajina. Tavoitteeseen päästään kehittämällä ja testaamalla sirkuksen hyvinvointipalveluiden vaikutusten tutkimiseen tarvittavaa metodia, tiivistämällä kuntien ja sirkusorganisaatioiden välistä vuoropuhelua, sekä valtavirtaistamalla sosiaalisen ja soveltavan sirkuksen hyvinvointituotteita ja palvelumuotoiluajattelua yleensä.

Sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Sirkus antaa taiteenmuotona erinomaiset edellytykset sosiaaliseen työhön sen monipuolisuuden vuoksi. Se tarjoaa mahdollisuudet omien rajojen ylittämiseen monenlaisella tekemisellä, joista jokainen voi löytää oman vahvuutensa ja luovuutensa.

Projektin osatoteuttajat järjestävät sosiaalisen sirkuksen opetusta vuosien 2012 - 2013 aikana seuraavasti: Sorin Sirkus Tampereella, Sirkus Unioni Turussa, Sirkus Magenta Vantaalla, Monitaideyhdistys Piste Rovaniemellä ja Lapissa, Oulun Tähtisirkus Oulussa ja Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo Lempäälässä. Sirkusopetuksen kohderyhmiin kuuluu mm syrjäytymisvaarassa olevia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia, päihdekuntoutujia, laitoshoidon asiakkaita, eläkeläisiä ja näiden kohderyhmien parissa työskenteleviä työyhteisöjä.

Projektissa luodaan sirkusopetuksen vaikutusten todentamiseen käytettävä metodi, jota testataan sirkusopetuksen aikana. Vaikutusten todentamisesta kerätään vertailumateriaalia myös ulkomailta. Metodi luovutetaan julkiseen käyttöön hankkeen päätteeksi. Vaikutusten todentaminen tekee taiteen hyvinvointivaikutukset näkyviksi ja auttaa näin organisaatioita palveluiden myymisessä.

Sirkuksen ja kunnan välistä vuoropuhelua edistetään yhteisillä projektiryhmän kokouksilla, joissa sirkusohjaajat ja kunnan työntekijät seuraavat yhdessä osaprojektin edistymistä.

Projekti järjestää kolme työseminaaria, joissa muotoillaan sirkuksen hyvinvointipalveluita erilaisten kohderyhmien tarpeista lähtien. Työseminaareissa valtavirtaistetaan Sosiaalinen Sirkus -hankkeen aikana kehitettyjä toimivia malleja koko sirkusalan käyttöön yhdessä kuntakumppanien kanssa. Yhteisellä palvelumuotoilulla tiivistetään kunnan ja yhdistysten (tilaajan ja tuottajan) välistä vuoropuhelua ja varmistutaan siitä, että sosiaalinen tai soveltava sirkusopetus on valtakunnallisesti laadukasta ja luotettavaa. Projekti edistää sirkuksen hyvinvointipalveluiden tuotteistamisen ja palvelumuotoiluajattelun leviämistä sirkusalalle. Seminaareissa on yleisölle avoin osuus, johon kutsutaan kulloisenkin alueen muita toimijoita ja esitellään soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen toimintaa.

Projekti päättyy kansainväliseen juhlaseminaariin jossa esitellään hankkeen tuloksia ja kansainvälisten sirkustutkijoiden tutkimuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektihallinto laatii tiedotussuunnitelman marraskuussa 2011

Ulkoisen viestinnän tärkeimmät kohderyhmät ovat sirkusala (nuorisosirkukset, muut sirkusorganisaatiot, ammattiin tähtäävät sirkuskoulut, sirkusopettajat, - taiteilijat ja -artistit), erityisryhmät, kunnat, kasvatus- ja koulutusala, sosiaali- ja terveysala, muut kulttuuri- ja taidelähtöisin menetelmin työskentelevät tahot, rahoittajat, yhteiskunnalliset päättäjät ja suuri yleisö.

- hankkeen omien sekä hallinnoijan www-sivujen kautta tapahtuva tiedotus
- yhteistyössä Sirkuksen Tiedotuskeskuksen ja Suomen nuorisosirkusliiton kanssa tapahtuva tiedotus
- yhteistyö Taikalamppu verkoston, 3. Lähde- hankekokonaisuuden, hyvinvointia taiteesta- sivustojen ja alan oppilaitosten kanssa
- seminaarien yhteydessä tapahtuva tiedotus (painettu media, sähköinen media, suoratiedotus kohderyhmille)
- kansainvälinen tiedotus kansainvälisten yhteistyötahojen ja ulkomailla tehtyjen vaikuttavuustutkimusten löytämiseksi, sekä projektin tulosten levittämiseksi
- loppuraportti levitetään laajasti tulosten hyödynnettävyyden edistämiseksi
- sähköisen median hyödyntäminen (mm. sosiaalinen media)
- hallinnoijahenkilöstön edustamiset ja puheenvuorot seminaareissa ja muissa tapahtumissa
- yhteistyö viestinnän oppilaitosten kanssa dokumentaarisen aineiston tuottamiseksi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011
Hankkeen rahoituspäätöksen julkaisun yhteydessä valtakunnallinen lehdistötiedote hankkeesta ja tutkimuksesta.
Yhteistyö Turun yliopiston kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen kanssa
www-sivujen luominen

2012
Seminaarien yleisölle avoimien päivien yhteydessä tiedottaminen tiedotusvälineille ja sidosryhmille
www-sivuston ylläpitäminen
vierailut kunta-alan tapahtumissa
yhteistyö viestintäalan oppilaitosten kanssa dokumentaarisen aineiston tuottamiseksi
kansainväliset vierailut

2013
Seminaarien yleisölle avoimien päivien yhteydessä tiedottaminen tiedotusvälineille ja sidosryhmille
www-sivuston ylläpitäminen
vierailut kunta-alan tapahtumissa
kansainväliset vierailut
Kansainvälisessä päätösseminaarissa tapahtuva hyvien käytäntöjen levittäminen

2014
Metodin jalkauttaminen sirkusorganisaatioiden ja muiden kiinnostuneiden tahojen käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti.
Loppuraportin yleinen saatavuus www-sivujen, ja tärkeimmille kohderyhmille tehtävän postituksen kautta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 664 422

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 658 173

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 775 143

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 773 418

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima Vaikuttava sirkus -hanke jatkoi vuosina 2009-2011 toimineen Sosiaalinen sirkus -hankkeen avaamaa polkua. Hankkeen aikana tuettiin sirkusorganisaatioiden mahdollisuuksia toimia sosiaalisen sirkuksen ohjaajien työllistäjinä ja kunnallisten hyvinvointipalvelujen tarjoajina. Hankkeen aikana luotiin noin 30 uutta osa-aikaista työpaikkaa sosiaalisen sirkuksen ammattilaisille ja sosiaalisen sirkuksen opetuksen pariin pääsi 4172 osallistujaa ympäri maata.

Hankkeessa sosiaalisen sirkuksen hyvinvointipalveluita pilotoi kuusi sirkusyhdistystä: Sirkus Magenta Vantaalla, SirkusUnioni Turussa, Sorin Sirkus Tampereella, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo Lempäälässä, Oulun Tähtisirkus Oulussa sekä Monitaideyhdistys Piste Lapissa. Pistettä lukuun ottamatta kaikilla sirkuksilla oli kuntakumppani, jonka kanssa yhdessä päätettiin, mille kohderyhmille sosiaalista sirkusta tarjottiin. Sirkukset ja kuntakumppanit kokoontuivat keskustelemaan hankkeen etenemisestä säännöllisesti kokoontuvissa projektiryhmissä. Piste puolestaan myi sirkusopetusta suoraan tilaajille Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa.

Hankkeessa oli yhteensä 224 sirkusopetusryhmää, joista osa muutaman kerran työpajoja ja osa jopa kaksivuotisia projekteja. Kohderyhmiä oli vauvasta vaariin, kuten erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä, maahanmuuttajia, vanhuksia sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujia. Lisäksi hankkeessa myytiin työhyvinvointipalveluja.

Hankkeessa tehtiin kaikki ryhmät läpäisevää vaikuttavuustutkimusta, jonka toteutti Sosiaalikehitys Oy. Tutkimuksen tuloksena saatiin kaksi julkaisua "Siellä on suupielet korvissa" - Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta sekä Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen, jotka julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi Kulttuuri vaikuttaa! -seminaarissa Tampereella. Sirkukset ovat käyttäneet ja tulevat jatkossakin käyttämään vaikutustutkimusta perustellessaan toiminnan jatkumista ja jatkorahoituksen kannattavuutta. Opas vaikutusten tutkimuksen menetelmiin takaa puolestaan sen, ettei vaikutusten todentaminen jää kertaluonteiseksi, vaan sirkukset jatkavat tutkimus- ja kehitystyötä jatkossakin. Menetelmä on helposti sovellettavissa myös muiden kulttuuri- ja hyvinvointipalvelutoimintojen vaikutusten tutkimiseen.

Kulttuuri vaikuttaa! oli yhdessä Pirkanmaan Taikalampun kanssa järjestetty nelipäiväinen kansainvälinen seminaari, joka kokosi yhteen reilusti toistasataa taiteen hyvinvointivaikutuksista ja niiden tutkimuksesta kiinnostunutta osallistujaa niin Suomesta kuin ulkomailtakin joulukuussa 2013. Puheenvuoroja sirkustoiminnan vaikutusten tutkimuksesta kuultiin eri puolilta Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa, sekä Australiasta ja Uudesta Seelannista. Seminaari ja hankkeen tekemä työ ovat nostaneet Suomen yhdeksi sosiaalisen sirkuksen kansainväliseksi kärkimaaksi.

Seminaarin kansainvälisten puheenvuorojen pohjalta koottu englanninkielinen artikkelikokoelma Studying Social Circus - Openings and Perspectives julkaistiin maaliskuussa 2014 hankeen verkkosivuilla. Seminaarin viimeisenä päivänä päätettiin myös perustaa kansainvälinen sirkustutkimusverkosto Global Institute of Circus Studies (GICS), jonka myötä akateeminen sirkustutkimus toivottavasti rantautuu myös Suomeen.

Päätösseminaarin lisäksi hanke järjesti kolme työseminaaria, joissa sirkukset ja kunnat saivat tukea sirkuspalvelujen tuotteistamiseen. Koulutuksen toteuttamisesta vastasi Pink Eminence. Jokaisessa työseminaarissa yksi päivä oli lisäksi avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja nämä paikallista toimintaa esittelevät keskustelupäivät keräsivätkin runsaasti innostunutta yleisöä. Turussa ensimmäisessä työseminaarissa huhtikuussa 2012 esiteltiin sosiaalisen sirkuksen toimintaa avoimissa ryhmissä kuten nuorisotaloissa kokoontuvissa lähiösirkuksissa, syyskuussa 2012 Oulussa puolestaan paneuduttiin sirkukseen voimaan kouluissa ja perheissä. Vantaalla helmikuussa 2013 esiteltiin sirkustoiminnan tuloksia erilaisissa hoivalaitoksissa kuten vanhainkodissa, lastensuojelussa ja perhekuntoutuskeskuksessa.

Vaikuttava sirkus -hanke toi myös sosiaalisen sirkuksen osaamista ulkomailta Suomeen. Cirque du Soleili järjesti ensimmäistä kertaa Suomessa hankkeen avustuksella kaksiviikkoisen ja -osaisen sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutuksen Tampereella joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014. Koulutukseen osallistui 21 sirkusammattilaista hankkeen osatoteuttajasirkuksista.

Hankkeen myötä Suomeen on syntynyt ammattitaitoinen ja kansainvälisestikin merkittävä sosiaalisen sirkuksen toimijoiden verkosto. Sosiaalisen sirkuksen toiminta on saanut kaikissa hankkeen osatoteuttajasirkuksissa jatkoa, ja alan tulevaisuus näyttää kirkkaalta. Hankkeen tulokset ovat esillä hankkeen nettisivuilla www.vaikuttavasirkus.fi vuoteen 2019 saakka, ja hankkeen julkaisut jäävät pysyvästi nähtäville Tutkivan teatterityön keskuksen ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen nettisivuille.