Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11800

Projektin nimi: HUIPUT KEHIIN

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2011 ja päättyy 28.2.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: PL 230

Puhelinnumero: 036461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.hamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hamk.fi/huiputkehiin

Vastuuhenkilön nimi: Seija Mahlamäki-Kultanen

Asema: Johtaja

Sähköposti: seija.mahlamaki-kultanen(at)hamk.fi

Puhelinnumero: +358405878029

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Huippuosaajiksi tähtääviä opiskelijoita ohjaavat
* ammatilliset opettajat,
* opinto-ohjaajat,
* työpaikkaohjaajat.
Ammatillisen koulutuksen ja työelämän alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot.
Ammatillisen peruskoulutuksen toimielimet.
Ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus, ammatillisten opinto-ohjaajien koulutus sekä opettajien täydennyskoulutus.

3.3 Välilliset kohderyhmät

* Ammattiin opiskelevat.
* Koulutuksen järjestäjät, ammatillisten oppilaitosten virkamies- ja luottamusmiesjohto.
* Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kansainväliset yhteistyöverkostot
* Yritykset
* Työhallinnon toimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 59, joista naisia 27

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista.

Projektin tavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten yhteistyöverkostojen luominen. Projekti vahvistaa tutkintojärjestelmän kokonaistoimivuutta ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien, huippuosaajiksi tähtäävien opiskelijoiden osalta.

Projektin toteutusaika: 1.5.2011 - 28.2.2014. Projektia hallinnoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toteuttajakumppaneina (kohdealueina) on neljä ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät uutta osaamista ja uusia osaamisalueita. Osaamiseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyviä voimavaroja ja niiden käyttöä on suunnattava muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen avulla voidaan luoda edellytyksiä sekä olemassa olevien osaamisalueiden vahvistamiselle että uusien osaamisalueiden ja niiden rajapintojen löytymiselle.Yritysten kansainvälistyminen ja koulutetun työvoiman liikkuvuuden kasvu synnyttävät kansainväliset työmarkkinat, jotka edistävät koulutusmarkkinoiden kehittymistä, erikoistumista, erilaistumista ja rakenteellisia liitoumia. Tällöin tarvitaan verkostoitumista eri koulutustasojen kesken, kuten ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Ammatillisen koulutuksen joustavuutta suhteessa huippuosaajien kehittymiseen on lisättävä tarjoamalla tutkinnon suorittajille mahdollisuuksia valita tutkintonsa osia muista tutkinnoista ja kohdentamalla valinnaisuutta huippuosaamisen kehittymisen mahdollistaviin työelämän tehtäväkokonaisuuksiin. Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ammatin oppimisessa on haasteellinen tehtävä erityisesti nyt, kun toisen asteen ammatillinen koulutus on lisännyt vetovoimaansa ja on suositumpaa kuin koskaan. Opiskelun henkilökohtaistamisen yhtenä vaateena on huippuosaajien koulutus- ja urapolkujen rakentaminen, luominen, tukeminen ja ohjaaminen. Tämä edellyttää uudenlaista innovatiivista yhteistyötä sekä toimintaverkostojen ja - järjestelmien rakentamista.

HUIPUT KEHIIN tuloksena syntyy:
* alueelliset ja klusterikohtaiset yhteistyöverkostot, jotka ammatillisen huippuosaamisen kehittämisen osalta vahvistavat oppilaitosten ja toimielinten aluekehitystehtävää,
* ammatillisen huippuosaamisen kehittymistä tukevien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen klusterikohtainen mallinnus,
* HUIPUT KEHIIN -TIIMIT sekä huippuosaajiksi tähtäävien opiskelijoiden opinto- ja urapolun ohjausmalli,
* valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille,
* ammatillisille opettajille ja työpaikkaohjaajille koulutusta huippuosaamisen tunnistamisen ja kehittämisen teemoista,
* innovatiivisuusmittari huippuosaamista kehittävien mallien arviointiin.

Projektin kohderyhminä ovat huippuosaajiksi tähtääviä opiskelijoita ohjaavat
ammatilliset opettajat, opinto-ohjaajat ja työpaikkaohjaajat sekä ammatillisen peruskoulutuksen toimielimet ja ammatillinen opettajankoulutus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteena ovat projektissa mukana olevat organisaatiot, projektihenkilöstö, ohjausryhmä ja rahoittajat. Näille ryhmille tiedotetaan projektin etenemisestä ja vaikutuksista, lisäksi etenkin ohjausryhmälle tiedotetaan talouteen ja seurantaindikaattoreihin liittyvistä kysymyksistä.

Projektin sisäinen tiedottaminen on jatkuvaa ja tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
- sähköposti,
- www-sivut ja sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet,
- hallinnoijan ja kumppaneiden intranetit,
- kokoukset ja yhteistyötapaamiset,
- henkilökohtaiset kontaktit,
- kohdeoppilaitokset tiedottavat projektin mahdollisuuksista ammatillisille opiskelijoille normaaleja tiedotuskanaviaan hyödyntäen.

Projektin ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat koulutusorganisaatiot verkostoineen (erityisesti muut ammatilliset opettajakorkeakoulut, ammatillisen perus-, aikuis- ja korkeakoulutuksen toimijat), opetushallinto ja elinkeinoelämän organisaatiot.

Projektin tuloksia levitetään myös kansainvälisillä foorumeilla ja verkostoissa.

Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
- www -sivut ja -aineistot, sosiaalinen media,
- julisteet ja esitteet,
- artikkelit (web + lehtiartikkelit),
- seminaarit ja messut (kansallinen ja kansainvälinen),
- ammatillisen opettajankoulutuksen, opinto-ohjaajien koulutuksen ja erityisopettajien koulutuksen yhteydessä (perus- ja täydennyskoulutus).

Tiedotussuunnitelma tarkennetaan projektin käynnistyttyä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011: HUIPUT KEHIIN -TIIMIEN työ käynnistyy
2011-12: rakennetaan yhteistyöverkostot ja suunnitellaan käytänteet uusien tutkinnon perusteiden hyödyntämiseksi
2012: järjestetään HUIPUT KEHIIN -TIIMIEN koulutus ja kehitetään innovatiivisuusmittari
2012-13: testataan kehitetyt polut ja mallinnetaan yhteistyökäytänteet, järjestetään kumpanakin vuonna WorkShop, johon kutsutaan mukaan ammatilliset opettajakorkeakoulut, Kilta-hankkeen ja Opetushallituksen edustajat
2013: arvioidaan käytänteet innovatiivisuusmittaria soveltaen, palkitaan parhaat ja levitetään tulokset edellä mainittuja tiedotuskanavia käyttäen
2013- : hyvät käytänteet jäävät elämään ja kehitystyö jatkuu

Valmennusohjelma
2011: Huippuosaamisen valmennusohjelma suunnitellaan
2012: Valmennusohjelma testataan perehdyttämällä HUIPUT KEHIIN -TIIMIT ja kerätään palaute
2013: Järjestetään alueellisia koulutustilaisuuksia, joiden teemana on huippuosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
2013- : Projektin tulosten hyödyntäminen jatkuu edellä kuvatuilla tavoilla

Materiaalit
2011-13: projektin materiaalia levitetään jatkuvasti www-sivujen, sosiaalisen median ym. edellä mainittujen kanavien välityksellä
2012 - 2013: projekti osallistuu valittuihin kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja messuille
2013: järjestetään levitysseminaari (huippuosaamisen kehittäminen -seminaari)
2013 - : materiaalia levitetään edelleen hallinnoijan ja kumppaneiden verkostoissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 321 321

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 311 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 378 021

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 374 551

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

HUIPUT KEHIIN tavoitteena oli ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten yhteistyöverkostojen ja innovatiivisten toimintamallien luominen. Toisaalta projektin tavoitteena oli vahvistaa jo olemassa olevia ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöverkostoja, ja suunnata niiden toimintaa huomioimaan myös potentiaalisten huippuosaajien erityistarpeet.

Projekti saavutti määrälliset tavoitteensa. Huippuosaamisen kehittymisen mahdollistavia toimintamalleja kehitettiin neljällä alueella: Hyvinkää-Riihimäki, Imatra-Lappeenranta, Pori-Rauma sekä Vaasan seutu. Kullakin alueella toimiva ammatillinen oppilaitos valitsi hankkeeseen 3-4 klusteria (alaa) sekä kutsui jäsenet projektissa perustettuun alueelliseen HUIPUT KEHIIN -tiimiin. Tiimi toimi alueellisen kehittämistoiminnan moottorina sekä tulosten levittäjänä ja juurruttajana. Alueellisten tiimien kokoonpano perustui oletukseen, jonka mukaan eri alojen ja eri organisaatioiden rajapinnoilla syntyy uudenlaista innovatiivista toimintaa. HUIPUT KEHIIN -tiimit osallistuivat projektissa kehitettyyn ja toteutettuun valmennusohjelmaan.

Projekti tuotti alueellisia ja alakohtaisia toimintamalleja huippuosaamisen tunnistamiseksi sekä opinto- ja urapolkujen tukemiseksi. Mallit ovat tyypiltään erilaisia laajennetun työssäoppimisen sovelluksia, ammattikorkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä Taitaja-polkuja. Mallien kehittäminen perustui paitsi projektin yhteisiin tavoitteisiin myös alueellisiin ja alakohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Mallit on kuvattu osin julkaisussa HUIPUT KEHIIN - projektin toteutus ja tulokset, ja osin videoina, jotka ovat katsottavissa http://bit.ly/HuiputKehiinFace ja http://bit.ly/HuiputKehiinYoutube.

HUIPUT KEHIIN tuotti yhteistyömallien innovatiivisuuden arvioimiseksi ja jatkokehittämisen työkaluksi mittarin, joka perustuu prof. Kari Korpelaisen teoreettiseen malliin Innovatiivisuuden olemus. Mittari testattiin mittaamalla osa alueellisista toimintamalleista. Innovatiivisimmiksi osoittautuneet HUIPUT KEHIIN -toimintamallit palkittiin Huippuvalmennuksen suurtapahtumassa Hämeenlinnassa 3.12.2013.

Toteutusta ja tulosten levittämistä tukemaan projektissa kehitettiin kolmiportainen sosiaalisen median hyödyntämismalli. Synergiaetujen saavuttamiseksi projekti teki tiivistä yhteistyötä useiden, samansuuntaisia tavoitteita omaavien projektien kanssa. Projekti tuotti huippuosaamisen kehittämistä edistäviä materiaaleja. Osa materiaaleista julkaistiin myös englanniksi. Materiaalit ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä edellä mainituilla sosiaalisen median kanavilla.

Kohdeoppilaitokset ja HUIPUT KEHIIN -tiimit vastasivat tulosten levittämisestä ja juurruttamisesta omilla alueillaan. Projektin hallinnoija, Hämeen ammattikorkeakoulu, tuki alueita järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tuottamalla materiaaleja. Valtakunnallinen ja kansainvälinen levittäminen oli pääasiassa projektin hallinnoijan vastuulla. Levittämistyötä tehtiin sosiaalisen median kanavilla, esittein, järjestämällä tapahtumia ja workshopeja sekä osallistumalla merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin huippuosaamisen kehittämistä edistäviin tapahtumiin.

Alueelliset, klusterikohtaiset yhteistyöverkostot ja hyvät käytänteet jäävät elämään ja niitä kehitetään edelleen projektin jälkeen. Innovatiivisuusmittarin testaustulosten perusteella seuraavat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset ovat nähtävissä:

ammatillisen opettajan työn muutos: verkostotyö, yritysyhteistyö, yksilöllinen ohjaus ja lahjakkuuksien tunnistaminen, opintojen alkuvaiheen ohjaus, opintojen ohjauksesta uraohjaukseen;

oppilaitostasojen rajat ylittävä yhteistyö ja opintopolut: ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitoksen yhteistyö, juoheva siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluopintoihin;

yrityksen osallistuminen alan vetovoiman edistämiseen sekä opintojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin: kustannustehokkaat ja toimivat laajennetun työssäoppimisen mallit;

joustavat opintopolut: erityisiä vahvuuksia omaavien opiskelijoiden näkeminen "erityisopiskelijoina" ja myönteinen suhtautuminen huippuosaamisen kehittämiseen.

Nämä rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset eivät ole yksinomaan HUIPUT KEHIIN -projektin vaikutusta, vaan eri hankkeiden ja toimenpiteiden yhteisvaikuttavuutta. Joustavat koulutusratkaisut ovat selvästi lisääntyneet; opettamisesta ja opintojen ohjaamisesta on siirrytty entistä enemmän elinikäisen oppimisen ja sen avaintaidot huomioivan uraohjauksen suuntaan. Erityisiä vahvuuksia omaavat, nuoret potentiaaliset huippuosaajat hyötyvät näistä muutoksista: heillä on mahdollisuus saada sellaista ohjausta, jota he tarvitsevat; ja joka on riittävän haasteellista pitämään heidän opiskelumotivaationsa yllä. Yksilöllisten, joustavien ratkaisujen myötä näistä uusista malleista hyötyy jokainen ammattiin opiskeleva nuori sekä aikuinen. Tähän kehitystyöhön HUIPUT KEHIIN -projekti on ollut osaltaan myötävaikuttamassa.