Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11801

Projektin nimi: Unelmatehdas - matkailun ja elämystuotannon esihautomohanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Osoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lapinamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lapinamk.fi/unelmatehdas

Vastuuhenkilön nimi: Eila Linna

Asema: TKI-päällikkö

Sähköposti: eila.linna(at)lapinamk.fi

Puhelinnumero: 0407355300

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Torniolaakson

Kunnat: Kemi, Rovaniemi, Tornio, Ranua, Tervola, Keminmaa, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, joilta on tunnistettavissa tai tunnistettu potentiaalinen tuote-, palvelu- tai yritysidea. Toisena kohderyhmänä ovat opettajat ja tki-henkilöstö, joiden osaamista lisätään mm. edellä mainittujen heikkojen signaalien tunnistamisessa, taidossa tukea ideoiden kehittämistä, sekä elinkeinoelämän yhteistyössä ja kehittämisverkostojen rakentamisessa. Tätä osaltaan tukee Rovaniemen ammattikorkeakoulun uuden oppimiskäsityksen kehitystyö ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Liike-akatemiassa käytössä oleva Learning by Developing -ajatteluun pohjautuva pedagogiikka (LbD).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset, jotka tuottavat palveluita matkailun ja luovien alojen toimialoille. Lisäksi hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueiden yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämistä tukevat toimijat (esim. Rovaniemen kehitys Oy, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus / alueyrityspalvelut, Team-Botnia, Digipolis Oy). Hankkeen kehittämistoiminta täydentää niiden jo olemassa olevia palveluita keskittymällä tuote- tai yritysidean tunnistamiseen ja kehittämisen alkuvaiheeseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 817, joista naisia 514

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisten työpaikkoja 5

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset asettavat haasteita uusien palveluinnovaatioiden kehittämiselle ja luvoat tarpeen elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön laajentamiselle erityisesti tuotekehityksen ja yrittäjyyden alueella. Oppilaitokset ovat kiinteä osa lappilaisten toimijoiden verkostoa ja ne tukevat toiminnallaan alueen yritystoimintaa ja palveluiden kehittämistä. Toimenpiteet kanavoituvat matkailun ja luovien osalta konsernin instituuttien kautta.

Hanke tukee Lapin luovien alojen strategiaa ja maakunnallista matkailustrategiaa. Lappilaisissa oppilaitoksissa on tehty toimenpiteitä ja luotu väineitä yrittäjyyden edistämiseksi ja yritysyhteistyön tiivistämiseksi. Vaikka oppilaitoksilla on kehitetty erilaisia yrittäjyyttä edistäviä toimintoja ja hankkeita, oppilaitosten ja eri koulutusasteiden sekä koulutusasteiden välinen systemaattinen yhteistyö ja työkalujen yhteiskäyttö yrittäjyyden edistämisen alueella on vielä vähäistä.

Opiskelijoissa on valtava potentiaali uudenlaisia ja toteutuskelpoisia ideoita, joita he itse eivät ehkä edes tunnista eikä niille ole olemassa olevaa tukiverkostoa, joka auttaisi jalostamaan niitä eteenpäin tuotteiksi ja edelleen yritystoiminnaksi. Täysin uudenlaisia innovaatioita on synnytettävissä eri koulutusalojen ja -asteiden välisistä yhdistelmistä. Lisäksi puuttuu välineitä joilla systemaattisesti tuetaan uusien ideoiden syntymistä. Tästä syystä ideoiden synnyttämiseen ja jatkokehittämiseen tarvitaan erityisiä tukitoimia. Ne edellyttävät monialaista osaamista, yhteistyötä, määrätietoista ohjaamista sekä olemassa olevien työkalujen soveltuvaa käyttöönottoa. Tarvitaan monialaisuuden ja eri koulutusasteiden välisen yhteistyön mukanaan tuomien erilaisten näkökulmien uudenlaista yhdistämistä sekä innovatiivista toimintaympäristöä tämän mahdollistamiselle.

Koulutusorganisaatioiden elinkeinoelämäyhteistyössä on edelleen kehittämisen tarvetta. Tarvitaan toimintatapoja ja ympäristöjä, jotka tukevat syntyneiden tuote- ja palveluideoiden testaamista yhteistyössä asiakkaiden ja yritysten kanssa. Myöskään elinkeinoelämän signaaleja palvelutoiminnan ja yritystoiminnan monialaisten tuote- ja palveluideoiden kehittämisestä ei osata koulutusorganisaatioissa vielä riittävästi käsitellä. Oppilaitoksiin tarvitaan toimintaympäristö, jossa yritys, asiakas tai opiskelija voi tuoda oman tuote- tai palveluideansa jatkokehitettäväksi monialaiseen kehittämisympäristöön.

PBL-oppmisnäkemys edellyttää koulutuksen ja sen kehittämisen rakenteiden ja muotojen
kehittämistä sitä vastaavalla tavalla. Unelmatehdas tarjoaa PBL-oppimisnäkemyksen testaukseen, käyttöönottoon ja toteutukseen loistavan toimintaympäristön. Hanke on Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman mukainen (Elämysten, kulttuurin ja matkailun Lappi) hanke ja se sisältyy Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustamissuunnitelmaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen toiminnoista ja tapahtumista tiedotetaan medioissa, organisaatioiden omien tiedotuskanavien ja verkostojen kautta. Sosiaalinen media on olennainen osa tiedottamista ja markkinointia. Hankkeelle perustetaan Facebook-yhteisö.

Hankkeessa tehdään markkinointiviestintäsuunnitelma sisäisen ja ulkoisen viestinnän
ja markkinoinnin ohjaamiseksi. Hanketta, sen toteutusta ja tuloksia esitellään erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana konsernin sisällä, aluellisissa ja kansallisissa verkostoissa. Hankkeen jälkeen osana organisaatioiden toiminnan esittelyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 507 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 503 411

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 634 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 633 703

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää välineitä Lapin korkeakoulukonserniin, joilla systemaattisesti tuetaan opiskelijoiden uusien yritys-, tuote- tai palveluideoiden syntymistä ja eteenpäin viemistä hyödyntäen olemassa olevia kehittämisympäristöjä, tukiverkostoja ja -toimintoja. Tavoitteena on ollut tiivistää eri oppilaitosten ja alojen sekä elinkeinon välistä yhteistyötä tuomaan uusia näkökulmia ja monialaisuutta tuotekehitykseen. Yhteistyön tiivistämisellä elinkeinoelämän sekä muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden välillä on luotu innovatiivinen toimintamalli opiskelijoiden ja uusien yritysideoiden syntymiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Kehitetyn toimintamallin avulla systemaattinen yhteistyö ja tieto-taidon kulku elinkeinoelämän, koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden välillä lisääntyy.

Lähtökohtana on, että opiskelija, yritys tai muu asiakas voi tuoda oman tuote-, palvelu- tai yritysidean jatkokehitettäväksi monialaiseen kehittämisympäristöön. Toimeksiannot yhdistetään opiskelijoiden opintoihin, jossa heille tarjotaan opetusta, valmennusta, ohjausta ideointiin ja uuden luomiseen. Toimeksiannot toimivat innovaatioalustana, jonka kautta opiskelijat voivat saada omia yritys- ja tuoteideoita kehitettäväksi edelleen osana opintojaan.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat olleet Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijat, joille on tarjottu mahdollisuuksia ideointiin ja monialaiseen yhteistyöhön. Kehittämällä monialaista yhteistyötä, on edesautettu opiskelijoita verkostoitumaan eri alojen opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien, muiden toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Toisena kohderyhmänä ovat olleet Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston eri alojen opettajat, jotka ovat osallistuneet toimintamallin kehittämiseen ja testaamiseen opetuksen yhteydessä. Opettajat ovat toimineet opiskelijoiden ja elinkeinolähtöisten yritys-, tuote- ja palveluideoiden ohjaajina ja sparraajina. Kohderyhmien osaamista on vahvistettu järjestämällä koulutustilaisuuksia.

Korkeakoulukonsernin eri kehittämisympäristöt toimivat monialaisten ideoiden kohtaamispaikkoina. Monialaisten toteutusten ansiosta laaja-alainen ja -asteinen toimintamalli oli mahdollista kehittää ja testata Lapin korkeakoulukonsernissa. Yritykset toimivat toimeksiantajina opiskelijoille eri kehittämistehtävissä. Toimeksiannot edistivät yhteistyötä eri alojen toimijoiden välillä, kehittivät organisaation toimintaa ja tukivat opiskelijoiden oppimista.

Toimenpiteiden toteuttajina ovat olleet laaja-alaisesti eri alan osaajia matkailun, tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon aloilta korkeakoulukonsernista. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen osallistui hankeaikana 817 henkilöä.

Hankkeen tuloksena Lapin korkeakoulukonserniin kehitettiin Unelmatehdas-kehittämisympäristö, Unelmatehdas-opintopolku eli ohjattu prosessi opiskelijoiden ideoiden tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä verkostoiduttiin elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa monialaisen tuotekehitysyhteistyön lisäämiseksi.

Unelmatehdas-kehittämisympäristö mahdollistaa opiskelijoiden uusien tuote-, palvelu- ja yritysideoiden syntymisen, kokeilemisen ja edelleen kehittämisen tavalla, mikä parhaiten tukee opiskelijan idean eteenpäin viemistä. Kehittämisympäristö on monialainen, joustava, muodostuen sekä virtuaalisesta ympäristöstä, tapahtumista että henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta, jonka johdosta syntyy rohkeutta ja luovuutta kokeilla erilaisia toimintatapoja. Moniulotteinen kehittämisympäristö mahdollistaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmien osallistumisen joustavasti sen avoimuuden ja helposti lähestyttävän toimintamallin johdosta.

Korkeakoulukonsernin yrittäjyysopintotarjontaan pohjautuva Unelmatehdas-opintopolku kehitettiin tukemaan opiskelijan idean kehittämistä eteenpäin systemaattisesti. Opintopolku sisältää ohjauspolkumallin, Ideatakomo-opinnot ja niihin liittyvän ohjauksen tuen. Polkumallin mukainen ohjaustoiminta on osa opiskelijoille tarjottavaa ideoiden ja yrittäjyyden kehittämiseen liittyvää yrittäjyyspedagogista kokonaisuutta.

Ideatakomo-opinnot ovat eri alojen opiskelijoille avoin yrittäjyysopintotarjonta Lapin korkeakoulukonsernissa, jossa opiskelija voi suunnitelmallisesti ja ohjatusti kehittää omaa liike-, tuote- tai palveluideaansa. Ideatakomo-opintoja tukevat ohjaustapaamiset eli Unelmapajat. Unelmapajat voivat olla yksilöllistä ohjausta tai monialaisia ryhmätapaamisia, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus ohjaajan, ulkopuolisen asiantuntijamentorin ja muiden opiskelijoiden sparrauksessa kehittää ja hioa omaa ideaansa ja verkostoitua monialaisesti.

Unelmatehdas-kehittämisympäristö toimii opiskelijoiden ideoiden kehittämisen ohella myös yritysten ja muiden elinkeinolähtöisten ideoiden kehittämisympäristönä. Verkostoituminen yritysten ja elinkeinoelämän tuotekehitysyhteistyön kautta tiivistyi ja yhteistyön tuloksena syntyi Unelmatehdas yritysmentoritoiminta.