Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11804

Projektin nimi: Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä, KOLIKO-hanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2011 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0954859-0

Osoite: Sarvijaakonkatu 32

Puhelinnumero: 0207482600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hlu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hlu.fi/lapset-ja-nuoret/koliko-hanke/

Vastuuhenkilön nimi: Ari Koskinen

Asema: aluejohtaja

Sähköposti: ari.koskinen(at)hlu.fi

Puhelinnumero: 0207482601

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Pirkanmaa

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenlinna, Hattula, Vesilahti, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektissa kohderyhminä ovat hankekuntien (Hämeenlinna, Hattula, Sastamala, Vesilahti) sivistys- ja liikuntatoimet sekä hankekoulujen
henkilökunta. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä voi olla myös hankekunnassa toimivat urheiluseurat, jos koulun liikunnallistamisprosessin toteuttamiseen saadaan mukaan urheiluseuroja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmiä ovat hankekuntien koulujen oppilaat ja oppilaiden vanhemmat. Yhden koordinaattorin vastuulla on n. 5 koulua yhdessä kunnassa. Koko hankkeen osalta arvioitu oppilasmäärä hankekunnissa on noin 4000.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 531, joista naisia 371

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä, KOLIKO-hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen koulupäivän aikana sekä henkilöresurssien lisääminen koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Näiden tavoitteiden toteutumisen kautta pyritään vaikuttamaan positiivisesti myös lasten hyvinvointiin, oppilaiden ja opettajien työrauhaan, oppimistuloksiin sekä oppiladen osallistamiseen koulun liikuntaan liittyvussä toimenpiteissä.

Käytännön tasolla tavoite on luoda kuntiin ja kouluihin oma liikuntakoordinaattorimalli, jossa erillinen henkilö toiminnallaan tukee koulun liikunnallistamisprosessia sekä lisää paikallisten seurojen ja koulujen yhteistyötä. Projektin aikana on tarkoitus osoittaa koordinaattorin toiminnan hyödyt ja merkitys sekä lisäarvo kunnille ja seuroille, minkä avulla voidaan perustella koordinaattorin palkkauksen jatkuminen myös projektin päättymisen jälkeen.

Hankkeessa on mukana hankkeen hallinnoijan, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n, lisäksi Hämeenlinnan ja Sastamalan kaupungit sekä Hattulan ja Vesilahden kunnat. Jokaiseen hankekuntaan palkataan yksi koordinaattori, joka työskentelee noin viidellä koululla kunnan omasta tarpeesta ja painopisteestä riippuen. Koordinaattorin roolina on toimia välituntiliikunnan kehittäjana, liikuntapäivien ja -tapahtumien suunnittelijana, kerhotoiminnan ohjaajana sekä asiantuntija-avustajana liikuntatunneilla.

Hanketta varten on toteutettu esiselvitysprojekti keväällä 2011, ja varsinainen projekti toteutetaan 1.8.2011 - 30.06.2014 välisenä aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tuloksista ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan muita SLU-alueita, Nuorta Suomea sekä Liikkuva Koulu-hanketta. Tiedottamisessa hyödynnetään esimerkiksi sähköisiä ja painettuja markkinointimateriaaleja, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n nettisivuja sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n toimittamaa verkkolehteä (Liikunnan ja Urheilun Maailma).

Varsinaisessa projektissa projektiryhmän tarkoituksena on toimia yhtenä kanavana eri kuntien ja koulujen välisenä tiedonvaihdossa. Projektiryhmä koostetaan hankekuntien sivistys- ja liikuntatoimen viranhaltjoista, projektiin palkattavista koulun liikuntakoordinaattoreista sekä mahdollisesti muutaman hankekoulun edustajasta.

Palkattavat liikuntakoordinaatorit muodostavat projektipäällikön kanssa hankkeen kehittäjätiimin, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan, jakamaan kokemuksia ja kehittämään projektin toimenpiteitä. Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen foorumina varsinaisen hankkeen aikana toimivat vuosittain toteuttavat hanketapaamiset/seminaarit, joihon osallistuu projektiryhmää laajempi joukko hankekoulujen ja muiden mahdollisten sidosryhmien ihmisiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Elokuu 2011-joulukuu 2013:
Projektin toiminnasta tiedotetaan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti eri tiedotuskanavien kautta. Lisäksi hyviä käytäntöjä kootaan myös hankkeen nettisivuille.

Elokuu 2011 - joulukuu 2011:
Valittujen hankekuntien ja hankekoulujen sisäinen tiedotus hankkeen alkamisesta kunnassa ja kouluissa: infotilaisuudet, paikalliset tiedotusvälineet

Elokuu 2011:
Koulun liikuntakoordinaattoreiden haku: Työ- ja elinkeinotoimisto, liikunta-alan oppilaitokset ja korkeakoulut, Liikunnan ja Urheilun Maailma -verkkolehti, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n nettisivut, hankekuntien eri väylät.

Tammikuu 2013 - :
Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen sekä toimintamallin esittely erilaisissa seminaareissa, koulutuksissa ja tilaisuuksissa.

Tammikuu 2014 -:
Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen Liikkuva koulu -verkostossa, liikunnan aluejärjestöille valtakunnallisesti sekä koulun liikunnallistamisen hyvien käytäntöjen oppaan muodossa alueellisesti ja valtakunnallisesti kouluille sekä kuntien opetustoimiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 228

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 372 679

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 486 228

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 484 189

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

KOLIKO, koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä -hankkeessa (1.8.2011 - 30.6.2014) oli tavoitteena lisätä koulupäivän aikaisen liikunnan määrää kokeilemalla erilaisia ja eri olosuhteisiin sopivia koulupäivän liikunnallistamisen käytäntöjä neljässä erilaisessa kunnassa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Tavoitteena oli rakentaa toimintamalleja, joilla koulujen liikunnallista toimintaa saataisiin tuettua ja kehitettyä yhteistyössä eri toimijoiden ja koulujen itsensä kanssa. Iso lisäarvo hankkeessa olivat hankekuntiin palkatut täysipäiväiset koulun liikuntakoordinaattorit, jotka mahdollistivat erilaisten toimintojen kokeilun ja kehittämisen monipuolisesti ja tavoitteellisesti.
Hankkeen hallinnoinnista vastasi liikunnan aluejärjestö Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hanke oli ESR -rahoitteinen ja rahoitusviranomaisena toimi Lapin ELY-keskus. Kuntakumppaneina hankkeessa olivat mukana Hämeenlinnan ja Sastamalan kaupungit sekä Hattulan ja Vesilahden kunnat. Hankekunnat ja HLU osallistuivat hankkeen rahoitukseen. Hankekouluja oli mukana 25 kpl (sekä ala- että yläkouluja). Oppilaita hankekouluissa oli yhteensä lähes 5000 ja henkilökuntaa n. 500 henkilöä. Hanke oli aktiivisesti mukana Kolmas lähde -verkostohankkeen (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistykset luomassa hyvinvointipalveluja yhdessä kuntien ja yritysten kanssa) toiminnassa. Hanke toimi aktiivisesti Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio Valon, Liikkuva koulu -ohjelman sekä liikunnan aluejärjestöjen verkostoissa. Lisäksi hankkeen hyviä käytäntöjä ja koulun liikuntakoordinaattori -mallia esiteltiin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin eri foorumeilla.
Hankkeessa saatiin arvokasta tietoa ja monia hyviä malleja koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja kokemusta koulun liikuntakoordinaattori -mallista sekä järjestöjen ja kunnan välisestä yhteistyöstä.
Tavoitteena oli koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämisen ohella aktivoida koko kouluyhteisö viihtyisämpään ja toiminnallisempaan koulupäivään.
Tärkein havainto oli, että lisäämällä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään saadaan pääsääntöisesti positiivisia vaikutuksia niin kouluviihtyvyyteen kuin oppimistuloksiinkin. Totuttujen toimintatapojen muuttaminen vaatii koko kouluyhteisöltä vaivannäköä ja sitoutumista, mutta tuottaa positiivisia tuloksia. Tärkeintä on löytää jokaiseen kouluyhteisöön sopiva koulun oma toimintakulttuuri ja käytännöt, joihin koko kouluyhteisö on valmis sitoutumaan. Muutoksia kannattaa tehdä pienin askelin, suunnitella ne hyvin ja kuunnella kaikkien osallisten mielipiteitä ja tarpeita.
Sitouttamisen ja suunnittelun perustaksi KOLIKO -hankkeessa otettiin kunkin hankekunnan oman strategian mukaiset tavoitteet . Jokainen kunta nimesi hankkeelle yhdyshenkilön, joka toimi koulun liikuntakoordinaattoreiden lähiesimiehenä. Lisäksi jokaisessa kunnassa toimi oma KOLIKO -suunnitteluryhmä, joka koostui hankekoulujen ja kunnan hallinnon edustajista. Hankkeen ohjausryhmässä oli edustajia kaikista hankekunnista ja ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Liikuntakoordinaattorit kokoontuivat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan yhteisissä suunnittelupalavereissa. Näin toimien hyvien käytäntöjen ja onnistuneiden toimenpiteiden jakaminen onnistui monella tasolla hallinnosta kouluihin. Koulun liikuntakoordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä kunnan virkamiesten, koulujen ja 3. sektorin toimijoiden välillä sekä olivat tiiviisti mukana kehittämässä hankekoulujen liikunnallista toimintakulttuuria. Konkreettisimmat tulokset KOLIKO -hankkeessa olivat välituntiliikunnan lisääntyminen, koulujen liikunnallisen kerhotoiminnan lisääntyminen ja monipuolistuminen, uudet yhteistyömallit koululaisten liikuttamisessa sekä uuden liikunnallisemman toimintakulttuurin kehittyminen hankekouluissa. Erityisen hyviksi toimintamalleiksi todettiin mm. oppilaiden kouluttaminen vertaisohjaajiksi, oppilaiden osallistaminen liikuntakerhotoiminnan ja välituntitoiminnan suunnittelussa, erityistoimenpiteet (kuten kutsukerhoperiaatteella toimivat motoriikkakerhot alakoululaisille, sporttistartti -liikuntaan tutustumiskerhot ja liikuntaneuvonta yläkoululaisille), aivan uudet eri toimijoiden tarpeista ja koulujen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista syntyneet toimintamallit (kuten ympäristön liikuntamahdollisuuksia hyödyntävä koulugolf -toiminta sekä seuratoimija- ja erotuomarikurssit 3. sektorin järjestämänä kerhotoimintana) ja luokkahuonetyöskentelyn toiminnallistaminen eri tavoin. Eri toimintamallien mahdollistamisessa oli mukana yhteistyössä mm. paikallisia urheiluseuroja ja yhdistyksiä sekä koulujen vanhampaintoimikuntia.
Hankkeen tärkeimpinä tuloksina hallinnoijan näkökulmasta voidaan pitää koulun liikuntakoordinaattorin toimen jatkumista yhdessä hankekunnassa täysipäiväisenä ja oto -tyyppisesti muissa hankekunnissa hankkeen päätyttyä, koulupäivän liikunnallistamisen prosessien jatkumista kaikissa hankekunnissa sekä selkeää toimintakulttuurin muutosta liikuntamyönteiseksi.